Tamás Evangéliuma – kopt

A Tamás evangélium vagy másképpen a Tamás-logionok eredetileg görög nyelven íródtak, s később fordították le kopt nyelvre. Ez a kopt nyelvű, legteljesebb változat az egyiptomi Nag Hammadiban talált 13 tekercsen maradt fenn. A 4. századra datálódik maga a tekercs, de mivel van a 2. századból – 200 körül – az Oxyrhyncus iratok között görög nyelvű töredéke is, bizton állíthatjuk, hogy görög nyelvű volt az eredeti.

A kopt szöveg megtekintéséhez szükség lehet egy kopt betűtípusra. Ez itt található/letölthető.

 1. naei ne NÂ¥aje echp entaIS etonx
 2. joou auw afsxaisou Nqi didumos
 3. ioudas cwmas auw pejaf je pe
 4. taxe ecermhneia Nneei¥aje fna
 5. ji +pe an Mpmou peje IS mNtref
 6. lo Nqi pet¥ine ef¥ine ¥antef
 7. qine auw xotan ef¥anqine fna
 8. ¥tRtR auw ef¥an¥tortR fnaR
 9. ¥phre auw fnaR
 10. Rro ejM pthrf peje IS je eu¥a
 11. joos nhtN Nqi netswk xht thutN
 12. je eisxhhte etmNtero xN tpe e
 13. eie Nxalht naR ¥orp erwtN Nte
 14. tpe eu¥anjoos nhtN je sxN ca
 15. lassa eeie Ntbt naR ¥orp erwtN
 16. alla tmNtero sMpetNxoun auw
 17. sMpetNbal xotan etetNÂ¥an
 18. souwn thutN tote senasouwn

Ezek azok a titkos igék, melyeket Jézus, az Élő mondott, és Didümosz Júdás Tamás leírt.
1. És Ö ezt mondta: Aki ezen igék értelmét  megtalálja, nem ízleli meg a halált.
2. Jézus mondta: Aki keres, ne hagyja abba a keresést, míg csak nem talál, és ha talál-ni fog, zavarba jön majd, amikor zavarba jön, csodálkozni fog és a mindenségen uralkodni.
3. Jézus mondta: Ha azok, kik titeket ve-zetnek, azt mondják nektek: A királyság a mennyben van, úgy az ég madarai meg-előznek titeket. Azt mondják nektek: A tengerben van, akkor a halak előznek meg titeket. A királyság azonban bennetek és rajtatok kívül van. Mikor megismeritek magatokat, titeket is megismernek,

 1. thne auw tetnaeime je NtwtN pe
 2. N¥hre Mpeiwt etonx e¥wpe de
 3. tetnasouwn thutN an eeie tetN
 4. ¥oop xN oumNtxhke auw NtwtN
 5. pe tMNTxhke peje IS fnajnau an
 6. Nqi prwme NxLlo xN nefxoou ejne
 7. oukouei N¥hre ¥hm efxN sa¥F
 8. Nxoou etbe ptopos Mpwnx auw
 9. fnawnx je ouN xax NÂ¥orp naR xa
 10. e auw Nse¥wpe oua ouwt peje IS
 11. souwn petMpMto Mpekxo ebol
 12. auw pechp erok fnaqwlp ebol
 13. nak mN laau gar efxhp efnaouwnx
 14. ebol an aujnouf Nqi nefmachths
 15. pejau naf jekouw¥ etrNRnhsteue
 16. auw e¥ te ce ena¥lhl ena+ ele
 17. hmosunh auw enaRparathrei eou
 18. Nqiouwm peje IS je MpRje qol au
 19. w petetMmoste Mmof MpRaaf je
 20. seqolp throu ebol Mpemto ebol
 21. Ntpe mN laau gar efxhp efnaou
 22. wnx ebol an auw mN laau efxoBS eu
 23. naqw oue¥N qolpf peje IS ou
 24. makarios pe pmouei paei ete
 25. prwme naouomf auw Nte pmouei
 26. ¥wpe Rrwme auw fbht Nqi prw
 27. me paei ete pmouei naouomf au
 28. w pmouei na¥wpe Rrwme auw pe
 29. jaf je eprwme tNtwn auouwxe
 30. RrmNxht paei Ntaxnouje Ntefa
 31. bw ecalassa afswk Mmos exrai
 32. xN calassa esmex Ntbt Nkouei N
 33. xrai Nxhtou afxe aunoq NtBT ena
 34. nouf Nqi pouwxe RrmNxht afnou
 35. je NNkouei throu Ntbt ebol e[pe]

hogy az élő Atya fiai vagytok. De ha nem ismernek fel titeket, akkor szegénység-ben vagytok, és ti vagytok a szegénység.
4. Jézus mondta: Azokban a napokban nem habozik majd az aggastyán meg-kérdezni a hétnapos gyermeket, hogy merre van az élet helye, és ő élni fog. Mert sok első utolsó lesz, és ők egyetlenek lesznek.

5. Jézus mondta: Ismerd meg, ami szemed előtt van, és ami elrejtett, ki lesz nyilatkoztatva neked. Mert nincs semmi elrejtett, ami majd ki ne lenne nyilatkoztatva.
6. Tanítványai megkérdezték őt, és így szóltak hozzá: Akarod, hogy böjtöljünk? És hogyan imádkozzunk, és hogyan adjunk alamizsnát, és milyen étkezési előírásokat tartsunk meg? Jézus mondta: Ne  hazudjatok, és ne tegyétek, amit gyűlöltök, mert az ég előtt nincs semmi titokban. Nincs ugyanis semmiféle elrejtett, mely nyilvánvalóvá ne lenne, s nincs semmi rejtett, ami le ne lepleződne.
7. Jézus mondta: Boldog az oroszlán, melyet megeszik az ember, és az oroszlán ember lesz. Utálatos az ember, akit oroszlán felfal, és az ember lesz oroszlán.
8. És Ö mondta: Az ember az okos halászhoz hasonlít, aki hálóját a tengerbe veti, s telve apró hallal a partra vonja azt.
Az okos halász talált köztük egy nagy, jó halat. Az összes apró halat visszadobálja a tengerbe.

 1. sht ecalassa afswtp Mpnoq N
 2. tBT ywris xise pete ouN maaje Mmof
 3. eswtM marefswtM peje IS je eisxh
 4. hte afei ebol Nqi petsite afmex tootF
 5. afnouje axoeine men xe ejN texih
 6. auei Nqi Nxalate aukatfou xNkooue
 7. auxe ejN tpetra auw Mpouje noune
 8. epesht epkax auw Mpouteue xMS ex
 9. rai etpe auw xNkooue auxe ejN NÂ¥on
 10. te auwqt Mpeqroq auw apfNt ouomou
 11. auw axNkooue xe ejN pkax etnanouf
 12. auw af+ karpos exrai etpe enanouf af
 13. ei Nse esote auw ¥ejouwt esote
 14. peje IS je aeinouje NoukwXt ejN
 15. pkosmos auw eisxhhte +arex erof
 16. ¥antefjero peje IS je teeipe naRpa
 17. rage auw tetNtpe Mmos naRparage
 18. auw netmoout seonx an auw netonx
 19. senamou an Nxoou netetNouwm
 20. Mpetmoout netetNeire Mmof Mpe
 21. tonx xotan etetN¥an¥wpe xM pou
 22. oein ou petetnaaf xM voou etetN
 23. o Noua atetNeire Mpsnau xotan de
 24. etetN¥a¥wpe Nsnau ou pe ete
 25. tNnaaf peje Mmachths NIS je tN
 26. sooun je knabwk NtooTN nim pe
 27. etnaR noq exrai ejwn peje IS nau
 28. je pma NtatetNei Mmau etetna
 29. bwk ¥a iakwbos pdikaios paei Nta
 30. tpe mN pkax ¥wpe etbhtF peje IS
 31. Nnefmachths je tNtwnt NtetN
 32. joos naei je eeine Nnim pejaf naf
 33. Nqi simwn petros je ekeine Nouag
 34. gelos Ndikaios pejaf naf Nqi mac

Nehézség nélkül a legnagyobb halat választja. Akinek van füle a hallásra, hallja meg.
9. Jézus mondta: íme kiment a magvető vetni, meg­töltötte markát és vetett. Néhány (mag) az útfélre esett. Jöttek a madarak és felcsipegették. Mások sziklára hullottak, nem eresztettek gyökeret a földbe, és nem hajtot­tak kalászt az ég felé. Ismét mások tövisek közé hullottak. A tövisek megfojtották a magokat, és a férgek ették meg őket. Ismét mások jó földbe hullottak, és jó termést hoztak. Hatvanszorosat, százhúszszorosat.
10. Jézus mondta: Tüzet dobtam a világra; és íme, meg­őrzöm azt, míg fel nem lobban.
11. Jézus mondta: Az az ég, és amelyik ezen túl van, az is el fog múlni. És a holtak nem élnek, és az élők nem fognak meghalni. Azokban a napokban, amikor azt eszitek, ami holt, élővé teszitek azt. Ha világosságban vagytok, mi az amit tesztek? Ama napon, mikor egy voltatok, kettővé váltatok.
Ha kettővé váltatok, mit fogtok tenni?
12. A tanítványok azt mondták Jézusnak: Tudjuk, hogy el fogsz menni tőlünk. Ki lesz a nagyobb köztünk? Jézus ezt mondta nekik: Ott, ahová ti elértetek, Jakabhoz, az igazhoz fogtok menni, akiért az ég és föld keletkezett.
13. Jézus így szólt tanítványaihoz: Hasonlítsatok engem, mondjátok meg, kihez vagyok hasonló?
Simon Péter ezt mondta neki: Egy igaz angyalhoz hasonlítasz. Má-

 1. caios je ekeine Nourwme Mviloso
 2. vos NrMNxht pejaf naf Nqi cwmas
 3. je psax xolws tatapro na¥¥apf an
 4. etrajoos je ekeine Nnim peje iHS
 5. je anok peksax an epei aksw ak+xe
 6. ebol xN tphgh etbRbre taei anok
 7. Ntaei¥itS auw afjitF afanaywrei
 8. afjw naf NÂ¥omt NÂ¥aje Ntare cw
 9. mas de ei ¥a nef¥beer aujnouf je
 10. Nta IS joos je ou nak pejaf nau Nqi
 11. cwmas je ei¥anjw nhtN oua xN N¥a
 12. je Ntafjoou naei tetnafi wne Nte
 13. tNnouje eroei auw Nte oukwxt ei e
 14. bol xN Nwne Nsrwxk MmwtN peje
 15. IS nau je etetNÂ¥anRnhsteue tetna
 16. jpo nhtN Nnounobe auw etetNÂ¥an
 17. ¥lhl senaRkatakrine MmwtN auw
 18. etetNÂ¥an+ elehmosunh etetnaei
 19. re Noukakon NnetMPNA auw etetN
 20. ¥anbwk exoun ekax nim auw NtetM
 21. moo¥e xN Nywra eu¥aRparadeye
 22. MmwtN petounakaaf xarwtN ouomF
 23. net¥wne Nxhtou ericerapeue Mmo
 24. ou petnabwk gar exoun xN tetNta
 25. pro fnajwxM thutN an alla petN
 26. nhu ebol xN tetNtapro Ntof pe
 27. tnajaxM thutN peje IS je xotan
 28. etetNÂ¥annau epete Mpoujpof
 29. ebol xN tsxime pext thutN ejM
 30. petNxo NtetNouw¥t naf petM
 31. mau pe petNeiwt peje IS je taya
 32. eumeeue Nqi Rrwme je Ntaeiei enou
 33. je Noueirhnh ejM pkosmos auw
 34. sesooun an je Ntaeiei anouje NxN
 35. pwrj ejN pkax oukwxt oushfe
 36. oupolemos ouN +ou gar na¥wpe

-té azt mondta neki: Okos, mélyenlátó emberhez hasonlítasz. Tamás ezt mondta neki: Mester, ajkam nem tudja kimondani, kihez hasonlítasz. Jézus mondta: Én nem vagyok a Mestered, mert megittasodtál és megmámorosodtál a szökellő forrásból, amit én mértem. Akkor fogta, odébb vitte őt, és három szót mondott neki. Amikor Tamás visszatért társaihoz, azok megkérdezték: Mit mondott neked Jézus? Tamás ezt mondta nekik: Ha abból, amit mondott, megmondok nektek egy szót is, köveket ragadtok és megköveztek engem. A kövekből azonban tűz csap ki, és titeket éget meg.
14. Jézus mondta nekik: Ha böjtöltök, magatoknak
szereztek bűnt: ha imádkoztok, elítéltettek. Ha alamizsnát
adtok, rosszat tesztek lelketeknek. Bármely területre menjetek is, bárhol vonultok is keresztül, ha befogadnak, azt egyétek, amit elétek tesznek, és gyógyítsátok meg ott a betegeket. Mert nem az tesz
tisztátalanná, ami a szájatokon bemegy, hanem az tesz tisztátalanná titeket, ami szájatokon kijön.
15. Jézus mondta: Amikor látjátok azt, aki nem aszszonytól született, boruljatok előtte arcra, és imádjátok őt. Ő a ti atyátok.
16. Jézus mondta: Az emberek talán azt gondolják, hogy én azért jöttem, hogy békét dobjak a földre. Nem tudják, hogy én azért jöttem, hogy ellenségeskedést vessek a földre, tüzet, kardot és háborút. Mert öten lesznek majd egy házban,

 1. xN ouhei ouN ¥omt na¥wpe ejN
 2. snau auw snau ejN ¥omt peiwt
 3. ejM p¥hre auw p¥hre ejM peiwt
 4. auw senawxe eratou euo Mmona
 5. yos peje IS je +na+ nhtN Mpete
 6. Mpe bal nau erof auw pete Mpe ma
 7. aje sotmef auw pete Mpe qij qM
 8. qwmF auw Mpefei exrai xi vht
 9. Rrwme peje Mmachths NIS je jo
 10. os eron je tNxah esna¥wpe N
 11. a¥ Nxe peje IS atetNqwlp gar ebol
 12. Ntaryh jekaas etetna¥ine Nsa
 13. caxh je xM pma ete taryh Mmau e
 14. caxh na¥wpe Mmau oumakarios
 15. petnawxe eratf xN taryh auw
 16. fnasouwn cxah auw fnaji +pe
 17. an Mmou peje IS je oumakarios
 18. pe Ntax¥wpe xa texh empatef¥w
 19. pe etetN¥an¥wpe naei Mmach
 20. ths NtetNswtM ana¥aje neeiw
 21. ne naRdiakonei nhtN ouNthtN
 22. gar Mmau N+ou NÂ¥hn xM para
 23. disos esekim an NÂ¥wm Mprw
 24. auw mare nouqwbe xe ebol pet
 25. nasouwnou fnaji +pe an Mmou
 26. peje Mmachths NIS je joos
 27. eron je tmNtero nMphue es
 28. tNtwn enim pejaf nau je estN
 29. twn aubLbile NÂ¥Ltam <s>soBK pa
 30. ra Nqroq throu xotan de es¥an
 31. xe ejM pkax etouR xwb erof ¥af
 32. teuo ebol Nnounoq Ntar Nf¥w
 33. pe Nskeph Nxalate Ntpe pe
 34. je marixam NIS je enekmach
 35. ths eine Nnim pejaf je eueine

három kettő ellen, és kettő három ellen lesz, az apa fia ellen, a fiú apja ellen. S egymagukban állnak majd ott (lat: stabunt solitari, gör: öntesz monazontesz).
17. Jézus mondta: Én azt adom majd nektek, amit szem nem látott, fül nem hallott, kéz nem tapintott, és emberi szívben fel sem merült.
18. A tanítványok azt mondták Jézusnak: Mondd meg nekünk, milyen lesz a végünk? Jézus mondta: A kezdetet már felfedeztétek, hogy a vég után kutattok? Ahol ugyanis a kezdet van, ott lesz vég is. Boldog az, aki a kezdetben fog állni, ismeri majd a véget, és halált nem fog ízlelni.
19. Jézus mondta: Boldog az, aki már van, mielőtt lett volna. Ha ti tanítványaim lettetek, és meghallgattátok (=megértettétek) szavaimat, ezen kövek engedelmeskedni fognak nektek. Öt fátok van ugyanis a Paradicsomban, melyek nem mozdulnak télen és nyáron, és leveleik le nem hullanak. Aki megismeri azokat, halált nem fog ízlelni.
20. A tanítványok megkérdezték Jézust: Mondd meg nekünk, mihez hasonlít a mennyek országa? Ö válaszolt nekik: A mennyek országa a mustármaghoz hasonlít. Ez kisebb minden más magnál. De ha olyan földbe esik, melyet megművelnek, nagy szárat hajt, és az ég madarainak védelmet nyújt.
21. Mariham (Mária Magdolna) így szólt Jézushoz: Mihez hasonlítanak tanítványaid? Ő ezt mondta: Ők hasonlítanak

 1. NxN¥hre ¥hm euqelit ausw¥e etw
 2. ou an te xotan eu¥aei Nqi Njoeis
 3. Ntsw¥e senajoos je ke tNsw¥e
 4. ebol nan Ntoou sekakaxhu MpouM
 5. to ebol etroukaas ebol nau Nse+ tou
 6. sw¥e nau dia touto +jw Mmos je ef
 7. ¥aeime Nqi pjesxNhei je fnhu Nqi
 8. prefjioue fnaroeis empatefei NftM
 9. kaaf e¥ojt exoun epefhei Nte tef
 10. mNtero etreffi Nnefskeuos NtwtN
 11. de roeis xa texh Mpkosmos mour M
 12. mwtN ejN netN+pe xNnounoq Ndu
 13. namis ¥ina je ne nlhsths xe exih eei
 14. ¥arwtN epei teyreia etetNqw¥t
 15. ebol xhtS senaxe eros maref¥wpe
 16. xN tetNmhte Nqi ourwme Nepisth
 17. mwn Ntare pkarpos pwx afei xNnou
 18. qeph epefasx xN tefqij afxasf pe
 19. te ouN maaje Mmof eswtM marefswtM
 20. aIS nau axNkouei euji erwte pejaf N
 21. nefmachths je neeikouei etji erw
 22. te eutNtwn anetbhk exoun atmN
 23. tero pejau naf je eeieno Nkouei tN
 24. nabwk exoun etmNtero peje iHS nau
 25. je xotan etetNÂ¥aR psnau oua auw e
 26. tetNÂ¥aR psa nxoun Nce Mpsa nbol
 27. auw psa nbol Nce Mpsa nxoun auw psa n
 28. tpe Nce Mpsa mpitN auw ¥ina ete
 29. tnaeire Mvoout mN tsxime Mpioua
 30. ouwt jekaas ne voout R xoout Nte
 31. tsxime R sxime xotan etetNÂ¥aeire
 32. NxNbal epma Noubal auw ouqij
 33. epma Nnouqij auw ouerhte epma
 34. Nouerhte ouxikwn epma Nouxikwn
 35. tote tetnabwk exoun e[t]mN[ter]o

kicsiny gyermekekhez, akik egy darab földön laknak, mely nem az övék. Mikor majd jönnek a föld urai, azt mondják: Adjátok át nekünk földünket! Levetkőznek előttünk, hogy otthagyják, és nekik átadják földjüket. Ezért mondom nektek: Ha a ház ura tudja, mikor jön a tolvaj, őrködik, mielőtt megérkezne, és nem fogja megengedni, hogy királysága házába betörjön, és elvigye holmiját. Ti azonban a világ színe előtt őrködtök! Nagy erővél övezzétek csípőtöket, nehogy utat találjon hozzá­tok a tolvaj, és hozzátok férkőzzön. Mert meg fogják találni a birtokot, amit vártok. Legyen köztetek értő ember! Amikor a gyümölcs megérett, eljön sarlóval a kezében és levágja azt. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!
22. Jézus kicsiny gyermekeket látott, akik szoptak. Ezt mondta tanítványainak: E kicsinyek, akik még szopnak, hasonlítanak azokhoz, akik a királyságba jutnak. Azok ezt mondták neki: Ha mi kicsinyek leszünk, bejutunk majd a királyságba? Jézus ezt mondta nekik: Amikor a kettőt eggyé teszitek, és a bensőt olyanná, mint a külsőt, a külsőt mint a bensőt, a fentit mint a lentit, s így a férfit mint a nőit egyetlen eggyé, hogy a férfi ne férfi, és a nő ne nő legyen, amikor szemet szemért tesztek, kezet kézért, lábat lábért, akkor mentek majd be a királyságba.

 1. peje IS je +nasetp thne oua ebol
 2. xN ¥o auw snau ebol xN tba auw
 3. senawxe eratou euo oua ouwt pe
 4. je nefmachths je matsebon epto
 5. pos etkMmau epei tanagkh eron te
 6. etrNÂ¥ine Nswf pejaf nau je peteu
 7. N maaje Mmof marefswtM ouN ou
 8. oein ¥oop Mvoun NnourMouoein
 9. auw fR ouoein epkosmos thrf eftM
 10. R ouoein oukake pe peje IS je mere
 11. pekson Nce Ntek2uyh erithrei Mmof
 12. Nce Ntelou Mpekbal peje IS je pjh
 13. etxM pbal Mpekson knau erof psoei
 14. de etxM pekbal knau an erof xotan
 15. ek¥annouje Mpsoei ebol xM pek
 16. bal tote knanau ebol enouje Mpjh
 17. ebol xM pbal Mpekson ete<tN>tMRnh
 18. steue epkosmos tetnaxe an etmNte
 19. ro etetNtMeire Mpsambaton Nsab
 20. baton Ntetnanau an epeiwt peje
 21. IS je aeiwxe erat xN tmhte Mpkos
 22. mos auw aeiouwnx ebol nau xN sar3
 23. aeixe eroou throu eutaxe Mpixe ela
 24. au Nxhtou efobe auw ata2uyh + tkas
 25. ejN NÂ¥hre NRrwme je xNbLleeu
 26. e ne xM pouxht auw senau ebol an
 27. je Ntauei epkosmos eu¥oueit eu
 28. ¥ine on etrouei ebol xM pkosmos
 29. eu¥oueit plhn tenou setoxe xo
 30. tan eu¥annex pouhrp tote senaR
 31. metanoei peje IS e¥je Nta tsar3
 32. ¥wpe etbe pNA ou¥phre te e¥
 33. je pNA de etbe pswma ou¥phre
 34. N¥phre pe alla anok +R ¥phre

23. Jézus mondta: Kiválasztalak majd titeket, ezerből egyet és tízezerből kettőt. S egyedüli-ekként fogtok ott állni.
24. Ezt mondták a tanítványai: Oktass minket a helyről, ahol vagy, mivel erre szükségünk van, hogy azt keressük. Ö ezt mondta nekik: Akinek füle van, hallja meg! Ez a fény a fény-ember bensejében van, és az egész világot megvilágosítja. Ha ő nem világít, akkor sötétség van.
25. Jézus mondta: Szeresd testvéredet, mint saját lelkedet, és őrizd őt, mint a szemed fényét!
26. Jézus mondta: Testvéred szemében észreveszed a szálkát, saját szemedben a gerendát azonban nem látod. Ha kihúztad szemedből a gerendát, akkor láss hozzá, hogy kihúzd testvéred szeméből a szálkát.
27. Ha ti a világban nem böjtöltök, nem találjátok meg a királyságot. Ha a szombatot nem teszitek szombattá, nem látjátok meg az Atyát.
28. Jézus mondta: – A világ közepén álltam és kinyilatkoztattam magam nekik testben. Mind részegen találtam őket. Nem találtam egyet sem köztük, aki szomjas lett volna, és lelkem elszomorodott az emberek fiain, mert vakok voltak szívükben, és látták hogy üresen jöttek a világra, és azt is keresik, hogy üresen menjenek a világból. Most ugyan részegek ők, de ha majd lerázzák borukat, akkori meg fognak térni mégis.
29. Jézus mondta: Ha a hús a szellem miatt lett, úgy ez csoda. Ha pedig a szellem a hús miatt lett, akkor még nagyobb csoda. Én azonban azt csodálom,

 1. Mpaei je pws ateeinoq MMNTrMma
 2. o asouwx xN teeiMNTxhke peje IS
 3. je pma euN ¥omt Nnoute Mmau xN
 4. noute ne pma euN snau h oua anok
 5. +Â¥oop nmmaf peje IS mN provh
 6. ths ¥hp xM pef+me mare soein Rce
 7. rapeue Nnetsooun Mmof peje IS
 8. je oupolis eukwt Mmos xijN outo
 9. ou efjose estajrhu mN qom Nsxe
 10. oude sna¥xwp an peje IS petkna
 11. swtM erof xM pekmaaje xM pkema
 12. aje ta¥e oei¥ Mmof xijN netNje
 13. nepwr mare laau gar jere xhBS Nf
 14. kaaf xa maaje oude mafkaaf xM ma
 15. efxhp alla e¥arefkaaf xijN tlu
 16. ynia jekaas ouon nim etbhk exoun
 17. auw etNnhu ebol eunanau apefou
 18. oein peje IS je oubLle ef¥answk
 19. xhtf NnoubLle ¥auxe Mpesnau
 20. epesht euxieit peje IS mN qom
 21. Nte oua bwk exoun ephei Mpjw
 22. wre Nfjitf Njnax ei mhti Nfmour
 23. Nnefqij tote fnapwwne ebol
 24. Mpefhei peje IS mNfi roou¥ jin
 25. xtooue ¥a rouxe auw jin xirouxe
 26. ¥a xtooue je ou pe<t>etnataaf xiwt
 27. thutN peje nefmachths je a¥ N
 28. xoou eknaouwnx ebol nan auw a¥
 29. Nxoou enanau erok peje IS je xo
 30. tan etetNÂ¥akek thutN exhu Mpe
 31. tNÂ¥ipe auw NtetNfi NnetNÂ¥thn
 32. NtetNkaau xa pesht NnetNouerh
 33. te Nce Nnikouei N¥hre ¥hm Nte
 34. tNjopJP Mmoou tote [tet]nanau

hogyan telepedett le ebben a szegénységben ekkora nagy gazdagság?
30. Jézus mondta: Ahol három isten van, azok istenek. Ahol kettő vagy egy van, én vele vagyok.
31. Jézus mondta: Egyetlen prófétát sem fogadnak be falujába. Egy orvos sem tudja meggyógyítani azokat, akik őt ismerik.
32. Jézus mondta: A város, mely magas hegyre épült és  megerősítették, nem omolhat le, és nem rejthető el.
33. Jézus mondta: Amit füleddel fogsz hallani, a háztetőkről prédikáld a másik fülbe, Mert senki sem gyújt véka alatt mécsest, és nem rejti félreeső helyre, hanem lámpatartóra teszi, hogy mindaz, aki bejön és kimegy, lássa fényét. 34. Jézus mondta: Ha vak vezet világtalant, mindketten ugyanabba a gödörbe esnek.
35. Jézus mondta: Lehetetlen, hogy valaki erős ember házába behatoljon, és erőszakkal elvegye azt, hacsak nem kötözi meg kezét, s akkor az egész házat felforgatja.
36. Jézus mondta: Ne aggódjatok, és ne azzal törődjetek reggeltől estig, és estétől reggelig, mit fogtok felölteni.
37. Ezt mondták a tanítványai: Mely napon fogsz nekünk megjelenni, és mely napon fogunk látni téged? Jézus mondta: Amikor levetitek szégyeneteket, fogjátok ruháitokat és lábatok alá teszitek, mint a kicsiny gyermekek, és megtapossátok, akkor meglátjátok

 1. ep¥hre Mpetonx auw tetnaR
 2. xote an peje IS je xax Nsop atetN
 3. Repicumei eswtM aneei¥aje naei
 4. e+jw Mmoou nhtN auw mNthtN
 5. keoua esotmou NtootF ouN xNxo
 6. ou na¥wpe NtetN¥ine Nswei te
 7. tnaxe an eroei peje IS je Mvarisai
 8. os mN Ngrammateus auji N¥a¥t
 9. Ntgnwsis auxopou oute Mpoubwk
 10. exoun auw netouw¥ ebwk exoun M
 11. poukaau NtwtN de ¥wpe Mvronimos
 12. Nce Nnxof auw Nakeraios Nce NN
 13. qrompe peje IS oubeneloole au
 14. toqs Mpsa nbol Mpeiwt auw esta
 15. jrhu an senaporkS xa tesnoune Ns
 16. tako peje IS je peteuNtaf xN tef
 17. qij sena+ naf auw pete mNtaf pke
 18. ¥hm etouNtaf senafitF Ntootf
 19. peje IS je ¥wpe etetNRparage
 20. pejau naf Nqi nefmachths je Ntak
 21. nim ekjw Nnai nan xN ne+jw M
 22. moou nhtN NtetNeime an je anok
 23. nim alla NtwtN atetNÂ¥wpe Nce N
 24. niioudaios je seme Mp¥hn semos
 25. te Mpefkarpos auw seme Mpkarpos
 26. semoste Mp¥hn peje IS je petaje
 27. oua apeiwt senakw ebol naf auw
 28. petaje oua ep¥hre senakw ebol
 29. naf petaje oua de apPNA etouaab
 30. senakw an ebol naf oute xM pkax
 31. oute xN tpe peje IS maujele eloo
 32. le ebol xN ¥onte oute maukwtf
 33. kNte ebol xN sRqamoul mau+ karpos
 34. gar ouagacos Rrwme ¥afeine N

majd az Élőnek Fiát, és nem fogtok félni.
38. Jézus mondta: Sokszor vágytatok hallani az igéket, melyeket mondtam nektek, és nincs senkitek, akitől hallanátok. Jönnek majd napok, kerestek engem, és nem találtok.
39. Jézus mondta: A farizeusok és írástudók elvették a tudás kulcsát és elrejtették. Sem ők maguk nem mentek be, sem másokat nem engedtek be, akik be akartak menni. Ti azonban legyetek okosak, mint a kígyók, és egyszerűek y mint a galambok.
40. Jézus mondta: Szőlőtő ültettetet az Atyán kívül, és ha nem erősödik meg, kitépik majd és elveszik.
41. Jézus mondta: Akinek van a kezében, annak még adnak. Akinek nincsen, attól az a kevés is elvétetik, amije van.
42. Jézus mondta: Legyetek átmenők (vándorok)!
43. Tanítványai így szóltak hozzá: Ki vagy te, hogy ezeket mondod nekünk? (Jézus mondta): Nem tudjátok, ki vagyok, abból, amit mondok nektek? A zsidókhoz lettetek hasonlók, mert ők szeretik a fát, gyűlölik azonban annak gyümölcsét, vagy szeretik a gyümölcsét, de gyűlölik a fát.
44. Jézus mondta: Aki az Atyát káromolja, annak megbocsáttatik, aki a Fiút káromolja, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlelket káromolja, annak sem az égben, sem a földön nem bocsáttatnak meg.
45. Jézus mondta: Nem szednek szőlőt a tövisről, és a bojtorjánról fügét. Ezek nem teremnek gyümölcsöt. Jó ember jót hoz elő kincséből,

 1. ouagacon ebol xM pefexo oukak[os]
 2. Rrwme ¥afeine NxNponhron ebol
 3. xM pefexo ecoou etxN pefxht au
 4. w Nfjw NxNponhron ebol gar xM
 5. vouo Mvht ¥afeine ebol NxNpo
 6. nhron peje IS je jin adam ¥a iwxan
 7. nhs pbaptisths xN Njpo NNxiome
 8. mN petjose aiwxannhs pbapti
 9. sths ¥ina je nouwqp Nqi nefbal
 10. aeijoos de je petna¥wpe xN thu
 11. tN efo Nkouei fnasouwn tmNte
 12. ro auw fnajise aiwxannhs peje IS
 13. je mN qom Nteourwme telo axto
 14. snau Nfjwlk Mpite sNte auw mN
 15. qom Nte ouxmXAL ¥M¥e joeis snau
 16. h fnaRtima Mpoua auw pkeoua fna
 17. Rxubrize Mmof mare rwme se Rpas
 18. auw Nteunou Nfepicumei asw hrp
 19. Bbrre auw maunouj hrp BbRre eas
 20. kos Nas jekaas Nnoupwx auw mau
 21. nej hrp Nas easkos BbRre ¥ina je
 22. neftekaf maujLq toeis Nas a¥thn
 23. N¥aei epei oun oupwx na¥wpe
 24. peje IS je er¥a snau R eirhnh mN
 25. nouerhu xM peihei ouwt senajoos
 26. Mptau je pwwne ebol auw fnapw
 27. wne peje IS je xenmakarios ne n
 28. monayos auw etsotp je tetna
 29. xe atmNtero je NtwtN xNebol
 30. NxhtS palin etetnabwk emau pe
 31. je IS je eu¥anjoos nhtN je Nta
 32. tetNÂ¥wpe ebol twn joos nau
 33. je Ntanei ebol xM pouoein pma
 34. enta pouoein ¥wpe Mmau ebol
 35. xitootf ouaatf afwx[e eratf]

gonosz ember gonoszat hoz elő kincseiből, ami a szívében van. Gonoszat beszél szívének túláradó gonoszságából.
46. Jézus mondta: Ádámtól Keresztelő Jánosig az aszszonyok szülöttei között nincs nagyobb, mint Keresztelő János, hogy szemei ne törjenek. Én azonban azt mondtam: Aki közületek kicsivé lesz, az fogja megismerni a királyságot, és János fölé emeltetik. 47. Jézus mondta: Lehetetlen, hogy egy ember két lovat üljön meg, és két íjjat feszítsen. És nem lehetséges az, hogy egy szolga két urat szolgáljon. Vagy tiszteli az egyiket és a másikat megveti. Egy ember sem iszik óbort, és rá azonnal újbort kíván inni. Nem öntenek új bort régi tömlőkbe, nehogy szétrepedjenek, és nem öntenek óbort új tömlőkbe, nehogy megrontsa azt. Nem varrnak régi foltot új ruhára, nehogy szakadás keletkezzék benne.
48. Jézus mondta: Ha ketten egy és ugyanazon házban békét kötnek egymással, úgy ha azt mondják a hegynek: menj innen! – az el is fog menni.
49. Jézus mondta: Boldogok az egyedülállók és kiválasztottak. Ők ugyanis megtalálják a királyságot. Mivel ti közülök valók vagytok, ti is oda fogtok menni.
50. Jézus mondta: Ha azt kérdik tőletek: Honnan valók vagytok? Úgy ezt mondjátok nekik: Mi a fényből jöttünk, onnan, arról a helyről, ahol a fény önmagától létrejön. Az megállt

 1. auw afouwnx e[b]ol xN touxikwn eu
 2. ¥ajoos nhtN je NtwtN pe joos
 3. je anon nef¥hre auw anon Nswtp
 4. Mpeiwt etonx eu¥anjne thutN
 5. je ou pe pmaein MpetNeiwt etxN
 6. thutN joos eroou je oukim pe mN
 7. ouanapausis pejau naf Nqi nefma
 8. chths je a¥ Nxoou etanapausis N
 9. netmoout na¥wpe auw a¥ Nxoou
 10. epkosmos BbRre nhu pejaf nau je
 11. th etetNqw¥t ebol xhtS asei alla
 12. NtwtN tetNsooun an Mmos pejau
 13. naf Nqi nefmachths je joutafte
 14. Mprovhths au¥aje xM pisrahl
 15. auw au¥aje throu xrai Nxhtk pe
 16. jaf nau je atetNkw Mpetonx Mpe
 17. tNMto ebol auw atetNÂ¥aje xa net
 18. moout pejau naf Nqi nefmachths
 19. je psBbe Rwvelei h Mmon pejaf
 20. nau je nefRwvelei ne poueiwt na
 21. jpoou ebol xN toumaau eusBbhu
 22. alla psBbe Mme xM pNA afqN xhu
 23. thrf peje IS je xNmakarios ne nxh
 24. ke je twtN te tmNtero nMphue
 25. peje IS je petameste pefeiwt
 26. an mN tefmaau fna¥R machths an
 27. naei auw Nfmeste nefsnhu mN
 28. nefswne Nffei Mpefs7os Ntaxe
 29. fna¥wpe an efo Na3ios naei pe
 30. je IS je petaxsouwn pkosmos af
 31. xe euptwma auw pentaxxee aptw
 32. ma pkosmos Mp¥a Mmof an pe
 33. je IS je tmNtero Mpeiwt estNtwn
 34. aurwme euNtaf Mmau Nnouqroq
 35. en[ano]uf apefjaje ei Ntou¥h

és megjelent képükben. Ha azt mondják nektek: Ezek vagytok ti? Akkor mondjátok: Mi az ő fiai, és az élő Atya kiválasztottal vagyunk. Ha azt kérdik: Micsoda Atyátok jele bennetek? Mondjátok nekik: A mozgás és a nyugalom.
51. Tanítványai ezt mondták neki: Mikor, mely napon jön el a holtak nyugalmának napja, és mely napon jön el az új világ? Ő ezt mondta nekik: Amit vártok, eljött, csak ti nem ismertétek föl.
52. Tanítványai ezt mondták neki: Huszonnégy próféta beszélt Izraelben, és mind rólad szólt. Mire Ő ezt mondta nekik: Elhagytátok az Élőt, aki előttetek van, és holtakról beszéltek.
53. Tanítványai ezt mondták neki: Van haszna a körülmetélkedésnek, vagy nincs? Mire Ő ezt mondta nekik: Ha haszna lett volna, akkor atyáik anyáikkal körülmetélten nemzették volna őket. Teljes haszna azonban a Lélekben való körülmetélkedésnek van, mely az igazi,
54. Jézus mondta: Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek a mennyek királysága.
55. Jézus mondta: Aki atyját és anyját nem gyűlöli, nem lehet tanítványom. És aki testvérét és nővérét nem gyűlöli, és nem viseli keresztjét, mint én, nem lesz méltó hozzám.
56. Jézus mondta: Aki megismerte a világot, holttesttet talált. S aki holttestet talált, arra a világ nem méltó.
57. Jézus mondta: Az Atya királysága hasonló az emberhez, akinek jó vetőmagja volt. Éjszaka eljött az ellensége,

 1. afsite Nouzizani[o]n ejN peqro[q e]
 2. tnanouf Mpe prwme koou exwle
 3. Mpzizanion pejaf nau je mhpws
 4. NtetNbwk je enaxwle Mpzizanion
 5. NtetNxwle Mpsouo nMmaf xM vo
 6. ou gar MpwXS Nzizanion naouwnx
 7. ebol sexolou Nserokxou peje IS
 8. je oumakarios pe prwme Ntaxxise
 9. afxe apwnx peje IS je qw¥t Nsa pe
 10. tonx xws etetNonx xina je netMmou
 11. auw NtetN¥ine enau erof auw tetna¥
 12. qM qom an enau <afnau> ausamareiths effi N
 13. nouxieib efbhk exoun e+oudaia pe
 14. jaf Nnefmachths je ph Mpkwte
 15. Mpexieib pejau naf jekaas efna
 16. mooutf Nfouomf pejaf nau xws e
 17. fonx fnaouomf an alla ef¥amo
 18. outf Nf¥wpe Nouptwma pejau
 19. je Nkesmot fna¥as an pejaf nau
 20. je NtwtN xwtthutN ¥ine Nsa ou
 21. topos nhtN exoun euanapausis
 22. jekaas NnetNÂ¥wpe Mptwma Nse
 23. ouwm thutN peje IS ouN snau naM
 24. ton Mmau xi ouqloq poua namou pou
 25. a nawnx peje salwmh Ntak nim
 26. prwme xws ebol xN oua aktelo ejM
 27. paqloq auw akouwm ebol xN ta
 28. trapeza peje IS nas je anok pe
 29. pet¥oop ebol xM pet¥h¥ au+
 30. naei ebol xN na paeiwt anok tek
 31. machths etbe paei +jw Mmos je
 32. xotan ef¥a¥wpe ef¥h¥ fnamoux
 33. ouoein xotan de ef¥an¥wpe ef
 34. ph¥ fnamoux Nkake peje IS je ei
 35. jw Nnamusthrion Nne[tMp¥a] N

és gyomot vetett vetésébe. Az ember azonban nem engedte kiszedni a gyomot. Ezt mondta nekik: – Nehogy elmenjetek, és kitépjétek a gyomot, és kitépjétek vele a gabonát is. Az aratás napján nyilvánvalóvá lesz majd a gyom. Akkor majd kitépetik és elégettetik.
58. Jézus mondta: Boldog ember az, aki szenvedett, megtalálta az életét.
59. Jézus mondta: Míg éltek, az Élőre tekintsetek, nehogy meghaljatok, és arra törekedjetek, hogy őt lássátok, és ne láthassátok őt.

60. Megláttak egy szamaritánust, aki bárányt vitt Júdea felé. Ezt mondta tanítványainak: Mit akar ez a báránnyal? Mire ők ezt mondták neki: Levágni és megenni. Ő azt mondta nekik: Amíg él, nem eszi meg, hanem amikor megöli és holttestté teszi. . . Ők ezt választolták: Nem tehet másként. Ő ezt mondta nekik: Ti is keressetek magatoknak nyughelyet, nehogy holttá váljatok és megegyenek titeket.
61. Jézus mondta: Ketten fekszenek egy ágyon, az egyik meg fog Imlni, a másik élni fog. Szalomé mondta: Te ki vagy, ember, mint kinek a fia? . . . ágyamra telepedtél és ettél asztalomról. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki az egyetlentől származom. Abból adnak nekem, ami az Atyámé. Szalomé ezt mondta: Tanítványod vagyok. Jézus ezt mondta neki: Azért mondom: Ha hasonló lesz, fénnyel telik meg. Ha azonban megosztott lesz, sötétséggel telik meg.
62. Jézus mondta: Misztériumaimat azoknak mondom el, akik méltók rá.

 1. [na]musthrion pe[t]e tekounam naaf
 2. mNtre tekxbour eime je esr ou peje IS
 3. je neuN ourwme Mplousios euNtaf M
 4. mau Nxax Nyrhma pejaf je +naRyrw N
 5. nayrhma jekaas eeinajo Ntawsx
 6. Ntatwqe Ntamoux Nnaexwr Nkar
 7. pos ¥ina je niR qrwx Llaau naei ne
 8. nefmeeue eroou xM pefxht auw xN
 9. tou¥h etMmau afmou peteuM maje
 10. Mmof marefswtM peje IS je ourw
 11. me neuNtaf xNÂ¥Mmo auw Ntarefsob
 12. te Mpdipnon afjoou MpefxmXAL ¥i
 13. na efnatwxm NNÂ¥Mmoei afbwk M
 14. p¥orp pejaf naf je pajoeis twxM
 15. Mmok pejaf je ouNtaei xNxomt
 16. axenemporos seNnhu ¥aroei erouxe
 17. +nabwk Ntaouex saxne nau +Rparai
 18. tei Mpdipnon afbwk ¥a keoua pe
 19. jaf naf je apajoeis twxM Mmok
 20. pejaf naf je aeitoou ouhei auw se
 21. Raitei Mmoei Nouxhmera +nasRfe an
 22. afei ¥a keoua pejaf naf je pajo
 23. eis twxM Mmok pejaf naf je pa¥bhr
 24. naR ¥eleet auw anok etnaR dipnon
 25. +na¥i an +Rparaitei Mpdipnon af
 26. bwk ¥a keoua pejaf naf je pajoeis
 27. twxm Mmok pejaf naf je aeitoou N
 28. oukwmh eeibhk aji N¥wm +na¥i
 29. an +Rparaitei afei Nqi pxmXAL afjo
 30. os apefjoeis je nentaktaxmou a
 31. pdipnon auparaitei peje pjoeis M
 32. pefxmXAL je bwk epsa nbol anxio
 33. oue netknaxe eroou eniou jekaas
 34. eunaRdipnei Nreftoou mN ne¥o
 35. t[e senab]wk an exoun entopos Mpaiwt

Amit jobbod tesz, ne tudja azt balod.
63. Jézus mondta: Volt egyszer egy gazdag ember, sok vagyona volt. Azt mondotta: Felhasználom vagyonomat, hogy vessek, arassak, ültessek, és csűrömet megtöltsem terménnyel, nehogy hiányt szenvedjek valamiben. Így gondolkodott szívében. Azon éjjel még meghalt. Akinek füle van, hallja meg!
64. Jézus mondta: Egy embernek vendégei voltak. Amikor lakomáját elkészítette, szolgájáért küldött, hogy hívja meg a vendégeket. Elment az elsőhöz és így szólt: Uram meghív téged. Mire ő azt mondta: A kereskedőkkel van dolgom. Hozzám jönnek este, és én utasításokat adok nekik. Kimentem magam a lakomáról. Elment a másikhoz is, és így szólt hozzá: Uram meghív téged. Ez azt mondta: Házat vettem, és egy napra szükség van rám. Nem lesz időm. Elment egy másikhoz is és így szólt hozzá: Uram meghív téged. Ez azt mondta neki: Barátom esküvőt tart, és én rendezem az ünnepi lakomát. Ismét egy másikhoz ment, és ezt mondta neki: Uram meghív téged. Ez így válaszolt: Birtokot vettem, és megyek beszedni az illetéket. Nem fogok tudni elmenni. Ki mentem magam. A szolga jött, és mondta urának: Akiket meghívtál a lakomára, kimentették magukat. Az Úr így szólt szolgájához: Menj ki az utakra, és hozd be azokat, akiket találsz, hogy részt vegyenek a lakomán. A kereskedők és üzletemberek nem fognak bemenni Atyám helyére.

 1. pejaf je ourwme Nyrh[sto]s neuNt[af]
 2. Nouma Neloole aftaaf NxNouoeie
 3. ¥ina eunaR xwb erof Nfji Mpefkar
 4. pos Ntootou afjoou MpefxmXAL je
 5. kaas enouoeie na+ naf Mpkarpos M
 6. pma Neloole auemaxte MpefxMXAL
 7. auxioue erof ne kekouei pe Nsemooutf
 8. apxmXAL bwk afjoos epefjoeis pe
 9. je pefjoeis je me¥ak Mpefsouw
 10. nou afjoou NkexmXAL anouoeie xi
 11. oue epkeouatote apjoeis joou M
 12. pef¥hre pejaf je me¥ak sena¥ipe
 13. xhtf Mpa¥hre anouoeie etMmau epei
 14. sesooun je Ntof pe peklhronomos
 15. Mpma Neloole auqopf aumooutf
 16. peteuM maaje Mmof marefswtM pe
 17. je IS je matseboei epwne paei Ntau
 18. stof ebol Nqi netkwt Ntof pe pww
 19. ne Nkwx peje IS je petsooun Mpthrf
 20. efR qrwx ouaaf <f>R qrwx Mpma thrf
 21. peje IS je NtwtN xMmakarios xotan
 22. eu¥anmeste thutN NseRdiwke M
 23. mwtN auw senaxe an etopos xM pma
 24. entaudiwke MmwtN xrai Nxhtf pe
 25. je IS xMmakarios ne naei Ntaudiwke
 26. Mmoou xrai xM pouxht netMmau
 27. nentaxsouwn peiwt xN oume xM
 28. makarios netxkaeit ¥ina euna
 29. tsio Ncxh Mpetouw¥ peje IS xo
 30. tan etetNÂ¥ajpe ph xN thutN pai
 31. eteuNthtNF fnatouje thutN e¥w
 32. pe mNthtN ph xN t[h]utN paei ete
 33. mNthtNF xN thne f[na]mout thne
 34. peje IS je +na¥or[¥R Mpee]ihei
 35. auw mN laau na¥kotf [. . . . . . . . .]

65. Ő ezt mondta: Egy jóságos embernek szőlője volt. Kiadta vincelléreknek, hogy megműveljék, és megkapja tőlük a termést. Elküldte szolgáját, hogy a vincellérek eladják neki a szőlő termését. Azok inkább megfogták a szolgát, megverték és majdnem megölték. A szolga viszszament és elmondta urának. Ura ezt mondta: Talán nem ismerték. Másik szolgát küldött. A vincellérek megverték azt is. Az Úr elküldte fiát. Ezt mondta: Fiamtól talán tartani fognak. A vincellérek megfogták, és ott megölték, mert tudták, hogy ő a szőlő örököse. Akinek füle van, hallja meg!
66. Jézus mondta: Mutassátok meg nekem a követ, melyet az építők elvetettek, az a szegletkő!
67. Jézus mondta: Aki mindent megismert, csak magát nem, az tökéletlen.
68. Jézus mondta: Boldogok vagyok, ha gyűlölnek és üldöznek titeket, az üldözők nem találnak ott helyet.
69. Jézus mondta: Boldogok a szívükben üldözöttek, ők azok, akik valóban felismerték az Atyát. Boldogok, akik éheznek, mert megtölti majd gyomrát, aki csak akarja.
70. Jézus mondta: Ha ezt létrehozzátok magatokban, amit akartok, megvált titeket az. Ha ez nincs meg nektek, akkor az, amitek nincsen, meg fog ölni titeket.
71. Jézus mondta: Le fogom rombolni ezt a házat, és senki sem tudja majd újjáépíteni.

 1. [pe]je our[wm]e naf je joos Nnasnhu
 2. ¥ina eunapw¥e NNxnaau Mpaeiwt
 3. nMmaei pejaf naf je w prwme nim
 4. pe Ntaxaat Nrefpw¥e afkotF a
 5. nefmachths pejaf nau je mh eei
 6. ¥oop Nrefpw¥e peje IS je pwxs
 7. men na¥wf Nergaths de sobk sopS
 8. de Mpjoeis ¥ina efnanej ergaths
 9. ebol epwXS pejaf je pjoeis ouN
 10. xax Mpkwte Ntjwte mN laau de xN
 11. t¥w<t>e peje IS oun xax axeratou
 12. xirM pro alla Mmonayos netnabwk
 13. exoun epma NÂ¥eleet peje IS je
 14. tmNtero Mpeiwt estNtwn aurwme
 15. Ne¥wwt euNtaf Mmau Nouvorti
 16. on eafxe aumargariths pe¥wt
 17. etMmau ousabe pe af+ pevortion
 18. ebol aftoou naf Mpimargariths
 19. ouwt NtwtN xwtthutN ¥ine N
 20. sa pefexo emafwjN efmhn ebol
 21. pma emare jooles txno exoun emau
 22. eouwm oude mare ffNt tako peje
 23. IS je anok pe pouoein paei etxi
 24. jwou throu anok pe pthrf Nta
 25. pthrf ei ebol Nxht auw Nta pthrf
 26. pwx ¥aroei pwx Nnou¥e anok
 27. +Mmau fi Mpwne exrai auw tetna
 28. xe eroei Mmau peje IS je etbe ou
 29. atetNei ebol etsw¥e enau euka¥
 30. efkim e[bol] xitM pthu auw enau
 31. eurwm[e e]uNÂ¥thn euqhn xiwwb
 32. N[ce Nnet]NRrwou mN netMmegi

72. Valaki azt mondta neki: Mondd testvéreimnek, hogy osszák meg velem atyám vagyonát. Mire Ö ezt mondta neki: Ember, ki tett engem osztóvá ? Tanítványaihoz fordult, és ezt mondta nekik: Hát osztó vagyok én?
73. Jézus mondta: Az aratás ugyan nagy, mégis kevés a munkás. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába!
74. Ezt mondta: Uram, sokan vannak a kút körül, de a kútban nincs semmi.
75. Jézus mondta: Sokan állnak az ajtó előtt. Mégis az egyedülálló lesz az, aki bemehet a mennyegzős helyre.
76. Jézus mondta: A királyság kereskedőemberhez hasonló, akinek árui vannak, és talált egy gyöngyöt. Ez a kereskedő okos. Eladja áruit, megvásárolja az egyedüli gyöngyöt. Ti is keressétek, és kutassátok a kincset, mely nem enyészik és maradandó, a helyet, ahová molyok be nem férkőznek, hogy megegyék, és férgek nem emésztik meg.
77. Jézus mondta: Én vagyok a fény, mely minden fölött van. Én vagyok a mindenség, és a mindenség tőlem jött ki, és hozzám tér vissza. Hasítsatok fát, én ott vagyok. Emeljétek meg a követ, ott találtok engem.
78. Jézus mondta: Minek mentetek ki a pusztába? Hogy széltől ingatott nádat lássatok? Hogy puha ruhába öltözött embert lássatok? Íme királyaitok és nagyjaitok azok,

 1. stanos naei en[e]Â¥thn e[t]
 2. qhn xiwou auw sen[a]Â¥Ssoun
 3. tme an peje ousxim[e] naf xM
 4. pmh¥e je neeiats [N]cxh N
 5. taxfi xarok auw Nki[b]e entax
 6. sanou¥k pejaf na[s] je ne
 7. eiatou NnentaxswtM a
 8. plogos Mpeiwt auarex erof
 9. xN oume ouN xNxoou gar na¥wpe
 10. NtetNjoos je neeiatS Ncxh ta
 11. ei ete Mpsw auw Nkibe naei empou
 12. + erwte peje IS je pentaxsouwn
 13. pkosmos afxe epswma pentaxxe
 14. de epswma pkosmos Mp¥a Mmof
 15. an peje IS je pentaxR rMmao ma
 16. refR rro auw peteuNtaf Nouduna
 17. mis marefarna peje IS je petxhn
 18. eroei efxhn etsate auw petouhu
 19. Mmoei fouhu NtmNtero peje IS
 20. je nxikwn seouonx ebol Mprw
 21. me auw pouoein etNxhtou fxhp
 22. xN cikwn Mpouoein Mpeiwt fna
 23. qwlp ebol auw tefxikwn xhp
 24. ebol xitN pefouoein peje IS Nxo
 25. ou etetNnau epetNeine ¥aretN
 26. ra¥e xotan de etetN¥annau
 27. anetNxikwn Ntax¥wpe xi tetne
 28. xh oute maumou oute mauouwnx
 29. ebol tetnafi xa ouhr peje IS je
 30. Nta adam ¥wpe ebol xNnounoq
 31. Ndunamis mN ounoq MmNtrMma
 32. o auw Mpef¥wpe e[fM]p¥a Mmw
 33. tN neua3ios gar pe [nefnaji] +p[e]
 34. an Mpmou peje IS je [nba¥or ou

akik puha ruhába öltöztek, és képtelenek felismerni az igazságot.
79. Egy asszony a tömegből ezt mondta neki: Üdv a testnek, mely téged hordozott, az emlőknek, melyek tápláltak téged! Ő ezt mondta neki: Üdv azoknak, akik Atyám szavait hallják, és megértették az igazságot. Mert napok jönnek majd, amikor azt mondjátok: Üdv a testnek, mely nem fogan, és az emlőknek, melyek éhséget nem csillapítottak.
80. Jézus mondta: Aki a világot megismerte, testet talált. S aki testet talált, arra a világ nem méltó.
81. Jézus mondta: Aki gazdag lett, király lehet. Akinek hatalma van, lemondhat róla.
82. Jézus mondta: Aki közel van hozzám, a tűzhöz van közel. Aki távol van tőlem, a királyságtól van távol.
83. Jézus mondta: Az embernek képek nyilatkoztattak ki, a fény azonban benne rejtve maradt az Atya fényének képében. Ki lesz majd nyilatkoztatva, és képét elborítja majd a fény.
84. Jézus mondta: Ha hasonlóságtokat látjátok, örüljetek. Ha azonban képeiteket látjátok, melyek titeket megelőzően jöttek létre, melyek sem meg nem halnak, sem nyilvánvalókká nem lesznek, hogy fogjátok elviselni?
85. Jézus mondta: Ádám nagy gazdagságból és nagy hatalomból alkottatott, és nem lett méltó hozzátok. Ha ugyanis méltó lett volna, nem ízlelt volna halált.
86. Jézus mondta:

 1. Nt]au nou[b]hb auw Nxalate ouNtau
 2. Mmau Mpeumax p¥hre de Mprwme
 3. mNtaf Nn[o]uma erike Ntefape Nf
 4. Mton Mm[o]f pejaf Nqi IS je outalai
 5. pwron pe pswma eta¥e Nouswma
 6. auw outalaipwros te t2uyh eta¥e
 7. Nnaei Mpsnau peje IS je Naggelos
 8. nhu ¥arwtN mN Nprovhths auw se
 9. na+ nhtN NneteuNthtNse auw
 10. NtwtN xwtthutN netNtotthne
 11. taau nau NtetNjoos nhtN je a¥ N
 12. xoou petouNnhu Nseji pete pwou
 13. peje IS je etbe ou tetNeiwe Mpsa n
 14. bol Mppothrion tetNRnoei an je
 15. pentaxtamio Mpsa nxoun Ntof on
 16. pentaftamio Mpsa nbol peje iHS
 17. je amheitN ¥aroei je ouyrhstos
 18. pe panaxb auw tamNTjoeis ourM
 19. ra¥ te auw tetnaxe auanaupasis nh
 20. tN pejau naf je joos eron je
 21. Ntk nim ¥ina enaRpisteue erok pe
 22. jaf nau je tetNRpiraze Mpxo Ntpe
 23. mN pkax auw petNpetNMto ebol
 24. MpetNsouwnf auw peeikairos te
 25. tNsooun an NRpiraze Mmof peje
 26. IS je ¥ine auw tetnaqine alla ne
 27. tatetNjnouei eroou Nnixoou eMpi
 28. Joou nhtN Mvoou etMmau tenou
 29. exnai ejoou auw tetNÂ¥ine an Nsw
 30. ou MpR+ petouaab Nnouxoor jekas
 31. nounojou etkopria MpRnouje nM
 32. margarith[s N]ne¥au ¥ina je nouaaf
 33. Nla[. . .] [pej]e IS pet¥ine fnaqine
 34. [pettwxM e]xoun senaouwn naf
 35. [peje IS je] e¥wpe ouNthtN xomt

A rókáknak odúik vannak, és a madaraknak fészkeik. Az emberfiának azonban nincs hová lehajtania fejét, hogy pihenjen.
87. Jézus mondta: Nyomorult a test, mely másik tested csüng, és a lélek, mely e kettőtől függ.
88. Jézus mondta: Angyalok és próféták jönnek hozzátok, és nektek adják, ami a tiétek. Ti is adjátok nekik, ami a tiétek, és mondjátok magatokban: Mely napon jönnek és veszik azt, ami az övék?
89. Jézus mondta: Miért mossátok a serleg külső oldalát? Nem értitek, aki a külsejét teremtette, az teremtette a belsejét is?
90. Jézus mondta: Jöjjetek hozzám, mert igám jóságos és uralmam szelíd. És nyugalmat fogtok lelni.
91. Ezt mondták neki: Mondd meg nekünk, ki vagy, hogy higgyünk neked? Mire Ő ezt mondta: Az ég és föld arculatát megvizsgáljátok, de azt, ami szemetek előtt van, nem ismeritek fel. Ezt a pillanatot vizsgálni nem tudjátok.
92. Jézus mondta: Keressetek és találtok. Azt azonban, amiről ama napokban kérdeztetek engem, nem mondtam meg nektek, most el akartam mondani nektek, és ti nem kérdeztetek utána.
93. Jézus mondta: Ne adjátok a szentet a kutyáknak, nehogy a szemétre dobják. Ne szórjátok a gyöngyöket a sertések elé, nehogy . . . (eltapossák)
94. Jézus (mondta): Aki keres, talál, aki kopogtat, annak ajtót nyitnak majd.
95. (Jézus mondta): Ha pénzetek van,

 1. MpR+ etmhse alla + [Mmof] Mpet[e]
 2. tnajitou an Ntootf p[ej]e IS je TMN
 3. tero Mpeiwt estNtw[n au]sxime
 4. asji Noukouei Nsaeir a[sx]opf xN
 5. ou¥wte asaaf NxNno[q N]noeik
 6. peteuM maaje Mmof ma[re]fswtM
 7. peje IS je tmNtero Mpe[iwt e]stN
 8. twn ausxime esfi xa ouqL[meei] ef
 9. mex Nnoeit esmoo¥e x[i ou]xih
 10. esouhou apmaaje MpqLm[e]ei ou
 11. wqp apnoeit ¥ouo Nsws [x]i texi
 12. h nessooun an pe ne Mpeseime
 13. exise Ntarespwx exoun epeshei
 14. aska pqLmeei apesht asxe erof ef
 15. ¥oueit peje IS tmNtero Mpeiwt
 16. estNtwn eurwme efouw¥ emout
 17. ourwme Mmegistanos af¥wlm N
 18. tshfe xM pefhei afjotS Ntjo je
 19. kaas efnaeime je tefqij natwk
 20. exoun tote afxwtB Mpmegistanos
 21. peje Mmachths naf je neksnhu
 22. mN tekmaau seaxeratou xi psa n
 23. bol pejaf nau je netNneeima
 24. e+re Mpouw¥ Mpaeiwt naei ne
 25. nasnhu mN tamaau Ntoou pe etna
 26. bwk exoun etmNtero Mpaeiwt
 27. autsebe IS aunoub auw pejau naf
 28. je nethp akaisar se¥ite Mmon N
 29. NÂ¥wm pejaf nau je + na kaisar
 30. Nkaisar + na pnoute Mpnoute
 31. auw pete pwei pe matNnaeif
 32. petameste pefei[wt] an mN tef
 33. maau Ntaxe fna¥R m[acht]hs naei an
 34. auw petamRre pef[eiwt an m]N tef
 35. maau Ntaxe fna¥R m[achths na]
 36. ei an tamaau gar Ntas [. . . . . . . . .]

kamatra ne adjátok, hanem adjátok annak…, akitől nem kapjátok vissza.
96. Jézus (mondta): Az Atya királysága hasonló egy asszonyhoz. Ez kevés kovászt vesz, elvegyíti a tésztába, így nagy kenyérré változtatja azt. Akinek füle van, hallja meg!
97. Jézus mondta: Az (Atya) királysága hasonló egy asszonyhoz, aki liszttel teli korsóval hosszú útra megy. A korsó füle letörik, a liszt mögötte az úton elszóródik. Nem vette észre, semmit sem tudott a bajról. Amikor hazatért, letette a korsót és üresen találta.
98. Jézus mondta: Az Atya királysága hasonló egy férfihez, aki erős embert akar megölni. Otthon kardot ránt és beledöfi a falba, hogy lássa, elég erős-e; ezután öli meg az erősét.
99. A tanítványok azt mondták neki: Testvéreid és anyád kinn állnak. Mire Ö ezt mondta nekik: Ezek, akik e helyen vannak, kik Atyám akaratát teszik, azok testvéreim és anyám. Ők bemennek majd Atyám országába.
100. Aranyat mutattak neki és ezt mondták: A császáriak adót kívánnak tőlük. Mire Ő ezt mondta nekik: Adjátok a császárnak, ami a császáré, ami Istené, Istennek adjátok, ami enyém, nekem adjátok.
101. Aki apját és anyját nem gyűlöli, mint én, nem lesz tanítványom. Aki atyját és anyját nem szereti, mint én, nem lesz tanítványom.

 1. [. .]ol ta[maa]u de Mme as+ naei Mpwnx
 2. peje IS [je o]uoei nau Mvarisaios je
 3. eueine [Nn]ououxor efNkotk xijN pou
 4. onef Nx[N]nexoou je oute fouwm an
 5. oute fk[w] an Nnexoou eouwm peje IS
 6. je ouma[ka]rios pe prwme paei etsooun
 7. je xN a¥ Mmeros enlhsths nhu exoun
 8. ¥ina [ef]natwoun Nfswoux Ntef
 9. mNTe[ro] auw Nfmour Mmof ejN tef
 10. +pe x[a] texh empatouei exoun pe
 11. jau NIS je amou NtNÂ¥lhl Mpoou
 12. auw NtNRnhsteue peje IS je ou gar
 13. pe pnobe Ntaeiaaf h Ntaujro eroei
 14. xN ou alla xotan er¥an pnumvios ei
 15. ebol xM pnumvwn tote marounh
 16. steue auw marou¥lhl peje IS je pe
 17. tnasouwn peiwt mN tmaau senamou
 18. te erof je p¥hre Mpornh peje IS je
 19. xotan etetN¥aR psnau oua tetna¥w
 20. pe NÂ¥hre Mprwme auw etetNÂ¥an
 21. joos je ptoou pwwne ebol fna
 22. pwwne peje IS je tmNtero estNtwn
 23. eurwme NÂ¥ws euNtaf Mmau NÂ¥e N
 24. esoou aoua Nxhtou swrm epnoq pe
 25. afkw Mpste2it af¥ine Nsa pioua
 26. ¥antefxe erof Ntarefxise pejaf
 27. Mpesoou je +ouo¥k para pste2it
 28. peje IS je petasw ebol xN tatapro
 29. fna¥wpe Ntaxe anok xw +na¥wpe
 30. entof pe auw nechp naouwnx erof
 31. peje IS je tmNtero estNtwn eurw
 32. me euNtaf Mmau xN tefsw¥e Nnou
 33. exo efxh[p e]fo Natsooun erof au
 34. w M[mNnsa t]refmou afkaaf Mpef
 35. [¥hre ne]p¥hre sooun an affi

 

Mert anyám . . . (hiányos szöveg)… az igazi…. ki az életet adta nékem.
102. Jézus mondta: Jaj nektek farizeusok! Ahhoz a kutyához hasonlítotok, amely odafekszik a barmok jászolára. Nem eszik, de a barmokat sem engedi, hogy egyenek.
103. Jézus mondta: Boldog az a férfi, aki tudja, hol jönnek be a rablók, azzal ő felkel és eltorlaszolja a nyílásokat, felövezi csípőjét, mielőtt még bejönnének.
104. Így szóltak hozzá: Jöjj, imádkozzunk és böjtöljünk! Jézus mondta: M i bűnt követtem el, vagy hol győztek le engem? Akkor böjtöljenek, és akkor imádkozzanak, amikor a vőlegény kijön a mennyegzős szobából.
105. Jézus mondta: Aki apát és anyát fog ismerni, azt majd a parázna fiának fogják nevezni.
106. Jézus mondta: Amikor majd kettőt eggyé tesztek, az ember fiai lesztek, és azt mondjátok a hegynek, hogy menj el innen – el fog menni.
107. Jézus mondta: A királyság pásztorhoz hasonlít, akinek száz juha van. Egy közülük, a legnagyobb, eltévedt. Otthagyta a kilencvenkilencet, és ezt az egyet kereste, míg csak meg nem találta.Amikor már elfáradt, azt mondta neki: Téged jobban szeretlek, mint a kilencvenkilencet.
108. Jézus mondta: Aki számból iszik, olyan lesz, mirít én. Én leszek ő, és mindaz, ami elrejtett, kinyilatkoztattatik neki.
109. Jézus mondta: A királyság olyan emberhez hasonlít, akinek földjén olyan kincs van, amiről ő nem tud. Amikor meghal, örökül hagyja a földet fiának. Fia sem tud róla.

 1. tsw¥e etMmau aftaas [ebo]l auw pe[n]
 2. taxtoous afei efskaei a[fx]e apexo af
 3. aryei N+ xomt etmhse N[ne]tFouo¥ou
 4. peje IS je pentaxqine Mpkosmos
 5. nfR rMmao marefarna Mpkosmos
 6. peje IS je Mphue naqwl auw pkax
 7. MpetNMto ebol auw petonx ebol xN
 8. petonx fnanau an emou ouy xoti eIS
 9. jw Mmos je petaxe erof ouaaf pkos
 10. mos Mp¥a Mmof an peje IS je ouoei
 11. Ntsar3 taei eto¥e Nt2uyh ouoei
 12. Nt2uyh taei eto¥e Ntsar3 pejau
 13. naf Nqi nefmachths je tmNtero
 14. esNnhu Na¥ Nxoou esNnhu an xN ou
 15. qw¥t ebol eunajoos an je eisxhh
 16. te Mpisa h eisxhhte th alla tmNtero
 17. Mpeiwt espor¥ ebol xijM pkax auw
 18. Rrwme nau an eros peje simwn petros
 19. nau je mare marixam ei ebol NxhtN
 20. je Nsxiome Mp¥a an Mpwnx peje IS
 21. je eisxhhte anok +naswk Mmos je
 22. kaas eeinaas Nxoout ¥ina esna¥w
 23. pe xwws NoupNA efonx efeine M
 24. mwtN Nxoout je sxime nim esnaas
 25. Nxoout snabwk exoun etmNTero
 26. nMphue
 27. peuaggelion
 28. pkata cwmas

Eladja a mezőt. Aki megvette, elment felszántani, és megtalálta a kincset. S elkezdi kamatra kölcsönözni annak, akinek akarja.
110. Jézus mondta: Aki megtalálta a világot és gazdaggá lett, lemondhat a világról.
111. Jézus mondta: Előttetek göngyolődik fel majd az ég és a föld. És az élőből élő sem halált, sem szorongást nem fog látni, mert Jézus mondta: Aki megtalálta önmagát arra a világ nem méltó.
112. Jézus mondta: Jaj a húsnak, mely a lélekhez ragaszkodik. Jaj a léleknek, mely a húshoz ragaszkodik,
113. Tanítványai ezt mondták neki: Mely napon jön el az ország? Jézus mondta: Nem akkor jön el, amikor várják. Azt mondják majd: Nézd, itt van! Vagy: Nézd, ott van! Az Atya országa azonban a föld fölött terül el és az emberek nem látják.
114. Simon Péter ezt mondta neki: Mariham ( = Mária Magdolna) menjen el tőlünk, mert a nők nem méltók az életre. Jézus mondta: Íme én vezetem őt, hogy férfivá tegyem, és ahhoz az élő lélekhez legyen hasonlóvá, mely hozzátok, férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki férfivá teszi magát, be fog menni a mennyek országába.