P4

𝔓4

A 4. papirusz (𝔓4, a Grec 1120-as ) egy korai újszövetségi papirusz Lukács evangéliumából görögül. Kora tekintetében eltérnek a vélemények. A második század végétől a negyedik századig bármikor készülhetett. Ez a Lukács evangéliumának egyik legkorábbi kézirata (𝔓75 mellett), és első hat fejezetének kiterjedt szakaszait tartalmazza. Jelenleg Párizsban található a Bibliothèque Nationale de France (a Grec 1120 görög kézirat kiegészítése).
Lukács szövegeit tartalmazza: 1: 58-59; 1: 62-2: 1; 2: 6-7; 3: 8-4: 2; 4: 29-32, 34-35; 5: 3-8; 5: 30-6: 16
Ennek a kódexnek a görög szövege az alexandriai szövegtípust képviseli. Aland az I. kategóriába sorolta. 93% -ban egyezés van 𝔓75 szövegével.

A szöveg

1 fragmentum recto

1 columna 2 columna

1 [και ηκο]υ̣σαν οι̣ π[ε]
2 [ριοικοι κ]αι οι συγγε
3 [νεις αυτη]ς οτι εμε
4 [γαλυνεν κ̅]ς̣̅  το̣ ε̣λ̣[εο]ς
5 [—]
6 [—]
7 [και εγενετο] ε̣ν
8 [τη ημερα τη ογδοη] ηλ
9 [θον]
10 [—]
11 [ονοματι του πατρο]ς
12 [αυτου ζαχαριαν] [κ]α̣ι̣
13 [—]
14 [—]
15 [—]
16 [—]
17 [—]
18 [—]
19 [—]
20 [—]
21 [—]
22 [το τι αν θελοι] κ̣α̣
23 [λεισθαι αυτ]ο· και
24 [αιτησας πιν]ακει̣δ̣ι
25 [ον εγραψε]ν̣ λεγ̣ω̣ν
26 [ιωαννης εστ]ιν ονο
27 [μα αυτου] κ̣αι εθαυ
28 [μασαν πα]ν̣τες· η
29 [νεωχθη δε] παραχρη
30 [μα το στο]μ̣α αυτου
31 [και η γλωσ]σ̣α αυτου
32 [και ελαλει] ε̣υλογω̣ν
33 [—]
34 [φo]

1 βος το̣υ̣ς̣ περιο̣[ι]κο̣υ̣ν
2 τας αυτους· και εν̣ ο
3 λη τη ορεινη της ιου
4 δαιας και ελαλ̣ειτο
5 παντα τα ρημ̣α̣[τ]α ταυ
6 τα· και εθεντο π̣αν
7 τες οι ακουσαντ̣ες εν
8 τη καρδια εαυτω̣ν λε
9 γοντες τι α[ρα τ]ο π̣αι
10 διον τουτ̣[ο εσ]τ̣α̣ι̣·
11 και γαρ χε[ι]ρ̣ [
κ̅υ̅] ην̣ με
12 τ αυτου· κα̣[ι] ζ̣αχ̣[α]ρι
13 ας ο πατηρ̣ [αυ]τ̣[ο]υ επλησ
14 θη
π̅ν̅ο̣̅ς̣ ο̣ς̣ α̣[γι]ου̣· και
15 ε̣προφητ̣[ε]υ̣σε̣ν λε
16 [γων] ε̣υ̣λο̣[γ]ητο̣ς̣ ο̣ θς̣
17 [του ισ]ρ̣α̣η̣[λ] ο̣τι επεσκε
18 [ψατο και επ]οιησ̣ε̣ν
19 [λυτρωσιν τ]ω λαω αυ
20 [του] [και ηγ]ε̣ιρεν κε
21 [ρας σωτηρι]ας ημιν εν
22 [οικω δαυε]ιδ παιδος
23 [αυτου] κ̣αθω̣ς ελαλη
24 [σεν] δ̣ια̣ σ[το]ματος των
25 α̣γιων α̣π̣ αιωνος προ
26 φητων α̣υτου· σω
27 τηριαν ε̣ξ εχ̣θρ̣ων η
28 μων· και ε̣[κ] χει̣ρ̣ος̣
29 παντων τω̣[ν μ]ε̣ι̣
30 σουντ̣ων [ημας] π̣ο̣[ι]
31 ησαι ελ̣εος μ̣ετ̣α̣ τ̣[ων]
32 πατερων ημω[ν και]
33 μνησθην̣α̣ι διαθ̣ηκ̣[ης]
34 αγιας αυτου̣ ορκ̣ο̣ν̣
35 ον̣ [ω]μ̣[οσεν προς αβρα]
36 α̣μ̣ [τον πατερα] [ημων]

1 fragmentum verso

1 columna 2 columna

1
2 [—]
3 [—]
4 [—]
5 [—]
6 [—]
7 [—]
8 [αυτου] π̣α̣σ̣[αις ταις η]
9 μ̣ε̣ρ̣αι̣ς ημων· και
10 συ δ̣ε̣ π̣α̣ι̣δ̣ι̣ο̣ν προφ̣η̣
11 της̣ υψ̣ι̣σ̣του κ̣λ̣η̣θ̣η
12 ση̣ π̣ρ̣ο̣πορε̣υ̣σ̣η̣ γαρ
13 εν̣ω̣π̣ι̣ο̣ν̣ του κυ· ε̣
14 τοιμ̣α̣σ̣α̣ι̣ οδους̣ α̣υ̣τ̣ο̣υ·
15 του δο̣υ̣ν̣αι γνωσιν̣
16 σωτηρι̣α̣ς̣ τω λαω α̣[υ]
17 το̣υ̣ ε̣ν̣ α̣[φεσει αμαρ]
18 τι̣ω̣ν α̣υ̣[των] [δια σπλαγ]
19 χνα ελ̣ε[ους] [
θ̅υ̅] [ημων]
20 εν οις επι̣[σκεψεται]
21 ημα̣ς αν[ατολη εξ υ]
22 ψους· επ[ιφαναι τοις]
23 εν σκοτ̣[ει και σκια]
24 θ̣ανατο̣[υ] καθ̣[ημε]
25 νοις του̣ [κ]α̣τ̣ε̣[υθυ]
26 ναι του̣ς̣ π̣[οδας ημων]
27 εις οδο̣[ν ειρηνης]
28 το δε παιδ̣[ιον] η̣υξ̣α̣
29 ν̣ε̣ κ̣α̣[ι εκρα]τ̣α̣ι̣ουτ̣ο̣
30
π̣̅ν̅ι̅ κ̣α̣ι̣ η̣ν̣ ε̣ν τ̣α̣ι̣ς̣ ε̣
31 ρ̣[ημοις εως ημερας]
32 α̣ν̣α̣δ̣ε̣ι̣[ξε]ω̣ς̣ α̣υ̣τ̣ο̣υ̣
33 π̣ρ̣ο̣ς̣ [τ]ο̣ν̣ [ισραηλ]
34 ε̣γ̣ε̣ν̣ετο δε [εν ταις ημε]
35 [ρ]αις εκε[ιναις εξηλ]
36 θεν δογμ̣[α παρα και]

1 [σαρος]
2 [—]
3 [—]
4 [—]
5 [—]
6 [—]
7 [—]
8 [—]
9 [—]
10 [—]
11 [—]
12 [—]
13 [—]
14 [—]
15 [—]
16 [—]
17 [—]
18 [—]
19 [—]
20 [—]
21 [—]
22 [—]
23 [—]
24 [—]
25 [—]
26 [—]
27 [—]
28 α̣υ̣τη[ν] [και ετεκεν]
29 τ̣[ο]ν̣ υιο[ν αυτης τον]
30 π̣[ρ]ωτο[τοκον και]
31 ε̣σ̣π̣αργ̣[ανωσεν αυ]
32 τ̣ον και̣ [ανεκλινεν]
33 [α]υ̣τ̣ον [εν φατνη δι]
34 [οτ]ι̣ ουκ̣ [ην αυτοις]
35 [—]

2 fragmentum recto

1 columna

2 columna

1 [τ]ω αβ̣ρ̣α̣α̣μ̣ [ηδη δε]
2 κ̣αι η α̣ξ̣[ινη προς]
3 [τ]ην ρ̣ι̣ζ̣[αν των] δε̣ν
4 δ̣ρ̣ω̣ν̣ κ̣ε̣ι̣τ̣α̣ι̣ π̣α̣ν
5 ο̣υ̣[ν] δ̣ενδρο̣ν̣ μ̣η̣ [ποι]
6 ο̣υ̣ν κ̣αρπον ε̣[κκο]
7 π̣τ̣ετα̣ι̣ κ̣αι̣ ει̣[ς] π̣υ̣ρ̣
8 [βαλ]λ̣ε̣τ̣α̣ι̣· κα[ι ε]π̣η̣
9 [ρωτω]ν̣ α̣υ̣τ̣ο̣ν̣ ο̣[ι ο]χ̣λ̣οι
10 [λε]γ̣ο̣ντ̣[ες] τι ου[ν] ποι̣
11 [ησω]μ̣ε̣ν̣ α̣π̣ο̣κ̣ρ̣ι̣θ̣ε̣ι̣ς̣
12 [δε ελεγ]ε̣ν̣ α̣υ̣τ̣ο̣ι̣ς̣
13 [ο εχων δυο] χ̣ι̣τ̣ω̣ν̣α̣ς̣
14 [μεταδοτω] τ̣ω̣ μ̣η̣ ε̣
15 [χοντι και ο εχων βρω]
16 [ματα ομοιως ποιει]
17 [τ]ω̣ η[λθον δε] και τε
18 λ̣ων̣α̣ι̣ [βαπτι]σ̣θ̣η̣ναι
19 κ̣αι ειπ̣ο̣ν̣ π̣ρ̣[ος αυτον]
20 δ̣ιδασκαλε τ̣ι̣ π̣ο̣ι̣[η]
21 [σ]ωμεν ο̣ δε ε̣ι̣π[ε]ν
22 [π]ρ̣ος αυ̣τους· μ̣η̣
23 [δ]εν πλ̣εο̣ν̣ π̣α̣ρα
24 [τ]ο̣ διατ̣ε̣τ̣[α]γμ̣ε̣νο̣[ν]
25 [υ]μ̣ι̣ν πρα̣σσ̣ετε· ε
26 [πηρ]ωτων δε αυτον
27 [κ]α̣ι̣ σ̣τ̣ρ̣ατ̣ε̣υ̣ο̣μενοι
28 [λεγ]ο̣ν̣τ̣[ε]ς̣ τι̣ π̣ο̣ι̣η
29 [σω]μ̣ε̣ν κ̣α̣ι̣ ημει̣ς̣
30 [και ει]π̣ε̣ν̣ α̣υ̣τ̣ο̣ι̣ς̣
31 [μηδ]ε̣ν̣α̣ δ̣ι̣α̣σ̣ε̣[ιση]
32 [τ]ε̣ μ̣η̣δ̣ε̣ σ̣[υκοφαν]
33 [τ]η̣σ̣η̣τ̣ε̣ κ̣[αι α]ρ̣κ̣ε̣ι̣
34 [σθε το]ι̣ς̣ ο̣ψ̣ω̣ν̣ι̣ο̣ι̣ς̣
35 [—]
36 [—]

1 [δια]λ̣ογ̣ι̣ζ̣ο̣μ̣ε̣νω̣ν
2 π̣α̣ν̣τ̣ω̣ν̣ ε̣ν̣ τ̣α̣ι̣ς̣ καρ
3 δ̣ι̣α̣ι̣ς̣ α̣υ̣τ̣ω̣ν̣ πε̣ρ̣ι̣ του
4 ι̣ω̣α̣ν̣ο̣υ̣ μ̣η̣ποτ̣ε̣ αυ
5 τ̣ος̣ ε̣ι̣η̣ ο̣ χ̅ς̣̅· απεκρε̣ι
6 ν̣α̣τ̣ο̣ λ̣ε̣γ̣ω̣ν πασιν
7 [ο ιωαννης] ε̣γω μεν
8 [υδατι] β̣α̣π̣τιζω υμας
9 ερχ̣ε̣[ται δε ο ι]σ̣χυρ̣οτε
10 ρ̣ος̣ μ̣ο̣[υ ου ο]υκ ειμι
11 ικανος̣ λυ̣σ̣α̣ι τον ιμαν
12 τ̣α̣ τω̣ν̣ υ̣π̣ο̣δημ̣ατων
13 αυ̣του· α̣υ̣[το]ς̣ υμας βα
14 π̣τ̣ι̣σει εν̣ π̣̅ν̣̅ι̣̅  αγ̣ι̣ω̣
15 [και] πυρ̣ι̣ ο̣υ τ̣ο̣ π̣[τυο]ν̣
16 [εν τη χ]ειρι̣ αυτου [δι]
17 ακα̣[θαραι] τ̣η̣ν̣ α̣[λω]
18 ν̣α̣ α̣υ̣τ̣ο̣υ̣ κ̣[αι συνα]
19 γαγειν̣ το̣ν̣ σ̣[ιτον]
20 εις τ̣η̣ν̣ α̣π̣[οθηκην]
21 αυτου το̣ δ̣ε̣ [αχυρον]
22 κατακαυσε[ι πυρι α]
23 σβεστ̣ω· πο̣λ̣λ̣α̣ [μεν]
24 ουν κα̣ι ετερ̣α̣ π̣[αρ]α̣[κα]
25 λ̣ω̣ν ευηγγελ̣[ιζ]ε̣τ̣ο̣
26 τον λαον· ο δ̣ε̣ η̣ρ̣ω̣
27 δης ο τ̣ε̣τρ̣α̣ρ̣χ̣η̣ς̣ [ε]λ̣[εγ]
28 [χ]ο̣μ̣ενος̣ υ̣π α̣υ̣τ̣[ου]
29 π̣[ερι ηρωδ]ι̣αδο̣ς̣ τ̣η̣ς̣
30 [γυν]α̣[ικος] τ̣ου αδ̣[ελ]
31 [φου αυτου] κ̣αι πε̣ρι̣
32 [παντων ω]ν̣ επο̣ι̣η̣σεν̣
33 π̣ο̣[νηρων ο ηρ]ω̣δ̣η̣ς̣
34 πρ̣ο̣[σεθηκ]ε̣ν̣ και̣
35 [—]
36 [—]

 

2. fragmentum verso

1 columna

2 columna

1 ε̣ν φυλακη· εγεν[ετο]
2 δ̣ε̣ εν τω βαπτισθη̣
3 [ναι] π̣α̣ν̣τ̣α [τ]ο̣ν̣ λαον
4 κ̣αι ι̅υ̅ β̣α̣πτι̣σ̣θεντος̣
5 κ̣αι προσευχο̣μ̣ε̣ν̣ο̣υ̣
6 αν̣ε̣ω̣χθηναι τ̣ο̣ν ου
7 ρανο̣ν κα̣ι καταβηνα̣ι̣
8 το
π̅ν̣̅α̅ το αγιον π̅ν̅ι̅κ̣̅[ω̅] 
9 ει̣δ̣ε̣ι ως περ̣ιστεραν̣
10 επ α̣υ̣τον· και φωνη̣ν
11 εξ ουρανου γενεσθαι·
12 συ ει ο̣ υιος μου ο αγα
13 π̣η̣τος εν σοι ευδοκη
14 σα· κ̣αι αυτος ην ι̅ς
15 αρ̣χομενος ωσει ετων
16 λ̅· ων υιος ως ενομι
17 ζ̣ετο· ιωσηφ του η
18 [λει] [τ]ο̣υ̣ μαθθ̣αθ̣ του
19 [λευει] του μελχει·
20 [του ιαν]ναι· του̣ ιω
21 [σηφ] [τ]ο̣υ μαθ̣θ̣αθ̣ιου
22 [του αμ]ω̣ς· του̣ ν̣α̣ο̣υ̣μ̣
23 [του] εσλ̣αι· του ναγγαι·
24 [τ]ο̣υ̣ μαατ· του ματ
25 θ̣α̣θ̣ιου· του σεμεειν·
26 του ιωσηχ· του ιω
27 δ̣α· του ιωαναν· του̣
28 ου ρ̣ησαυ·  του ζορο
29 βαβελ· του σαλαθιηλ·
30 τ̣ο̣υ νηρει· του μελ
31 χει· του αδδει· του
32 κωσαμ· του ελμασ̣αμ̣·
33 του ηρ· του ιησο̣υ· του
34 ελιαζερ· του ιωρειμ·
35 του μαθθατ· του λ̣ε̣υ̣ει̣·
36 το̣υ̣ συμεων̣· τ̣ο̣υ̣ ι̣ο̣υ̣

1 [δα του ι]ω̣[ση]φ̣ το̣υ̣
2 [ιωναμ το]υ̣ ελια̣
3 κει̣[μ] [τ]ο̣υ̣ μ̣ελεα̣
4 [του μεννα του ματ]
5 τ̣[αθα του] ν̣α̣θ̣αμ [του]
6 δ̣α̣υ̣ε̣ι̣[δ] [του] [ι̣]εσ̣σα̣ι
7 το[υ ι]ωβη̣τ̣· του̣ β[οος]
8 του̣ σ̣αλα· τ̣ο̣υ ν̣α̣α̣[σ]
9 σω̣ν̣· του̣ α̣δ̣α̣[μ του]
10 αδμ̣ειν̣· τ̣ο̣υ̣ α̣ρ̣[νει]
11 του εσρωμ̣· τ̣[ου φα]
12 ρε̣ς̣· τ̣ο̣[υ ιουδα] [του]
13 ιακ̣ωβ̣· τ̣ο̣υ̣ [ισαακ]
14 το̣υ α̣β̣ρ̣αα̣μ̣· τ̣[ου θα]
15 ρα [τ]ου ν̣[αχωρ] [του]
16 σ̣ε̣ρ̣ο̣υ[χ του ραγαυ]
17 του φα̣λ̣[εκ το]υ̣ εβ̣ε̣ρ̣
18 του σαλ̣[α] [το]υ̣ κα[ι]ν̣α[μ]
19 του̣ α̣ρ̣φαξ̣αδ̣· του̣ [σ]η̣[μ]
20 το̣υ̣ ν̣ωε̣· τ[ο]υ̣ λαμ̣[εχ]
21 του μ̣αθο̣υ̣σ̣αλα· [του]
22 ενωχ̣ τ̣ο̣υ̣ ι̣αρ[ε]τ̣
23 του μα̣λ̣ε̣λ̣ε̣ηλ [του]
24 κ̣α̣ι̣ν̣[αμ] [του] ε̣ν̣ω̣[ς]
25 του σ̣[ηθ] τ̣[ου αδαμ]
26 το̣υ̣ θ̣̅υ̣̅· ι̅ς̅ δ̣ε̣ π̣λ̣η̣[ρης]
27 π̣̅ν̣̅ς̣̅ α̣[γιου υπε]σ̣τ[ρεψ]ε̣[ν]
28 απ[ο] τ̣ου [ιορδ]α̣[νου]
29 κα[ι η]γ̣ε̣τ̣ο̣ ε̣ν̣ [τω] [
π̅ν̅ι̅]
30 ε̣ν̣ τ̣η̣ ερη̣μ̣ω̣ [ημε]
31 ρας μ̣̅ π̣ε̣ι̣ρ̣αζ̣[ομε]
32 [ν]ο̣ς̣ υ̣π̣ο τ̣ο̣υ̣ δ̣ι̣α̣β̣[ο]
33 λ̣ου κ̣αι ουκ ε̣φα̣γ̣εν̣ [ου]
34 δεν̣ ε̣ν̣ τ̣α̣ι̣ς̣ η̣[μεραις]
35 ε̣κε̣ι̣ν̣α̣ι̣ς̣ κ̣α̣ι̣ σ̣υ̣[ντε]
36 λεσ̣θ̣ε̣ι̣σ̣ω̣ν̣ α̣υ̣τ̣[ων]

3. fragmentum recto

1 columna

3. fragmentum verso

1 columna

4. fragmentum recto

1 columna

2 columna

 

 

4. fragmentum verso

1 columna

2 columna