P1

𝔓1

 

Bevezetés

A “𝔓1“, “ε 01” von Soden által megjelölt 1. papirusz (a Gergely-Aland GA számozásban) az Újszövetség korai görög másolata. Máté evangéliumának papirusz kézirata, paleográfiai szempontból a 3. század elejére lett datálva. Jelenleg a Pennsylvaniai Egyetem Múzeumában (E 2746 jelzett alatt) található, és az egyiptomi Oxyrhynchusban fedezték fel.

Leírás

A kézirat egy levél töredéke, egy oszlop oldalanként, 27-29 sor, nagyjából 14,7 cm (6 inch) és 15 cm (6 inch). Az eredeti kódexet két levélben rendeztük egymás után.

Máté evangéliumának fennmaradt szövege az 1. fejezet: 1–9,12 és a 13,14–20 versek. A szavakat folyamatosan írták szétválasztás nélkül. Az ékezetek és a hehezetek hiányoznak, kivéve két hehezet, amelyek sima hehezetet jelentenek az ötödik betűnél (ωβηδ’ ἐκ) a verso 14. sorában, és egy erős hehezet a negyedik utolsótól az utolsó betűig (ἡ συν) a lap 14. sorában. A nomina sacra (szent nevek) pedig rövidített formában vannak megírva: “ΙϹ”, “XC”, “YC”, “ΠΝΑ”, “KΣ”.

A szöveg

Ennek a kódexnek a görög az alexandriai szövegtipus képviselője. Aland az I. kategóriába sorolta. A tudósok szerint a 𝔓1 szorosan követi a Codex Vaticanus szövegét. Támogatja a Vaticanust 1:3 ζαρε ( ζαρα-val szemben). A változatok közül tíz a nevek írásmódjában szerepel a genealógiában. Herman C. Hoskier (lásd alább), aki 17-20 szóváltozatot talál, tagadta a Vaticanus-val való szoros kapcsolatot.Szöveg a Ph. W. Comfort szerint
Verso
α
[1:1] βιβλος γενεσεως ΙΥ ΧΥ ΥΥ δαυιδ [ΥΥ]
αβρααμ [1:2] αβρααμ ε̣γ̣εννησεν τον̣ [ισαακ]
ισαακ δ̣[ε] ε̣γενν̣η̣σεν τ[ον] ιακω̣β̣ [ιακωβ]
δε εγ[ε]ν̣ν̣ησεν̣ τ̣ον̣ ιου̣δαν κ̣[α]ι̣ τ̣[ους]
α̣[δ]ελφο̣υ̣ς αυτου [1:3] ιουδα̣ς̣ δ̣ε εγεν̣ν̣η̣
σ̣ε̣ν̣ τον φαρες και τον ζαρε εκ της θα̣
μ̣αρ̣ φαρες δε εγεννησεν τον ε̣σρ̣ωμ
εσ[ρω]μ̣ δε εγ̣ε̣ννη̣σ̣ε̣ν τ̣[ο]ν̣ α̣ρ̣α̣μ̣ [1:4] α̣[ραμ]
δε̣ [ε]γ̣ε̣ννησεν το̣ν̣ α̣μ̣μ̣ι̣ν̣α̣δ̣α̣β̣ α̣μ̣
μ̣[ι]ν̣α̣δ̣[α]β δε εγεννησεν̣ τον ναασ̣σων
ν̣αα[σ]σων δε εγενν[ησ]ε̣ν τον σαλ̣[μω]ν
[1:5] σαλμων δε εγενν[η]σ̣εν τον βοες̣ [εκ]
της ραχαβ βοες δε ε̣γ̣ε̣ννησεν τον ι
ωβηδ’εκ της ρ[ο]υθ ιω̣[βηδ δ]ε εγεννη̣
σεν τον ιεσ̣σ̣α̣ι [1:6] ιεσ̣σ̣[αι] δ̣ε ε̣γ̣ε̣ν̣νησεν
τον δα̣υ̣ι̣δ̣ τ̣ον βα̣σιλ̣ε̣[α δαυ]ι̣δ̣ δ̣ε̣ εγ̣εν
νησ̣εν τον σο̣λο̣μωνα̣ ε̣κ̣ τ̣η̣ς ουρειου. [1:7] σο̣
λομ̣ων δε εγενν̣ησ̣εν̣ τ̣ο̣ν̣ [ρ]οβοαμ ροβο
α̣μ δε εγ̣ενν̣η̣σ̣εν̣ τ̣[ο]ν̣ [αβει]α αβ̣ει̣α̣ δε
εγεν̣ν̣ησεν [το]ν ασα̣[φ] [1:8] [α]σ[α]φ̣ δε̣ ε̣γ̣ε̣ν
νη̣σ̣ε̣ν̣ τον ιωσαφατ̣ ι̣[ω]σ̣α̣φατ δ[ε] ε̣γε̣ν
ν[η]σ̣ε̣[ν] το̣ν̣ ιωραμ ιωρ̣α̣μ̣ δε εγεν̣[νησεν
τον] ο̣ζε̣[ι]α̣ν [1:9] οζει̣ας̣ δ̣ε εγ̣εν̣[νησεν]
lacuna [1:12] lacuna [με
τοικεσιαν βαβυλωνος ιεχονι]ας εγ[εν
νησεν] lacunaRecto
[1:14] [lacuna] β
[τον σ]α̣δω[κ σ]αδωκ̣ δε̣ ε̣γεννησεν το[ν
αχειμ] αχ̣ειμ δε εγε[ν]νησεν τον ελιου[δ]
[1:15] [ελιου]δ̣ δ̣ε̣ εγ[εν]νη̣[σ]ε̣[ν] τον ελε̣α̣ζαρ ελε
[αζ]α̣ρ [δε εγ]ενν̣ησεν [το]ν μ̣α̣θ̣θα̣ν̣ μαθθα̣[ν]
δ̣ε ε̣γε̣ν̣νη̣[σ]ε̣ν τον̣ [ι]ακωβ [1:16] ια̣κωβ δε
[εγ]εννησ̣εν̣ τ̣ον ιωσ̣η̣φ τον α̣νδρα μ̣[α]
ρ̣ι̣ας̣ [ε]ξ ης εγενν[ηθ]η̣ ΙΣ ο λεγομενο[ς ΧΣ]
[1:17] π̣ασ̣α̣ι̣ ο̣υ̣ν̣ γ̣ε̣[νε]α̣ι̣ α̣πο αβρααμ εω̣ς̣
δαυιδ γενεαι ΙΔ και̣ απο̣ [δ]α̣[υ]ι̣δ̣ [ε]ω̣ς̣ τ̣η̣[ς]
μετοικεσ̣ια̣ς βαβυλωνο̣[ς] γ̣ε[νεαι] ΙΔ κ̣α̣[ι]
α̣π̣ο της μετ̣[οι]κεσι̣ας βα̣β[υ]λων̣[ο]ς εως
του ΧΥ γ̣ενε̣α̣ι̣ [Ι]Δ [1:18] του δε ΙΥ ΧΥ η γενε
σις ουτως ην μ̣ν̣ηστ̣ε̣[υ]θεισης της μη
τρος αυτου μ̣[αρι]α̣[ς] τω̣ [ιω]σηφ πριν η̆ συν
[ε]λ̣θε̣[ι]ν αυ[το]υ̣[ς] ε̣υ̣ρε̣[θη] ε̣ν γ̣αστρι εχου
σα̣ ε̣[κ ΠΝΣ αγιου] [1:19] [ιωσηφ δε ο] ανη̣ρ̣ α̣υ̣
τ̣η̣ς̣ [δι]κ̣α̣ι[ος ων και μη θελων αυτην]
δ̣ειγμα̣[τ]ε̣[ισαι εβουλη]θ̣η̣ [λαθρα
α]π̣ο̣λυ[σαι] α̣[υ]τ̣[η]ν̣ [1:20] [τ]αυ̣τ̣α̣ [δε αυτου εν
θ]υ̣μ̣η[θεντος ι]δ̣ο̣υ̣ α̣γ̣[γελο]ς̣ ΚΥ [κ]α̣[τ
ο]ν̣αρ [εφανη αυ]τω̣ [λεγων] ι̣ω̣σ̣[η]φ
υιος] δ̣[αυιδ] μ̣[η] φο̣[βηθη]ς̣ π̣α̣ρ̣[αλαβ]ει̅
[μ]α̣ρι̣α̣ν̣ [την] γ̣υ̣ναι[κα σου] τ̣ο̣ [γαρ εν αυ
τη γεν]νηθ̣ε̣ν̣ ε̣[κ] ΠΝΣ [εστιν] α̣[γιου]
[1:21-23] lacuna
με̣[θερμηνευομενον μεθ ημων ο ΘΣ]

 

Különbözőségek Vaticanus-hoz képest (H. C. Hoskier szerint)

Papyrus 1

ΥΥ
ΔΑΥΙΔ
ΑΜΙΝΑΔΑΒ
ΔΑΥΙΔ
ΤΗΣ ΟΥΡΕΙΟΥ
ΑΒ[ΕΙ]Α
ΑΒΕΙΑ
ΕΓΕ[ΝΗΣΕΝ]
illeg
illeg
illeg
ΜΑΘΘΑΝ
ΙΩΣΗΦ
ΓΕΝΕΑΙ
ΔΑΥΙΔ
ΔΑΥΙΔ
ΙΔ
ΙΥ ΧΥ
ΔΕΙΓΜΑ[Τ]ΕΙΣΑΙ
ΔΑΥΙΔ

Vaticanus

ΥΙΟΥ
ΔΑΥΕΙΔ
ΑΜΕΙΝΑΔΑΒ
ΔΑΥΕΙΔ
ΤΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΕΙΟΥ
ΑΒΙΑ
ΑΒΙΑ
ΓΕΝΝΑ
ΤΟΝ ΣΕΛΑΘΙΗΛ
ΣΕΛΑΘΙΗΛ ΔΕ ΓΕΝΝΑ
ΑΒΙΟΥΤ
ΜΑΤΘΑΝ
ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ
ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ
ΔΑΥΕΙΔ
ΔΑΥΕΙΔ
ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΕΣ
ΧΥ ΙΥ
ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΑΙ
ΔΑΥΕΙΔ

 

Története

Bernard Pyne Grenfell és Arthur Surridge Hunt felfedezte ezt a papiruszt az egyiptomi Oxyrhynchusnál, az ásatás harmadik vagy negyedik napján, 1897. január 13-án vagy 14-én. Eredményeiket a The Oxyrhynchus Papyri első kötetében tették közzé 1898-ban. Ezt a töredéket Francis Crawford Burkitt, Herman C. Hoskier, Comfort és sok más tudós is vizsgálta.

Grenfell és Hunt összehasonlította a szövegét a Textus Receptus és a Westcott-Hort szöveggel. Megállapították, hogy a kézirat ugyanabba az osztályba tartozik, mint a Sinaiticus és a Vaticanus kódexei, és nincsenek nyugati vagy bizánci szövegkapcsolatai. Általában egybehangzó ezzel a két kódexszel. Ahol eltérnek, a kézirat a Vaticanus szövegéhez hajlik, kivéve egy fontos esetet (του δε Ιησου Χριστου), ahol a Sinaiticus lesz a kapcsolata.

Ez volt az Újszövetség legkorábbi ismert kézirata a 45-ös Papyrus felfedezéséig.

?1 recto Máté 1:9-12
𝔓1 verso