Mt 9

 

1 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

1 És a hajóba belépve a túlpartra ment, és megérkezett a saját városába.

2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ Θάρσει, τέκνον· ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι.

2 És lám, elé hoztak egy ágyban fekvő köszvényest. Jézus látván a hitüket, azt mondta a köszvényesnek: „Légy bátor, gyermekem, megbocsáttattak a vétkeid!”

3 Καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ.

3 És némelyek az írástudók közül azt mondták magukban: „Ez káromló!”

4 καὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν Ἵνα τί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;

4 És mikor látta Jézus indulatukat, azt mondja: „Miért van gonosz indulat a szívetekben?

5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν Ἔγειρε καὶ περιπάτει;

5 Mert mit könnyebb mondani: megbocsáttattak a vétkeid vagy azt mondani, hogy kelj fel és járj?

6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας– τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ Ἔγειρε ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.

6 Hogy pedig lássátok, az Emberfiának hatalma van a Földön a vétket megbocsátani,” – ezt mondta a köszvényesnek: „Kelj fel, vedd ágyadat, és menj a házadba!”

7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

7 Az felkelt és elment a házába.

8 Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

8 Látván pedig ezt a sokaság, félelem töltötte el őket és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

9 Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Μαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι· καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

9 Mikor elindult volna Jézus, látott egy embert a vámon ülve, akinek Máté volt a neve, és mondta neki: „Kövess engemet!” És az felkelvén követte őt.

10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

10 És lett, hogy este, a házban az étkezéshez telepedtek; és lám, sok vámos és jeles vétkes érkezett, és együtt ettek Jézussal és tanítványaival.

11 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;

11 Látták ezt a leviták, és mondták a tanítványainak: „Miért eszik a ti tanítótok az itt lévő vétkesekkel és vámosokkal?”

12 ὁ δὲ ἀκούσας εἶπεν Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες.

12 Meghallva ezt, mondta nekik: „Nem az erősnek szükséges az orvos, hanem a rosszul lévőknek.

13 πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς.

13 Menjetek és tanuljátok meg, amint van: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a vétkeseket.”

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου λέγοντες Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν, οἱ δὲ μαθηταὶ σοῦ οὐ νηστεύουσιν;

14 Ekkor hozzálépnek János tanítványai, mondva: „Miért böjtölünk mi és a leviták gyakorta, míg a te tanítványaid nem böjtölnek?”

15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.

15 Ezt mondja nekik Jézus: „Csak nem sírhatnak a vő fiai, amíg a vő velük van? Jőnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vő, és akkor böjtölnek.

16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται.

16 Senki sem ereszti az új nyers posztó foltját a régi ruhába, mert kiszakítja az magát a régi ruhából és a szakadat nagyobb lesz.

17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται· ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.

17 És nem eresztenek új bort régi tömlőkbe, mert így a tömlők megszakadoznak, a bor elfolyik és a tömlők is elvesznek; hanem új bort új tömlőbe teszik, és mindkettő megtartatik.”

18 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων [εἷς] προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ ζήσεται.

18 Amíg ezt azoknak elbeszélte, egy elöljáró lépett hozzá, aki hódolván előtte, ezt mondta: „Uram, az én leányom ma meghalt, de jöjj, vesd rá kezedet, és megelevenedik.”

19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθει αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

19 És Jézus felkelve követte őt tanítványaival.

20 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·

20 És lám, egy asszony, aki tizenkét esztendeje vérfolyásban szenvedett, a háta mögül hozzá lépett és a ruhájának peremét megérintette.

21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι.

21 Mert így szólt magában: „Ha én az ő ruháját csak megérintem is, meggyógyulok.”

22 ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν Θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

22 Jézus pedig megfordulva, őt meglátta és ezt mondta: „Reménykedjél lányom, mert a hited meggyógyított téged.” És az asszony abban a pillanatban meggyógyult.

23 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον

23 És mikor Jézus az elöljáró házába érkezett, látta ott a fuvolásokat és a zajongó sokaságot.

24 ἔλεγεν Ἀναχωρεῖτε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει· καὶ κατεγέλων αὐτοῦ.

24 Ezt mondta: „Távozzatok, mert nem halt meg ez a lány, hanem csak alszik.” Azok meg kinevették.

25 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον.

25 És amikor a sokadalom onnan kiküldetett, bement, megfogta a kezét és ezt mondta: „Kelj fel!” és a lány felkelt.

26 Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.

26 És e hírt megvitték mind ezen az egész területen.

27 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυείδ.

27 Amikor Jézus innen elmenőben volt, két vak követte [őt] kiáltozva utána: „Irgalmazz nekünk, Dávid fia!”

28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθαν αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ Ναί, κύριε.

28 Mikor pedig egy házba érkezett, a két vak odament, Jézus megszólította őket: „Hiszitek-e, hogy ezt megtehetem?” Ezt mondták neki: „Igen, Uram.”

29 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν.

29 Ekkor megérintette az szemeiket, mondva: „Legyen a ti hitetek szerint.”

30 καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί. Καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω·

30 És megnyíltak a szemeik. Azonban rájuk förmedvén Jézus így szólt. „Lássatok, de senki se tudjon róla”

31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.

31 Azok pedig kimenve, elhíresztelték mind e földön.

32 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ κωφὸν δαιμονιζόμενον·

32 Mikor ezek elmentek, hoztak hozzá egy néma ördöngöst.

33 καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ.

33 Az ördögöt belőle kivetve, beszélni kezdett a néma. És csodálkozott a sokadalom, mondva: „Soha se tűnt fel ilyen Izraelben.”

34 [οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.]

34 A leviták pedig ezt mondták: „Az ördögök fejedelmével veti ki az ördögöket.”

35 Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

35 És megkerülte Jézus mind e városokat és falvakat, tanítva a zsinagógákban és hirdetve az Ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden ernyedtséget.

36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.

36 Látva pedig a sokaságot megkönyörült rajtuk, mert nyúzottak és levertek voltak, miként a pásztor nélküli juhok.

37 τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι·

37 Ekkor mondta a tanítványainak: „Az aratni való sok, a munkás meg kevés.

38 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.

38 Kérjétek az aratás Urát, hogy eresszen munkásokat az aratásába.”

 

Mt 10