Mt 8

 

1 Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί.

1 Mikor pedig Jézus lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt.

2 Καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.

2 És lám, egy leprás jött elébe, leesvén elé ezt mondja: „Uram, ha akarsz, megtisztíthatsz engemet.”

3 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων Θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθερίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.

3 És Jézus, kezét kinyújtván megérintette őt, mondva: „Akarom, tisztulj meg!” És legott megtisztult a leprától.

4 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

4 Jézus ezt mondta neki: „Vigyázz, senkinek ne szólj! Hanem eredj és mutasd meg magadat a papoknak, és add azt az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, azok tanúságára.

5 Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν

5 Amikor bement Kafarnaumba, hozzálépet egy százados, kérve őt:

6 καὶ λέγων Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.

6 „Uram, a legényem köszvényes és az ágyamban fekve gonoszul gyötretik.”

7 λέγει αὐτῷ Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.

7 Ő ezt mondja neki: „Elmegyek és meggyógyítom.”

8 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου·

8 A százados ezt felelte neki: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egyet szólj és meggyógyul az én legényem.

9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν [τασσόμενος], ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

9 Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és katonák állnak alattam. Egynek mondom: Menj! És elmegy; a másiknak: Jöjj! És jön; és a rabszolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.”

10 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον.

10 Ezt hallván Jézus elcsodálkozott és követőinek ezt mondta: „Bizony, mondom nektek, nem leltem ennyi hitet Izraelben.

11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·

11 Mondom pedig nektek, sokan jönnek napkeletről és napnyugatról és megnyugszanak Ábrahámmal és Izsákkal és Jákobbal az Egek Országában.

12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

12 Az ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségbe; lesz ott sírás és fogak csikorgatása.”

13 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ Ὕπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι· καὶ ἰάθη ὁ παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

13 És mondja Jézus a századosnak: „Eredj, és amint hitted, úgy lesz.” És meggyógyult a legény abban az időben.

14 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·

14 És amikor Péter házába érkezett Jézus látta, hogy annak anyósa fekszik és a hideg leli.

15 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει αὐτῷ.

15 Megérinti a kezét, mire elhagyta őt a hideglelés. És az felkelt és szolgált neki.

16 Ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς· καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν·

16 Mikor beesteledett, odavittek hozzá sok ördögtől megszállottat, és Igével kivetette a Szellemeket, és a rosszul levőket mind meggyógyította.

17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.

17 Hogy beteljesedjék, ami Izajás próféta által mondatott: Ő, a mi gyengeségeinket magára vette és betegségeinket viselte.

18 Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.

18 Látva pedig Jézus a sokaságot körülötte, megparancsolta tanítványainak, hogy menjenek a túlpartra.

19 Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.

19 Egy írástudó hozzálépve mondja neki: „Tanító, ahová csak mégy, követlek téged!”

20 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.

20 Jézus ezt mondja neki: „A rókáknak odvaik vannak, az égi szárnyasoknak fészkeik, az Emberfiának pedig nincs hova a fejét lehajtania.”

21 Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν εἶπεν αὐτῷ Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου.

21 Tanítványai közül egy másik ezt mondta neki: „Uram, eresszél engem előbb elmennem és eltemetnem apámat.”

22 ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

22 Jézus ezt mondta annak: „Kövess engem, hagyd a holtakra, hogy eltemessék halottaikat!”

23 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

23 És ő belépett a hajóba, a tanítványai követték.

24 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν.

24 És lám, nagy rengés lett a tengeren, úgyhogy a hajót csaknem befedték a hullámok; de ő aludt.

25 καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες Κύριε, σῶσον, ἀπολλύμεθα.

25 És hozzáléptek a tanítványai, felköltötték, mondva: „Uram, ments meg! Elveszünk!”

26 καὶ λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.

26 Ezt mondja nekik: „Miért féltek, ti kicsinyhitűek?” Felkelve parancsolt a szeleknek és a tengernek, majd nagy csendesség lett.

27 Οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες Ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν;

27 Az emberek pedig csodálkoztak, mondván: „Kicsoda ez, hogy még a tenger és a szelek is engednek neki?”

28 Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.

28 Mikor a gadaraiak vidékére, a túlpartra értek, két ördöngösnek elébe kerültek, akik a sírokból jöttek ki, igen szörnyűek, úgyhogy miattuk senki sem mehetett arra az úton.

29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες Τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

29 És lám, üvöltenek, mondva: „Mi közünk hozzád, Isten fia; Miért jöttél ide, időnek előtte gyötreni minket?”

30 Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.

30 Volt pedig, nem messze mellettük egy nagy disznócsorda.

31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.

31 Az ördögök kérték őt: „Ha kivetsz minket innen, eresz minket a disznócsordába.”

32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθαν εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.

32 És mondja azoknak: „Eredjetek!” És azok kimentek a disznókba. És a csorda lement nagy hirtelenséggel a meredeken bele a tengerbe és meghaltak a vízben.

33 Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.

33 A pásztorok pedig elfutottak és a városban hírül adtak mindent, az ördöngösökkel történteket is.

34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

34 És ment az egész város Jézus elébe és őt meglátva, kérték, hogy menjen el az ő vidékükről.

 

Mt 9