Mt 7

 

1 Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε·

1 Ne akarjatok ítélni és meg nem ítéltettek.

2 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν.

2 Mert amilyen ítélettel ítéltek, úgy ítéltettek. És amely mértékkel mértek, azzal mérnek titeket.

3 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;

3 Miért látod meg a kalászt a testvéred szemében, míg a gerendát a saját szemedben nem észleled.

4 ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ;

4 Vagy miképpen mondod a testvérednek: testvérem, hadd vegyem ki szemedből a kalászt, miközben gerenda van a te szemedben?

5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.

5 Képmutató! Vesd ki először a gerendát a magad szeméből, és azután meglátod kivenni a kalászt a testvéred szeméből.

6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μή ποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

6 Ne adjátok a tiszta dolgokat kutyáknak, és ne vessétek gyöngyeiteket disznók eleibe, netalán megtapodják azokat lábaikkal, és visszafordulva megszaggatnak titeket.

7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.

7 Kérjetek és adatik nektek, keressetek és meglelitek, kopogtassatok és megnyittatik tinéktek.

8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

8 Mert mind, aki kér, kap; és aki keres, az lel; és a kopogtatónak megnyittatik.

9 ἢ τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον – μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;

9 Avagy melyik az, az emberek közül, akitől, ha a fia kenyeret kér, követ nyújt neki?

10 ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει – μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;

10 Vagy ha halat kér, kígyót nyújt neki?

11 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.

11 Ha, tehát ti gonosz voltotokban tudtok jó adományokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti Atyátok, aki az Égben van, a tőle kérőknek?

12 Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.

12 Tehát mindent, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Mert ez a Törvény és a próféták.

13 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς·

13 Menjetek be a szoros kapun át, mert széles az a kapu és bő, ami visz a veszedelemre, és sokan vannak, akik átmennek rajta.

14 ὅτι στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

14 Mily igen szoros az a kapu, és keskeny az út, amely visz az Életre, és milyen kevesen vannak, akik meglelik azt.

15 Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες.

15 Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik tihozzátok érkeznek juhok ruhájában, belül pedig ragadozó farkasok.

16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;

16 A gyümölcseikről ismeritek meg őket. Mert szednek-e tövisekről szőlőt, avagy kóróról fügét?

17 οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ·

17 Így minden jó fa, jó gyümölcsöt terem; a gonosz fa pedig, gonosz gyümölcsöt terem.

18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ἐνεγκεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν.

18 A gonosz fa nem teremhet jó gyümölcsöt, és a jó fa nem teremhet gonosz gyümölcsöt.

19 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

19 Minden fa ezért, mely nem terem jó gyümölcsöt, kimetszetik és a tűzbe vettetik.

20 ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.

20 Ezért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

21 Nem mind, ki azt mondja nekem: Uram, Uram! megy be az Egek Országába; de aki megteszi az én Atyám akaratát, aki az Égben van, az bemegy az Egek Országába.

22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;

22 Sokan mondják majd énnekem azon a napon: ’Uram! Nemde a te nevedben prófétáltunk, és a te nevedben űztünk ördögöket, és a te nevedben tettünk sok jót?’

23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.

23 Akkor tehát megvallok majd azoknak, hogy soha nem ismertelek titeket: Távozzatok tőlem mind, kik törvénytelent műveltetek!

24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους [τούτους] καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν.

24 Ezért mind, aki hallgatja ezeket az Igéimet és meg is teszi, hasonlít a bölcs emberhez, aki a házát sziklára rakja.

25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.

25 És szállott le az eső, és jöttek a folyamok, és fújtak a szelek, és ráomlottak arra a házra, de az nem omlott össze, mert a sziklán van.

26 Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον.

26 És mind, aki hallgatja ezeket az Igéimet, és nem teszi azokat, hasonlít a balga emberhez, ki a házát fövenyre rakta.

27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.

27 És szállott le az eső, és jöttek a folyamok, és fújtak a szelek, és ráomlottak arra a házra, és nagy lett a romlása.”

28 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ·

28 És úgy lett, hogy amikor Jézus bevégezte ezeket a beszédeket, csodálkoztak a tömegek a tanításán.

29 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν.

29 Mert olyan volt az őket tanító, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudóik.

 

Mt 8