Mt 6

 

1 Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

1 Ügyeljetek, hogy igazvoltotokat ne az emberek előtt szemléltessétek, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz érdemetek az Égi Atyátoknál.

2 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

2 Ezért amikor adakozol, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom nektek: már el is vették a jutalmukat.

3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,

3 Te pedig, amikor adakozol ne tudja a balod, mit tesz a jobbod,

4 ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

4 hogy az adományod rejtekben legyen, és az Atyád, aki rejtekben lát, majd megadja neked.

5 Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

5 Mikor imádkoztok ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógában és az utcák szegletein fennállva kedvelnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek: már el is vették a jutalmukat.

6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

6 Te viszont, amikor imádkozol, menj be a legbelsőbb szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál az Atyádhoz, aki rejtekben van, és aki a rejtekben is lát, megadja azt neked.

7 Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται·

7 És amikor imádkoztok ne legyetek fecsegők, mint a nemzetek, akik azt gondolják, hogy a bőbeszédűek hallgattatnak meg.

8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ [ὁ θεὸς] ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

8 Ne legyetek tehát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek.

9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,

9 Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy az Egekben, szenteltessék meg a te neved,

10 ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·

10 jöjjön el az Országod és legyen meg az akaratod, amint az Égben, úgy a Földön is;

11 Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·

11 És a mi mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma,

12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·

12 és engedd el a tartozásainkat, amiként mi is elengedtük azokat, a nekünk tartozóknak,

13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

13 és ne vigyél be minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a Gonosztól.

14 Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·

14 Ha ugyanis elbocsátjátok az embereknek esendőségeiket, akkor nektek is elbocsátja azokat a ti Égi Atyátok;

15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις [τὰ παραπτώματα αὐτῶν], οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

15 de, ha ti nem bocsátjátok el az embereknek, akkor nektek sem fogja elbocsátani az Égi Atyátok, esendőségeiteket.

16 Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

16 Mikor pedig böjtöltök, ne legyetek olyanok, mint a szomorkodó képmutatók, akik tettetik az arcukat, hogy böjtölőként tűnjenek fel az emberek előtt. Bizony mondom nektek: megkapták a jutalmukat.

17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,

17 Te pedig, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat,

18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι.

18 hogy az embereknek ne tűnjön fel, hogy böjtölsz, hanem csak a te rejtekben levő Atyádnak; és Atyád, a rejtekben látó, majd megadja neked.

19 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν·

19 Ne szerezzetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és az enyészet eltünteti, ahol a tolvajok kiássák és ellopják.

20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·

20 Szerezzetek kincset magatoknak az Égben, ahol sem az enyészet, sem a moly el nem tünteti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják,

21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται [καὶ] ἡ καρδία σου.

21 mert ahol a kincsed van, ott van a te szíved is.

22 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινὸν ἔσται·

22 A test világítója a szem, ha a szemed egyszerű, egész tested fénnyel teli lesz;

23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον.

23 ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz; ha pedig a benned lévő fény, sötét, mekkora lesz a Sötétség?

24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

24 Senki sem lehet alávetve két úrnak; mert vagy egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyiket tűri és a másikat utálja. Nem lehettek Istennek alávetve és Mammonnak is!

25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε [ἢ τί πίητε], μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

25 Ezért mondom nektek: Ne aggódjatok a lelketekért, hogy mit egyetek, mit igyatok, se a testetekért, hogy mibe öltöztessétek. Nemde több a lélek az ételnél, és a test a ruhánál?

26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;

26 Nézzétek meg az ég szárnyasait, nem vetnek, sem nem aratnak, sem nem gyűjtenek a csűrökbe; és a ti Égi Atyátok élteti azokat. Nemde ti többet értek azoknál?

27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;

27 Magatok közül pedig ki toldhat az életkorához egy könyöknyit is?

28 καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν·

28 És az öltözet felől, mit aggodalmaskodtok? Nézzétek a mezők liliomait, miképpen nőnek, nem munkálkodnak, sem nem fonnak.

29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.

29 Mondom pedig nektek, Salamon minden dicsőségében sem volt úgy felöltöztetve, minként egy ezek közül.

30 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;

30 Ha pedig a mező szénáját, ki ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket kicsinyhitűeket?

31 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες Τί φάγωμεν; ἤ Τί πίωμεν; ἤ Τί περιβαλώμεθα;

31 Ne legyetek ezért aggodalmaskodók, mondván, mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk?

32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

32 Mert mind ezeket a nemzetek keresik. Mert tudja a ti Égi Atyátok, hogy mindezek nélkül szűkölködtök.

33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

33 Keressétek ezért először [az Isten] Országát és az ő Igazságát, és mindezek megadatnak tinéktek.

34 μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει αὑτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

34 Ne akarjatok ezért aggodalmaskodni a holnap miatt, a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak az ő baja.”

 

Mt 7