Mt 5

 

1 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος· καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν [αὐτῷ] οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·

1 Mikor pedig látta Jézus a sokadalmat, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek a tanítványai.

2 καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων

2 És száját megnyitva, tanította őket, ezt mondván:

3 ΜΑΚΑΡΙΟΙ οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

3 „Boldogok a Szellem koldusai, mert övék az Mennyek Országa.

4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

4 Boldogok a sírók, mert ők megvigasztaltatnak.

5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.

5 Boldogok a szelídek, mert ők örökségül kapják a földet.

6 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

6 Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságosságot, mert ők megelégíttetnek.

7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.

8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők látni fogják az Istent.

9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι [αὐτοὶ] υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.

9 Boldogok a békeszerzők, mert majd az Isten fiainak mondatnak.

10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

10 Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságosságért, mert övék az Mennyek Országa.

11 μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ·

11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek érettem.

12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.

12 Örüljetek és ujjongjatok, mert a ti jutalmatok bőséges az Égben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.

13 Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

13 Ti vagytok a föld sója! De, ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután már semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.

14 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

14 Ti vagytok a Világnak a fény. Nem rejthetik el a hegyen épített várost.

15 οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.

15 Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és világítson mindazoknak, akik a házban vannak.

16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

16 Így világítson a ti fényetek az emberek előtt, hogy lássák a ti jó műveiteket és dicsőítsék a ti Égi Atyátokat.

17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι·

17 Ne gondoljátok, hogy a Törvény és a próféták eltörlésére jöttem. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.

18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κερέα οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως [ἂν] πάντα γένηται.

18 Mert mondom nektek: amíg az Ég és Föld el nem múlik, a Törvényből egy ióta vagy egy vessző el nem vész, amíg minden meg nem lesz.

19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

19 Valaki ezért csak egyet is elold e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, az Égi Országban a legkisebb lesz; valaki pedig teszi és úgy tanítja, azt az Egek Országában nagynak fogják hívni.

20 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

20 Mert mondom nektek, ha igazságosságotok nem múlja felül az írástudók és a farizeusok igazságosságát, semmiképp sem mehettek be az Egek Országába.

21 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις Οὐ φονεύσεις· ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει.

21 Hallottátok, hogy megmondatott az ősöknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó az ítéletre!

22 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

22 Én pedig azt mondom, hogy mind, aki ok nélkül haragszik a testvérére, méltó az ítéletre; Aki pedig azt mondja a testvérének: Ráká!, méltó a főtanács ítéletére; aki pedig ezt mondja: Balga!, méltó az alvilág tüzére.

23 ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,

23 Ezért, ha az ajándékodat az oltárra viszed, és eszedbe jut, hogy a testvérednek valami panasza van ellened,

24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.

24 hagyd ott az oltár előtt az ajándékodat, és eredj el, előbb békélj meg, és azután eljővén, vidd fel az ajándékodat.

25 ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, μή ποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·

25 Légy jóakarója az ellenségednek hamar, amíg az úton jársz vele, hogy az ellenséged valamiképpen a bíró kezére ne adjon téged, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen.

26 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

26 Bizony mondom neked, ki nem jössz onnét, amíg meg nem adod az utolsó fillérig.

27 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Οὐ μοιχεύσεις.

27 Hallottátok, hogy megmondatott: ’Ne paráználkodj!’

28 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι [αὐτὴν] ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

28 Én pedig azt mondom nektek, hogy mind ki asszonyra tekint azt megkívánva, már paráználkodott is azzal a szívében.

29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν·

29 Ha pedig a jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a tagjaid közül, sem hogy egész tested az alvilágba vettessék.

30 καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.

30 És ha a jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy az egész tested az alvilágra vettessék.

31 Ἐρρέθη δέ Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον.

31 Megmondatott továbbá: Valaki eloldozza feleségét, adjon neki az elválásról levelet.

32 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι[, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται].

32 Én pedig azt mondom neked: Valaki eloldozza feleségét, paráznaság oka nélkül, paráznává teszi azt, és aki eloldozott asszonyt vesz el, paráználkodik.

33 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.

33 Ismét hallottátok, hogy meg-mondatott az ősöknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet!

34 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ·

34 Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek, se az Égre, mert az, az Isten trónja,

35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἰεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως·

35 se a földre, mert az, az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert az a nagy Uralkodó városa.

36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν.

36 Se a fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé.

37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν.

37 Hanem a szavatok legyen: Igen, igen; nem, nem. Ami pedig ezeken felül van, a gonosztól való.

38 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.

38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat fogért!

39 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα [σου], στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

39 Én pedig azt mondom nektek: Ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másikat is.

40 καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·

40 Aki pedig ítélkezni akar rajtad, és elvenni az alsó ruhádat, add oda neki a felsőt is.

41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

41 És aki téged egy mérföldre kényszerít, menj vele még egyet.

42 τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.

42 Aki tőled kér, adj neki; és aki tőled kölcsönt akar kérni, el ne fordulj.

43 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου.

43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!

44 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς·

44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,

45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.

45 hogy az Égi Atyátoknak legyetek a fiai, aki felhozza az ő Napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad az igazaknak és a hamisaknak.

46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

46 Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmat kaptok? Avagy a vámosok is nem ugyanezt teszik-e?

47 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

47 És ha csak egyedül a ti testvéreiteket köszöntitek, mi többet tesztek másoknál? Nemde a vámosok is e képpen cselekszenek?

48 Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.

48 Legyetek ezért ti tökéletesek, miképpen a ti Égi Atyátok is tökéletes.

 

Mt 6