Mt 4

 

1 Τότε [ὁ] Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.

1 Jézus ekkor a Szellem által felvezettetett a pusztába, hogy az ördög megkísértse.

2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν.

2 És amikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.

3 Καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.

3 A kísértő hozzá menve, ezt mondta neki: „Ha az Isten fia vagy, mond, hogy e kövek legyenek kenyerekké.”

4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Γέγραπται Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.

4 Ő pedig felelve, ezt mondta: „Írva van: Nem csak kenyér által él az ember, hanem minden szózattal, amely Isten szájából jön ki.”

5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,

5 Ekkor az ördög odaviszi őt a szent városba, és odaállítja a Templom tetejére;

6 καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

6 és mondja neki: „Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert meg van írva: ’Az ő hírnökeinek parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.’

7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Πάλιν γέγραπται Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν θεόν σου.

7 Ezt mondja neki Jézus: „Ez is meg van írva: ’Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet!’

8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,

8 Ismét odaviszi őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatja neki a Világ minden országát és azok dicsőségét,

9 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ταῦτά σοι πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.

9 és mondja neki: „Mindezeket neked adom, ha leborulva hódolsz nekem.”

10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὕπαγε, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

10 Ekkor mondja neki Jézus: „Eredj Sátán, mert írva van: ’Az Uradnak, a te Istenednek hódolj, és egyedül neki szolgálj!’

11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

11 Ekkor elhagyta őt az ördög. És lám, hírnökök jöttek elé, és szolgáltak neki.

12 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάνης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

12 Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János átadatott, visszatért Galileába,

13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ·

13 és odahagyva Názáretet, elment a tengerparti Kafarnaumban, Zebulon és Naftali határán,

14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος

14 hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott, így szólva:

15 Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

15 ’Zebulon földje és Naftali földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a nemzetek Galileája.

16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

16 A nép, amely sötétségben ül, nagy fényt lát, és akik a halál vidékén és árnyékában ülnek, azoknak fény támad!’

17 ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

17 Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni és ezt mondani: „Értelmezzetek át mindent, mert közel van az Mennyek Országa!”

18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς·

18 Mikor pedig a galileai tenger mellett járt Jézus, látott két testvért, Simont, akit Péternek mondanak, és Andrást, ennek a testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek; merthogy halászok voltak.

19 καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλεεῖς ἀνθρώπων.

19 Ezt mondja nekik: „Gyertek utánam, majd emberek halászává teszlek titeket!”

20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

20 Azok pedig a hálóikat azonnal odahagyva, követték őt.

21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.

21 És onnan tovább menve látott két másik testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost annak testvérét, amint a hajóban apjukkal a hálóikat kötözgetik; és őket is hívta.

22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.

22 Azok pedig a bárkát és apjukat azonnal otthagyva, követték őt.

23 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

23 És megkerülte Jézus az egész Galileát, tanítva a zsinagógáikban, hirdetve az Ország örömhírét, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.

24 καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

24 És elterjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle betegségekben és gyötrelmekkel foglaltakat, az ördöngösöket, a holdkórosokat, a gutaütötteket; és meggyógyította őket.

25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἰεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

25 És nagy sokaság követte őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról.

 

Mt 5