Mt 3

 

1 ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας

1 Azokban a napokban, pedig megjelent a Bemerítő János, aki Júdea pusztájában hirdette,

2 λέγων Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

2 így szólva: „Alakítsátok át elméteket, mert elközelített az Mennyek Országa!

3 Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

3 Mert ez az, akiről Izajás próféta szólott, mondván: „A pusztában kiáltónak hangja: készítsétek az Úr útját, és egyengessétek az ösvényeit!

4 Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάνης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.

4 Ennek a Jánosnak a ruhája, pedig teveszőrből volt és bőr övezte a derekát, élelme pedig sáska és erdei méz volt.

5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἰεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου,

5 Ekkor kiment hozzá Jeruzsálem és egész Júdea és a Jordán egész vidéke,

6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

6 és a Jordán folyóban, vétkeiket megvallva, bemeríttettek általa.

7 Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα εἶπεν αὐτοῖς Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;

7 Látva, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan mennek hozzá, a bemerítés miatt, ezt mondta nekik: „Viperák nemzettjei! Kicsoda mutatta meg nektek, hogy az eljövendő haragtól meneküljetek?

8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας·

8 A teljes átértelmezéshez méltó gyümölcsöket teremjetek!

9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.

9 És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, az Isten eme kövekből is támaszthat Ábrahámnak gyermeket.

10 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

10 A fejsze, pedig már a fák gyökerén van. Ezért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tűzre vettetik.

11 ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·

11 Én ugyan a vízben merítelek be titeket, hogy mindent átelmélkedjetek, de aki utánam jő, erősebb nálam, akinek saruszíját hordozni sem vagyok méltó; ő a Szent Szellemben és tűzben merít be majd titeket.

12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

12 Akinek szórólapát van a kezében, és megtisztítja a szérűjét; és a gabonáját a csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.”

13 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάνην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ.

13 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy általa bemeríttessék.

14 ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέγων Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;

14 János azonban visszatartja őt, mondva: „Nekem kell általad bemerítkeznem és te jössz én hozzám?”

15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἄφες ἄρτι, οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν.

15 Jézus pedig ezt felelte neki: „Engedj most, mert így illik nekünk minden igazságosságot beteljesítenünk.” Ekkor engedett neki.

16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν πνεῦμα θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν·

16 Jézus pedig bemeríttetvén, rögvest kilépett a vízből; és lám, az Egek megnyíltak neki, és látta az Isten Szellemét alászállni, mint galambot és őrá érkezni;

17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

17 és lám egy hang az Égben így szól: „Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.”

 

Mt 4