Mt 2

 

1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἰεροσόλυμα

1 Amikor, tehát megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, a Júdeabeli Heródes fejedelem napjaiban, lám, mágusok jöttek napkeletről Jeruzsálembe,

2 λέγοντες Ποῦ ἐστὶν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.

2 mondván: „Hol van, a Júdeaiak született fejedelme? Mert láttuk napkeleten az ő csillagát, és hódolni jöttünk neki.”

3 Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἰεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ,

3 A fejedelem, Heródes, pedig ezt hallva felkavarodott, és vele egész Jeruzsálem is,

4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται.

4 és a nép minden főpapját és írástudóját együvé vezetve tudakozódott tőlük, hogy: „A Felkent, hol születik?”

5 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου

5 És azok ezt mondták: „A júdeai Betlehemben; mert meg van írva a próféták által:

6 Καὶ σύ, Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.

6 „És te Betlehem, Júdea földje, semmiképp sem vagy a legkisebb Júda vezérei között, mert tebelőled jő ki a vezér, aki az én népemet, Izraelt legelteti.”

7 Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος,

7 Ekkor Heródes titkon hívatta a mágusokat, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét,

8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.

8 és Betlehembe küldte őket, mondva: „Menjetek és kérdezzetek pontosan a gyermek felől, és mikor meglelitek adjátok hírül, és én is hódolni megyek neki.”

9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον.

9 Ők pedig hallván a fejedelmet, elindultak, és lám, a csillag, amit napkeleten láttak, előttük megy mindaddig, amíg odaérve, megállt azon hely fölött, ahol a gyermek volt.

10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα.

10 Amikor pedig meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek.

11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.

11 És bemenve a házba, meglátták a gyermeket az anyjával, Máriával; és leesve, hódoltak neki; majd kincstartóikat felnyitva, ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

12 καὶ χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

12 És mivel értesültek álmukban, hogy vissza ne térjenek Heródeshez, más úton tértek vissza vidékükre.

13 Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

13 Mikor pedig azok visszatértek, lám, megjelent az Úr hírnöke Józsefnek az álmán át, mondván: „Kelj fel, vedd a gyermeket és az anyját, fuss Egyiptomba és maradj ott, amíg mondom neked, mert Heródes keresni fogja a gyermeket, hogy elveszejtse.”

14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον,

14 Ő pedig fölkelve, vette a gyermeket és annak anyját, és Egyiptomba távozott.

15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.

15 Ott volt egészen Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr szónokolt a próféta által, aki így szólt: „Egyiptomból hívtam ki fiamat.”

16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.

16 Ekkor Heródes látva, hogy a mágusok megcsúfolták őt, szerfölött felindult, és kiküldetve, megölette Betlehemben és annak egész környékén az összes gyermeket, két esztendőstől és az alatt, az idő szerint, amit pontosan megtudakolt a mágusoktól.

17 Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος

17 Tehát beteljesedett a szózat, amit Jeremiás próféta mondott:

18 Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν.

18Hang hallatszott Rámában: nagy sírás és jajgatás; Ráhel siratta a gyermekeit, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek.

19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ

19 Mikor pedig Heródesnek bevégeztetett, lám az Úr hírnöke megjelent álomban Józsefnek Egyiptomban,

20 λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.

20 mondva: „Kelj fel, és vedd a gyermeket, és annak anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek lelkét keresték.”

21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ.

21 Ő pedig felkelve magához vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izrael földjére.

22 ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,

22 Mikor pedig hallja, hogy Júdeában Archelaosz uralkodik, Heródesnek, az apjának helyén, félt oda menni, hanem, mivel álomban értesült, Galilea vidékére költözött.

23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.

23 És oda érkezve, a Názáret nevű városban lakott, hogy beteljesedjék, amit a próféták szónokoltak, hogy Názáretinek fogják hívni.

 

Mt 3