Mt 18

 

1 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;

1 Abban az órában odajöttek a tanítványok Jézushoz, mondván: „Vajon ki nagyobb az Egek Országában?”

2 καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν

2 És odahívott egy kis gyermeket és közéjük állította

3 καὶ εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

3 és mondta: „Bizony mondom nektek, ha meg nem fordultok és olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be az Egek Országába.

4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·

4 Aki, tehát megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb az Egek Országában.

5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται·

5 És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be.

6 ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.

6 Aki pedig megbotránkoztat egyet e bennem hívő kicsinyek közül, hasz-nosabb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélyébe vessék.

7 Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.

7 Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botrányok jöjjenek; de jaj annak az embernek, aki által a botrány érkezik.

8 Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.

8 Ha pedig a kezed vagy a lábad megbotránkoztat, vágd le azokat és vesd el magadtól; jobb neked az életre sántán vagy csonkán bemenned, mint két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre.

9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

9 És ha a szemed botránkoztat meg, vájd ki és vesd el magadtól; jobb neked félszemmel bemenned az életre, mint két szemmel vettetned a gyehenna tüzére.

10 Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

10 Vigyázzatok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne vessetek; mert mondom nektek, hogy az ő őrzőik az Égben mindenkor látják az én Égi Atyám arcát.

[[11 ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός.]]

[11 Mert az Ember Fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett.]

12 τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;

12 Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül elkószált: vajon a kilencvenkilencet nem hagyja-e ott, és a hegyekre menve, nem keresi-e azt, amelyik elkószált?

13 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις.

13 És ha történetesen megkerül, bizony mondom nektek, inkább örvend azon, mint a kilencvenkilencen, amely el nem kószált.

14 οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων.

14 Ekképpen a ti Égi Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.

15 Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

15 Ha pedig a testvéred vétkezik ellened, eredj és dorgáld meg négy szem közt, egyedül: ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet;

16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα·

16 Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.

17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

17 Ha azokra nem hallgat, mondd meg a közösségnek; ha a közösségre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a nemzetekből való és a vámszedő.

18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ.

18 Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, az Égben is meg lesz kötve; és amit megoldotok a földön, az Égben is meg lesz oldva.

19 Πάλιν [ἀμὴν] λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

19 Ismét, mondom nektek, hogy ha ketten közületek egyhangúlag lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, meglesz nekik az én Égi Atyámtól.

20 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν.

20 Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

21 Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν [αὐτῷ] Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

21 Ekkor hozzámenve Péter, mondta: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, azt neki elhagyva? Talán hétszer?”

22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

22 Ezt mondta neki Jézus: „Nem mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenhétszer is.

23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ·

23 Ezért hasonlatos az Mennyek Orszáhttps://www.magyarteologia.hu/mate-konyve/mt-17/ga az uralkodó emberhez, aki számot akar vetni a rabszolgáival.

24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσήχθη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.

24 Mikor pedig számot kezd vetni, odahoznak eléje egyet, aki tízezer talentummal tartozó.

25 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει, καὶ ἀποδοθῆναι.

25 Azonban nem tudván azt megadni, hívatta őt az úr, hogy adják el, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije volt, és adják meg.

26 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων Μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ πάντα ἀποδώσω σοι.

26 Leborult ezért a rabszolga előtte, mondva: ’Uram, légy jóindulattal hozzám, és mindent megadok néked.’

27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου [ἐκείνου] ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνιον ἀφῆκεν αὐτῷ.

27 Az úr pedig megszánva azt a rabszolgát, eloldozza őt, és az adósságot is elengedte neki.

28 ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις.

28 Kimenve pedig az a rabszolga, találkozott eggyel a rabszolgatársai közül, aki száz dénárral tartozott neki; és megragadva azt, fojtogatta, mondva: ’Add meg nekem, amivel tartozol.’

29 πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων Μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι.

29 Leborult ezért a rabszolgatársa a lábai elé, könyörgött neki, mondva: ’Légy jóindulattal hozzám, és mindent megadok neked.’

30 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.

30 De ő nem akarta; hanem elmenve, börtönbe veti őt, míg meg nem adja, amivel tartozik.

31 ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.

31 Látva pedig a rabszolgatársai, amik történtek, felettébb elszomorodtak; és elmenve, mindent megjelentettek az uruknak, amik történtek.

32 τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·

32 Akkor előhívatva őt az ura, monda neki: ’Gonosz rabszolga, minden tartozásodat elengedtem neked, mivel könyörögtél nekem:

33 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα;

33 Nem kellett volna-e neked is megszánnod a rabszolgatársadat, amiképpen én is megszántalak?’

34 καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως [οὗ] ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον.

34 És megharagudva az ura, átadta őt a hóhéroknak, míg meg nem adja mind, amivel tartozik.

35 Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν.

35 Így tesz az én Égi Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátja mindegyiktek a testvére vétkeit.”

 

Mt 19