Mt 16

 

 

1 Καὶ προσελθόντες [οἱ] Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς.

1 És hozzámenve a farizeusok és a szadduceusok, kísérteni, kérték őt, hogy mutasson nekik Égi jelet.

2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς [[Ὀψίας γενομένης λέγετε Εὐδία, πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός·

2 Ő pedig felelve, mondta nekik: „Mikor esteledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert tüzes az ég,

3 καὶ πρωί Σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε.]]

3 reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és tüzes. Az ég arcát megtudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?

4 Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν.

4 E gonosz és házasságtörő nemzetség jelet kíván; de nem adatik neki jel, ha csak nem Jónás próféta jele.” És ott hagyva őket, elment.

5 Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν.

5 És a tanítványai a túlsó partra menve, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal.

6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

6 Jézus pedig mondta nekik: „Vigyázzatok és óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától.”

7 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι Ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν.

7 Ők pedig tanakodtak maguk között, mondván: „Nem hoztunk kenyeret.”

8 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε;

8 Jézus pedig tudva ezt, mondta: „Mit tanakodtok magatok között, kicsinyhitűek, hogy kenyeretek nincs?!

9 οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε;

9 Hát nem értitek, nem is emlékeztek az ötezer öt kenyerére, és hogy hány kosarat szedtetek meg?

10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας σφυρίδας ἐλάβετε;

10 Sem a négyezer, hét kenyerére, és hogy hány kosarat szedtetek meg?

11 πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν; προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

11 Hogy-hogy nem értitek, hogy nem a kenyérről mondtam nektek, hogy óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától?”

12 τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης [τῶν ἄρτων] ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

12 Ekkor értették meg, hogy nem a kenyér kovászáról mondta, hogy óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától.

13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρίας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;

13 Mikor pedig Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait, mondva: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?”

14 οἱ δὲ εἶπαν Οἱ μὲν Ἰωάνην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλείαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.

14 Ők pedig mondták: „Némelyek a Bemerítő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.”

15 λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;

15 Mondja nékik: „Ti pedig kinek mondotok engem?”

16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν Σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.

16 Simon Péter pedig felelve, mondta: „Te vagy a Felkent, az élő Isten Fia.”

17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς·

17 És felelve Jézus, mondta neki: „Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a hús és a vér tárta fel ezt neked, hanem az én Égi Atyám.

18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς·

18 De én is mondom neked, hogy te Péter (szikla) vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.

19 δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

19 És neked adom az Egek Országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, az Egekben is meg lesz kötve; és amit megoldasz a földön, az Egekben is meg lesz oldva.”

20 Τότε ἐπετίμησεν τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ χριστός.

20 Akkor megparancsolta a tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Felkent.

21 ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἰεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

21 Ettől fogva kezdte Jézus kijelenteni a tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és sokat fog szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletik, és harmadnapon föl fog támadni.

22 καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων Ἵλεώς σοι, κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο.

22 De Péter félrevonja őt és szemrehányást téve neki mondta: „Mentsen Isten, Uram! Nem lehet ez meg veled.”

23 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

23 Ő pedig megfordulva, mondta Péternek: „Távozz tőlem Sátán! Botránkozásomra vagy nekem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.”

24 Τότε [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι.

24 Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.

25 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.

25 Mert aki meg akarja menteni a lelkét, elveszti azt; aki pedig elveszti a lelkét értem, megtalálja azt.

26 τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

26 Mert, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember a lelkéért?

27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

27 Mert az Emberfia eljön az Atyjának dicsőségében, az ő küldötteivel; és akkor megfizet mindenkinek a gyakorolt viselkedése szerint.

28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

28 Bizony mondom nektek: Azok között, akik itt állnak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált amíg meg nem látják az Emberfiát eljönni az ő Országában.”

 

Mt 17