Mt 15

 

1 Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἰεροσολύμων Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς λέγοντες

1 Akkor írástudók és farizeusok érkeztek Jézushoz, Jeruzsálemből, mondva:

2 Διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.

2 „Miért lépnek át a te tanítványaid a vének hagyományán? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor kenyeret esznek.”

3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν;

3 Ő pedig ezt feleli nekik: „Ti meg miért lépitek át az Isten parancsolatát a ti hagyományaitok által?

4 ὁ γὰρ θεὸς εἶπεν Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω·

4 Mert Isten parancsolta ezt, mondva: Tiszteld apádat és anyádat, és: Aki apját vagy anyját szidalmazza, halállal végezze.

5 ὑμεῖς δὲ λέγετε Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς,

5 Ti pedig ezt mondjátok: Aki apjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek,

6 οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.

6 az akár ne is tisztelje az apját vagy az anyját. És érvénytelenné tettétek az Isten parancsolatát a hagyományaitok által.

7 ὑποκριταί, καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἠσαίας λέγων

7 Képmutatók, jól prófétált felőletek Izajás, szólva:

8 Ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ·

8 Ez a nép ajkával tisztel engemet; szívüket, pedig messze távol tartják tőlem.

9 μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.

9 Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberek parancsolatait tanulva tanítanak.

10 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς Ἀκούετε καὶ συνίετε·

10 És odahívva a sokaságot, mondta nekik: „Halljátok és értsétek meg:

11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

11 Nem az teszi közönségessé az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az teszi közönségessé az embert.”

12 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν;

12 Akkor hozzámenve a tanítványai, mondják neki: „Tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak?”

13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.

13 Ő pedig felelve mondta: „Minden növény, amelyet nem az én Égi Atyám növesztett, gyökerestől kitépetik.

14 ἄφετε αὐτούς· τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

14 Hagyjátok őket; vakoknak vak útmutatói ők, ha pedig vaknak a vak mutatja az utat, mind a ketten a verembe esnek.”

15 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν.

15 Péter pedig felelve, ezt mondta neki: „Magyarázd meg nekünk ezt a példázatot.”

16 ὁ δὲ εἶπεν Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;

16 Ő pedig ezt mondta: „Még most is értetlenek vagytok?

17 οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται;

17 Nem értitek, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik?

18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

18 Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből jönnek elő, és azok teszik közönségessé az embert.

19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.

19 Mert a szívből jönnek elő a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások.

20 ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

20. Ezek teszik közönségessé az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem teszik közönségessé az embert.”

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.

21 És onnan elmenve Jézus, Tűrosz és Szidón vidékeire tért.

22 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα Ἐλέησόν με, κύριε υἱὸς Δαυείδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.

22 És íme egy kánaánita asszony jött ki annak a határáról, kiáltva mondja: „Könyörülj rajtam! Uram, Dávidnak fia, az én lányom gonoszul gyötörtetik egy ördögtől.”

23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

23 Ő pedig egy szót sem felelt neki. És a tanítványai hozzá menve, kérik őt, mondva: „Küld el őt, mert utánunk kiált.”

24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.

24 Ő pedig felelve, mondta: „Nem küldettem, csak Izrael házának elveszett juhaihoz.”

25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα Κύριε, βοήθει μοι.

25 Az asszony pedig odaérve, leborult előtte, mondva: „Uram, segíts nekem!”

26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.

26 Ő pedig mondta felelve: „Nem jó a gyermekek kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.”

27 ἡ δὲ εἶπεν Ναί, κύριε, καὶ [γὰρ] τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.

27 Az pedig mondta: „Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak az asztaláról aláhullnak.”

28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

28 Ekkor felelvén Jézus, azt mondta néki: „Ó asszony, nagy a te hited! Legyen neked az akaratod szerint.” És meggyógyult a lánya abban az órában.

29 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ.

29 És onnan elment Jézus a Galilea tengere mellé; és felmenve leült ott egy hegyre.

30 καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, κυλλούς, τυφλούς, κωφούς, καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς·

30 És nagy sokaság ment hozzá, hozva magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezték őket a Jézus lábai elé; és meggyógyította őket,

31 ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας· καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ.

31 Úgy hogy a sokaság csodálkozott, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák meggyógyulnak, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsőítik Izrael Istenét.

32 Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι [ἤδη] ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μή ποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.

32 Jézus pedig odahívta a tanítványait és azt mondta: „Sajnálom e sokaságot, mert három napja immár, hogy velem maradnak, és nincs mit enniük. Éhen pedig nem akarom őket eloszlatni, nehogy kimerüljenek az úton.”

33 καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;

33 És a tanítványai mondják neki: „Honnét volna e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ilyen nagy sokaságot?”

34 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπαν Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.

34 És mondja nekik Jézus: „Hány kenyeretek van?” Ők pedig mondának: „Hét, és egy kevéske halunk.”

35 καὶ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν

35 És megüzente a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön.

36 ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.

36 És vette a hét kenyeret és a halakat, és hálát adva, megtöri, és a tanítványainak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak.

37 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν ἑπτὰ σφυρίδας πλήρεις.

37 És mindnyájan ettek, és megelégedtek; és összegyűjtötték a maradék darabokat hét teli kosárral.

38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.

38 Akik pedig ettek, négyezren voltak, férfiak, az asszonyokon és gyermekeken kívül.

39 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν.

39 És eloszlatva a sokaságot, beszállt a hajóba, és elment Magadan határaiba.

 

Mt 16