Mt 14

 

 

1 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ,

1 Abban az időben hallott Heródes negyedes fejedelem Jézusról.

2 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οὗτός ἐστιν Ἰωάνης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.

2 Azt mondta róla szolgáinak: „Ez a Bemerítő János. Ő kelt fel a halottak közül és benne ez által működnek az erők.”

3 Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάνην ἔδησεν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,

3 Mert Heródes fogatta el Jánost, ő bilincseltette meg s vetette tömlöcre, saját testvérének, Fülöpnek feleségéért, Heródiásért.

4 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάνης αὐτῷ Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν·

4 Mert János azt mondta neki: “Nem szabad őt megtartanod.”

5 καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.

5 Mikor meg akarta őt ölni, megijedt a sokaságtól, mert prófétának tartották.

6 γενεσίοις δὲ γενομένοις τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ,

6 Mikor azonban Heródesnek születésnapja lett, Heródiás lánya táncolni kezdett középen és megtetszett Heródesnek,

7 ὅθεν μετὰ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται.

7 amiért esküvel fogadta, hogy odaad neki, amit csak kér.

8 ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς Δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ.

8 Akit az anyja meggyőzött: “Add nekem egy tálban Bemerítő János fejét!”

9 καὶ λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι,

9 A fejedelem elszomorodott, de esküje miatt s a vendégekért megparancsolta, hogy adják meg neki,

10 καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν Ἰωάνην ἐν τῇ φυλακῇ·

10 és elküldött és lefejeztette Jánost a tömlöcben.

11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς.

11 Aztán a fejét egy tálban elhozták, odaadta a lánynak, az meg elvitte anyjának.

12 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτόν, καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ.

12 Erre odamentek az ő tanítványai, elvitték a holttestet és eltemették őt és elmentek ezt Jézusnak hírül adni.

13 Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν· καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων.

13 Mikor meghallotta, Jézus hajón elköltözött onnan egy puszta helyre magában. És a sokaság ezt meghallva a városból gyalog utána ment.

14 Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν.

14 És kijőve nagy sokaságot látott és megkönyörült rajtuk, s meggyógyította, akik betegek voltak.

15 Ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα.

15 Kora este hozzáléptek a tanítványok mondva: “Puszta ez a hely, az óra is elmúlt már, old el hát a sokaságot, hogy elmenjenek a falvakba, és vásároljanak maguknak ennivalót.”

16 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν.

16 Jézus azonban ezt felelte nekik: “Nincs szükségük arra, hogy elmenjenek, adjatok nekik ti enni.”

17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας.

17 Ezt mondták neki: “Nincs egyéb nálunk, mint öt kenyér és két hal”

18 ὁ δὲ εἶπεν Φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς.

18 Ezt felelte: “Hozzátok ide!”

19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.

19 Aztán parancsot adott, hogy ültessék le a sokaságot a fűbe. Azután fogta az öt kenyeret és a két halat, az égre tekintett s megáldotta azokat, majd megtörve a kenyereket, odaadta a tanítványoknak, azok meg a sokaságnak.

20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις.

20 Mindannyian ettek és jóllaktak, végül tizenkét tele kosárral gyűjtötték össze a fennmaradt darabokat.

21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.

21 Az étkező férfiak mintegy ötezren voltak, asszonyokon és gyermekeken kívül.

22 Καὶ [εὐθέως] ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

22 És rögvest kényszerítette Jézus a tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő eloszlatja a sokaságot.

23 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ.

23 És amint eloszlatta a sokaságot, felment a hegyre, magányosan imádkozni. Mikor, pedig beesteledett, egyedül volt ott.

24 Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος.

24 A hajó pedig immár számos sztadionnyira volt a parttól, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt.

25 Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν.

25 Az éjszaka negyedik őrségekor, pedig hozzájuk ment Jézus, a tengeren járva.

26 οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν.

26 És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, felindulva mondták, hogy ez kísértet; és a félelem miatt kiáltoztak.

27 εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν [ὁ Ἰησοῦς] αὐτοῖς λέγων Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.

27 De [Jézus] azonnal beszélt hozzájuk, mondván: „Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!”

28 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα·

28 Péter pedig felelve neki, mondta: „Uram, ha te vagy, parancsold, hogy hozzád mehessek a vízen.

29 ὁ δὲ εἶπεν Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.

29 Ő pedig mondta: „Jöjj!” És Péter kilépett a hajóból, és járt a vízen, hogy Jézushoz menjen.

30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων Κύριε, σῶσόν με.

30 De látva az erős szelet, megrémült; és amikor kezdett merülni, kiáltott, mondva: „Uram, ments meg engem!”

31 εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;

31 Jézus pedig azonnal kinyújtva a kezét, megfogta őt, és mondta neki: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?”

32 καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος.

32 És a mikor beléptek a hajóba, elállt a szél.

33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ.

33 A hajóban levők pedig hozzámenve leborultak előtte, mondva: „Bizony, Isten Fia vagy!”

34 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθαν ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ.

34 És általkelve, eljutnak Genezáret földjére.

35 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας,

35 És mikor felismerték őt annak a helynek férfiai, elküldettek arra az egész környékre, és minden beteget hozzá hoztak;

36 καὶ παρεκάλουν [αὐτὸν] ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν.

36 És kérték őt, hogy csak a ruhájának peremét érinthessék. És akik érintették, mind megszabadíttattak.

 

Mt 15