Mt 13

 

1 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν·

1 Azon a napon, Jézus kiment a házból és a tenger mellé ült.

2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν ἱστήκει.

2 És nagy sokaság gyülekezett köréje, úgyhogy ő a hajóba ment leülni, míg a sokaság a parton állt.

3 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν.

3 És számos példázatban beszélt hozzájuk, mondván: „Lám, kiment a magvető vetni.

4 καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά.

4 És amikor vetett, egynémely mag az útra esett, s jöttek a szárnyasok és megették azokat.

5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς,

5 Mások sziklás helyre estek, ahol nem sok föld volt; és hamar kikelt, mivel nem volt mély a föld.

6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη.

6 Azonban a Nap felkelt és megperzselődtek, mivel nem volt gyökerük, elszáradtak.

7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά.

7 Némelyik a tövisek közé esett, a tövisek felnőttek és megfojtották őket.

8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα.

8 Némelyik viszont jó földbe esett, és megadta a gyümölcsét, némelyik százszorosát, némelyik hatvanszorosát, némelyik harmincszorosát.

9 Ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

9 Akinek van füle, hallja meg.”

10 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ Διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;

10 A tanítványok, pedig hozzá menve, mondták neki: „Miért példabeszédekben beszélsz hozzájuk?”

11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ὅτι Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται.

11 Ő pedig mondta nekik, felelve: „Mert nektek megadatott ismerni az Egek Országának titkait, ezeknek meg nem adatott meg.

12 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ.

12 Mert, akinek van, annak még adatik és bővelkedik; azonban, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van.

13 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν·

13 Azért szólok nekik példázatokban, mert látván nem látnak és hallván nem hallanak, sem nem értenek.

14 καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἠσαίου ἡ λέγουσα Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε.

14 És beteljesedik rajtuk Izajás jövendölése, amely ezt mondja: – Hallván hallotok majd, de nem értetek, és látván látjátok, de nem értitek.

15 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· μή ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.

15 Mert meghízott ennek a népnek a szíve, és a fülükkel nehezen hallottak, és szemeiket pedig behunyták, nehogy lássanak szemeikkel; és füleikkel ne halljanak, és szívükkel ne értsenek, és megtérjenek és meggyógyítsam őket.

16 ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα [ὑμῶν] ὅτι ἀκούουσιν.

16 A ti szemeitek, pedig boldogok, hogy látnak, a füleitek, hogy hallanak.

17 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

17 Mert mondom nektek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok és nem láthatták; és hallani, amiket ti hallotok és nem hallhatták.”

18 Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείραντος.

18 „Ti, tehát halljátok meg a magvető példázatát.

19 Παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς.

19 Mind, aki hallja az Igét az Országról és nem érti, érkezik a gonosz és elragadja, ami annak szívébe vettetett. Ez az, ami az útra szóródott.

20 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν·

20 Ami pedig köves helyre esett, az, aki meghallja az Igét, és rögtön örömmel fogadja,

21 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται.

21 de nincs benne gyökere, hanem csak ideiglenes, s mihelyt üldözés és nyomorgatás támad az Ige miatt, rögtön megbotránkozik.

22 ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συνπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.

22 Ami pedig a tövisek közé esett, az, aki hallja az Igét, de [ennek] a létnek a gondjai és a gazdagság csalárd volta elfojtja az Igét és nem terem gyümölcsöt.

23 ὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς, ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα.

23 Ami pedig a jó földbe esett, az, az, aki hallja és érti az Igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem százszorost, hatvanszorost, harmincszorost.”

24 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ.

24 Más példázatot is adott nekik, mondva: „Hasonlít az Mennyek Országa, ahhoz az emberhez, aki a földjébe jó magot vetett.

25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν.

25 De amikor az emberek aludtak, eljött az ellensége és konkolyt vetett a búza közé és elment.

26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια.

26 Mikor pedig felnövekedett a vetemény, és gyümölcsöt termett, meglátszott a konkoly.

27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;

27 A gazda rabszolgái pedig előállván, mondták neki: ’Uram, nem jó magot vetettél a földbe? Honnan van akkor a konkoly?’

28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ αὐτῷ λέγουσιν Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά;

28 Ő pedig mondta nekik: ’Ellenséges ember tette ezt.’ A rabszolgák pedig mondták neki: ’Akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük azokat?’

29 ὁ δέ φησιν Οὔ, μή ποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον·

29 Ő pedig mondja: „Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszeditek.

30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἕως τοῦ θερισμοῦ· καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ [εἰς] δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συνάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.

30 Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, az aratás idején majd azt mondom az aratóknak: Szedjétek össze a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.”

31 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·

31 Más példázatot is mondott: „Hasonló az Mennyek Országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, elvet a mezejében.

32 ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῖν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.

32 Ami kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteménynél és fává lesz, és eljönnek az égi szárnyasok és sátrat vernek ágain.”

33 Ἄλλην παραβολὴν [ἐλάλησεν αὐτοῖς]· Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.

33 Más példázattal is beszélt nekik: „Hasonló az Mennyek Országa a kovászhoz, amit vesz az asszony, három mérő lisztbe elegyíti, mígnem az egész megkel.”

34 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς·

34 Mindezeket a példázatokat mondta Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül nem szólt hozzájuk.

35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς.

35 Hogy beteljesedjék, amit a próféta szólt, mondva: Megnyitom az én számat példázatokra, és kitárom, amik e világ alapítása óta elrejtettek.

36 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. Καὶ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ.

36 Ekkor elbocsátva a sokaságot, bement Jézus a házba. A tanítványai hozzámentek, mondván: „Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról való példázatot.”

37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου·

37 Ő pedig felelve, mondja nekik: „Aki a jó magot veti, az Emberfia.

38 ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ,

38 A szántóföld, pedig a világ, a jó mag az Országának a fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai.

39 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος· ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν.

39 Az ellenség pedig az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig a hírnökök.

40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος·

40 Amint azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, úgy lesz a lét beteljesedésében.

41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν,

41 Az Emberfia elküldi a küldötteit és össze fogja gyűjteni az Országának minden csapdáját és a törvénytelenséget tevőket,

42 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

42 és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz kiáltozás és fogak csikorgatása.

43 Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

43 Akkor az igazságosak kitűnnek, mint a Nap az ő Atyjuk Országában. Hallja meg, akinek van füle.”

44 Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον.

44 „Hasonló az Mennyek Országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amit a meglelő ember elrejt és e feletti örömében elmegy és minden vagyonát eladja és megvásárolja azt a szántóföldet.

45 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας·

45 Szintén hasonlít az Mennyek Országa a kereskedő emberhez, aki nemes gyöngyöket keres.

46 εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν.

46 Meglelve egy értékes gyöngyöt, megy és mindenét eladja és megvásárolja azt.

47 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ·

47 Ismét hasonlít az Mennyek Országa egy tengerbe vetett varsához, amibe együvé vezettetik minden nemből levő;

48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον.

48 ami, mikor megtelik, felvonatik a partra és ülve összegyűjtik edénybe a jókat, a romlottakat pedig kivetik.

49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων

49 Így lesz ezen korszak végeztével: kijönnek a hírnökök és elhatárolják az igazakat a gonoszaktól,

50 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

50 és tüzes kemencébe vetik azokat, és lesz ott kiáltozás és fogak csikorgatása.”

51 Συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ Ναί.

51 „Megértettetek-e mindent?” Mondták neki: „Igen.”

52 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά.

52 Tehát mondta nekik: „Ezért minden írástudó, aki az Mennyek Országára oktattatott, hasonló a gazdaemberhez, aki a kincsei közül kivesz újat és régit.”

53 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν.

53 Történt pedig, mikor Jézus ezen példázatoknak a végére ért, elment innen.

54 καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις;

54 És a hazájába jutva, úgy tanította őket a zsinagógájukban, hogy magukon kívül kérdezgették és mondták: „Honnan van ennek a bölcsessége és az erői?

55 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας;

55 Nemde ez az ács fia? Nemde az ő anyját mondják Máriának és testvérei Jakab és József, Simon és Júdás?

56 καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;

56 És lánytestvérei is mind nálunk vannak? Honnak vannak ezek, tehát mind?”

57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.

57 És megbotránkoztak benne. Jézus azonban ezt mondta nekik: „Egy prófétának sincs tisztelet nélkül, ha csak nem hazájában és az ő házában.”

58 Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.

58 És a hitetlenségük miatt, nem is tette sok jelét hatalmának.

 

Mt 14