Mt 11

 

1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.

1 És úgy lett, hogy amikor végzett Jézus elrendezve mindent a tizenkét tanítványával, a városaikba ment onnan tanítani és hirdetni.

2 Ὁ δὲ Ἰωάνης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

2 János pedig a megkötözöttségben hallván a Felkent műveiről, két tanítványát küldte el,

3 εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;

3 és mondta nekik: „Te vagy-e az Eljövendő, avagy mást várjunk?”

4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνει ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·

4 És Jézus felelt, ezt mondva: „Eredjetek és vigyétek hírül Jánosnak, amit hallottatok és láttatok.

5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

5 A vakok látnak, a süketek hallanak, a leprások megtisztíttatnak, és a halottak felkelnek, a szegények pedig az örömhírt hirdetik.

6 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἂν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

6 és boldog, aki meg nem botránkozik bennem.”

7 Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάνου Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;

7 Mikor pedig azok elmentek, Így kezdett Jézus beszélni a sokasághoz Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába? Széltől lengedező nádat látni?

8 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων.

8 Avagy, mit mentetek ki látni? Finoman öltözött embert látni? Lám, a finom ruhákat hordók, a fejedelmek házaiban laknak.

9 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε; προφήτην ἰδεῖν; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.

9 Hanem, mit mentetek ki látni? Prófétát? Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat.

10 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

10 Mert felőle van megírva: ’Íme, a Küldöttemet küldöm az arcod előtt, aki elkészíti a te utadat előtted.

11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν.

11 Bizony mondom nektek: Nem támadott nagyobb a Bemerítő Jánostól asszonyok szülöttei közül. Mégis, aki legkisebb az Egek Országában, nagyobb őnála.”

12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.

12 A Bemerítő János napjaitól fogva máig erőszakoskodnak az Egek Országán, és erőszakosak ragadják magukhoz.

13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάνου ἐπροφήτευσαν·

13 Mert minden próféta és a Törvény Jánosig, erről jövendölt.

14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλείας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι.

14 És, ha el akarjátok ismerni, ő Illés, aki eljövendő.

15 Ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

15 Akinek van füle, hallja meg!”

16 Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις

16 „Kihez hasonlítsam én ezt a nemzedéket? Hasonlítanak a vásárt ülő gyermekekhez, akik üvöltenek a többieknek.

17 λέγουσιν Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε·

17 szólván: ’Furulyáztunk és nem szökkentetek, gyászéneket énekeltünk és nem gyászoltatok.

18 ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει·

18 Mert jött János, nem evett és nem ivott, és mondták: ördöge van.

19 ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.

19 Jött az Emberfia, evett és ivott, és mondják: Lám, falánk és borissza ember, vámosok és vétkesek barátja. De az ő művei által igazolást nyer a bölcsessége.”

20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν·

20 Ekkor elkezdte szidalmazni azokat a városokat, ahol a legteljesebb csodáit tette, mert nem alakították át gondolkodásukat.

21 Οὐαί σοι, Χοραζείν· οὐαί σοι, Βηθσαιδάν· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν.

21 „Jaj neked Korazim, és jaj neked Betszaida, mert ha Tíruszban vagy Szidónban lettek volna ezek a csodák, amelyek bennetek lettek, már régen hamuban és vezeklőövben tartottak volna bűnbánatot.

22 πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν.

22 De bizony mondom nektek: Tírosznak és Szidónnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek.

23 Καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως ᾅδου καταβήσῃ. ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

23 És te Kafarnaum, talán az égig magasodsz? Leszállsz majd az alvilágba! Mert ha Szodomában lettek volna ezek a csodák, amik benned lettek, talán mind e napiglan megmaradtak volna.

24 πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί.

24 Bizony mondom nektek, hogy könnyebb lesz Szodoma földjének az ítélet napján, mint neked.”

25 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις·

25 Abban az időben felelvén, mondta Jézus: „Megvallak téged, Atyám, Égnek és Földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől és feltártad a kicsinyeknek.

26 ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου.

26 Igen, Atyám! Mert így tetszett ez neked!

27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

27 Mindenek nekem adattak az Atyámtól, és senki sem ismerte a Fiút, hanem csak az Atya; és az Atyát senki sem ismerte, hanem csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja jelenteni.

28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.

28 Jöjjetek énhozzám mind, akik fáradtak vagytok és megterheltettek, és én megnyugtatlak titeket.

29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·

29 Vegyétek az én igámat magatokra, és tanuljatok tőlem, mert én kegyes vagyok és szívből alázatos, és nyugalmat leltek a lelketeknek.

30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

30 Mert az én igám édes, az én terhem könnyű.”

 

Mt 12