Mt 10

 

1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

1 És odahívta a tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan Szellemek felett, hogy kivethessék őket, és meggyógyíthassanak minden gyengeséget és betegséget.

2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάνης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,

2 A tizenkét apostolnak pedig ez volt a neve: az első Simon, kit Péternek mondanak; András az ő testvére; és Jakab, Zebedeus fia és János az ő testvére;

3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος,

3 Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos; Jakab Alfeus fia; és Tádé,

4 Σίμων ὁ Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.

4 a kánaáni Simon, és iskarióti Júdás, aki elárulta őt.

5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε·

5 Jézus ezt a tizenkettőt küldte, utasítván őket, ezt mondta: „A nemzetek útjára ne menjetek és a szamaritánusok városaiba be ne menjetek,

6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.

6 menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz!

7 πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

7 Menjetek és hirdessétek mondván: Elközelgett az Mennyek Országa!

8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.

8 Az erőtleneket gyógyítsátok, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, vessétek ki az ördögöket; adományként kaptátok, adományként adjátok.

9 Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν,

9 Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se pénzt az övetekbe,

10 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ.

10 se tarsolyt az útra, se két inget, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a táplálékára.

11 εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν· κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε.

11 Ha valamely városba vagy faluba érkeztek, kérdjétek, ki az, aki méltó benne, lakjatok nála amíg ki nem mentek.

12 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν·

12 Bemenvén egy házba, köszöntsétek azt!

13 καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.

13 Ha pedig méltó az a ház, a békétek száll rá; ha azonban nem méltó, a békétek visszaszáll róla.

14 καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν.

14 Ha pedig valaki nem fogad be titeket és nem hallgatja az igéiteket, menjetek ki abból a házból és abból a városból és rázzátok le a porát a lábatokról.

15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.

15 Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.

16 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.

16 Lám, elküldelek én titeket, mint juhokat, a farkasok közé. Legyetek okosak, mint a kígyó és egyszerűek, mint a galambok.

17 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·

17 Őrizkedjetek az emberektől, mert a főtanácsnak fognak átadni titeket, és a zsinagógáikban megostoroznak titeket.

18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

18 A vezetők és az fejedelmek elé vitettek énértem az ő tanúságukra és a nemzetekére.

19 ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε·

19 Mikor pedig odaadnak titeket, ne tanakodjatok, hogy miként vagy mit beszéljetek; mert megadatik nektek abban az órában, mit is beszéljetek.

20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.

20 Mert nem ti lesztek, akik beszéltek, hanem az Atyátok Szelleme lesz, a bennetek beszélő.

21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς.

21 Mert testvér a testvért adja majd a halálra, és apa a gyermeket; a gyermekek felkelnek szüleik ellen és halálra gyötrik őket.

22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.

22 És az én nevemért mindenek által meggyűlöltettek, aki azonban állhatatos marad végig, az üdvözül.

23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις [τοῦ] Ἰσραὴλ ἕως ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

23 Amikor üldöznek az egyik városban titeket, fussatok a másikba, mert mondom nektek, nem értek végére Izrael városainak, míg el nem jön az Emberfia.

24 Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ.

24 Nem nagyobb a tanítvány a tanítójától, sem a rabszolga az ő urától.

25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεεζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ.

25 Elég a tanítványnak, hogy olyan legyen, mint a tanítója, és a rabszolgának, hogy olyan legyen, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték, mennyivel inkább a házbelieket?

26 μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται.

26 Ezért, tehát ne féljetek azoktól; mert semmi sincsen eltakarva, ami fel ne táratna, és semmi rejtett nincs, ami ki ne tudódna.

27 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων.

27 Amit pedig a Sötétségben szólok nektek, azt a fényben mondjátok, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek az épületek tetejéről.

28 καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ.

28 Ne féljetek azoktól, akik a testeteket megölik, azonban a lelketeket nem ölhetik meg; inkább azoktól féljetek, akik a lelket is és a testet is elveszejtik az alvilágban.

29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.

29 Nemde két verebet adnak fél pénzért? És azok közül egy sem esik a földre a ti Atyátok nélkül.

30 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν.

30 A ti fejetek hajának, pedig minden fürtje megszámláltatott.

31 μὴ οὖν φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς.

31 Ezért ne féljetek azoktól, mert jobbak vagytok ti azoktól a verebektől.

32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·

32 Ezért mind, aki megvall engem az emberek előtt, megvallom én is őt, az Égi Atyám előtt.

33 ὅστις δὲ ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

33 Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Égi Atyám előtt.

34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν.

34 Ne gondoljátok, hogy békét vetni jöttem a földre; nem békét vetni jöttem, hanem szablyát.

35 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς,

35 Mert azért jöttem, hogy szétválasszam a fiút az apjától, leányt az anyjától, menyet az anyósától:

36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ.

36 és saját háznépe lesz az ember ellensége.

37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος·

37 Aki pedig apját vagy anyját inkább kedveli, mintsem engem, nem méltó hozzám; és aki a fiát vagy a lányát inkább kedveli, mintsem engem, nem méltó hozzám.

38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος.

38 És aki nem veszi keresztjét és követ engem, nem méltó hozzám.

39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.

39 És, aki megleli a lelkét, elveszejti azt, és aki elveszejti a lelkét érettem, megleli azt.

40 Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με.

40 Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, az, az engem küldőt fogadja be.

41 ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται.

41 Aki prófétát fogad be a próféta nevében, a próféta érdemét veszi, és aki igazat fogad be igaz nevében, az igaznak érdemét veszi.

42 καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ.

42 Aki megitat egy pohár hűsítővel, egyedül tanítványi voltára egyet ezen kicsinyekből, mondom nektek: nem veszíti el érdemét.”

 

Mt 11