Mk 15

 

1 Καὶ εὐθὺς πρωὶ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πειλάτῳ.

1 és rögtön reggel a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal tanácskoztak, aztán megkötözték Jézust, majd elvezették és átadták Pilátusnak.

2 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει Σὺ λέγεις.

2 És Pilátus megkérdezte őt: „Te vagy-e a Júdeaiak fejedelme?” Ő azt felelte neki: „Te mondod.”

3 καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά.

3 A főpapok sok mindennel vádolták őt.

4 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν [λέγων] Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν.

4 Pilátus ezért ismét megkérdezte őt: „Semmit sem felelsz? Lásd, mi mindennel vádolnak téged!”

5 ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πειλᾶτον.

5 De Jézus egy szót sem szólt többé, Pilátus pedig csodálkozott ezen.

6 Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο.

6 Ünnep alkalmával el szokta nekik oldozni a foglyok közül azt, akit kérnek.

7 ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεμένος οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν.

7 Volt akkor egy Barabás nevű, akit a lázadókkal együtt fogtak el, s aki a lázadás során gyilkosságot követett el.

8 καὶ ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς.

8 Felvonult tehát a sokaság, és kérni kezdte azt, amit mindig megtett nekik.

9 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

9 Pilátus azt felelte nekik: „Akarjátok-e, hogy eloldozzam nektek a Júdeaiak fejedelmét?”

10 ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν [οἱ ἀρχιερεῖς].

10 Mert felismerte, hogy a főpapok irigységből adták őt a kezébe.

11 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς.

11 A főpapok azonban felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabást bocsássa el nekik.

12 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς Τί οὖν ποιήσω [ὃν] λέγετε τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

12 Pilátus újra megkérdezte tőlük: „Mit akartok tehát, mit tegyek a júdeaiak fejedelmével?”

13 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν.

13 Azok ismét csak azt kiáltozták: „Kereszteld meg őt!”

14 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν.

14 Pilátus ezt mondta nekik: „De hát mi rosszat tett?” Azok erre még hangosabban kiáltoztak: „Kereszteld meg őt!”

15 ὁ δὲ Πειλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ.

15 Pilátus ekkor, mivel eleget akart tenni a tömegnek, eloldozta a kedvükért Barabást, Jézust pedig megkorbácsoltatta, és átadta, hogy feszítsék keresztre1.

16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώριον, καὶ συνκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν.

16 Ekkor a katonák odavezették őt az udvarba, vagyis a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot.

17 καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον·

17 Felöltöztették bíborruhába, tövisből koszorút fontak és a fejére tették,

18 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων·

18 azután elkezdték őt így köszöntgetni: „Üdvözlégy, Júdeaiak fejedelme!”

19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ.

19 És náddal verték a fejét, leköpdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte.

20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν·

20 És miután csúfot űztek belőle, levették róla a bíbort, feladták rá saját ruháit. És kivitték, hogy keresztre feszítsék2.

21 καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ, τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.

21 Cirenei Simont, Sándor és Rúfusz apját, aki a szántóföldről jövet éppen arra járt, arra kényszerítették, hogy vigye a keresztjét.

22 καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Γολγοθὰν τόπον, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενος Κρανίου Τόπος.

22 Kivitték a Golgota nevű helyre, ami azt jelenti, hogy `Koponyahely’,

23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον, ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν.

23 és mirhával kevert bort adtak neki inni, de nem vette el.

24 καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ.

24 És keresztre feszítették, a ruháit pedig elosztották, sorsot vetve rájuk, hogy ki mit kapjon.

25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.

25 A harmadik óra volt, amikor keresztre feszítették3.

26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

26 És volt egy felirat, az ítélet oka: „A JÚDEAIAK FEJEDELME.”

27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ.

27 Keresztre feszítettek4 vele két rablót is, az egyiket jobbról, a másikat balról.

29 Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν [ἐν] τρισὶν ἡμέραις,

29 Az arra járók pedig a fejüket mozgatva káromolták őt, s ezt mondták: „Hé! Te, aki lebontod a Szentélyt és három nap alatt felépíted,

30 σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.

30 mentsd meg magadat, lépj le a keresztről!”

31 ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι·

31 Ugyanígy a főpapok is az írástudókkal együtt gúnyolódva ezt mondták egymásnak: „Másokat megmentett, magát meg nem képes megmenteni!

32 ὁ χριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

32 A Felkent, Izrael fejedelme lépjen le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk!” Gyalázták őt a vele együtt keresztre feszítettek5 is.

33 Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.

33 És a hatodik órában sötétség lett az egész földön a kilencedik óráig.

34 καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ Ἐλωί ἐλωί λαμὰ σαβαχθανεί; ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Ὁ θεός μου [ὁ θεός μου], εἰς τί ἐγκατέλιπές με;

34 A kilencedik órakor Jézus felkiáltott nagy hanggal: „Éloí, Éloí, lemá szabaktáni?” ez magyarázva: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”

35 καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον Ἴδε Ἠλείαν φωνεῖ.

35 Az ott állók közül egyesek, ezt hallván mondták: „Íme, Illést hívja.”

36 δραμὼν δέ τις γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας καθελεῖν αὐτόν.

36 Az egyikük odafutott, egy szivacsot ecetbe mártott, és nádszálra tűzve inni adott neki, és így szólt: „Hagyjátok! Lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt!”

37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν.

37 Azonban Jézus nagy hangon kiszellent.

38 Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω.

38 Ekkor a Szentély függönye ketté-szakadt fölülről egészen az aljáig.

39 Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν Ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν.

39 Mikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így kiáltva kiszellent, ezt mondta: „Ez az ember valóban Isten Fia volt.”

40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη,

40 Asszonyok is voltak, akik messziről figyelték. Köztük volt magdalai Mária és Mária, az ifjabb Jakab és József anyja, és Szalómé,

41 αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἰεροσόλυμα.

41 akik, amikor még Galileában járt, követték őt és szolgálták őt; és még sok más, akik vele együtt mentek fel Jeruzsálembe.

42 Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὅ ἐστιν προσάββατον,

42 Mikor este lett, mivel a készület napja, azaz Szombatelő volt,

43 ἐλθὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πειλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.

43 jött arimateai József, egy előkelő tanácsos, aki maga is várta az Isten országát, bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.

44 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ ἤδη ἀπέθανεν·

44 Pilátus csodálkozott, hogy már meghalt és hívatta a századost, és megkérdezte, hogy valóban meghalt-e.

45 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ.

45 Amikor a századostól megbizonyosodott erről, Józsefnek ajándékozta a testet.

46 καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.

46 József pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, és begöngyölte a gyolcsba. Azután egy sziklába vágott síremlékbe helyezte, és a sírbolt bejáratához egy követ hengerített.

47 Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται.

47 Magdalai Mária, pedig és Mária, József anyja nézték, hogy hová tették.

1 hogy megkereszteljék.

2 Szó szerint: hogy megkereszteljék.

3 Miként az előbb: mikor megkeresztelték.

4 megkereszteltek

5 keresztelteket

 

Mk 16