Mk 13

 

1 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί.

1 és kimenve a Templomból, az egyik tanítványa ezt mondta neki: „Tanító! Nézd, milyen kövek, és micsoda épületek!”

2 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.

2 Jézus azt mondta neki: „Látod-e mindezeket a nagy építményeket? Nem marad itt kő kövön, amelyet le ne rombolnának.

3 Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης καὶ Ἀνδρέας

3 Ezután az Olajfák hegyén leült a Templommal ellenben. Péter és Jakab, János és András külön megkérdezték tőle:

4 Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα.

4 „Mondd el nekünk, mikor történnek ezek, és mi lesz a jele annak, amikor mindez teljesedni készül?”

5 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·

5 Jézus így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket.

6 πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.

6 Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, hogy én vagyok, és sokakat félrevezetnek.

7 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος.

7 Amikor pedig harcokról és háborús hírekről hallotok, ne rémüldözzetek. Ennek be kell következni, hanem ez még nem a vég.

8 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί· ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα.

8 Mert nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen; itt is, ott is földrengések lesznek és éhínség. Ez a vajúdás kezdete.

9 βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

9 Ti azonban vigyázzatok magatokra. Átadnak majd benneteket a főtanácsba, megvernek a zsinagógákban, helytartók és fejedelmek elé állítanak benneteket érettem, hogy tanúságot tegyetek előttük.

10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.

10 Előbb azonban minden nemzet számára hirdetni kell az örömhírt.

11 καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.

11 Amikor bíróság elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok, hogy mit beszéljetek. Mondjátok azt, ami abban az órában megadatik nektek beszélni. Hiszen nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szent Szellem.

12 καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς·

12 Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét, az apa a fiát; a gyermekek szüleik ellen támadnak, és halálra juttatják őket.

13 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.

13 Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül.

14 Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,

14 Amikor látjátok, hogy a pusztító irtózat ott áll, ahol nem kellene ‒ aki olvassa, értse meg ‒, akkor azok, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe!

15 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,

15 Aki pedig a tetőn van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy elvigyen valamit a házából,

16 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.

16 aki pedig a mezőn van, ne forduljon vissza, hogy elvigye a köntösét!

17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.

17 Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban!

18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος·

18 Imádkozzatok azért, hogy mindez ne télen történjék!

19 ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.

19 Mert olyan szorongattatás napjai lesznek ezek, amilyen még nem volt mostanáig a teremtés kezdetétől, amit Isten teremtett, és nem is lesz többé.

20 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν Κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας.

20 És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen hús sem; de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidíti azokat a napokat.

21 Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Ἴδε ὧδε ὁ χριστός Ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε·

21 Akkor, ha valaki azt mondja nektek: ’Íme, itt a Felkent, íme, amott’, ne higgyétek.

22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς·

22 Mert hamis felkentek és hamis próféták támadnak, jeleket és erőket művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék.

23 ὑμεῖς δὲ βλέπετε· προείρηκα ὑμῖν πάντα.

23 Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek.

24 Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλίψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,

24 Azokban a napokban, a szorongattatás után a Nap elsötétedik, a Hold nem adja a fényét,

25 καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται.

25 a csillagok lehullnak az égről, és az Erők, amelyek az Egekben vannak, megrendülnek.

26 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης·

26 És akkor meglátják majd az Ember-fiát, amint eljön a felhőkben, nagy erővel és dicsőséggel.

27 καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς [αὐτοῦ] ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ.

27 Elküldi hírnökeit, és egybegyűjti választottait az ég négy széle felől, a föld végétől az ég határáig.

28 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·

28 Vegyetek példát a fügefáról: amikor már zsenge az ága és a levelei kihajtottak, tudjátok, hogy közel van a nyár.

29 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

29 Így ti is, amikor azt látjátok, hogy mindezek megtörténnek, ismerjétek fel, hogy közel van, az ajtóban.

30 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται.

30 Bizony, mondom nektek, nem megy el ez a nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek.

31 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ παρελεύσονται.

31 Ég és föld elmúlnak, de az én Igéim el nem múlnak.

32 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ.

32 Azt a napot és az órát azonban senki sem tudja, sem a hírnökök az Égben, sem a Fiú, ha csak nem az Atya.

33 βλέπετε ἀγρυπνεῖτε, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός [ἐστιν]·

33 Vigyázzatok tehát, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor van az az idő!

34 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.

34 Mint az ember, aki idegenbe készült: mikor elhagyta házát, hatalmat adott rabszolgáinak, mindenkinek a maga munkájában, az ajtónállónak pedig megparancsolta, hogy ébren legyen.

35 γρηγορεῖτε οὖν, οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ἢ ὀψὲ ἢ μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωί,

35 Őrizkedjetek tehát; mert nem tudjátok, mikor érkezik a ház ura, este-e vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel;

36 μὴ ἐλθὼν ἐξέφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας·

36 hogy amikor váratlanul eljön, alva ne találjon benneteket.

37 ὃ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω, γρηγορεῖτε.

37 S amit nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Őrizkedjetek!”

 

Mk 14