Lk 5

 

1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ,

1 És történt, hogy amíg ő a Genezáret tavánál állt, a sokadalom odasereglett az Isten Igéit hallgatni.

2 καὶ εἶδεν πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην, οἱ δὲ ἁλεεῖς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον τὰ δίκτυα.

2 És a tavon két hajót látott állni: A halászok pedig azokból kilépve a hálóikat mosták.

3 ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον, καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους.

3 Ő belépve az egyik hajóba, ami Simoné volt, kérte őt, hogy egy kicsit beljebb vigye a földtől; Aztán leülve a hajóból tanította a sokadalmat.

4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.

4 Amikor abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: „Vezess be a mélybe és eresszétek le hálóitokat a fogásra.”

5 καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν Ἐπιστάτα, δι᾽ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα.

5 És Simon felelve mondta: „Felügyelőnk, egész este fáradoztunk semmit sem fogva, azonban a te szódra leeresztem a hálót.”

6 καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ, διερήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν.

6 Ezt megtéve annyi sok halat kerítettek be egybe, hogy a hálójuk szakadozni kezdett.

7 καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθαν, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.

7 Jeleztek a társaiknak, akik a másik hajóval jöttek, hogy segítsenek nekik; és jöttek a másik hajót is megtöltve, csaknem a süllyedésig.

8 ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε·

8 Látva ezt Simon Péter, Jézus térdeihez esett, mondva: „Menj el tőlem, mert vétkes férfi vagyok, Uram!”

9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον,

9 Mert félelem környezte őt és mind a vele együtt levőket a halzsákmány miatt, amit fogtak.

10 ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα Ἰησοῦς Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.

10 Hasonlóképp Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simonnak voltak társai. És ezt mondta Simonnak Jézus: „Ne félj! Mostantól embereket ejtesz foglyul.”

11 καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

11 És a földre vezetve hajóikat minden odahagytak és követték őt.

12 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.

12 És történt, hogy amikor az egyik városban volt, egy leprával teli férfi meglátta Jézust, arcra borulva kérte őt, mondva: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem!”

13 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων Θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ.

13 És kezét kinyújtva megérintette őt, mondván: „Akarom, tisztulj meg!” Rögvest elment róla a lepra.

14 καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

14 Megparancsolta neki, hogy senkinek se mondja el, hanem: ’menj és mutasd meg magadat a papnak és ajánld fel tisztulásodért, amint Mózes előírta, tanúságul nekik.’

15 διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν·

15 Azonban annál jobban terjedt a beszéd felőle és nagy sokaság gyűlt össze őt hallani, és hogy meggyógyíttassanak gyengeségeikből.

16 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.

16 Ő azonban félrevonult a pusztába és imádkozott.

17 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομο-διδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.

17 Történt egy napon, hogy tanított. Ültek ott farizeusok és törvénytanítók, akik Galilea és Júdea minden falujából és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje gyógyításra indította őt.

18 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι [αὐτὸν] ἐνώπιον αὐτοῦ.

18 És lám, egy embert hoztak be férfiak hordágyon, aki béna volt és igyekeztek azt bevinni és eléje tenni.

19 καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ.

19 Azonban nem találtak módot, hogy a sokadalom miatt bevigyék, felmentek a tetőre és a cserepezeten keresztül bocsátották le őt hordágyastól Jézus elé középre.

20 καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.

20 Látván hitüket, mondta: „Ember, elbocsátattak a vétkeid!”

21 καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος ὁ θεός;

21 Az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni, szólván: „Ki az, aki ily káromlón beszél? Ki bocsáthatja el a vétkeket, ha csak nem egyedül az Isten?”

22 ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;

22 Jézus azonban felismerte tanakodásukat és ezt mondta nekik válaszolva: „Mit tanakodtok szívetekben?

23 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν Ἔγειρε καὶ περιπάτει;

23 Mi könnyebb: Mondani, hogy elbocsátattak a vétkeid, vagy mondani, hogy kelj fel és járj!?

24 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας– εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου.

24 Azonban, hogy megtudjátok, van hatalma az Emberfiának a földön a vétkek elbocsátására,” – ezt mondta a bénának – „Mondom neked, kelj fel és hordágyadat fogva menj a házadba!”

25 καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ ὃ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν.

25 Az tüstént felkelt előttük, fogta, amin feküdt és hazament, az Istent dicsőítve.

26 Καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι Εἴδαμεν παράδοξα σήμερον.

26 És önkívület fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és félelem töltötte el őket, mondván: „Hihetetlen dolgokat láttunk ma!”

27 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευεὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀκολούθει μοι.

27 Ezek után, pedig látott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült, és mondta neki: „Kövess engem!”

28 καὶ καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ.

28 Az, mindenét hagyva felállt és követte őt.

29 Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευεὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν κατακείμενοι.

29 Ez a Lévi nagy lakomát készített a házában és nagy sokasága volt ott a vámosoknak és másoknak, akik velük együtt voltak odatelepedve.

30 καὶ ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε;

30 A farizeusok és az írástudók zúgolódtak a tanítványai ellen, mondva: „Miért esztek és isztok vámosokkal és vétkesekkel?”

31 καὶ ἀποκριθεὶς [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες·

31 Jézus így felelt nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük a gyógyítóra, hanem a rosszul levőknek.

32 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.

32 Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a vétőket az átelmélkedésre.”

33 Οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν Οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν.

33 Azok ezt mondták neki. „János tanítványai sűrűn böjtölnek és imádkoznak, hasonlóan a farizeusokéi is, azonban a tieid esznek és isznak.”

34 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν ποιῆσαι νηστεῦσαι;

34 Jézus ezt mondta nekik: „Nem tehetitek ezt a násznéppel, amíg velük van a vő.

35 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.

35 Azonban jönnek napok, amikor elvétetik tőlük a vő, akkor, azokban a napokban majd böjtölni fognak.”

36 Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν· εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ.

36 Példázatot is mondott nekik: „Senki sem veti az új ruhából hasított foltot régi ruhára, mert ha mégis, az újat is meghasítja és réginek sem illik az újból vett folt.

37 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ῥήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται·

37 És senki sem vet új bort régi tömlőbe, de ha mégis, fel fogja szakítani az új bor a tömlőket, és az kifolyik és elvesznek a tömlők is.

38 ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον.

38 Hanem az új bornak, új tömlő kell.

39 [Οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον· λέγει γάρ Ὁ παλαιὸς χρηστός ἐστιν.]

39 És senki, aki óbort iszik, nem akar újat; mert azt mondja: ’Kellőbb az ó’.”

 

Lk 6