Lk 4

 

1 Ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ

1 Jézus pedig a Szent Szellemmel eltelve visszafordult a Jordántól és a pusztába vezettetett a Szellem által.

2 ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν.

2 Negyven napig kísértette az ördög. És semmit sem evet azokban a napokban, csak amikor betöltötte őket éhezett meg.

3 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.

3 Ezt mondta neki az ördög: „Ha az Isten fia vagy, mond ennek a kőnek, hogy legyen kenyér.”

4 καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.

4 Jézus pedig felelt neki: „Írva van, hogy nem csak kenyérrel él az ember,

5 Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου·

5 Majd felvezette őt és megmutatta a lakott világ minden országát egy szempillantásban,

6 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἂν θέλω δίδωμι αὐτήν·

6 és ezt mondta neki az ördög: „Neked adom ezek minden hatalmát és dicsőségét, mert nekem adatott, és akinek akarom, adom azt.

7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα.

7 Tehát, ha te le fogsz borulni előttem, mind a tied lesz.”

8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Γέγραπται Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

8 Jézus ezt felelte neki: „Írva van: Az Urad, Istened előtt hódolj, és egyedül neki szolgálj!”

9 Ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν [αὐτῷ] Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω·

9 Ezután Jeruzsálembe vezette őt és a Templom ormára állította, mondva neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat innét!

10 γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε,

10 Mert írva van: ’Hírnökeinek parancsol felőled, hogy őrizzenek téged.’

11 καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

11 És: ’Kezükkel hordoznak téged, hogy lábadat kőbe ne üsd.’”

12 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν θεόν σου.

12 Jézus pedig ezt felelte neki: „Megmondatott, Ne kísértsd Uradat, Istenedet.”

13 Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.

13 És elvégezve minden kísértést az ördög, egy időre eltávozott tőle.

14 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ.

14 Jézus pedig visszafordult a Szellem erejében Galileába. Híre pedig körüljárt az egész vidéken.

15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.

15 És tanította őket zsinagógáikban dicsőíttetvén mindenektől.

16 Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.

16 És Názáretbe ment, ahol nevelkedett, szokása szerint bement a Szombat napján a zsinagógába és felállt felolvasásra.

17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαίου, καὶ ἀνοίξας τὸ βιβλίον εὗρεν [τὸν] τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον

17 Odaadták neki Izajás próféta tekercsét. A tekercset kibontván lelte ezt a helyet, ahol ez volt írva:

18πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,

18 Az Úr Szelleme van rajtam mivelhogy felkent engem, örömhírt vinni a szegényeknek, elküldött engem, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük nyílását, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat.

19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν.“

19 Hogy az Úr kedves esztendejét hirdessem.”

20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν· καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ.

20 És a tekercset feltekerve és a szolgának odaadva, leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött.

21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.

21 És elkezdett hozzájuk szólni: „Ma teljesedett be az Írás a füleitek hallatára.”

22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος;

22 Mindenki tanúságot tett neki és elcsodálkoztak kegyes szavain, amelyek a szájából jöttek ki és mondták: „Nem József fia ez?”

23 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.

23 És mondta nekik: „Bizonyára ezt a példázatot mondjátok nekem: Orvos, gyógyítsd magad! Amiket Kafarnaumban hallottunk tőled, tedd meg a saját hazádban is!”

24 εἶπεν δέ Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.

24 De mondta: „Bizony mondom nektek, egy próféta sem kedves a hazájában.

25 ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλείου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν,

25 De igazán mondom nektek, sok özvegy volt Izraelben, amikor az ég három esztendeig és hat hónapig be volt zárva, úgy, hogy az egész földön nagy éhség lett.

26 καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλείας εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν.

26 és azok közül egyhez sem küldetett Illés, ha csak nem a szidóni Szareptába az özvegyhez.

27 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Ναιμὰν ὁ Σύρος.

27 És sok leprás volt Izraelben Elizeus korában, de azok közül egy sem tisztult meg csak a szíriai Naámán.”

28 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα,

28 Mindenkit, aki a zsinagógában volt indulat töltötte el ezeket hallván.

29 καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν·

29 Felkelve kidobták a városon kívülre és elvezették annak a hegynek a szélére, ahol a városuk épült, hogy letaszítsák.

30 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.

30 Ő azonban közöttük áthaladva eltávozott.

31 Καὶ κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας. Καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν·

31 És lement Kafarnaumba, Galilea városába és tanította azokat Szombat napokon;

32 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.

32 meglepődtek a tanításán, mert igéi hatalmasak voltak.

33 καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ

33 A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi Szellemtől megszállt ember, aki nagy hanggal kiáltott:

34 Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.

34 „Ó, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Elveszejteni jöttél minket; tudom ki vagy te. Az Isten Szentje!”

35 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ᾽ αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν αὐτόν.

35 Megfenyegette őt Jézus, ezt mondva: „Némulj meg és menj ki belőle!” És az ördög azt középre hajítva kiment belőle és nem ártott neki.

36 καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες Τίς ὁ λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται;

36 Félelem támadt mindenkiben és egymás közt beszélve mondták: „Milyen Ige ez, mert hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan Szellemeknek és azok kimennek.”

37 Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου.

37 Elterjedt a hír felőle a környék minden helyén.

38 Ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος. πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς.

38 Felállva kiment a zsinagógából Simon házába. Simon anyósa pedig magas lázzal feküdt és kérték őt miatta.

39 καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν· παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.

39 Fölé hajolva parancsolt a láznak és az elhagyta őt. Ő azonnal felkelt és szolgált neki.

40 Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν· ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς.

40 Amikor, pedig a Nap lement, odavitték hozzá a különféle bajokban szenvedő betegeiket, ő pedig kezeit rájuk téve meggyógyította valamennyit.

41 ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ· καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι.

41 Sokakból ördögök mentek ki, kiáltozva és mondva: „Te vagy az Isten Fia!” De megfenyítvén nem engedte őket beszélni, mert ők tudták, hogy ő a Felkent.

42 Γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον· καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν.

42 Virradatkor pedig kijőve puszta helyre ment. és a sokaság felkereste őt, odamentek hozzá és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük.

43 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην.

43 Ő pedig ezt mondta nekik: „Más városoknak is hirdetnem kell az Isten Országának örömhírét, mert ezért küldettem.”

44 Καὶ ἦν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας.

44 És hirdette Júdea zsinagógáiban.

 

Lk 5