Lk 3

 

1 Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πειλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετρααρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβειληνῆς τετρααρχοῦντος,

1 Tibériusz Cézár uralkodásának tizenötödik esztendejében, pedig amikor Júdeában Pontius Pilátus volt a helytartó, és Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhonitis vidékének a negyedes fejedelme pedig, az ő testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme Lizániás,

2 ἐπὶ ἀρχιερέως Ἅννα καὶ Καιάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάνην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.

2 Annás és Kajafás főpapsága alatt, szólt az Isten szava Jánoshoz, Zakariás fiához, a pusztában.

3 καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,

3 És elment a Jordán körül fekvő minden vidékre hirdetvén az átelmélkedés bemerítkezését a vétkek elhagyására.

4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαίου τοῦ προφήτου Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

4 Amint Izajás próféta beszédeinek könyvében írva van: „A pusztában kiáltónak hangja: készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé az ösvényeit.

5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας·

5 Minden völgy betöltetik, és minden hegy és domb megalacsonyíttatik, és a kanyarok egyenesekké lesznek, és a göröngyök sima úttá.

6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.

6 és meglátja az Isten szabadítását minden hús.

7 Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;

7 Tehát mondta a hozzá bemerítkezni kijött sokaságnak: „Viperák nemzetsége! Ki intett titeket, hogy a bekövetkező harag elől fussatok?

8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας· καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.

8 Teremjétek hát méltó gyümölcseit az átértelmezésnek! Ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat gyermeket Ábrahámnak.

9 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν [καλὸν] ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

9 Immár pedig a fejsze a fák gyökerére vettetett, minden fa ezért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik.”

10 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες Τί οὖν ποιήσωμεν;

10 És megkérdezte őt a sokadalom: „Tehát mit tegyünk?

11 ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω.

11 Ő ezt felelte nekik: „Akinek két köténye van, adja annak, akinek nincs; és akinek élelme van, tegyen hasonlóképp”.

12 ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν;

12 Azonban jöttek a vámosok is bemerítkezni és kérdezték őt: „Tanító, mit tegyünk?”

13 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.

13 Ő pedig ezt mondta nekik: „Semmi többet ne szedjetek a nektek megszabottnál.”

14 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς; καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.

14 De kérdezték őt a katonák is, szólva: „És mi mit tegyünk”? Ezt mondta nekik: „Senkit se zsaroljatok vagy bántsatok, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal.”

15 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάνου, μή ποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός,

15 Miközben a nép várakozott, tanakodtak mind a szívükben János felől, hogy nem ő-e a Felkent?

16 ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάνης Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·

16 De János megfelelt mindnek, szólván: „Én csak a vízben merítelek be benneteket, de érkezik, aki erősebb nálam; akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani; az majd bemerít titeket a Szent Szellemben és a tűzben.

17 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ διακαθᾶραι τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

17 Akinek kezében van a szórólapátja, és megtisztítja szérűjét, és a gabonát csűrébe takarítja, a pelyvát meg olthatatlan tűzzel elégeti.”

18 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν·

18 És még sok egyébre is intette őket, hirdette az örömhírt a népnek.

19 ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης,

19 Heródest, a negyedes fejedelmet is megfeddte, Heródiás, a testvére asszonya miatt, és minden gonosz tette miatt Heródesnek,

20 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, κατέκλεισεν τὸν Ἰωάνην ἐν φυλακῇ.

20 amiket az még azzal is megtetézett, hogy tömlöcbe vetette Jánost.

21 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν

21 Történt pedig, amikor az egész nép bemerítkezett, és Jézus is bemerítkezvén imádkozott, megnyílt az Ég,

22 καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

22 leszállt rá a Szent Szellem testileg, mint galamb képzete, és hang lett az Égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

23 Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα, ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, Ἰωσήφ τοῦ Ἡλεί

23 Jézus, pedig mintegy harminc esztendős volt, amikor föllépett. Azt állítják róla, hogy József fia volt, aki Éli fia volt,

24 τοῦ Ματθάτ τοῦ Λευεί τοῦ Μελχεί τοῦ Ἰανναί τοῦ Ἰωσήφ

24 ez Mattát, ez Lévi, ez Melkhi, ez Jannái, ez József,

25 τοῦ Ματταθίου τοῦ Ἀμώς τοῦ Ναούμ τοῦ Ἐσλεί τοῦ Ναγγαί

25 ez Matthat, ez Ámosz, ez Nákhum, ez Heszli, ez Naggáj,

26 τοῦ Μαάθ τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεείν τοῦ Ἰωσήχ τοῦ Ἰωδά

26 ez Maat, ez Mattát, ez Szemei, ez József, ez Joda,

27 τοῦ Ἰωανάν τοῦ Ῥησά τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιήλ τοῦ Νηρεί

27 ez Jokhanán, ez Reza, ez Zerubbábel, ez Szalatiél, ez Néri,

28 τοῦ Μελχεί τοῦ Ἀδδεί τοῦ Κωσάμ τοῦ Ἐλμαδάμ τοῦ Ἤρ

28 ez Melki, ez Addi, ez Kósz, ez Elmadám, ez Ér,

29 τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ἐλιέζερ τοῦ Ἰωρείμ τοῦ Μαθθάτ τοῦ Λευεί

29 ez Jézus, ez Eliezer, ez Jórim, ez Matthát, ez Lévi,

30 τοῦ Συμεών τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Ἰωνάμ τοῦ Ἐλιακείμ

30 ez Simeon, ez Júda, ez József, ez Jonán, ez Eljakim,

31 τοῦ Μελεά τοῦ Μεννά τοῦ Ματταθά τοῦ Ναθάμ τοῦ Δαυείδ

31 ez Meleá, ez Menna, ez Mattát, ez Nátám, ez Dávid,

32 τοῦ Ἰεσσαί τοῦ Ἰωβήλ τοῦ Βοός τοῦ Σαλά τοῦ Ναασσών

32 ez Izáj, ez Obed, ez Boász, ez Szalmóz, ez Nakhson,

33 τοῦ Ἀδμείν τοῦ Ἀρνεί τοῦ Ἑσρών τοῦ Φαρές τοῦ Ἰούδα

33 ez Aminadab, ez Admin, ez Arni, ez Heszrom, ez Fáresz, ez Júda,

34 τοῦ Ἰακώβ τοῦ Ἰσαάκ τοῦ Ἀβραάμ τοῦ Θαρά τοῦ Ναχώρ

34 ez Jákob, ez Izsák, ez Ábrahám, ez Táré, ez Nákhor,

35 τοῦ Σερούχ τοῦ Ῥαγαύ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλά

35 ez Szerakh, ez Ragau, ez Fáreg, ez Eber, ez Szála,

36 τοῦ Καινάμ τοῦ Ἀρφαξάδ τοῦ Σήμ τοῦ Νῶε τοῦ Λάμεχ

36 ez Kenán, ez Árpakhszád, ez Noé, ez Lámekh,

37 τοῦ Μαθουσαλά τοῦ Ἑνώχ τοῦ Ἰάρετ τοῦ Μαλελεήλ τοῦ Καινάμ

37 ez Matuszalakh, ez Hénokh, ez Járed, ez Mahalal, ez Kenan,

38 τοῦ Ἐνώς τοῦ Σήθ τοῦ Ἀδάμ τοῦ θεοῦ.

38 ez Enos, ez Szet, ez Ádám, ez az Istené.

 

Lk 4