Lk 2

 

1 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην·

1 És lett azokban a napokban, hogy Augustus Cézártól parancs jött, hogy mind az egész lakott világ összeírattassék.

2 (αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου·)

2 Ez az összeírás először Quirinius, Szíria helytartójának idejében volt.

3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν.

3 Ezért mindenki a maga városába ment, hogy összeirattassék.

4 Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ,

4 Fölment József is Galilea Názáret nevű városából, Júdeába, Dávid városába, ami Betlehemnek neveztetik, mivel Dávid házából és hazájából származott,

5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐνκύῳ.

5 hogy beirattassék Máriával együtt, akit eljegyzett, és aki várandós volt.

6 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν,

6 És lett, hogy amikor ott voltak, beteltek a szülésének napjai.

7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.

7 És megszülte a fiát, az elsőszülöttet, bepólyálta és jászolba helyezte, mert nem volt nekik helyük a fogadóban.

8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.

8 És kinn a mezőn pásztorok voltak azon a vidéken, és éjszaka a nyájuk mellett őrködtek.

9 καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν·

9 És lám, az Úr hírnöke odajött és az Úr dicsősége körülvette őket; és nagy félelembe estek.

10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,

10 A hírnök pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek! Mert lám, nagy örömöt hirdetek nektek, mely az egész népnek az öröme lesz.

11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυείδ·

11 Mert megszületett ma nektek a Szabadító, aki a Felkent Úr, Dávid városában.

12 καὶ τοῦτο ὑμῖν σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.

12 És ez a jel nektek: egy magzatot találtok bepólyálva a jászolban feküdni.”

13 καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων

13 És tüstént a hírnökkel együtt lett az Égi seregek teljessége dicsérve az Istent, így szólva:

14 Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.

14 „Dicsőség a magasságban Istennek, és béke a földön a jóakaratú embereknek!”

15 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν.

15 És történt, hogy amikor a hírnökök elmentek tőlük az Égbe, ezt beszélték egymás között a pásztorok: „Menjünk Betlehembe és lássuk ezt a valóra vált beszédet, amit az Úr megismertetett velünk.”

16 καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ·

16 Elmentek ezért sietősen és megtalálták Máriát és Józsefet, és a magzatot a jászolban fekve.

17 ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου.

17 Ezt látván, elbeszélték a nekik mondott beszédet eme gyermek felől.

18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς,

18 És mind, akik ezt hallották, elcsodálkoztak ezeken, amiket a pásztorok mondtak.

19 ἡ δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.

19 Mária pedig megjegyezte e beszédeket és szívében megtanácskozta.

20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.

20 A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és dicsérve az Istent mind azok felől, amiket hallottak és láttak, amint nekik elbeszélték.

21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.

21 Amikor betelt a nyolcadik nap körülmetélték őt, és Jézusnak hívták a nevét, amint a hírnök nevezte őt, még mielőtt az anyja méhében megfogant volna.

22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωυσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἰεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ,

22 Amikor pedig betöltettek Mária tisztulásának napjai Mózes törvénye szerint, felvitték őt Jeruzsálembe az Úrnak bemutatni.

23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται,

23 Amint az Úr törvényében az meg volt írva: Minden elsőszülött fiú az Úr szentjének hívattassék.

24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν.

24 És hogy áldozatot adjanak, amint az Úr törvénye mondja: Egy pár gerlicét vagy két galambfiat.

25 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν·

25 És lám, volt Jeruzsálemben egy ember, akinek Simeon volt a neve, és ez az ember igaz és jámbor volt, várta Izrael megmenekülését és a Szent Szellem volt rajta.

26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν [ἢ] ἂν ἴδῃ τὸν χριστὸν Κυρίου.

26 És feltáratott neki a Szent Szellem által, hogy nem lát halált, mielőtt nem látta az Úr Felkentjét.

27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ

27 És a Templomba jött a Szellemben, és amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei, hogy őérte a Törvény szokása szerint tegyenek,

28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν

28 ő a karjaiba vette és áldotta az Istent, mondva:

29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ·

29 „Oldozd el most gazdám, rabszolgádat, szavaid szerint békében;

30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου

30 mert látták szemeim az üdvösségedet,

31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,

31 amit minden nép arca elé készítettél.

32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

32 A fény kinyilatkoztatására a nemzeteknek, és a te néped, Izrael dicsőségére.”

33 καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.

33 És az ő anyja és apja elcsodálkoztak azon, amit felőle beszéltek.

34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον,

34 Megáldotta őt Simeon és mondta Máriának: „Sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben, jel, aminek ellentmondanak;

35 καὶ σοῦ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.

35 és a te lelkedet is tőr járja át, hogy sok szív gondolata nyilatkozzon meg.”

36 Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ, (αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς,

36 Volt egy prófétaasszony, Anna, Áser törzséből, Fánuel lánya, aki már igen öreg volt, s hét évig élt a férjével szüzessége után.

37 καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων,) ἣ οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν.

37 Mintegy nyolcvannégy éves özvegy volt. Soha sem hagyta el a Templomot, mindig böjtölt és imádkozott és könyörgött éjjel és nappal.

38 καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἰερουσαλήμ.

38 Ő is odament abban az órában és hálát adott az Istennek, és beszélt felőle mindenkinek, akik Jeruzsálemben voltak várva a megváltást.

39 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ.

39 Amikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszafordultak Galilea felé a városukba, Názáretbe.

40 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό.

40 A gyermek pedig növekedett és erősödött, teljesedett bölcsességben és Isten kegyelme volt rajta.

41 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα.

41 A szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe, a Pászka ünnepre.

42 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς

42 És amikor tizenkét esztendős lett, felvitték őt is az ünnep szokása szerint.

43 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ.

43 És a napok eltelvén, amikor visszatértek, a gyermek Jézus fennmaradt Jeruzsálemben. Nem ismerték őt a szülei;

44 νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς,

44 hanem gondolván, hogy az utazótársaságban van, egy napi járóföldet mentek, s a rokonok, ismerősök között keresték őt.

45 καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες αὐτόν.

45 És nem találván, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy megkeresni őt.

46 καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς·

46 És lett, hogy harmadnapra megtalálták a Templomban, a tanítók között ülve, hallgatva és kérdezve őket.

47 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.

47 Hanem mind megdöbbentek őt hallgatva, az értelmén és feleletein.

48 καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καὶ ἐγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν σε.

48 És meglátva őt meglepődtek és így szólt az anyja: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lám, apád és én is bánatban kerestünk téged.”

49 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με;

49 és így szólt hozzájuk: „Mi dolog, hogy kerestek engem? Nem tudjátok, hogy az Atyám dolgaiban szükséges lennem?”

50 καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς.

50 De ők nem értették a nekik szóló beszédet.

51 καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.

51 És elment velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. De az anyja szívében tartotta ezeket a beszédeket.

52 Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

52 És Jézus előrehaladt a bölcsességben, életkorban és kegyességben, az Isten és az emberek előtt.

 

Lk 3