Lk 18

 

1 Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐνκακεῖν,

1 Mondott pedig nekik egy példázatot, hogy szükséges mindenkor imádkozni, mégpedig fáradhatatlanul.

2 λέγων Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος.

2 Ezt mondta: „Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte és az embert nem becsülő.

3 χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.

3 Volt abban a városban egy özvegy, aki elment hozzá, így szólva: Adj nekem igazat ellenfelemmel szemben.

4 καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι,

4 Az egy ideig nem akarta, de ezt mondta magában: Ugyan Istentől nem félek, az embert nem becsülöm,

5 διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με.

5 mivel azonban ez az özvegy terhemre van igazat adok neki, hogy ne járjon ide, gyötörve engem.”

6 Εἶπεν δὲ ὁ κύριος Ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει·

6 Az Úr ezt mondta: „Hallottátok, hogy mit mondott ez az igaztalan bíró?

7 ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ ἐπ᾽ αὐτοῖς;

7 Az Isten nem tesz-e igazságot az ő választottaiért, akik hozzá kiáltanak éjjel és nappal, még ha hosszantűrő is?

8 λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;

8 Mondom nektek, hogy igazságot tesz hamar, Csakhogy az Emberfia eljőve, talál-e hitet a földön?”

9 Εἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην.

9 Mondott egy példázatot azokról, akik meg voltak győződve maguk felől, hogy igazak és megvetették a többit:

10 Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης.

10 „Két ember ment fel a Templomba, egy farizeus és egy vámos.

11 ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν προσηύχετο Ὁ θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης·

11 A farizeus, odaállván, így imádkozott: Isten! Hálát adok neked, mert nem vagyok olyan, mint a többi ember, rablók, igazságtalanok, házasságtörők, vagy mint ez a vámos.

12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶμαι.

12 Egy héten kétszer is böjtölök, és tizedet adok mindenből, amit szerzek.

13 ὁ δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ᾽ ἔτυπτε τὸ στῆθος ἑαυτοῦ λέγων Ὁ θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.

13 A vámos pedig, távolabb megállva, még a szemeit sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve, így szólt: Isten! Irgalmazz nekem vétkesnek!

14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

14 Mondom nektek, ez megigazulva ment a házába, inkább, mint amaz, mert mind ki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”

15 Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς.

15 Vittek hozzá csecsemőket, hogy megérintse őket; a tanítványok, azonban ezt látván, rájuk szóltak.

16 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο [αὐτὰ] λέγων Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

16 Jézus azonban, odahívva őket, így szólt: „Hagyjátok hozzám jönni a gyermekeket, ne tiltsátok, mert az ilyeneké az Isten Országa.

17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

17 Bizony mondom nektek, aki nem fogadja úgy az Isten Országát, mint gyermek, nem megy be abba!”

18 Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;

18 És egy elöljáró megkérdezte őt: „Jó tanító! Mit tévő legyek, hogy az öröklétet örökölhessem?”

19 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς [ὁ] θεός.

19 Jézus így szólt neki: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten!

20 τὰς ἐντολὰς οἶδας Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ φονεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.

20 A parancsokat tudod: ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot, tiszteld apádat és anyádat.”.

21 ὁ δὲ εἶπεν Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος.

21 Az ezt mondta: „Mindezeket ifjúságom óta megőriztem.”

22 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.

22 Jézus, ezeket hallva, mondta: „Még egy valami hiányzik benned, add el minden vagyonod és add a szegényeknek, és kincseket fogsz bírni az Égben és gyere kövess engem.”

23 ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη, ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.

23 Az pedig ezeket hallván, elszomorodott. Mert hogy nagyon gazdag volt.

24 Ἰδὼν δὲ αὐτὸν [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται·

24 Amikor látta Jézus, [hogy szomorú lett] így szólt: „A vagyonnal rendelkezők, milyen kelletlenül mennek be az Isten Országába.

25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.

25 Mert könnyebb egy tevének a tű fokán átmenni, mint sem a gazdagnak az Isten Országába bemenni!”

26 εἶπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;

26 Akik hallották, így szóltak: „Akkor ki menekülhet meg?”

27 ὁ δὲ εἶπεν Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν.

27 Ő ezt mondta: „Ami lehetetlen az embernek, lehetséges az Istennek.”

28 Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι.

28 Péter így szólt: „Lám, mi mindent elhagytunk és követtünk téged.”

29 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς ἢ τέκνα εἵνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ,

29 Ő ezt mondta nekik: „Bizony mondom nektek, hogy senki sincs, aki elhagyja házát vagy asszonyát vagy testvéreit vagy szüleit vagy gyermekeit az Isten Országáért,

30 ὃς οὐχὶ μὴ λάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.

30 aki ne kapná meg a többszörösét ebben az időben és az eljövendő létben az öröklétet.”

31 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου·

31 Magához vette a tizenkettőt, mondván nekik: „Lám, felmegyünk Jeruzsálembe és beteljesedik minden, amit a próféták írtak meg az Emberfiáról.

32 παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται,

32 Mert a nemzeteknek adják át és kigúnyolják, meggyalázzák és leköpdösik.

33 καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται.

33 És megkorbácsolva megölik, de harmadnapon feltámad.”

34 Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

34 De ők semmit sem értettek meg ebből a beszédből, el voltak fedve azok előttük és nem ismerték az igéket.

35 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰερειχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν.

35 Történt, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, valami vak ült az út mellett, kéregetve.

36 ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο·

36 Hallván azonban a mellette menő sokaságot, érdeklődött, hogy mi van itt?

37 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.

37 Hírül adták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra.

38 καὶ ἐβόησεν λέγων Ἰησοῦ υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.

38 Ez kiáltott, szólván: „Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam!”.

39 καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.

39 De az elől menők rászóltak, hogy hallgasson, de az csak még hangosabban kiáltozott: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”

40 σταθεὶς δὲ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν

40 Megállt Jézus és megparancsolta, hogy vezessék hozzá őt; Mikor odaérkezett, megkérdezte őt:

41 Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπεν Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.

41 „Mit akarsz, hogy tegyek neked?” Az pedig mondta: „Uram, hogy lássak!”

42 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.

42 És mondta neki Jézus: „Láss! A hited megmentett téged!”

43 καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν θεόν. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ.

43 Rögtön megjött a látása és követte őt, dicsőítve az Istent és mind a nép látván, dicsérte az Istent.

 

Lk 19