Lk 14

 

1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων [τῶν] Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν.

1 Történt, hogy amikor a farizeusok egyik vezetőjének házába ment Szombaton kenyeret enni, azok megfigyelték őt.

2 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ.

2 És lám, egy vízkóros ember került elé.

3 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ οὔ;

3 Jézus pedig ezt mondta felelve a törvénytudóknak és farizeusoknak: „Szabad-e Szombaton gyógyítani vagy nem?”

4 οἱ δὲ ἡσύχασαν. καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν.

4 Azok meg hallgattak. Ő pedig fogta őt és meggyógyította és elbocsátotta.

5 καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;

5 És ezt mondta nekik: „Vajon, ha valamelyiketeknek a fia vagy az ökre a forrásmedencébe beleesik, nem húzza-e ki azonnal akár Szombatnapon is?”

6 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα.

6 És nem feleltek neki ez ellen semmit.

7 Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς

7 Ezt a példázatot mondta a meghívottaknak, amikor észlelte, hogyan váltogatják az első helyeket. Így szólt:

8 Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, μή ποτε ἐντιμότερός σου ᾖ κεκλημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ,

8 „Mikor meghívott vagy valamelyik menyegzőre, ne ülj az első helyre, mert talán egy nálad tiszteletreméltóbb is meg van hívva.

9 καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι Δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.

9 És eljön az, ki mind téged, mind őt meghívott és az mondja: Add ennek a helyet! És akkor szégyenben fogsz az utolsó helyre ülni.

10 ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.

10 Hanem, amikor meghívnak, menj és ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön a téged meghívó, ezt mondja: Barátom! Lépj fel föntebb! Akkor dicsőséged lesz az asztaltársaid előtt.

11 ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

11 Mert mind ki felmagasztalja önmagát, megaláztatik, s ki megalázza magát, felmagasztaltatik!”

12 Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μή ποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι.

12 Mondta pedig az őt meghívónak is: „Mikor ebédet vagy vacsorát tartasz, ne szólj barátaidnak, se testvéreidnek, se rokonaidnak, sem pedig gazdag szomszédaidnak, nehogy visszahívjanak téged és viszonozzák.

13 ἀλλ᾽ ὅταν δοχὴν ποιῇς, κάλει πτωχούς, ἀναπείρους, χωλούς, τυφλούς·

13 Hanem amikor lakomát tartasz, hívd a szegényeket, sántákat, bénákat, vakokat.

14 καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.

14 És majd boldog leszel, mert nem tudják visszaadni neked, mert majd visszaadják neked az igazak feltámadásakor.”

15 Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

15 Amikor hallotta ezt valamelyik asztaltárs, ezt mondta: „Boldog, aki az Isten Országában eszik kenyeret!”

16 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς,

16 Ő ezt mondta: „Egy ember nagy vacsorát készített és sokakat meghívott.

17 καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις Ἔρχεσθε ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν.

17 Elküldte rabszolgáját a meghívottakhoz a vacsora óráján: Jöjjetek, mert már készen van.

18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.

18 És elkezdett mind mentegetőzni. Az első ezt mondta neki: Szántót vásároltam és ki kell mennem látnom azt; kérlek, ments ki engem!

19 καὶ ἕτερος εἶπεν Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.

19 A másik mondta: Öt iga ökröt vásároltam és megyek azokat vizsgálni; kérlek, ments ki engem.

20 καὶ ἕτερος εἶπεν Γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.

20 Megint másik mondja: Most nősültem, ezért nem mehetek.

21 καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.

21 Mikor hazament a rabszolga, s megvitte a hírt urának. A gazda ekkor megharagudott és mondta a rabszolgájának: Eredj ki rögvest a város utcáira és tereire és a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat hozd be ide.

22 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος Κύριε, γέγονεν ὃ ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν.

22 És mondta a rabszolga: Uram, meglett, amit parancsoltál, de van még hely.

23 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος·

23 Ezt mondta az úr a rabszolgájának: Eredj az utakhoz és a sövényekhez és kényszeríts be mindenkit, hogy megteljen a házam.

24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.

24 Mert mondom nektek, hogy senki a meghívott férfiak közül meg nem ízleli a vacsorámat.”

25 Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς

25 Nagy sokadalom ment vele együtt és megfordulva ezt mondta azoknak:

26 Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.

26 „Ha hozzám jön valaki és nem gyűlöli apját, anyját, asszonyát, gyermekeit, testvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet a tanítványom.

27 ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.

27 Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét és utánam jön, nem lehet a tanítványom.

28 τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν;

28 Mert valaki közületek tornyot akar építeni, nemde leül előbb és kiszámítja a költséget, van-e elég a befejezésre?

29 ἵνα μή ποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν

29 Nehogy amikor már alapot rakott, de nem lett ereje befejezni, elkezdje mind, ki látja gúnyolni,

30 λέγοντες ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι.

30 ezt mondva: Ez az ember elkezdett építkezni, de nem volt ereje bevégezni.

31 ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συνβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν;

31 Vagy valamelyik uralkodó, mikor elmegy, hogy megütközzék a másik uralkodóval, nem tanácskozik-e előbb leülve, hogy mehet-e tízezerrel az ellen, aki húszezerrel jön ellene?

32 εἰ δὲ μήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ πρὸς εἰρήνην.

32 Mert inkább, még mikor az távol van, követeket küld és a béke felől kérdez.

33 οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.

33 Ilyenképpen, mind ki nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom.

34 Καλὸν οὖν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται;

34 Jó a só, de ha a só megízetlenűl, mivel sózzák meg?

35 οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

35 Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas. Akinek füle van hallani, hallja meg.

 

Lk 15