Lk 12

1 Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, τῶν Φαρισαίων.

1 Közben tízezres tömeg gyűlt össze, úgyhogy csaknem letaposták egymást, ő pedig a tanítványaihoz kezdett el szólni: „Először is, óvakodjatok a farizeusok kovászától, ami képmutatás.

2 Οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται.

2 Nincs olyan elrejtett, ami meg ne nyilvánulna és oly titok, ami ismertté ne válna.

3 ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.

3 Ezért tehát, amit a Sötétben mondtok, a Fényben fog hallatszani, és amit a szobákban beszéltek el, a háztetőkről fogják hirdetni.

4 Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.

4 Mondom nektek, barátaimnak, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de azután többet már nem tehetnek.

5 ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.

5 Megmondom, hogy kitől féljetek: attól féljetek, aki miután megöl, hatalma van arra, hogy az alvilágba vessen titeket.

6 οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

6 Nemde öt verebet vehettek két fillérért? Mégis, egyről sem feledkezik meg az Isten közülük.

7 ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται· μὴ φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε.

7 Hanem nektek még a fejetek hajszálai is meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébbel értek fel.

8 Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ·

8 Mondom pedig nektek, mind ki megvall engem az emberek előtt, azt az Emberfia is megvallja az Isten hírnökei előtt.

9 ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ.

9 Aki pedig megtagad az emberek előtt, az meg lesz tagadva az Isten hírnökei előtt.

10 Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται.

10 És mind ki valamit is szól az Emberfia ellen, elhagyható neki, azonban, aki a Szent Szellemet káromolja, annak nem hagyatik el.

11 Ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς [ἢ τί] ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε·

11 Amikor pedig a zsinagógákba vonszolnak benneteket, a fejedelmek és hatalmasok elé, ne aggódjatok, hogy mit mondtok vagy mint védekeztek;

12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν.

12 mert a Szent Szellem megtanít benneteket abban az órában, hogy mit szóljatok.”

13 Εἶπεν δέ τις ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν.

13 Mondta pedig neki, egy a tömegből: „Tanító, mond meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!”

14 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ἄνθρωπε, τίς με κατέστησεν κριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς;

14 Ő ezt mondta neki: „Ember, ki állított engem felétek, hogy ítélő és osztó legyek?”

15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ.

15 Mondta pedig nekik: „Lássatok és őrizkedjetek minden telhetetlenségtől, mert senkinek sem a fölös által van az élete, nem a vagyon adja.”

16 Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα.

16 És egy példázatot mondott nekik: „Egy gazdag embernek jóltermő földje volt.

17 καὶ διελογίζετο ἐν αὑτῷ λέγων Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;

17 Tehát magában így okoskodott: Mit tegyek, hisz nincs hová gyűjtenem a sok termést?

18 καὶ εἶπεν Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου,

18 És mondta: Ezt teszem, csűreimet lebontom és nagyobbakat építek és abba gyűjtöm minden gabonámat és javamat.

19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ [κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε], εὐφραίνου.

19 És ezt mondom a lelkemnek: lélek, sok javat bírsz, sok esztendőre eltéve; pihenj, egyél, igyál, gyönyörködj!

20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός Ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;

20 Az Isten azonban ezt mondta neki: Esztelen, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, amiket készítettél, kiéi lesznek?

21 [Οὕτως ὁ θησαυρίζων αὑτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν.]

21 Ilyenek a maguk számára kincsgyűjtők, akik nem az Istenben gazdagok.”

22 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς [αὐτοῦ] Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι [ὑμῶν] τί ἐνδύσησθε.

22 A tanítványainak ezt mondta: „Ezért mondom nektek, ne aggódjatok a lelketek felől, mit igyatok, sem a testetek felől, hogy mibe öltözzetek.

23 ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.

23 Mert a lélek több, mint az étel és a test öltözete.

24 κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν.

24 Vegyétek észre a hollókat, nem vetnek sem nem aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, és az Isten táplálja őket; mennyivel értékesebbek vagytok ti a szárnyasoknál.

25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν;

25 Ki az közületek, aki aggodalmaskodásával életkorát, akár csak egy arasszal is megnövelheti?

26 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;

26 Ha tehát a legcsekélyebb felől sem tehettek, miért aggódtok a többiért?

27 κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.

27 Vegyétek észre a mezők liliomait, mint nőnek, sem nem fonnak, sem nem szőnek, de mondom nektek, Salamon minden dicsőségében sem volt úgy öltöztetve, amint ezek közül akár egy is.

28 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι.

28 Ha pedig a füvet, ami ma még a mezőn van s holnap a kemencébe vetik, így ruházza az Isten, mennyivel inkább titeket, ti kicsinyhitűek!

29 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσθε,

29 Ne kérdezzétek, mit együnk vagy mit igyunk, ne kételkedjetek!

30 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων·

30 Mert mindezeket a világ nemzetei kérdezik, a ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre.

31 πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν.

31 Inkább keressétek az Ő Országát, ezek pedig mind meglesznek nektek.

32 μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.

32 Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az Országot.

33 Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην· ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει·

33 Adjátok el tulajdonaitokat és adakozzatok, szerezzetek magatoknak, oly erszényeket, amik el nem avulnak, kifogyhatatlan kincseket az égben, ahol tolvaj nem kezdi ki, moly nem emészti.

34 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.

34 Mert hol a kincsetek, ott a szívetek.

35 Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι,

35 Legyen derekatok felövezve, és lámpásaitok meggyújtva.

36 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ.

36 Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik az urukat várják, mikor érkezik a menyegzőről; hogy amint megjön ajtót nyissanak neki.

37 μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς.

37 Boldogok azok a rabszolgák, akiket az uruk virrasztva talál, bizony mondom nektek, felövezve magát, asztalhoz ülteti őket és eljőve szolgál nekik.

38 κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι.

38 És ha a második őrváltáskor jön meg, vagy ha a harmadikkor és így találja őket, boldogok lesznek azok.

39 τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.

39 Ezt pedig ismerjétek meg: mert ha a házigazda tudná, mikor érkezik a tolvaj, nem hagyná, hogy a házára törjön.

40 καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

40 Ti is legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy mely órában érkezik az Emberfia.”

41 Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις ἢ καὶ πρὸς πάντας;

41 Péter mondta neki: „Uram, Nekünk mondod ezt a példázatot, avagy mindenkinek?”

42 καὶ εἶπεν ὁ κύριος Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος, ὁ φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ [τὸ] σιτομέτριον;

42 Az Úr ezt mondta: „Ki az okos és hű házvezető, akit a háza gondviselőjévé állított az Úr, hogy időben kiadja a gabonát.

43 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως·

43 Boldog az a rabszolga, akit az ura ilyen munkában talál megjőve.

44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.

44 Igazán mondom nektek, hogy minden java állítja őt.

45 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι,

45 Ha pedig a rabszolga így szólna szívében: Késik az uram érkezése, verni kezdi a szolgákat és a szolgálólányokat és enni, inni és részegeskedni kezd.

46 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.

46 Megjön annak a rabszolgának az ura, amelyik napon nem is várta, az órában, amit nem ismer, kettévágja és a hitetlenek sorsára juttatja.

47 ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς·

47 De amelyik rabszolga, aki ismeri az ura akaratát és nem készült el vagy tett annak az akarata szerint, nagy lesz a verése.

48 ὁ δὲ μὴ γνοὺς ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.

48 Aki pedig nem ismerte, és verésre méltókat tett, kevésbé verik el. Mind kinek sokat adtak, sokat kérnek tőle; és akire sokat bíztak, attól többet kívánnak.

49 Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;

49 Tüzet jöttem vetni a földre, és mennyire akarom, hogy már égjen is.

50 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ.

50 bemerítéssel kell nekem Bemerítődnöm, és hogy szorongok, míg be nem teljesedik.

51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ διαμερισμόν.

51 Gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak a földnek, dehogy, sőt, mondom nektek, inkább meghasonlást!

52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν,

52 Mert most öten lesznek egy házban, három kettő ellen és kettő három ellen.

53 διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.

53 Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apával; anya a lányával és lány az anyjával; anyós a menyével és meny az anyósával.”

54 Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις Ὅταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι Ὄμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτως·

54 De mondta a sokadalomnak is: „Mikor látjátok, hogy nyugatról felhő jön, rögtön ezt mondjátok: eső jön és így lesz.

55 καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται, καὶ γίνεται.

55 És amikor a déli szél fúj, ezt mondjátok: hőség jön és úgy lesz.

56 ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν;

56 Képmutatók! Az ég és a föld arcát megtudjátok ítélni, de ezt az időt miért nem tudjátok felismerni?

57 Τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον;

57 És mi dolog az, hogy magatok felől nem tudtok igazságosan ítélni?

58 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι [ἀπ᾽] αὐτοῦ, μή ποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν.

58 Mert amint az ellenségeddel a fejedelmek elé mégy, az úton menve igyekezzél tőle megszabadulni, nehogy aztán téged vigyen a bíró színe elé és a bíró, pedig átadjon a börtönőrnek, az meg a tömlöcbe vessen téged.

59 λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.

59 Mondom neked, ki nem jössz onnan, míg meg nem adsz mindent az utolsó fillérig!”

 

 

Lk 13