Lk 11

 

1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάνης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.

1 És történt, hogy imádkozott valahol egy helyen; amint befejezte, szólt az egyik tanítvány az övéi közül: „Uram, taníts minket imádkozni, amint János is tanította az ő tanítványait.”

2 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου·

2 Ezt mondta nekik: „Amikor imádkoztok, mondjátok: Atyánk, Szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te Országod;

3 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ ἡμέραν·

3 A mi szükséges kenyerünket add meg nekünk ma;

4 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν.

4 És engedd el nekünk a mi vétkeinket, mert mi is elengedjünk mindent a nekünk tartozóknak, és ne vígy be minket a kísértésbe.

5 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,

5 És ezt mondta nekik: „Ki az közületek, akinek van egy barátja és éjfélkor elmegy ahhoz, mondván neki: Barátom, szükségem van három kenyérre!

6 ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ·

6 Mivel az útról érkezett meg egy barátom és nincs mit adjak neki.”

7 κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.

7 Az pedig bentről így felelne: „Ne zavarj engem! Az ajtót már bezártam és a gyermekeim, velem együtt az ágyban vannak; nem kelhetek fel adni neked!

8 λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναιδίαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει.

8 Mondom nektek, ha nem is ad neki felkelvén azért, mert a barátja, de legalábbis arcátlansága miatt fel fog kelni és meg fogja adni, amire szükség van.

9 Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.

9 Én is mondom nektek: Kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és felnyittatik.

10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

10 Mert minden kérőnek adnak és a kereső találni fog és a zörgetőnek felnyittatik.

11 τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;

11 Melyik az az, apa közületek, aki ha a fia halat kér, kígyót ad neki helyette?

12 ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;

12 Vagy ha tojást kér, skorpiót ad?

13 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ [ὁ] ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.

13 Ha, tehát ti, akik gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a ti Égi Atyátok a Szent Szellemet, akik kérik azt.”

14 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός. Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι·

14 És egy néma ördögöt vetett ki. És történt, hogy amikor kiment az ördög a néma beszélni kezdett és a sokadalom csodálkozott.

15 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν Ἐν Βεεζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια·

15 Némelyek ezek közül azt mondták: „Az ördögök fejedelmével, Belzebúllal veti ki az ördögöket.”

16 ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ.

16 Mások, megkísértésképpen Égi jelet kértek tőle.

17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει.

17 Ő pedig látva a gondolataikat, így szólt: „Minden ország, mely megoszlik önmagával elhagyatik, és ház a házra dől.

18 εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια.

18 És ha a Sátán is önmagával megoszlik, hogy állhatna fenn az országa? Mert azt mondjátok, hogy én a Belzebúllal vetem ki az ördögöket.

19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται.

19 Ha pedig én a Belzebúllal vetem ki az ördögöket, a fiaitok kiben vetik ki azokat? Ezért ők lesznek a ti ítélőitek!

20 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ [ἐγὼ] ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

20 Ha pedig az Isten ujjával vetem ki az ördögöket, akkor kétségtelenül elérkezett az Isten Országa.

21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ·

21 Amikor az erős fölfegyverkezve őrzi az udvart, a tulajdonai békében vannak,

22 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.

22 Hanem, amikor a nála erősebb rájön és legyőzi, elveszi a fegyvereit, amikben bízott és a zsákmányt szétadogatja.

23 ὁ μὴ ὢν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει.

23 Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az szór.”

24 Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον [τότε] λέγει Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον·

24 „Mikor a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víztelen helyre érkezik nyugalmat keresve, de nem talál. Ezt mondja: Visszafordulok a házamba, ahonnan kijöttem.

25 καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει [σχολάζοντα,] σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.

25 És megjőve, kisöpörve és feldíszítve találja.

26 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.

26 Akkor elmegy és odavesz hét másik magánál gonoszabb Szellemet és bemenve ott laknak. Ennek az embernek eme utóbbi állapota rosszabb lesz, mint a megelőző volt.”

27 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας·

27 Amikor még ezeket mondta, a sokaságból egy asszony felemelte a hangját és mondta: „Boldog az a méh, amely téged hordozott és az emlők, amelyeket szoptál!”

28 αὐτὸς δὲ εἶπεν Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες.

28 Ő ezt mondta: „Sőt boldogabbak, akik hallván az Isten Igéit meg is őrzik azt.”

29 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν· σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ.

29 Amikor pedig odasereglett a sokadalom, beszélni kezdett nekik: „Ez a nemzedék, gonosz nemzedék; Jelet kér, de nem adatik neki jel, ha csak nem Jónás jele.

30 καθὼς γὰρ ἐγένετο [ὁ] Ἰωνᾶς τοῖς Νινευείταις σημεῖον, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.

30 Mert, amint jel lett Jónás a Niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is ennek a nemzedéknek.

31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.

31 Dél fejedelemnője felkel majd az ítéletkor, ezen nemzedék férfiaival, és elítéli őket. Mert ő eljött a föld széléről hallgatni Salamon bölcsességét és lám, Salamonnál teljesebb van itt.

32 ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

32 Ninive férfiai majd ezzel a nemzedékkel együtt fognak feltámadni az ítéletkor és elítélik ezeket, mert ők átértelmeztek mindent Jónás hirdetésére és most Jónásnál nagyobb van itt.

33 Οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν.

33 Senki sem gyújt világot, rejtekbe téve, [sem a véka alá] hanem inkább a tartóba, hogy akik bemennek, lássák a fényt.

34 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου. ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτινόν.

34 A test világa a szemed, ha a szemed egyszerű, egész tested is fényes lesz; ha pedig az gonosz, tested is sötét lesz.

35 σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν.

35 Vigyázz, tehát, hogy a fény benned, nehogy Sötétség legyen.

36 εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτινόν, μὴ ἔχον μέρος τι σκοτινόν, ἔσται φωτινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.

36 Ha, tehát az egész tested fénylő és nincs benne sötét rész, oly egészen fénylő lesz, mint amikor a lámpás villámfénye fényesít meg.”

37 Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ παρ᾽ αὐτῷ· εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν.

37 A beszéd közben egy farizeus kérte meg őt, hogy étkezzen nála. Bement és letelepedett.

38 ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου.

38 A farizeus pedig látva csodálkozott, hogy az ebéd előtt nem merítkezett be.

39 εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας.

39 Ezt mondta neki az Úr: „Ti farizeusok a pohár és tál külső részét megtisztítjátok, azonban a bensőtök tele van rablással és gonoszsággal.

40 ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν;

40 Bolondok, nemde, aki a külsőket teremtette, a bensőket is teremtette?

41 πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν.

41 Adjátok csak oda adományként, ami benne van és minden tiszta lesz nektek.

42 ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι.

42 De jaj nektek, farizeusok, mert megadjátok a tizedet a mentából, rutából és az összes veteményből, de elhagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene megtenni és azokat elhagyni.

43 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς.

43 Jaj nektek ti farizeusok, mert szeretitek az elől ülést a zsinagógákban és a piacokon a köszöntéseket.

44 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν.

44 Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a láthatatlan sírok, és az emberek, akik rajta járnak, nem tudják.”

45 Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῷ Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις.

45 Válaszolva, az egyik törvénytudó ezt mondta neki: „Tanító, minket is bántasz, ezeket mondva.”

46 ὁ δὲ εἶπεν Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις.

46 Ő ezt mondta: „Jaj nektek törvénytudók, mert hordozhatatlan terheket hordoztattok az emberekkel, de magatok egy ujjal sem érintitek a terhet.

47 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς.

47 Jaj nektek, mert síremlékeket építetek a prófétáknak, pedig az apáitok ölték meg őket.

48 ἄρα μάρτυρές ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε.

48 Tanúskodtok és egyetértetek apáitok műveivel, mert azok megölték őket, ti pedig építetek nekik.

49 διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν,

49 Ezért mondta az Isten bölcsessége: Apostolokat és prófétákat küldök nekik és közülük némelyet megölnek, némelyeket elüldöznek.

50 ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης,

50 Hogy számot adjon ez a nemzedék minden próféta véréről, amely kiontatott a világ születése óta.

51 ἀπὸ αἵματος Ἅβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου· ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.

51 Ábel vérétől, Zakariás véréig, aki elveszett a Ház és az oltár között; Igen, mondom nektek, számon kéretik e nemzetségtől.

52 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε.

52 Jaj nektek ti törvénytudók, mert magatokhoz ragadtátok az ismeretek kulcsát, magatok nem mentek be, de a bemenendőket megakadályozzátok.”

53 Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων,

53 Amikor kiment onnan, az írástudók és a farizeusok elszörnyülködésükben, minden felől emlékezetből kérdezték.

54 ἐνεδρεύοντες αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

54 Közben azt figyelték találnak-e valamit ellene.

 

Lk 12