Lk 1

 

1 ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ ΠΟΛΛΟΙ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,

1 Mivel sokan neki fogtak már elsorolni az elbeszélendőket, a köztünk betöltetett eseményeket,

2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,

2 amint előadták azt nekünk azok, akik kezdet óta szemtanúi és szolgálói voltak az Igének,

3 ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,

3 nekem is úgy látszott, miután mindennek elejétől fogva rendben utána jártam, hogy neked, kegyelmes Teofil, sorban leírjam,

4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.

4 hogy felismerd azon Igéknek szilárdságát, amelyek felől téged oktattak.

5 ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλεισάβετ.

5 Történt pedig Heródes, Júdea fejedelmének napjaiban, hogy volt egy Zakariás nevű pap, az Ábia papi osztályából és az asszonya Áron leányai közül, akit Erzsébetnek hívtak.

6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.

6 Mindketten igazak voltak Isten előtt, feddhetetlenül jártak az Úr minden parancsa és rendelése szerint.

7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἦν [ἡ] Ἐλεισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.

7 De nem volt gyermekük, minthogy Erzsébet meddő volt, és már mindketten előrehaladott korban voltak.

8 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ

8 Történt pedig, hogy amikor osztályának rendjében papi szolgálatot teljesített az Isten előtt,

9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατίας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου,

9 s a papi szokás rendje szerint sorsvetéssel rá került a tömjénezés sora, bement az Úr Szentélyébe,

10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος·

10 a nép egész teljessége, pedig kívül imádkozott az illatáldozat órájában.

11 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.

11 Akkor megjelent neki az Úr hírnöke és megállt a tömjénoltár jobb oldalán.

12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν.

12 Ezt látván Zakariás megrendült, és félelembe esett őtőle.

13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην·

13 A hírnök ezt mondta neki: „Ne félj, Zakariás, mert meghallgatást nyert ügyed; És asszonyod, Erzsébet fiút szül neked, és a nevét Jánosnak fogod hívni.

14 καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται·

14 Örömöd és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek majd születésén.

15 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ,

15 Mert nagy lesz az Úr előtt; bort és részegítő italt nem iszik és eltöltekezik a Szent Szellemmel, már anyja méhétől fogva.

16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν·

16 Izrael fiai közül sokakat fog Urukhoz, Istenükhöz visszafordítani.

17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλεία, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.

17 Illés szellemében és erejében fog előtte járni, hogy az apák szívét a fiakhoz visszafordítsa, az engedetleneket, pedig az igazak okosságára, és így alkalmas népet szerezzen az Úrnak.”

18 καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.

18 És Zakariás ezt mondta a hírnöknek: „Hogyan győződjem meg erről? Hiszen én öreg vagyok, és az asszonyom is előrehaladott már napjaiban.”.

19 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα·

19 A hírnök ezt felelte neki: „Én Gábriel vagyok, az Isten színe előtt álló, és azért küldtek, hogy szóljak hozzád, és ezt az örömhírt meghozzam neked.

20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.

20 De lám, megnémulsz, és nem tudsz beszélni addig a napig, amikor ezek megtörténnek, mivel nem hittél igéimnek, amelyek a maguk idejében beteljesednek.”

21 καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν.

21 Ezalatt a nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy a Szentélyben időzik.

22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός.

22 Amikor, pedig kijött, nem tudott szólni hozzájuk, és felismerték, hogy látomást látott a Szentélyben; ő pedig intett nekik és néma maradt.

23 Καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

23 És amikor beteltek szolgálatának napjai, visszament a házába.

24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλεισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ· καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα

24 E napok után Erzsébet, az asszonya, méhében fogant, s elrejtőzött öt hónapig, mondván:

25 ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.

25 „Mert ezeket tette velem az Úr a napokban, amelyekben rám tekintett, hogy elvegye a gyalázatomat az emberek között.”

26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ

26 A hatodik hónapban, pedig elküldetett Gábriel hírnök az Istentől Galilea városába, aminek a neve Názáret;

27 πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.

27 egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve és a szűz neve Mária.

28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ.

28 És bemenve hozzá, mondta: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled.

29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.

29 Az pedig felkavarodott ez igék által és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez.

30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ·

30 A hírnök ezt mondta neki: „Ne félj Mária! Mert kegyelmet találtál az Istennél.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

31 És lám, méhedben fogansz és fiat szülsz, és a nevét Jézusnak fogod hívni.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυεὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

32 Ez nagy lesz és a Magasságos fiának hívattatik, és neki fogja adni az Úr Isten az ő atyjának, Dávidnak trónját.

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.

33 És uralkodik Jákob házán mindörökké, és az ő uralmának nem lesz vége soha.”

34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;

34 Mária pedig ezt mondta a hírnöknek: „Miként válhat ez valóra, hiszen én férfit nem ismerek?”

35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται, υἱὸς θεοῦ·

35 A hírnök így felelt neki: A Szent Szellem száll te reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged; Ezért is a megszülető szentnek hívatik, az Isten Fiának.

36 καὶ ἰδοὺ Ἐλεισάβετ ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·

36 És lám, Erzsébet, a te rokonod, ő is fiút fogant vénségére, és ez már a hatodik hónapja neki, akit meddőnek neveztek.

37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα.

37 Mert semmi ige sem erőtlen Istennél.”

38 εἶπεν δὲ Μαριάμ Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

38 Mária pedig így szólt: „Lám, az Úr rabszolgája. Legyen nekem a te Igéd szerint.” És a hírnök eltávozott tőle.

39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα,

39 Azokban a napokban, pedig fölkelt Mária és nagy sietséggel elment a hegységbe, Júdea városába.

40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλεισάβετ.

40 És bement Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet.

41 καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλεισάβετ,

41 És lett, hogy amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében és Erzsébet eltelve a Szent Szellemmel,

42 καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.

42 fennhangon nagyot kiáltott és mondta: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

43 καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ;

43 És honnan van az nekem, hogy az Uramnak anyja jön énhozzám?

44 ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.

44 Mert lám, mihelyst a köszöntésed hangja a füleimbe jutott, a magzat örömében ugrándozni kezdett a méhemben;

45 καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου.

45 és boldog a bízó, mert beteljesedtek azok, amiket az Úr neki beszélt.”

46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ Μεγαλύνει ψυχή μου τὸν κύριον,

46 És Mária így szólt: „Magasztalja lelkem az Urat,

47 καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου·

47 és az én megmentő Istenemben ujjong a szellemem,

48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ, ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί·

48 mert rátekintett az ő szolgálóleányának alázatosságára. Mert lám, mostantól boldognak mond engem minden nemzetség,

49 ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

49 mert nagyot tett velem az Erős és akinek a neve Szent.

50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεάς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

50 És irgalma az istenfélőkre száll nemzedékről, nemzedékre.

51 Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·

51 Nagyot tett karjának erejével, és szétszórta a szívük gondolatában felfuvalkodottakat.

52 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς,

52 Hatalmasokat letaszított trónjukról és alázatosokat felemelt,

53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.

53 Az éhezőket javakkal töltötte be, a gazdagokat üresen küldte el,

54 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους,

54 pártfogásába vette gyermekét, Izraelt, irgalmáról megemlékezve.

55 καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.

55 amint atyáinkhoz beszélt, Ábrahámnak és magjának mindörökké.”

56 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

56 Mária pedig Erzsébettel maradt mintegy három hónapig és utána hazatért.

57 Τῇ δὲ Ἐλεισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν.

57 Erzsébetnek pedig betelt szülése ideje, és fia lett.

58 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.

58 És meghallották a szomszédai és rokonai, hogy irgalmában mennyire magasztalta az Úr, vele örvendeztek.

59 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθαν περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.

59 És lett a nyolcadik napon, hogy eljöttek a gyermeket körülmetélni és az apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni.

60 καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάνης.

60 De felelte nekik az anyja, mondva: „Nem, hanem Jánosnak neveztessék!”

61 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδεὶς ἔστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.

61 Ezt mondták neki: „Senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának.”

62 ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό.

62 És intettek az apjának, hogy akarja nevezni.

63 καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων Ἰωάνης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες.

63 Az pedig táblát kért és ráírta: János a neve. És mind elcsodálkozott.

64 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.

64 Ekkor megnyílt a szája és a nyelve azonnal, és áldást mondott az Istenre.

65 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα,

65 És a szomszédokat mind elfogta a félelem és elterjedtek Júdea egész hegyvidékén ezek a beszédek.

66 καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ.

66 És mind a hallottakat a szívükben hordozták mondva: „Vajon mi lesz e gyermekből, mert az Úr keze van rajta.”

67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων

67 És az apja, Zakariás, eltelt a Szent Szellemmel és így prófétált:

68 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,

68 „Áldott az Úr Izrael Istene, mert megszemlélte és megváltotta a népét,

69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυεὶδ παιδὸς αὐτοῦ,

69 és az üdvösség szarvát támasztotta nekünk, Dávid házának gyermekében.

70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ,

70 Amint beszélt a szent prófétáinak szájával öröktől.

71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς,

71 hogy megszabadít minket az ellenségeinktől és mindazoknak a kezéből, akik minket gyűlölnek.

72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,

72 Hogy irgalmat tegyen atyáinkkal, és hogy megemlékezzék szent szövetségéről.

73 ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν

73 Az esküről, amellyel Ábrahámnak, a mi atyánknak esküdött, hogy megadja nekünk,

74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ

74 hogy megszabadulva ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki.

75 ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν.

75 Szentségben és Igazságban járjunk előtte, minden napunkon.

76 Καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ,

76 Te pedig, gyermek, a magasságos prófétájának hívattatól, mert az Úr előtt készíted az ő útját.

77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,

77 És az üdvösség ismeretét adod az ő népének, a vétkeik elengedésére.

78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,

78 Könyörülő Istenünk irgalmáért, amellyel meglátogat minket a napkelet a magasságból.

79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

79 hogy megjelenjen azoknak, akik a Sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lábainkat a béke útjára vezesse.”

80 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.

80 A gyermek pedig erősödött és növekedett szellemben, és a pusztában volt mind a napig, amelyen megmutatta magát Izraelnek.

 

Lk 2