Levél Tituszhoz

 

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

Titusznak

1

1

1 Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν

1 Pál, Isten rabja és Jézus Krisztus apostola, hogy Isten választottait hitre és az istenfélelem szerinti igazság ismeretére vezesse,

2 ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων

2 az örök élet reményében, amelyet örök idők előtt megígért a hamisság nélküli Isten,

3 ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις, τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,

3 és aki saját korában kinyilvánította igéjét az igehirdetés által, amelyet Üdvözítő Istenünk rendeletével én bízattam meg:

4 Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν· χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν.

4 Titusznak, a közös hit szerint tulajdon fiának: Kegyelem és békesség az Atyaistentől és Felkent Jézustól, a mi Üdvözítőnktől!

5 Τούτου χάριν ἀπέλειπόν σε ἐν Κρήτῃ ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην,

5 Azért hagytalak Krétán, hogy a hátramaradt dolgokat helyrehozd, és városok számára presbitereket állíts, amint meghagytam neked:

6 εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα.

6 feddhetetlent, egyszer nősült férfit, akinek a fiai hívők, kicsapongással nem vádolt vagy engedetlen.

7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ,

7 Mert a püspöknek, mint Isten intézője, feddhetetlen legyen, nem kevély, nem haragos, nem iszákos, nem verekedő, nem haszonleső,

8 ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ,

8 hanem vendégszerető, jót kedvelő, megfontolt, igaznak, szent, önmegtartóztató,

9 ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.

9 aki ragaszkodó a tanítás szerinti hiteles igéhez, hogy képes legyen az egészséges tanításban inteni is, és az ellentmondókat megdorgálni.

10 Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς,

10 Mert sok engedetlen van, üres fecsegő, csaló, különösen a körülmetéltek közül.

11 οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν.

11 Ezek száját be kell fogni, mert egész házakat felforgatnak, haszonért szégyenletes dolgokat tanítván, amiket nem kellene.

12 εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί·

12 Közülük az egyik, az ő saját prófétájuk azt mondta: »A krétaiak folytonos hazugok, gonosz bestiák, lusta haspókok.«

13 ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν [ἐν] τῇ πίστει,

13 Ez a tanúságtétel igaz, éppen azért fedd meg őket szigorúan, hogy egészségesek legyenek a hitben,

14 μὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν.

14 ne hallgassanak Júdeaiak meséire, és olyan emberek parancsaira, akik elfordultak az igazságtól.

15 πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις.

15 A tisztáknak minden tiszta; a tisztátalanoknak és a hitetleneknek viszont semmi sem tiszta, mert szennyes az elméjük is, a lelkiismeretük is.

16 θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι.

16 Istent ismerni vallják, de tetteikkel megtagadják, mert utálatosak, engedetlenek, és minden jótettre alkalmatlanok.

2

2

1 Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ.

1 Te azonban azt beszéld, ami az egészséges tanításnak megfelel.

2 Πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ.

2 Az idősek józanok legyenek, tisztességesek, megfontoltak, egészségesek a hitben, a szeretetben és a türelemben.

3 πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους,

3 Az idős asszonyok hasonlóképpen a megszenteltekhez illő magaviseletűek legyenek, nem ördögök, sem a sok bor rabjai, hanem tanítsanak a jóra,

4 ἵνα σωφρονίζωσι τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους,

4 oktassák a fiatal asszonyokat arra, hogy legyenek férjüket szeretők, gyermekszeretők,

5 σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουργούς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται.

5 megfontoltak, tiszták, háziasak, jóságosak, férjüknek engedelmesek, hogy ne káromolják miattuk Isten igéjét.

6 τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν·

6 Az ifjakat ugyanígy mond, hogy józanok legyenek.

7 περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν, σεμνότητα,

7 Mindenekelőtt te magad légy példakép a jótettekben; a tanításban romlatlan és tiszteletreméltó.

8 λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον.

8 A szavadat ne lehessen elmarasztalni, megcáfolhatatlan, hogy a szemben álló megszégyenüljön és semmi hitványat se tudjon mondani (róla)

9 δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν, εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας,

9 A rabszolgák saját uraiknak mindenben alávessék, keressék azok kedvét, ne vitatkozzanak,

10 μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν.

10 ne lopjanak, hanem teljes hűséget tanúsítsanak, hogy mindenben díszére váljanak Üdvözítő Istenünk tanításának.

11 Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις

11 Megjelent ugyanis Üdvözítő Istenünk kegyelme minden embernek,

12 παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι,

12 arra nevel minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi vágyakat, józanul, igazként és istenfélelemmel éljünk ebben a korszakban,

13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ,

13 és várjuk a boldog reménységet, eljövetelét a nagy Isten és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének.

14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.

14 aki önmagát adta értünk, hogy megszabadítson minket minden törvénytelenségtől, és megtisztítson minket jótettekre törekvő, tulajdon népévé,

15 Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς· μηδείς σου περιφρονείτω.

15 Ezt mond, erre buzdíts, és így figyelmeztess teljes tekintéllyel. Senki meg ne vessen téged!

3

3

1 Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι,

1 Emlékeztesd őket, hogy a fejedelmeknek és a hatalmasságoknak engedelmesen vessék alá magukat, legyenek minden jótettre készek,

2 μηδένα βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραΰτητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους.

2 senkit se káromoljanak, ne veszekedjenek, elnézőek, minden ember iránt mindig szelídséget tanúsítók legyenek.

3 Ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους.

3 Mert valamikor mi magunk is esztelenek, engedetlenek és tévelygők voltunk, különféle vágynak és gyönyörnek voltunk rabja, gonosz és irigy életet folytattunk, gyűlöletesek és egymással gyűlölködők voltunk.

4 ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,

4 Mikor azonban Üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete megjelent,

5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου,

5 nem a mi igaz tetteinkért mentett meg minket, amelyeket véghez vittünk, hanem az ő irgalmasságából megszabadított, az újjászületés és megújulás fürdője által, a Szent Szellem,

6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν,

6 amelyet bőségesen kiárasztott ránk Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által,

7 ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.

7 hogy kegyelme révén megigazulva, örököseivé legyünk az örök élet reménye szerint.

8 Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. Ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·

8 Hiteles ige ez, és azt akarom, hogy erősítsd meg bennük ezeket, hogy igyekezzenek elöl járni a jó cselekedetekben, akik Istenben hívők lettek. Jó ez és hasznos az emberek számára.

9 μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι.

9 Az ostoba vitákat, nemzetségtáblákat, veszekedéseket és a törvény felől való harcokat kerüld, mert azok haszontalan és hiábavaló dolgok.

10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,

10 Az eretnek embert egy és második intés után utasítsd el,

11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος.

11 tudva, hogy az ilyen romlott és vétkezik, lévén önmagát elítélő.

12 Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τύχικον, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι.

12 Amikor Artemászt vagy Tichikuszt küldeni fogom hozzád, siess, gyere hozzám Nikopoliszba! Úgy határoztam ugyanis, hogy ott töltöm a telet.

13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ.

13 A törvénytanító Zénászt és Apollót serényen, ellátva küldd tovább, hogy ne legyen hiányuk semmiben.

14 Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.

14 De a mieink is tanuljanak meg jótettekkel elöl járni, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.

15 Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.

15 Köszöntenek a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben! Kegyelem legyen mindnyájatokkal!