Levél Filemonhoz

 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

LEVÉL FILEMONNAK

1 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν

1 Pál, fogoly Krisztus Jézusért, és Timótheus testvér Filemonnak, a szeretett munkatársunknak,

2 καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συνστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ·

2 és Appia nővérünknek, és Archipposz harcostársunknak, és a házadban levő egyháznak.

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3 Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!

4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,

4 Hálát adok mindenkor Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban,

5 ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις εἰς τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,

5 hiszen hallottam szeretetedről és hitedről, amelyet az Úr Jézus és az összes szent iránt bírsz,

6 ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ [τοῦ] ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν·

6 hogy a hitben való közösségünk nyilvánvalóvá váljék minden jócselekedet megismerése által, amely köztünk Krisztusban megvalósul.

7 χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.

7 Sok örömöm van és vigasztalódom szeretetedben, hogy a szentek bensője megpihentettetett általad, testvér!

8 Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον,

Ezért, Krisztusban sok bátorságot bírván megparancsolhatnám neked azt, ami helyes,

9 διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ,–

a szeretet miatt inkább kérlek, ilyenként lévén, az öreg Pál, aki most fogoly Krisztus Jézusért.

10 παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς Ὀνήσιμον,

10 Fiamért, Onezimoszért kérlek, akit bilincsben nemzettem,

11 τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,

11 aki egykor haszontalan volt neked, most azonban neked és nekem is hasznos.

12 ὃν ἀνέπεμψά σοι αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα·

12 Visszaküldtem hozzád, mint a saját legbensőmet.

13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου,

13 Szerettem volna magamnál tartani, hogy az evangéliumért bilincseimben helyetted szolgáljon nekem,

14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον.

14 de a véleményed nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne kényszerből, hanem önként legyen.

15 τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς,

15 Talán éppen azért távozott el egy időre, hogy visszakapd őt örökre,

16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.

16 már nem mint rabszolgát, hanem rabszolgánál sokkal többet: mint szeretett testvért. Nekem különösen is, de mennyivel inkább neked: hús szerint is, s az Úr szerint is.

17 εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ.

17 Azért, ha közösségben levőként tartasz, fogadd úgy, mint engem.

18 εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα·

18 Ha pedig valamivel megkárosított vagy tartozik, nekem számítsd föl:

19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις.

19 én, Pál sajátkezűleg írom én megtérítem. Bár, hadd ne mondjam neked, te önmagaddal is nekem tartozol.

20 ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ.

20 Igen, Testvér! Hasznot várnék tőled az Úrban, pihentesd meg hát bensőmet Krisztusban!

21 Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις.

21 Engedelmességedben meggyőződve írtam neked: tudom, te többet is fogsz tenni annál, amit mondok.

22 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.

22 Készíts egyúttal nekem szállást is; remélem ugyanis, hogy imádságaitokra ajándékul leszek nektek.

23 Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

23 Köszönt téged Epafrász, Krisztus Jézusban fogolytársam,

24 Μάρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.

24 Márk, Arisztarchosz, Démász és Lukács, a munkatársaim.

25 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.

25 Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen szellemetekkel!