Júdás levele

ΙΟΥΔΑ

1 Ιούδας, Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς·

1 Júdás, Jézus Krisztus rabszolgája és Jakab testvére, azoknak, akiket az Atyaisten szeret, és Jézus Krisztusnak megtartott, meghívott.

2 ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.

2 Irgalom, béke és szeretet bőségesen adassék nektek!

3 Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει.

3 Szeretteim, minden igyekezetem, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, kényszert érezve írni, kérvén, hogy harcoljatok az egyszer s mindenkorra a szentek átadott hitéért.

4 παρεισεδύησαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.

4 Mert belopóztak némely emberek, akik előre ki lettek jelölve az ítéletre, tiszteletlenek, akik Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, s egyedüli Uralkodónkat és Urunkat, Jézus Krisztust tagadják.

5 Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι Κύριος λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν,

5 Figyelmeztetni szándékozlak titeket, bár megismertetek mindeneket egyszer, s mindenkorra, hogy az Úr, miután kiszabadította a népet Egyiptomból, később azokat, akik nem hittek, elpusztította.

6 ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν·

6 Az angyalokat, akik nem őrizték meg eredeti önmagukat, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekkel, a homályban megőrizte.

7 ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.

7 Ugyanígy Szodoma és Gomorra is, és a szomszédos városok, amelyek hasonló módon ezekhez paráznák voltak, és más hús után jártak, példaként állnak előttünk, elviselve az örök tűz büntetését.

8 Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν.

8 Ezek az álmodók is ugyanúgy megfertőzik a húst, egyrészt beszennyezik, másrészt megvetik a méltóságot, a dicsőséget pedig káromolják.

9 Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωυσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλὰ εἶπεν Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος.

9 Pedig Mihály főangyal, mikor az ördöggel vitatkozva, vitatkozott Mózes teste miatt, nem mert káromló ítéletet felhozni ellene, hanem azt mondta: »Büntessen meg téged az Úr!«

10 Οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται.

10 Ezek pedig káromolják mindazt, amit nem értenek, amit viszont a természet szerint, mint az értelem nélküli lények, tudnak, azáltal romlásba jutnak.

11 οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Καὶν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο.

11 Jaj nekik, mert Kain útján járnak, és bérért Bálám tévedésére adták magukat, és mint Kóré a lázadásban, elvesznek.

12 οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι, ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα,

12 Szégyenfoltok ezek a lakomáitokon, félelem nélkül lakmároznak, és önmagukat hizlalják; szelektől kergetett víztelen felhők, elfonnyadt, gyümölcstelen, kétszer kiveszett, gyökerestül kitépett fák,

13 κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται.

13 a saját gyalázatukat tajtékzó, vad tengeri hullámok, bolygó csillagok, amelyeknek a sötétség homálya mindörökké fenntartatott.

14 Ἐπροφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων Ἰδοὺ ἦλθεν Κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ,

14 Ezekről jövendölt Hénok, Ádám után a hetedik, szólván: »Íme, jön az Úr ezernyi szentjével,

15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.

15 minden fölött ítéletet tart, és megfenyíti az összes tiszteletlent minden tiszteletlenségért, amelyet tiszteletlenül tettek, tiszteletlenkedésükkel; és minden durvaságot illetően, amelyeket őellene szólottak a tiszteletlen bűnösök.«

16 Οὗτοί εἰσιν γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελίας χάριν.

16 Zúgolódó elégedetlenkedők ezek, akik kívánságaik útján járnak; a szájuk fellengzően beszél, és haszonlesésből csodálják meg az embereknek.

17 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ·

17 Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg a szavakról, amelyeket előre megmondtak a mi Urunk, Jézus Krisztus apostolai.

18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν Ἐπ᾽ ἐσχάτου χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν.

18 Megmondták nektek, hogy az utolsó időben a saját kívánságaik útján járó gúnyolódók jönnek, tiszteletlenségükben.

19 Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες.

19 Ezek azok, akik szakadásokat támasztanak, lelkiek, a Szellem nélkül valók.

20 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι,

20 Ti ellenben, szeretteim, épüljetek rá legszentebb hitetekre, imádkozzatok a Szent Szellemben,

21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

21 őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, s várjátok a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre!

22 Καὶ οὓς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους

22 Némelyeken, egyrészt a vitatkozókon könyörüljetek,

23 σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα.

23 kiragadva a tűzből mentsétek meg, másrészt némelyeken pedig könyörüljetek, ám félelemmel, a húsuk által beszennyezett ruhájukat gyűlölve.

24 Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει

24 Annak pedig, aki hatalommal bír megőrizni titeket a botlástól, és szeplőtelenül, boldog örömmel az ő dicsőségének színe elé állítani,

25 μόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα μεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

25 a minket üdvözítő egyedüli Istenünknek, Urunk Jézus Krisztus által, legyen dicsőség és magasztalás, uralkodás és hatalom minden idő előtt, most és mindörökkön-örökké! Ámen.