Jn 7

 

1 Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει [ὁ] Ἰησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι.

1 Ezek után Galileában járt-kelt Jézus, mivel Júdeában nem akart járni, mivel keresték őt a júdeaiak, hogy valahogy megölhessék.

2 ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία.

2 Közel volt a júdeaiak ünnepe, a sátorverés.

3 εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν [σοῦ] τὰ ἔργα ἃ ποιεῖς·

3 testvérei ezt mondták Jézusnak: „Lépj tovább innen, eredj Júdeába, hogy tanítványaid meglássák műveidet, amiket teszel!

4 οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι· εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.

4 Mert senki sem tesz ilyet rejtekben, miközben keresi a nyilvános beszéd lehetőségét. Ha ezeket teszed, mutasd meg magadat a Világnak!”

5 οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν.

5 Mert még testvérei sem hittek benne.

6 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος.

6 Ezt mondja nekik Jézus: „Az én időm nincs itt, azonban számotokra az idő mindig kész.

7 οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν.

7 Titeket nem gyűlölhet a Világ, azonban engem gyűlöl, mert én tanúskodom felőle, hogy gonoszak a művei.

8 ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται.

8 Ti menjetek fel az Ünnepre, én még nem megyek fel erre az Ünnepre, mert az én időm még nem teljesedett be.”

9 ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ.

9 Ezeket mondta és ő maga Galileában maradt.

10 Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ.

10 Amikor azonban a testvérei felmentek az ünnepre, ő is felment, nem nyilvánosan, hanem mintegy rejtve.

11 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος;

11 A júdeaiak keresték az ünnepen és mondták: „Hol van ő maga?”

12 καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις· οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι Ἀγαθός ἐστιν, ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον.

12 Sok pusmogás volt felőle a tömegben. Némelyek azt mondták, hogy „Derék”, mások pedig azt mondták: „Nem, hanem félrevezeti a sokaságot.”

13 οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.

13 Azonban a júdeaiaktól való félelem miatt senki sem beszélt szabadon felőle.

14 Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν.

14 Már az Ünnep közepe volt, amikor Jézus fölment a Templomba és tanított.

15 ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς;

15 Elcsodálkozva mondták a júdeaiak: „Honnan ismeri ez az Írásokat, ha nem tanulta?”

16 ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με·

16 Jézus ezt felelte nekik: „Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem.

17 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστὶν ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ.

17 Ha valaki az Ő akaratát akarja tenni, felismeri erről a tanításról, hogy Istentől való-e vagy magamtól beszélek.

18 ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.

18 Aki maga által beszél, az a saját dicsőségét keresi. Aki azonban az ő küldőjének dicsőségét keresi, az Igaz, és őbenne hamisság nincsen.

19 οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι;

19 Nem Mózes adta nektek a Törvényt? És senki nem teszi közületek a Törvényt. Miért kerestek, hogy megöljetek?”

20 ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος Δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;

20 A tömeg ezt felelte: „Ördögöd van! Ki keresi a lehetőséget megölésedre?”

21 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε.

21 Jézus felelte: „Egy valamit tettem és mind csodálkoztok?1

22 διὰ τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν,– οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωυσέως ἐστὶν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων,– καὶ [ἐν] σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον.

22 A körülmetélést Mózes adta nektek – bár az nem is Mózestől való, hanem az atyáktól – és Szombaton körülmetélitek az embert.

23 εἰ περιτομὴν λαμβάνει [ὁ] ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωυσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ;

23 Ha valaki körülmetélkedhet Szombaton anélkül, hogy Mózes törvényén csorba esne, miért haragszotok rám, amiért az egész embert meggyógyítom Szombaton.

24 μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε.

24 Ne ítéljetek látszat szerint, hanem igazságos ítélettel ítéljetek!”

25 Ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ τῶν Ἰεροσολυμειτῶν Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι;

25 A jeruzsálemiek közül némelyek azt mondták: „Nem ez az, akit halálra keresnek?

26 καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν· μή ποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός;

26 Lám, szabadon beszél és semmit sem mondanak neki. Talán az elöljárók valóban felismerték, hogy ő a Felkent?

27 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν.

27 Róla azonban tudjuk, hogy honnan való, a Felkentet pedig, amikor eljön, senki sem tudja, honnan van.”

28 Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων [ὁ] Ἰησοῦς καὶ λέγων Κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε·

28 Felkiáltott akkor az éppen a Templomban tanító Jézus: „Ismertek is és tudjátok is honnan vagyok. Nem magamtól jöttem, hanem az Igaz az, aki küldött engem, akit ti nem ismertek.

29 ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμὶ κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν.

29 Én ismerem Őt, mert tőle vagyok, Ő küldött engem.”

30 Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.

30 Ekkor keresni kezdték őt, hogy elfogják, de senki sem vetette rá kezét, mert még nem jött el az ő órája.

31 Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον Ὁ χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν;

31 Azonban a tömegből sokan hittek őbenne és mondták: „A Felkent, amikor eljön, vajon fog-e több jelet tenni, mint amit ő tett?”

32 Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν.

32 Meghallották a farizeusok, hogy a tömeg ilyeneket suttog felőle, azért a főpapok és a farizeusok szolgákat küldtek ellene, hogy elfogják őt.

33 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς Ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με.

33 Akkor ezt mondta Jézus: „Még egy kis ideig veletek vagyok, aztán elmegyek ahhoz, aki engem küldött.

34 ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.

34 Kerestek engem, de nem találtok, és ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek.”

35 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας;

35 A júdeaiak ezért azt mondták magukban: „Hová készül ez menni, hogy nem fogjuk megtalálni? Talán a görögök közé, a szórványba készül, a görögöket tanítani?

36 τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπε Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;

36 Miféle beszéd ez, amit mondott: ’Kerestek engem, de nem találtok, és ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek.’?”

37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς ἱστήκει ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἔκραξεν λέγων Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.

37 Az Ünnep utolsó nagy napján Jézus felállt és felkiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék!

38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.

38 Aki hisz bennem, amint az Írás mondja, Élő vizek folyamai áradnak majd bensőjéből.”

39 Τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὔπω ἐδοξάσθη.

39 Ezt pedig a Szellemről mondta, akit kapniuk kellett azoknak, akik hittek őbenne. Mert még sehol sem volt a Szellem, mivel Jézus még nem dicsőíttetett meg.

40 Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον [ὅτι] Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης·

40 Voltak ekkor a tömegben, akik hallották ezt a beszédet és mondták: „Ez igazi próféta!”

41 ἄλλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ χριστός· οἱ δὲ ἔλεγον Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ χριστὸς ἔρχεται;

41 Mások mondták: „Ez a Felkent!” Némelyek pedig így szóltak: „Csak nem Galileából érkezik a Felkent?”

42 οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυείδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυείδ, ἔρχεται ὁ χριστός;

42 Nem ezt mondta az Írás: Dávid magvából, Betlehemből, ahol Dávid hajléka volt, érkezik a Felkent?”

43 σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ δι᾽ αὐτόν.

43 És szakadás lett miatta a tömegben.

44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἔβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας.

44 Némelyek jöttek, hogy megfogják Őt, azonban senki sem vetett rá kezet.

45 Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;

45 A szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, és azok mondták: „Miért nem hoztátok őt ide?”

46 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος.

46 A szolgák ezt felelték: „Soha sem beszélt így ember.”

47 ἀπεκρίθησαν οὖν [αὐτοῖς] οἱ Φαρισαῖοι Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε;

47 A farizeusok erre ezt felelték: „Csak nem lettetek ti is eltérítve?

48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων;

48 Vajon az elöljárók és a farizeusok közül hitt-e benne valaki?

49 ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν.

49 Hanem ez a tömeg, ez nem ismeri a Törvényt, átkozott.”

50 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν

50 Nikodémosz, aki korábban nála járt, és aki egy közülük, ezt mondta nekik:

51 Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ;

51 „Vajon a Törvényünk elítél-e az embert, ha nem hallotta felőle megelőzőleg, mit tett?”

52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται.

52 Azt felelték neki: „Csak nem vagy te is Galileai? Kutass és lásd, mert próféta Galileából nem támad!”

53 Καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,

[53 És elmentek ki-ki a maga hajlékába.

1 ἕν ἔργον ἐποίησα, καὶ πάντες θαυμάζετε? pontosan: Egy művet tettem és mind csodálkoztok?

 

Jn 8