Jn 6

 

1 Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος.

1 Ezután Jézus Tibériásnak, Galileának tengerén túlra ment.

2 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων.

2 Nagy sokaság követte őt, mert látták a jeleket, amiket a betegeken tett.

3 ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

3 Jézus felment a hegyre, és leült ott tanítványaival.

4 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.

4 Közel volt a Pászka, a júdeaiak ünnepe.

5 ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι;

5 Mikor látta Jézus, szemét fölemelve, hogy nagy sokaság jön feléje, így szólt Fülöphöz: „Honnan vásárlunk kenyeret, hogy ezeket etessük?”

6 τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν.

6 Ezt kísérletképpen mondta, ő azonban tudta, mit szándékozik tenni.

7 ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχὺ λάβῃ.

7 Azt válaszolta Fülöp neki: „Kétszáz dénárnyi kenyér sem elég nekik, hogy mindegyik csak egy keveset is kapjon.”

8 λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου

8 Egy az Ő tanítványai közül, András, Simon Péter testvére, mondja neki:

9 Ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;

9 „Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala. Azonban, mi ez ennyinek?”

10 εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.

10 Jézus mondta: „Telepítsétek le az embereket!” Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint ötezren.

11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.

11 Fogta a kenyeret Jézus, hálát adott, és szétosztotta, hasonlóan megtisztítva adott a halakból is amennyit akartak.

12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται.

12 Mikor eltöltekeztek, azt mondta a tanítványainak: „Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen!”

13 συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν.

13 Tehát összeszedték és tizenkét kosárba gyűjtötték a darabokat az öt árpakenyérből, ami a megetetettek után fennmaradt.

14 Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ἃ ἐποίησεν σημεῖα ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον.

14 Az emberek pedig látva a jelet, amit tett, azt mondták, hogy igazán ez az a próféta, aki eljövendő a Világba.

15 Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος.

15 Mikor Jézus felismerte szándékukat, hogy eljöjjenek érte és megragadják őt, hogy fejedelemmé tegyék, ismét visszahúzódott a hegybe, egymaga.

16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν,

16 Mikor este lett, tanítványai lementek a tengerhez.

17 καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς,

17 Beszálltak a hajóba és elindultak a tengeren túlra, Kafarnaumba. Most sötétség lett, de Jézus még nem ment oda hozzájuk.

18 ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο.

18 És a tenger háborgott, mivel nagy szél fújt.

19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν.

19 Mikor pedig mintegy huszonöt vagy harminc stádiumnyira hajóztak, felismerték Jézust a tengeren járva, és mikor a hajóhoz közel ért, megféleműltek.

20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε.

20 Ő azonban így szólt: „Én vagyok! Ne féljetek!”

21 ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.

21 Be akarták venni Őt a hajóba, de a hajó rögvest a földnél lett, ahová tartottak.

22 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

22 Másnap a sokaság, amely a tengeren túl állt, látta, hogy hajócskából nincs ott több egynél, és hogy Jézus nem szállt be a hajóba a tanítványaival együtt, hanem csak a tanítványai indultak el.

23 ἀλλὰ ἦλθεν πλοῖα ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου.

23 Azonban jöttek hajók Tibériásból, annak a helynek a közelébe, ahol az Úr hálaadásával ették a kenyeret.

24 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.

24 Tehát, mikor látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajóikba és Kafarnaumba mentek Jézust keresve.

25 καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ Ῥαββεί, πότε ὧδε γέγονας;

25 A tenger túlsó partján rátalálva, megkérdezték Őt: „Rabbi, mikor jöttél?1

26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε·

26 Jézus azt felelte nekik: „Legyen, ahogy mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem mert a kenyerekből ettetek és jóllaktatok.

27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει, τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός.

27 Ne az elpusztuló élelemért munkálkodjatok, hanem azért az élelemért, ami megmarad az öröklétre, amit majd az Emberfia ad nektek; mert őt az Atyaisten pecsételte le.”

28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ;

28 Tehát mondták neki: „Mit tegyünk, hogy az Isten művein munkálkodjunk?”

29 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος.

29 Jézus válaszolt azt mondva: „Az Isten műve az, hogy bízzatok abban, akit küldött.”

30 εἶπον οὖν αὐτῷ Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ;

30 Erre mondták neki: „De milyen jelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit művelsz?

31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραμμένον Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν.

31 Atyáink mannát ettek a pusztában, amint írva van: ’Az Égből adott nekik kenyeret enni’ ”

32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν·

32 Erre azt mondta nekik Jézus: „Legyen, ahogy mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az Égből, hanem az én Atyám adja nektek az igazi Égből a kenyeret.

33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστὶν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.

33 Mert az Isten kenyere az, ami az Égből szállt alá, és Életet ad a Világnak.”

34 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.

34 Erre mondják neki: „Uram, mindenkor add nekünk ezt a kenyeret!”

35 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.

35 Mondja nekik Jézus: „Én vagyok az Élet kenyere. Aki hozzám jő, meg nem éhezik, és aki hisz bennem, soha meg nem szomjazik.

36 ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ [με] καὶ οὐ πιστεύετε.

36 Hanem mondtam nektek, bár láttok engem, mégsem hisztek.

37 Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω,

37 Megérkezik hozzám mind, akit nekem ad az Atya, és aki hozzám jő, el nem vetem.

38 ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με·

38 Mert nem azért szálltam le az Égből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki küldött engem.

39 τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

39 Ez pedig annak az akarata, aki küldött engem, hogy mind azt, aki nekem adatott, el ne veszítsem, hanem feltámasszam az utolsó napon.

40 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

40 Mert az Atyám akarata az, hogy mindnek, aki látja a Fiút, és hisz benne, örökléte legyen; és én feltámasztom őt az utolsó napon.”

41 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,

41 Zúgolódtak a júdeaiak, hogy azt mondta: „Én vagyok az Égből alászállott kenyér.”

42 καὶ ἔλεγον Οὐχὶ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς νῦν λέγει ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;

42 és azt mondták: „Nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját és az anyját? Hogy mondhatja hát: ’Az Égből szállottam alá.’?”

43 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων.

43 Jézus azt válaszolta nekik: „Ne zúgolódjatok egymás közt!

44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

44 Senki sem jöhet hozzám, ha csak az Atya, aki küldött engem, nem vonja; és én feltámasztom őt az utolsó napon.

45 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ.

45 Meg van írva a prófétáknál: ’Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.’ Mindaz, aki az Atyát hallgatta és nála tanult, hozzám jő.

46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ [τοῦ] θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.

46 Nem mintha látta volna valaki az Atyát, csak az látta az Atyát, aki Istentől való.

47 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον.

47 Legyen, ahogy mondom nektek, aki hisz, annak örökléte van.

48 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς·

48 Én vagyok az Élet kenyere.

49 οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον·

49 Az atyáitok mannát ettek a pusztában és meghaltak.

50 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ·

50 Ez az Égből alászálló kenyér, hogy aki őbelőle eszik, meg ne haljon.

51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

51 Én vagyok az Égből alászálló élő kenyér. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él, és a kenyér, amit majd én adok, az én húsom a Világ életéért.”

52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα [αὐτοῦ] φαγεῖν;

52 Vitatkoznak ezért a júdeaiak egymás közt, mondván: „Hogy adhatja ez nekünk a húsát enni?”

53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.

53 Azt mondta Jézus nekik: „Legyen, ahogy mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia húsát és nem isszátok az ő vérét, nem lesz Élet bennetek.

54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ·

54 Aki rágja az én húsomat és issza az én véremet, annak örökléte van, és én feltámasztom az utolsó napon.

55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστι πόσις.

55 Mert az én húsom igazi élelem, és az én vérem igazi ital.

56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ.

56 Aki rágja az én húsomat és issza az én véremet, az bennem marad és én őbenne.

57 καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει δι᾽ ἐμέ.

57 Amint az élő Atya engem küldött, és én az Atya által élek, úgy aki engem rág, általam él.

58 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.

58 Ez az Égből alászállott kenyér nem olyan, mint amit apáitok ettek és meghaltak; aki ezt a kenyeret rágja, örökké fog Élni.”

59 Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ.

59 Ezeket mondta Kafarnaumban, a zsinagógában tanítva.

60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;

60 A tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, ezt mondták: „Kemény ige ez! Ki képes ezt hallgatni?”

61 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει;

61 Tudta Jézus magában, hogy tanítványai zúgolódnak emiatt, ezért mondta nekik: „Megbotránkoztat ez titeket?

62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον;

62 Hát mikor majd látjátok az Emberfiát felmenni oda, ahol azelőtt volt?

63 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν·

63 A Szellem az Elevenítő, a hús nem használ semmit. A beszédek, amiket elmondtam nektek: Szellem és Élet.

64 ἀλλὰ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἳ οὐ πιστεύουσιν. Ἤιδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν.

64 Azonban vannak köztetek némelyek, akik nem hisznek.” Mert Jézus kezdettől tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja.

65 καὶ ἔλεγεν Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός.

65 És mondta: „Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, csak akinek Atyám megadta azt.”

66 Ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν.

66 Ettől fogva sok tanítvány elhúzódott és többé nem jártak vele.

67 Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;

67 Tehát ezt mondta Jézus a tizenkettőnek: „Hát ti is el akartok menni?”

68 ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις,

68 Simon Péter azt felelte: „Uram, kihez mennénk? Az öröklét beszédei vannak nálad.

69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.

69 Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.”

70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν.

70 Azt válaszolta Jézus nekik: „Nem tizenkettőt választottam ki közületek? Egy közületek mégis áruló.”

71 ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου· οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα.

71 Ezt pedig Júdásra, az iskarióti Simon fiára mondta, mert ez árulója lett, egy a tizenkettő közül.

1 ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας; pontosan így van: Rabbi, mikor lettél itt?

 

Jn 7