Jn 5

 

1 Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα.

1 Ezek után volt a júdeaiak ünnepe, és Jézus fölment Jeruzsálembe.

2 Ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἰεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη Ἐβραϊστὶ Βηθζαθά, πέντε στοὰς ἔχουσα·

2 Van Jeruzsálemben a Juhkapunál egy medence, amelyet héberül Beteszdának neveznek, és öt oszlopcsarnoka van.

3 ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν.

3 Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, bénák sokasága.

4

(4)

5 ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα [καὶ] ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ·

5 Volt ott egy ember, aki már harmincnyolc éve erőtlen volt.

6 τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;

6 Mikor Jézus meglátta őt elfekvőként és megismerte, hogy már sok ideje van így, mondja neki: „Akarsz-e egészséges lenni?”

7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.

7 A beteg azt felelte: „Uram, nincs emberem, aki, amikor felkavarodik a víz, bedobjon engem a medencébe. Mire pedig én odaérek, más lép be előttem.”

8 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.

8 Jézus azt mondja neki: „Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!”

9 καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

9 Az ember azonnal egészséges lett, fogta az ágyát és járt. Azon a napon pedig Szombat volt.

10 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ Σάββατόν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράβαττον.

10 Tehát a júdeaiak ezt mondták a meggyógyítottnak: „Szombat van, nem kezdheted el vinni az ágyadat.”

11 ὃς δὲ ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ὁ ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν Ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.

11 Az pedig feleli nekik: „Aki egészségessé tett, az mondta nekem: ’Fogd az ágyadat és járj.”

12 ἠρώτησαν αὐτόν Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι Ἆρον καὶ περιπάτει;

12 Megkérdezték erre: „Ki az az ember, aki azt mondta neked: ’Fogd és járj?’ ”

13 ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν, ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.

13 A meggyógyult azonban nem tudta, hogy ki volt az, mert Jézus eltávozott a helyszínen lévő tömegből.

14 Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν [ὁ] Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται.

14 Később Jézus megtalálta őt a Templomban, és ezt mondta neki: „Lám, egészséges lettél, többé ne vétkezz, nehogy valami rosszabb történjék veled.”

15 ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.

15 Az ember elment és megvitte a hírt, hogy Jézus volt az, aki egészségessé tette őt.

16 καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦν ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ.

16 A júdeaiak pedig üldözni kezdték Jézust azért, mert ezeket Szombaton tette.

17 ὁ δὲ ἀπεκρίνατο αὐτοῖς Ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι.

17 Jézus azt felelte nekik: „Az én Atyám mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodom.”

18 διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ.

18 Ezért a júdeaiak még inkább az életére törtek, mivel nem csak megszegte a Szombatot, hanem az Istent is Atyjának mondta, és egyenlővé tette magát az Istennel.

19 Ἀπεκρίνατο οὖν [ὁ Ἰησοῦς] καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδὲν ἂν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ.

19 Jézus azt felelte nekik: „Legyen, ahogy mondom nektek, a Fiú nem képes tenni semmit, hacsak azt nem, amit lát, hogy az Atya tesz. Mert, amiket ő tesz, azokat teszi ugyanúgy a Fiú is.

20 ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε.

20 Az Atya ugyanis kedveli a Fiút, és mindent megmutat neki, amit tesz, ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy csodálkozzatok,

21 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ.

21 mert amint az Atya feltámasztja a halottakat és Életre kelti, úgy a Fiú is Életre kelti, akiket akar.

22 οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ,

22 Az Atya nem ítél meg senkit, az ítéletet egészen a Fiúnak adta át,

23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν.

23 hogy mindenki tisztelje a Fiút, mint ahogy tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, az Atyát sem tiszteli, aki Őt küldte.”

24 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.

24 „Legyen, ahogy mondom nektek, aki az én Igémet hallgatja és hisz annak, aki engem küldött, annak örökléte van, és nem ítéletre jut, hanem átlépett a halálból az Létbe.

25 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστὶν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν.

25 Legyen, ahogy mondom nektek, jön az óra, és már itt van, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának hangját, és a hallók Élni fognak.

26 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ·

26 Mert amint az Atyának Léte van önmagában, úgy a Fiúnak is Lét adatott önmagában,

27 καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν.

27 és hatalmat adott neki, hogy ítéletet tegyen, mert Ő az Emberfia.

28 μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ

28 Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, mikor mindnyájan, akik a sírokban meghallják az Ő hangját,

29 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.

29 és kijönnek, akik a jó dolgokat tették, az Élet feltámadásába; akik pedig a hitvány dolgokat gyakorolták, az ítélet feltámadásába.

30 Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.

30 Én nem tehetek magamtól semmit. Amint hallok, úgy ítélek, és ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki engem küldött.

31 Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής·

31 Ha én tanúskodom önmagamról, a tanúságom nem igaz.

32 ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ.

32 Más az, aki tanúskodik rólam, és tudom, hogy igaz az a tanúság, amelyet rólam tesz.

33 ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάνην, καὶ μεμαρτύρηκε τῇ ἀληθείᾳ·

33 Ti elküldettetek Jánoshoz, és ő tanúságot tett az Igazságról.

34 ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε.

34 Azonban én nem fogadom el az ember tanúságát, hanem azért mondom ezeket, hogy üdvözüljetek.

35 ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ·

35 Amaz maga gyújtotta, fénylő lámpa volt, ti pedig örvendezni akartatok egy ideig az ő fényében.

36 ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάνου, τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν,

36 Azonban én nagyobb tanúságot bírok Jánosnál. A művek, amiket az Atya megadott nekem, hogy beteljesítsem azokat, azok a művek, amiket teszek, tanúskodnak felőlem, hogy az Atya küldött engem.

37 καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε,

37 Az Atya, aki küldött engem, az tanúskodik felőlem. Ti az ő hangját valaha is meg nem hallottátok, az ő alakját (képzetét) meg nem láttátok,

38 καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε.

38 és az Ő Igéje nem marad meg bennetek, mert nem hisztek annak, akit Ő küldött.

39 ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·

39 Kérdezzétek az Írásokat, mert úgy vélitek, azokban van az öröklét. Azok tanúskodnak felőlem;

40 καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε.

40 de nem akartok hozzám jönni, hogy Életetek legyen.

41 Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω,

41 Nem fogadok el emberektől dicséretet.

42 ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς.

42 Rólatok ellenben tudom, hogy Isten szeretete nincs bennetek.

43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε.

43 Én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtok el engem. Ha majd más jön a saját nevében, azt el fogjátok fogadni.

44 πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρ᾽ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου [θεοῦ] οὐ ζητεῖτε;

44 Hogyan is tudnátok hinni ti, akik egymástól kaptok dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely egyedül Istennél van, nem keresitek?

45 μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωυσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε.

45 Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni titeket az Atyánál! Van, aki vádol benneteket: Mózes, akiben reménykedtek.

46 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν.

46 Mert ha Mózesnek hinnétek, talán nekem is hinnétek, mert Ő énrólam írt.

47 εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε;

47 Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, hogyan hisztek az én szavaimnak?”

 

Jn 6