Jn 3

 

1 Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

1 Volt egy ember a farizeusok közül, Nikodémosz a neve, a júdeaiak (egyik) főembere.

2 οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ.

2 Ez elment hozzá este és ezt mondta neki: „Rabbi, tudjuk, Istentől jött tanító vagy, mert ezeket a jeleket senki sem teheti, amiket te teszel, ha csak nem Istentől van.”

3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

3 Jézus felelt és mondta neki: „Legyen, ahogy mondom neked, ha csak nem születik valaki újfent, nem láthatja az Isten Országát.”

4 λέγει πρὸς αὐτὸν [ὁ] Νικόδημος Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;

4 Így szólt hozzá Nikodémosz: „Hogyan képes az ember öregként születni? Nem mehet be megszületni az anyja méhébe másodszor is.”

5 ἀπεκρίθη [ὁ] Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

5 Jézus válaszolja: „Legyen, ahogy mondom neked: ha csak valaki nem születik vízből és Szellemből, nem képes bemenni az Isten Országába.”

6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν.

6 Ami húsból született, az hús, és ami Szellemből született, az Szellem.

7 μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν.

7 Ne csodálkozz, hogy azt mondom neked: Szükséges nektek újfent születnetek.

8 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος.

8 A Szellem ott szellen, ahol akar, hallod a hangját, azonban nem tudod, hogy honnan jön és hová megy; így van mind, aki a Szellemből született.”

9 ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;

9 Nikodémosz ezt válaszolta neki: „Hogyan történhetnek meg ezek?”

10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις;

10 Jézus ezt válaszolta: „Te vagy a tanítója Izraelnek, és nem ismered ezeket?

11 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε.

11 Legyen, ahogy mondom neked: amit tudunk, azt beszéljük el, és amit látunk, arról tanúskodunk, és a mi tanúságunkat nem fogadjátok el.

12 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε;

12 Ha földi dolgokat mondtam nektek és nem hittétek, hogyan hisztek majd, ha Égi dolgokról beszélek.

13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

13 Senki sem ment fel az Égbe, ha csak nem az, aki az Égből jött le, az Emberfia.

14 καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,

14 Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának fölemeltetnie,

15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

15 hogy örökléte legyen mindnek, aki benne hisz.

16 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

16 Mert úgy szerette Isten a Világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mind, aki hisz Őbenne, el ne pusztuljon, hanem inkább örökléte legyen.

17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ.

17 Mert nem azért küldte az Isten a Fiút a Világba, hogy megítélje a Világot, hanem hogy megmentessék általa a Világ.

18 ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται. ὁ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

18 A benne hívő nem ítéltetik meg, de aki nem hisz, az már meg is ítéltetett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében.

19 αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα.

19 Az ítélet pedig ez: Mert bár a fény a Világba jött, az emberek inkább a Sötétséget szerették, mint a fényt; mert a műveik gonoszak voltak.

20 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ·

20 Mert mind, aki a hitványságot teszi, gyűlöli a fényt, és nem megy a fényre, hogy el ne marasztalják a munkálkodását.

21 ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα.

21 Aki azonban az Igazságot cselekszi, az a fényhez megy, hogy megnyilvánuljanak a tettei, mert az Istenben cselekedte azokat.”

22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν.

22 Ezek után Jézus Júdea földjére ment tanítványaival. Ott tartózkodott és ott merített be.

23 ἦν δὲ καὶ [ὁ] Ἰωάνης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο·

23 János szintén bemerített, Enonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és odamentek és bemerítkeztek.

24 οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν Ἰωάνης.

24 Akkor ugyanis János még nem volt a börtönbe vetve.

25 Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάνου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ.

25 Vitatkozás kezdődött tehát, János tanítványai és egy júdeai közt a tisztulásról.

26 καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰωάνην καὶ εἶπαν αὐτῷ Ῥαββεί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

26 Odamentek Jánoshoz és mondták neki: „Az, aki veled volt a Jordánon túl, és akiről tanúskodtál, lám, ő is bemerít, és mindenki hozzá megy.”

27 ἀπεκρίθη Ἰωάνης καὶ εἶπεν Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲν ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.

27 János azt felelte: „Az ember semmit sem képes felfogni, ha csak meg nem adatott neki az Égből.

28 αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον [ἐγώ] Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός, ἀλλ᾽ ὅτι Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου.

28 Ti magatok vagytok a tanúim, hogy ezt mondtam: Nem én vagyok a Felkent, hanem az vagyok, akit Ő előtte küldtek.

29 ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται.

29 Akié a menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig ott áll és hallja őt, és ujjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm most beteljesedett.

30 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.

30 Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.

31 Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστὶν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ· ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν·

31 Aki fölülről jövő, az fölötte van mindenkinek. Aki a földből való, az földi és a földből beszél; aki az Égből jövő, az feljebb való mindenkinél.

32 ὃ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει.

32 A látottakról és a hallottakról tanúskodik, de az ő tanúságát senki sem fogadja el.

33 ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν.

33 Aki elfogadja a tanúságát, az pecséttel bizonyítja, hogy az Isten Igaz.

34 ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα.

34 Mert, akit az Isten küldött, az Isten Igéit beszéli, mert nem mértékkel adatik a Szellem.

35 ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

35 Az Atya szereti a Fiút, és mindent az Ő kezébe adott.

36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν.

36 Aki a Fiúban hisz, annak örökléte van; aki pedig nem hisz a Fiúban, az nem látja meg az Életet, hanem Isten indulata marad rajta.”

 

Jn 4