Jn 21

 

1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.

1 Ezek után ismét megmutatta magát Jézus a tanítványoknak a Tibériási tengernél. Így mutatkozott meg:

2 Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.

2 Együtt voltak Simon Péter, Tamás, akit Ikernek mondanak, a Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, és másik kettő a tanítványok közül.

3 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος Ὑπάγω ἁλιεύειν· λέγουσιν αὐτῷ Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθαν καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.

3 Simon Péter azt mondta nekik: „Halászni indulok.” Azok ezt mondták neki: „Elmegyünk mi is veled.” Kijöttek és beléptek a hajóba, de azon az éjszakán nem fogtak semmit.

4 πρωίας δὲ ἤδη γινομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν· οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν.

4 Már kora reggel volt, Jézus a tengerpartra állt, de a tanítványok még nem tudták, hogy Jézus az.

5 λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Οὔ.

5 Jézus azt mondta nekik: „Gyermekeim, nincs valami harapnivalótok?” Ezt felelték neki: „Nincs”

6 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.

6 Ő pedig ezt mondta nekik: „Dobjátok be a hajó jobb részén a hálót, és találni fogtok!” Tehát bedobták, de már nem volt erejük bevonni a halakkal való telítettsége miatt.

7 λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Ὁ κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, ἦν γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν·

7 Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amikor Simon Péter hallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mivel neki volt vetkőzve, és bevetette magát a tengerbe.

8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

8 A többi tanítvány pedig a hajóval jött ki, mert nem voltak messze a földtől, csak mintegy kétszáz könyöknyire, a hálót húzván a halakkal.

9 Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον.

9 Amint a földre léptek, meglátták az égő parazsat, ráhelyezve halat és kenyeret.

10 λέγει αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.

10 Jézus mondja nekik: „Hozzatok a halakból, amit most fogtatok!”

11 ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

11 Tehát visszalépett Simon Péter és a földre húzta a hálót, ami teli volt százötvenhárom nagy hallal és bár ennyi volt, nem szakadozott a háló.

12 λέγει αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν.

12 Ezt mondta nekik Jézus: „Nosza, reggelizzetek!” a tanítványok közül senki sem merte őt megkérdezni: Ki vagy? Mert tudták, hogy az Úr.

13 ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως.

13 Jézus odament és fogta a kenyeret és odaadta nekik és hasonlóan a halat is.

14 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.

14 Már harmadszor mutatkozott meg a tanítványoknak Jézus, azóta, hogy felkelt a halálból.

15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Βόσκε τὰ ἀρνία μου.

15 Miután ettek, Jézus ezt mondja Simon Péternek: „János fia Simon, inkább szeretsz-e engem ezeknél?” Az ezt mondja neki: „Igen, Uram! Te tudod, hogy kedvellek téged.” Ezt mondja neki: „Legeltesd a bárányaimat!”

16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Ποίμαινε τὰ προβάτιά μου.

16 Majd másodszor is mondja neki: „János fia Simon, szeretsz-e engem?” Az mondja neki: „Igen Uram! Te tudod, hogy kedvellek téged.” Erre mondja neki: „Pásztorold a juhaimat!”

17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάνου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Βόσκε τὰ προβάτιά μου.

17 Harmadszor is mondja neki: „János fia Simon, kedvelsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is mondta neki: „Kedvelsz engem?” És így szólt hozzá: „Uram, te mindent tudsz, te ismered, hogy kedvellek téged!” Jézus ezt mondja neki: „Legeltesd juhaimat!

18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος ζώσει σε καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

18 Legyen, ahogy mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Mikor megöregszel, kinyújtod kezedet, más övez fel téged és oda visz majd, ahova nem akarod.”

19 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι.

19 Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. És ezt mondta neki: „Kövess engem!”

20 Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;

20 Péter látta visszafordulva őket követőként azt a tanítványt, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán odahajolt őhozzá és mondta: „Uram, ki az, aki elárul téged?”

21 τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ Κύριε, οὗτος δὲ τί;

21 Tehát mikor meglátta ezt Péter, így szól Jézushoz: „Uram, és ő hogy?”

22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀκολούθει.

22 Jézus így szól neki: „Ha azt akarom, hogy maradjon míg eljövök, mit törődsz vele? Te kövess engem!”

23 Ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ᾽ Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;

23 Kiment tehát a testvérek közé a beszéd, hogy az a tanítvány nem hal meg; pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem: ’Ha azt akarom, hogy maradjon míg eljövök, mit törődsz vele?’

24 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.

24 Ez az a tanítvány, aki tanúskodik ezek felől, és aki ezeket leírta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága.

25 Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν, οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία.

25 Azonban van még sok más is, amiket Jézus tett, ha azokat egyenként megírnánk, azt gondolom, az egész Világ sem tudná befogadni a megírandó könyveket.