Jn 20

 

1 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου.

1 A hét első napján, korán, még szürkületkor, magdalai Mária kiment a sírhoz, és látta, hogy a követ elvitték a sírtól.

2 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.

2 Tehát futott, és megérkezett Simon Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit szeretett Jézus, és mondta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették őt!”

3 Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον.

3 Erre Péter és a másik tanítvány kimentek, és megérkeztek a sírba.

4 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχειον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,

4 Ketten hasonlóan futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott Péternél, és elsőnek ért a sírba.

5 καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν.

5 Odahajolva látta a gyolcsokat letéve, de mégsem ment be.

6 ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,

6 Ekkor megérkezett Simon Péter is őt követve, és bement a sírba, a gyolcsot letéve,

7 καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον·

7 és a kendőt, ami a fején volt, nem a gyolcs mellé helyezve, hanem egy külön helyen begöngyölve látta.

8 τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν·

8 Akkor tehát bement a sírba a másik tanítvány is, aki elsőnek érkezett, látott és hitt.

9 οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.

9 Mert még nem értették az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül.

10 ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαθηταί.

10 Ezután ismét elmentek az tanítványok.

11 Μαρία δὲ ἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἔκλαιεν παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον,

11 Mária sírva állt kinn a sírnál. Amint sírt, odahajolt a sírba.

12 καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.

12 Látott két hírnököt fehérben üldögélni, egy a fejnél, egy a lábaknál, ahol Jézus teste feküdt.

13 καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι Ἦραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.

13 Azok ezt mondták neki: „Asszony, miért sírsz?” Azt mondta nekik: mert elvitték az Uramat és nem tudom hová tették.

14 ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν.

14 Amint ezeket kimondta, hátrafordult, és látja Jézust ott állva, de nem tudta, hogy Jézus az.

15 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

15 Jézus mondja neki. „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Ő pedig azt gondolta, hogy a kertész az, így szólt hozzá: „Uram, ha te vitted el őt, mond el nekem, hová tetted, és én elviszem őt.”

16 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἐβραϊστί Ῥαββουνεί (ὃ λέγεται Διδάσκαλε).

16 Jézus ezt mondta neki: „Mária!” Ő megfordult és ezt mondta neki héberül: „Rabboni!” (ami tanítót jelent).

17 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν.

17 Jézus ezt mondja neki: „Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj el a testvéreimhez, és mond nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”

18 ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα τὸν κύριον καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

18 Magdalai Mária elment küldöttként a tanítványokhoz, hogy látta az Urat, és ezeket mondta neki.

19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν.

19 Annak a hét első napjának estéjén, ahol a tanítványok voltak, a kapu be volt zárva a júdeaiaktól való félelem miatt, Jézus eljött, és középre állt, és ezt mondta nekik: „Békességet nektek!”

20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον.

20 Ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Urat látván megörültek a tanítványok.

21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς [ὁ Ἰησοῦς] πάλιν Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.

21 Jézus, ismét mondta nekik: „Békességet nektek! Amint küldött engem az Atya, úgy küldelek én is titeket.”

22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς Λάβετε πνεῦμα ἅγιον·

22 Ezeket mondva rájuk fújt és mondja nekik: „Fogjátok a Szent Szellemet!

23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς· ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται.

23 Akiknek elbocsátjátok a vétkeit, elbocsáttatik nekik, akiknek megtartjátok, megtartatik.”

24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς.

24 Azonban Tamás, akit Ikernek mondanak, nem volt velük, mikor Jézus eljött.

25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

25 A többi tanítvány elmondta neki: „Láttuk az Urat!” Ő azonban ezt mondta: „Ha csak nem látom kezében a szegek helyét, és nem teszem ujjaimat a szegek helyére, és teszem kezemet az ő oldalába, nem fogok hinni!”

26 Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν.

26 Nyolc nap múlva ismét együtt voltak az ő tanítványai, Tamás is velük volt. Bár a kapuk bezártak voltak, Jézus eljött, középre állt, és mondta: „Békességet nektek!”

27 εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.

27 Ezután azt mondja Tamásnak: „Hozd ide az ujjaidat és nézd a kezemet, hozd ide a kezedet és tedd az oldalamba és ne légy hitetlen, hanem hívő!”

28 ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου.

28 Tamás ezt felelte neki: „Az én Uram (és) az én Istenem!”

29 λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας; μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.

29 Jézus mondta neki: „Mert megláttál engem, hiszel; boldogok, akik nem láttak és hisznek.”

30 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν, ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

30 Jézus még sok más jelet is tett a tanítványai szeme láttára, amik nincsenek megírva ebben a könyvben.

31 ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

31 Ezek pedig leírattak, hogy higgyetek, mert Jézus a Felkent, az Isten Fia, és hogy hívőként öröklétetek legyen az Ő nevében.

 

Jn 21