Jn 2

 

1 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ·


1 A harmadik napon menyegző tartottak a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja.

2 ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον.

2 Jézus is meg lett hívva tanítványaival a menyegzőre.

3 καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν Οἶνον οὐκ ἔχουσιν.

3 Amikor a bor fogytán volt, Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk.”

4 καὶ λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου.

4 Jézus így válaszolt neki: „Mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám!”

5 λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις Ὅτι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε.

5 Anyja ekkor így szólt a szolgáknak: „Tegyétek, amit mond nektek!”

6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

6 Feküdt ott hat kő-vízedény a júdeaiak tisztulására, egyenként két- vagy hárommérős.

7 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος· καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω.

7 Jézus így szólt nekik: „Töltsétek meg az edényeket vízzel!” Megtöltötték őket teljesen.

8 καὶ λέγει αὐτοῖς Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν.

8 Ekkor így szólt hozzájuk: „Most merjétek ki és vigyétek a násznagynak.” Azok vittek neki.

9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος

9 Amint megízlelte a borrá lett vizet, mivel nem tudta, honnan van – a szolgálók azonban tudták, hogy a vízből merték – hívta a vőlegényt,

10 καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

10 és így szólt neki: „Minden ember először a jó bort hozza, majd amikor megittasodtak, a kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort.”

11 Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

11 Jézus ezzel kezdte meg jeleit tenni a galileai Kánában; és kinyilatkoztatta dicsőségét és tanítványai hittek benne.

12 ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟ κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

12 Azután lement Kafarnaumba, Ő és anyja, a testvérei és a tanítványai, és ott maradtak néhány napig.

13 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἰεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς.

13 Közel volt a júdeaiak Pászkája, és Jézus felment Jeruzsálembe.

14 καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους,

14 A Templomban ökör-, juh-, és galamb-kereskedőket talált, s az odatelepedett pénzváltókat.

15 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὰ κέρματα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν,

15 Akkor kötelekből korbácsot készített és mindet kivetette a Templomból, a juhokkal és az ökrökkel együtt, a pénzváltók érmeit szétszórta, az asztalaikat felforgatta,

16 καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου.

16 a galambárusoknak pedig ezt mondta: „Vigyétek innen el ezeket, ne tegyétek Atyám hajlékát kereskedőteleppé!”

17 Ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.

17 Akkor visszaemlékeztek a tanítványai, hogy írva van: ’Emészt engem a buzgóság hajlékodért.’

18 Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς;

18 Azonban ezt felelték neki a júdeaiak: „Milyen jeleket mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed?”

19 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ [ἐν] τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.

19 Jézus ezt felelte nekik: „Bontsátok csak el innen ezt a Szentélyt, és én harmadnapra felemelem!”

20 εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;

20 A júdeaiak ezt válaszolták: „Negyvenhat esztendeig építtetett ez a Szentély és te harmadnapra fel fogod emelni?”

21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.

21 Ő azonban a saját testének a Szentélye felől mondta ezt.

22 Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.

22 Mert, amikor fölkelt a halálból, a tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és az Igének, amit Jézus mondott.

23 Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἰεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει·

23 Amikor Jeruzsálemben volt a Pászka ünnepén, sokan hittek az Ő nevében, minthogy látták az Ő jeleit és tetteit.

24 αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας

24 De Jézus nem hitt nekik, mert ismerte mindnyájukat.

25 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

25 És mert nem szorult rá, hogy valaki is tanúságot tegyen az emberről, ismerte Ő, mi volt az emberben.

 

Jn 3