Jn 19

 

1 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν.

1 Tehát ezután Pilátus fogta Jézust és megostoroztatta,

2 καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν,

2 és a katonák tövisből koszorút fontak és a fejére tették, és bíborköpenyt vetettek rá.

3 καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων· καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα.

3 Odaléptek hozzá és így szóltak: „Örvendj, júdeaiak fejedelme!” és arcul verték.

4 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πειλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς Ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ.

4 Pilátus ismét kiment és mondta nekik: „Lám, kivezetem őt, hogy megismerjétek, hogy semmiféle vétket sem találtam benne.”

5 ἐξῆλθεν οὖν [ὁ] Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος.

5 Ekkor kijött Jézus töviskoszorút és bíborköpenyt viselve. Ő pedig azt mondta: „Lássátok, az ember!”

6 ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.

6 Amikor a főpapok és a kíséretük meglátták, kiáltozni kezdtek, mondva: „Feszítsd meg, feszítsd meg!” Pilátus így szólt nekik: „Ti fogjátok őt és feszítsétek meg, mert én nem találok benne vétket!”

7 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν.

7 A júdeaiak ezt felelték neki: „Nekünk Törvényünk van, és a Törvény szerint meghalni tartozik, mert az Isten Fiává tette magát!”

8 Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πειλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη,

8 Amikor Pilátus ezeket a szavakat hallotta, még jobban félt,

9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ Πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ.

9 és ismét bement a laktanyába, és így szólt Jézushoz: „Honnan vagy te?” Jézus azonban nem adott feleletet neki.

10 λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε;

10 Pilátus, tehát ezt mondta neki: „Nekem nem beszélsz? Nem tudod, hogy hatalmam van elpusztítani téged, és hatalmam van keresztre feszíteni téged?”

11 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν· διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει.

11 Jézus ezt felelte: „Semmi hatalmad sem volna felettem, ha csak föntről nem adatott volna az neked. Ezért az engem neked adónak nagyobb bűne van.”

12 ἐκ τούτου ὁ Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι.

12 Ettől fogva Pilátus azt kívánta, hogy eloldozhassa őt. De a júdeaiak ezt kiáltozták: „Ha ezt eloldozod, nem vagy barátja a Cézárnak! Mindaz, ki uralkodóvá teszi magát, ellentmond a Cézárnak.”

13 Ὁ οὖν Πειλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἐβραϊστὶ δὲ Γαββαθά.

13 Mikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kivezette Jézust, és azon a helyen, amit mozaiknak mondanak, héberül Gabbatának, leült a szónoki emelvényen.

14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.

14 A Pászka előkészülete volt, körülbelül a hatodik óra volt. Így szólt a júdeaiakhoz: „Lám, a ti fejedelmetek!”

15 ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

15 De azok kiáltoztak: „Vidd el, vidd el, feszítsd meg!” Pilátus ezt mondta nekik: „A fejedelmeteket feszítsem meg?” A főpapok ezt felelték: „Nincs fejedelmünk, csak Cézárunk!”

16 τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ. Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν·

16 Akkor odaadta nekik őt, hogy keresztre feszítsék. Átvették tehát Jézust.

17 καὶ βαστάζων αὑτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον, ὃ λέγεται Ἐβραϊστὶ Γολγοθά,

17 És a keresztet magának felemelve kiment a Koponya Helyre, amelyet a héberül Golgotának mondanak.

18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν.

18 Ott őt keresztre feszítették, és vele másik kettőt innen is, onnan is, Jézust pedig középütt.

19 ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πειλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

19 Pilátus pedig feliratot írt, amit a keresztre feltett. Ez volt megírva: Názáreti Jézus, a júdeaiak fejedelme.

20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἐβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί.

20 Ezt a feliratot pedig sokan megismerték a júdeaiak közül, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol keresztre feszítették Jézust. És meg volt írva héberül, rómaiul, görögül.

21 ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων Μὴ γράφε Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἰμί.

21 A júdeaiak főpapjai ezt mondták Pilátusnak: „Ne azt írd: A júdeaiak fejedelme, hanem hogy: Ez azt mondta: ’A júdeaiak fejedelme vagyok’!”

22 ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος Ὃ γέγραφα γέγραφα.

22 Pilátus ezt felelte: „Amit megírtam, azt megírtam!”

23 Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσερα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾽ ὅλου·

23 A katonák pedig, miután keresztre feszítették Jézust, fogták a ruháit és négy részre osztották, mindegyik katonának egy rész, és a köntöst is. A köntös pedig varratlan volt, felülről egyben szőve.

24 εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν·

24 Ekkor ezt mondták egymásnak: „Ne hasítsuk szét, hanem vessük sorsot, hogy kié legyen. Hogy az Írás teljesedjék, ami így szól: „Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek!„ A katonák tehát ezeket tették.

25 ἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

25 A keresztnél ott állt Jézus anyja, az anyja nővére, Mária, Kleofás felesége, és a magdalai Mária.

26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ μητρί Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου·

26 Mikor Jézus látta anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, ezt mondta az anyjának: „Asszony, lásd a te fiad!”

27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ Ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

27 Aztán ezt mondta a tanítványnak: „Lásd, a te anyád!” és attól az órától fogva magához vette őt a tanítvány.

28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφὴ λέγει Διψῶ.

28 Ezután Jézus, aki tudta, hogy minden beteljesedett, hogy az Írás beteljesedjék, ezt mondta: „Szomjazom.”

29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.

29 Épp ott volt egy ecettel teli edény, ezért ecettel telt szivacsot tettek egy izsópra, és a szájához vitték.

30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν Τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.

30 Mikor tehát Jézus elfogadta az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” És odaadta Szellemét, fejét lehajtva.

31 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν.

31 A júdeaiak, mivel az előkészület napja volt, hogy a testek ne maradjanak a kereszten a Szombatra, kérték Pilátust, hogy törjék meg a lábszárcsontjaikat és vegyék le őket.

32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συνσταυρωθέντος αὐτῷ·

32 Tehát jöttek a katonák és eltörték az első lábszárát, majd a másik vele együtt keresztre feszítettét,

33 ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη,

33 amikor azonban Jézust elérték, minthogy látták, hogy már meghalt, nem törték el a lábszárát,

34 ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ.

34 hanem a katonákból az egyik, a lándzsájával megszúrta az oldalát, és azonnal vér és víz jött ki.

35 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύητε.

35 Aki ezt látta, tanúságot tett, és igaz az ő tanúsága, és ő tudja, hogy igazat szól, és ti is higgyetek neki.

36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ.

36 Mert ezek lettek, hogy beteljesedjék az Írás: ’Csontját ne törjék össze!’

37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν.

37 És egy másik Írás ismét mondja: ’Látni fogják azt, akit keresztül szúrtak.’

38 Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πειλᾶτον Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς [τοῦ] Ἰησοῦ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πειλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ.

38 Ezek után pedig arimateai József, aki titokban Jézus tanítványa volt, mert félt a júdeaiaktól, kérte Pilátust, hogy Jézus testét levehesse. Pilátus megengedte. Elment tehát és levette a testet.

39 ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων ἕλιγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν.

39 Megjött Nikodémosz is, aki először éjszaka ment hozzá, és hozott mirha és áloé keveréket, mintegy száz fontot.

40 ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν.

40 Fogták tehát Jézus testét, és az illatszerekkel együtt gyolccsal körülkötötték, ahogy a júdeaiaknál temetni szokás.

41 ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος·

41 Volt azon a helyen, ahol megfeszítették, egy gyümölcsös, és a gyümölcsösben egy új sír, amelyikbe még senkit sem helyeztek.

42 ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.

42 A júdeaiak készülete miatt és mert közel volt a sír, oda tették Jézust.

 

Jn 20