Jn 18

 

1 Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ Χειμάρρου τῶν Κέδρων ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

1 Jézus ezeket mondva tanítványaival együtt kiment a Kedron patakon túlra, ahol volt egy gyümölcsös; oda ment be, ő és az ő tanítványai.

2 ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

2 Az Őt eláruló Júdás is ismerte ezt a helyet, mert Jézus sokszor gyűlt ott össze tanítványaival.

3 ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ [ἐκ] τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.

3 Júdás, tehát vett egy csapatot a főpapoktól és a farizeusoktól poroszlókat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal, és fegyverekkel.

4 Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτὸν ἐξῆλθεν, καὶ λέγει αὐτοῖς Τίνα ζητεῖτε;

4 Jézus pedig, aki tudott mindent, kiment eléjük és megkérdezte őket: „Kit kerestek?”

5 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι. ἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν.

5 Ők azt felelték: „A názáreti Jézust.” Ezt mondta nekik: „Én vagyok.” Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt.

6 ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί.

6 Mikor azt mondta nekik: Én vagyok, meghátráltak és a földre estek.

7 πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς Τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον.

7 Tehát ismét megkérdezte őket: „Kit kerestek?” azok pedig mondták: „A názáreti Jézust.”

8 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι· εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν·

8 Jézus válaszolta: „Mondtam nektek: Én vagyok! Tehát, ha engem kerestek, hagyjátok ezeket elmenni.”

9 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι Οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.

9 Hogy az Ige, amit mondott beteljesedjék: Akiket nekem adtál, azokból senkit sem vesztettem el.

10 Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.

10 Simon Péternek volt egy kardja, kirántotta és lesújtott a főpap rabszolgájára, és levágta a jobb fülét. A rabszolga neve Malkusz volt.

11 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην· τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτό;

11 Jézus erre ezt mondta Péternek: „Dugd kardodat a hüvelyébe! Ne igyam ki a poharat, amit az Atya adott nekem?”

12 Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν

12 Ekkor, tehát a csapat, az ezredes, és a júdeaiak szolgái elfogták Jézust és megkötözték őt.

13 καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καιάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου·

13 Annáshoz vitték először, mert ő volt Kaifás apósa, aki főpap volt abban az évben.

14 ἦν δὲ Καιάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.

14 Kaifás volt az, aki azt a tanácsot adta a júdeaiaknak, hogy hasznosabb, ha egy ember hal meg a népért.

15 Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως,

15 Simon Péter és egy másik tanítvány követték Jézust, ez a másik tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal a főpap udvarába.

16 ὁ δὲ Πέτρος ἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον.

16 Azonban Péter a kapun kívül állt. Ekkor a másik tanítvány, a főpap ismerőse, kiment szólt a kapuslánynak, és bevezette Pétert.

17 λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί.

17 Ekkor ezt mondta Péternek a kapuslányka: „Nem vagy te is ennek az embernek a tanítványai közül?” Ezt mondta annak: „Nem vagyok!”

18 ἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψύχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος.

18 Ott álldogáltak a rabszolgák és a poroszlók, tüzet csináltak, mert hideg volt, és melegedtek. És Péter is ott volt közöttük és melegedett.

19 Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.

19 Ekkor a főpap, tanítása és a tanítványok felől kérdezte Jézust.

20 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν·

20 Jézus ezt felelte neki: „Én nyíltan beszéltem a Világnak, én mindig a zsinagógában tanítottam és a Templomban, ahol a júdeaiak mind összejönnek, és rejtve semmit sem beszéltem.

21 τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ.

21 Miért kérdezel engem? Kérdezd azokat, az engem hallgatókat, mit beszéltem. Lám, ők tudják, mit mondtam.”

22 ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;

22 Amikor ezeket mondta, egy mellette álló szolga arcul ütötte, ezt mondva Jézusnak: „Így felelsz a főpapnak?”

23 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις;

23 Jézus ezt felelte: „Ha rosszul szóltam, tanúsítsd a rosszat, ha pedig jól, miért ütsz engem?”

24 Ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ Ἅννας δεδεμένον πρὸς Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα.

24 Ekkor Annás elküldte őt megkötözve Kaifáshoz, a főpaphoz.

25 Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν Οὐκ εἰμί.

25 Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor azt mondták neki: „Nem vagy te is az ő tanítványai közül?” Ő letagadta és mondta: „Nem vagyok!”

26 λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ;

26 A főpap rabszolgái közül egy, rokona annak, akinek Péter levágta a fülét, ezt mondta: „Én nem téged láttalak a gyümölcsösben ővele?”

27 πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος· καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

27 Péter ismét letagadta, és azonnal megszólalt a kakas.

28 Ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καιάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωί· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα.

28 Jézust Kaifástól a laktanyába vezették. Hajnal volt. Ők nem mentek be a laktanyába, hogy be ne szennyeződjenek, és megehessék a pászkát.

29 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καί φησιν Τίνα κατηγορίαν φέρετε τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

29 Akkor kijött Pilátus hozzájuk és kérdezte: „Milyen vádat hoztok eme ember ellen?”

30 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν.

30 Azt felelték neki: „Ha nem tett volna gonoszat, nem adtuk volna neked oda őt.”

31 εἶπεν οὖν αὐτοῖς Πειλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα·

31 Ekkor azt mondta nekik Pilátus: „Fogjátok meg őt ti, és ítéljétek el a ti Törvényetek szerint.” A júdeaiak ezt mondták neki: „Nekünk nincs megengedve, hogy bárkit is megöljünk.”,

32 ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν.

32 hogy Jézus Igéje beteljesedjék, amit mondott jelezve, hogy mily halállal fog meghalni.

33 Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πειλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

33 Tehát ismét bement Pilátus a laktanyába és hívatta Jézust és mondta neki: „Te vagy-e a júdeaiak fejedelme?”

34 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;

34 Jézus ezt felelte: „Magadtól mondod ezt vagy mások mondták ezt neked rólam?”

35 ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας;

35 Pilátus ezt felelte: „Hát júdeai vagyok én? A te nemzeted és a főpapok adtak téged nekem. Mit tettél?”

36 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

36 Jézus ezt felelte: „Az én Országom nem ebből a Világból van. Ha az én Országom ebből a Világból volna, az én kíséretem küzdene, hogy át ne adassak a júdeaiaknak. Így hát az én Országom nem innen való.”

37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη [ὁ] Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

37 Ekkor Pilátus ezt mondta neki: „Tehát fejedelem vagy?” Jézus ezt felelte: „Te mondod, hogy fejedelem vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a Világba, hogy tanúskodjam az Igazságról. Mind, aki az Igazságból való, hallgat a hangomra.”

38 λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Τί ἐστιν ἀλήθεια; Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν·

38 Pilátus ezt mondta neki: „Mi az Igazság?” És ezt mondva ismét kiment a júdeaiakhoz; és ezt mondta: „Én nem találtam semmilyen bűnt sem őbenne.

39 ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν [ἐν] τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

39 Szokás pedig nálatok, hogy szabadon bocsássak valakit a Pászkán. Akarjátok-e, hogy eloldozzam nektek a júdeaiak fejedelmét?”

40 ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

40 Ekkor ismét kiáltoztak mondva: „Nem ezt, hanem Barabást!” Barabás pedig rabló volt.

 

Jn 19