Jn 17

 

1 Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ,

1 Jézus ezeket beszélte és a szemét az égre emelve ezt mondta: „Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged.

2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσει αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.

2 Amint hatalmat adtál neki minden hús fölött, hogy mindnek, akit neki adtál, öröklét adassék.

3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσι σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.

3 Az öröklét pedig az, hogy felismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, a Felkent Jézust.

4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω·

4 Én megdicsőítettelek téged a földön, bevégeztem a műved, amelyet rám bíztál, hogy megtegyek;

5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί.

5 és most te dicsőíts meg engem, Atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt, a Világ kezdete előtt.

6 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν.

6 Kinyilatkoztattam a nevedet azoknak az embereknek, akiket a Világból nekem adtál. Tieid voltak, s te nekem adtad őket, ők pedig megőrizték a te Igéidet.

7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα ἔδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσίν·

7 Most már felismerték, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van,

8 ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

8 mert a szavakat, miket nekem adtál, nekik adtam, ők elfogadták, és igazán felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem.

9 Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσιν,

9 Őértük kérlek téged, nem a Világért kérlek, hanem akiket nekem adtál, mert ők a tieid.

10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς.

10 Mind mi az enyém, a tied, és ami a tied, az enyém, és megdicsőültem őbennük.

11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.

11 Én már nem vagyok a Világban, de ők a Világban vannak, én pedig hozzád megyek. Szent Atyám, őrizd meg őket a te nevedben, melyet nekem adtál, hogy egy legyenek, amint mi.

12 Ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.

12 Amíg köztük voltam, megőriztem őket a te nevedben, akiket nekem adtál. Vigyáztam és senki sem veszett el, csak a kárhozat fia, hogy az Írás beteljesedjék.

13 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς.

13 Most pedig elmegyek, és a Világban ezeket elbeszélem, hogy az én örömöm teljesedjék be bennük.

14 Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

14 Én átadtam nekik a te Igéidet, és a Világ gyűlölte őket, mert nem a Világból valók, amint én sem vagyok a Világból.

15 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ.

15 Nem kérem, hogy vedd ki őket a Világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.

16 ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

16 Nem a Világból valók, amint én sem vagyok a Világból.

17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν.

17 Tisztítsd meg őket az Igazságban; a te Igéd Igazság.

18 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον·

18 Amint engem a Világba küldtél, úgy küldtem én is őket a Világba.

19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν [ἐγὼ] ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.

19 Értük szentelem magamat, hogy ők is meg legyenek szentelve az Igazságban.

20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,

20 De nem csak egyedül értük kérlek, hanem az ő Igéjükre bennem hívőkért is,

21 ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πατήρ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

21 hogy mindnyájan egy legyenek, amint Te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, hogy elhiggye a Világ, hogy te küldtél engemet.

22 κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν,

22 Azt a dicsőséget, amit megadtál nekem, megadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogy mi Egy vagyunk.

23 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

23 Én őbennük, te énbennem, hogy beteljesedvén Egy legyenek, hogy felismerje a Világ, hogy te engem küldtél, és szeretted őket, amint engem szerettél.

24 Πατήρ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.

24 Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engemet a Világ teremtése előtt.

25 Πατὴρ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας,

25 Igazságos Atyám! A Világ nem ismert fel téged, de én azonban felismertelek téged, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem.

26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.

26 Megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.”

 

Jn 18