Jn 15

 

1 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν·

1 Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a földműves.

2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ.

2 Minden vesszőt, mely nem hoz rajtam termést, lemetsz, minden terméshozót megtisztít, hogy teljesebbet teremjen.

3 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν·

3 Ti már tiszták vagytok az Ige által, amit nektek elbeszéltem.

4 μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.

4 Maradjatok bennem, és én tibennetek, amint a vessző sem képes hozni termést magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.

5 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

5 Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a vesszők, aki bennem marad és én őbenne, az bő gyümölcsöt hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek.

6 ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται.

6 Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a vesszőt, és elszárad, összegyűjtik, tűzre vetik és elég.

7 Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν·

7 Ha ti bennem maradtok, az én beszédeim is bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és lesz nektek.

8 ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί.

8 Ebben dicsőül meg az Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és a tanítványaim lesztek.”

9 καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα, μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ.

9 „Amint szeretett engem az Atya, úgy szerettelek én is titeket, maradjatok meg a szeretetemben;

10 ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τοῦ πατρὸς τὰς ἐντολὰς τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.

10 ha megtartjátok parancsaimat, a szeretetemben maradtok, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.

11 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.

11 Azért beszéltem el ezt nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen.”

12 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς·

12 „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.

13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.

13 Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki lelkét adja a barátaiért.

14 ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ὃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.

14 A barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek.

15 οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.

15 Már nem mondalak benneteket rabszolgának, mert a rabszolga nem tudja, mit tesz az ura, barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit hallottam az Atyámtól, ismertettem veletek.

16 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅτι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν.

16 Nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt hozzatok és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.

17 Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

17 Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!”

18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.

18 „Ha a Világ gyűlöl titeket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.

19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

19 Ha a Világból volnátok, a Világ kedvelné azt, ami sajátja, azonban mert nem vagytok a Világból, hanem kiválasztottalak titeket a Világból, ezért a Világ gyűlöl titeket.

20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ· εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.

20 Emlékezzetek az Igére, amit mondtam nektek: Nem nagyobb a rabszolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én Igémet megtartják, a tieteket is meg fogják tartani.

21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με.

21 Hanem mindezeket az én nevem miatt fogják tenni veletek, mert nem ismerik az engem küldőt;

22 Εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.

22 ha nem jöttem és beszéltem volna nekik, nem lenne vétkük, így azonban nincs mentségük a vétkükre.

23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ.

23 Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli.

24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου.

24 Ha nem műveltem volna közöttük azokat a tetteket, amiket senki nem tett, nem volna vétkük, de most láttak, és még is meggyűlöltek engem is és Atyámat is;

25 ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι Ἐμίσησάν με δωρεάν.

25 hanem hogy beteljesedjék az Ige, ami meg van írva a Törvényükben: mert ’Ok nélkül gyűlöltek engemet’.”

26 Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·

26 „Amikor eljön a Küldött, akit én küldök nektek az Atyától, az Igazság Szellemét, aki az Atyától jön ki, az majd tanúskodik felőlem.

27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἐστέ.

27 De ti is tanúskodtok majd, mert kezdettől velem vagytok.”

 

Jn 16