Jn 14

 

1 Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.

1 Ne kavarodjék fel a ti szívetek: Higgyetek az Istenben és higgyetek énbennem is.

2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν, ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν·

2 Atyám hajlékában sok helyiség van, ha azonban nem így van, mondtam-e volna, hogy elmegyek és helyet készítek a számotokra?

3 καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε.

3 És, ha már elmentem számotokra helyet készíteni, ismét eljövök, és magamhoz veszlek benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is;

4 καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν.

4 és ahova én tartok, tudjátok az Utat.”

5 Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς οἴδαμεν τὴν ὁδόν;

5 Tamás ezt mondja neki: „Uram, nem tudjuk, hová tartasz, hogy lehetnénk képesek ismerni az Utat?”

6 λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ.

6 Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem jut az Atyához, ha csak nem általam.

7 εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε· ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε.

7 Ha engem megismertetek volna, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és láttátok Őt.”,

8 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν.

8 Ekkor Fülöp mondja neki: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!”

9 λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς Τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;

9 Jézus mondja neki: „Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél fel engem, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát látta. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát?

10 οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ.

10 Nem hiszed, hogy én az Atyában és az Atya énbennem van; a szavakat, amiket én mondok nektek, nem magamtól szólom, hanem az Atya az, aki bennem maradva munkálkodik.

11 πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε.

11 Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem; ha nem másért, magukért a művekért higgyetek.

12 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι·

12 Legyen, ahogy mondom nektek, a bennem hívő ugyanazokat műveli, amiket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek.

13 καὶ ὅτι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ·

13 Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban,

14 ἐάν τι αἰτήσητέ [με] ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω.

14 ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt.

15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε·

15 Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsaimat.

16 κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα ᾖ μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα,

16 Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Ügyvédet ad nektek, hogy veletek legyen örökre:

17 τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει· ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἐστίν.

17 az Igazság Szellemét, akit a Világ nem képes felfogni, sem megismerni, mert nem látja őt, de ti megismeritek őt, mert nálatok marad, és bennetek lesz.

18 Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς.

18 Nem foglak elengedni titeket árván, eljövök hozzátok.

19 ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε.

19 Még egy kevés és a Világ engem nem lát, azonban ti láttok engem, mert én élek és ti élni fogtok.

20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑμεῖς γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.

20 Azon a napon fel fogjátok ismerni, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én is tibennetek.

21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.

21 Aki ismeri parancsaimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt az én Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom őt, és megmutatom magam neki.”

22 Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης, Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ;

22 Júdás azt mondja neki, nem az iskarióti: „Uram, miért nekünk szándékozol megmutatni magadat és nem a Világnak?”

23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόμεθα.

23 Jézus ezt felelte neki: „Ha valaki szeret engem, megtartja Igéimet, és az én Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és hajlékot készítünk nála.

24 ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.

24 Aki nem szeret engem, Igéimet sem tartja meg, és az Ige, melyet hallottatok nem az enyém, hanem az engem küldő Atyáé.

25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν μένων·

25 Ezeket mondtam nektek, veletek maradván.

26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν ἐγώ.

26 A Ügyvéd pedig a Szent Szellem, akit az Atya küldeni fog az én nevemben, az, aki majd megtanít benneteket mindenre, emlékeztet majd titeket mindenre, amit nektek mondtam.”

27 Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

27 „Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, amint a Világ adja, és ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne is féljetek.

28 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν, ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν.

28 Hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendenétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam.

29 καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.

29 Most hát megmondtam nektek mielőtt megtörténne, hogy mikor meglesz, higgyetek.

30 οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν,

30 Nem sokat beszélek már veletek, már érkezik a Világ fejedelme; bennem azonban semmije sincsen,

31 ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὕτως ποιῶ. Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν.

31 hanem hogy felismerje a Világ, hogy szeretem az Atyát, azt teszem, amint az Atya meghagyta nekem: keljetek fel, eredjünk innen.”

 

Jn 15