Jn 1

 

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

1 Kezdetben volt az ige, és az ige Istentől volt, és Isten volt az Ige;

2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

2 Ez Istentől volt kezdetben.

3 πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

3 Ő általa lett minden, és őnélküle egy sem lett, ami létrejött;

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

4 őbenne élet volt, és az embereknek a fény volt az élet.

5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

5 A fény a sötétségben világít, de nem fogadta be őt a sötétség.

6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάνης·

6 Született egy ember, az Istentől küldetve, a neve János.

7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ.

7 Tanúskodni jött, hogy a fényről tanúskodjon, hogy ő általa mindenki higgyen.

8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

8 Nem maga a fény volt, hanem, hogy a fényről tanúskodjon.

9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

9 Az igazi fény volt, aki a világba jőve megvilágít minden embert;

10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

10 A világban volt, és a világ általa lett, de nem ismerte fel őt a világ;

11 Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

11 A sajátjaihoz jött, de sajátjai nem fogadták be őt;

12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

12 azoknak, akik elfogadták őt, az ő nevében hívőknek, hatalom adatott Isten gyermekeiként születni,

13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.

13 akik nem a vérből, sem a hús akaratából, sem a férfi akaratából, hanem az Istenből születtek.

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας·

14 És az ige hússá lett és sátrat vert bennünk, és szemlélhettük az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének a dicsőségét, igazsággal és kegyelemmel telve.

15 (Ἰωάνης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων – οὗτος ἦν ὁ εἰπών – Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν·)

15 Őróla tanúskodik János, meg-hirdetvén: „Ő volt az, akiről mondtam: Aki énutánam jön, előttem született, mert énelőttem volt.”

16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·

16 Mert mi mindent az ő teljességéből kaptunk, kegyelmet kegyelemre;

17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

17 mert Mózes által adatott a törvény; a kegyelem és az igazság a Felkent Jézus által lett.

18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

18 Soha egy sem látta meg az Istent; aki az Atya kebelén van, az egyszülött Isten, az magyarázta meg.

19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάνου ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἰεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευείτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν Σὺ τίς εἶ;

19 Ez János tanúsága, amikor a júdeaiak papokat és levitákat küldtek hozzá, hogy megkérdezzék tőle: „Ki vagy te?”

20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός.

20 Ő megvallotta, nem tagadta és megvallotta: „Nem én vagyok a Felkent.”

21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν Τί οὖν; [σὺ] Ἠλείας εἶ; καὶ λέγει Οὐκ εἰμί. Ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη Οὔ.

21 Erre megkérdezték tőle: „Tehát ki? Illés vagy?” Azt felelte: „Nem.”

22 εἶπαν οὖν αὐτῷ Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ;

22 Akkor azt mondták neki: „Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket!”

23 ἔφη Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαίας ὁ προφήτης.

23 Ő azt felelte: „A pusztában kiáltónak szava vagyok: Tegyétek egyenessé az Úr útját!” amint Izajás próféta mondta.

24 Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων.

24 A küldöttek a farizeusok közül voltak.

25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστὸς οὐδὲ Ἠλείας οὐδὲ ὁ προφήτης;

25 Tovább kérdezték őt: „Tehát, miért merítesz be, ha nem te vagy a Felkent, sem Illés, sem a próféta?”

26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάνης λέγων Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,

26 János ezt felelte nekik: „Én a vízben merítek be, de köztetek áll, akit nem ismertek,

27 ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ [ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.

27 aki utánam jő, akinek saruszíját megoldani sem vagyok méltó.”

28 Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ὁ Ἰωάνης βαπτίζων.

28 Ezek Betániában történtek, a Jordánon túl, ahol János merített be.

29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.

29 Másnap látta, hogy Jézus jön hozzá, és így szól: „Lám, az Isten Báránya, aki elveszi a világ vétkét!

30 οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν·

30 Ő az, aki felől mondtam: Utánam jő egy férfi, aki előttem lett, mert előbb volt, mint én.

31 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.

31 Én nem ismertem Őt; de azért jöttem én a vízben bemeríteni, hogy Izraelnek megmutassam.”

32 Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάνης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν·

32 János tanúságot tett így szólván: „Láttam a Szellemet, mint galambot leszállni az égből és őrajta maradni.

33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ·

33 Én nem ismertem őt, azonban, aki engem a vízben bemeríteni küldött, azt mondta nekem: ’Akire látod a Szellemet leszállni és rajta maradni, Ő az, aki a Szent Szellemben merít be.’

34 κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.

34 Én láttam és tanúskodom arról, hogy Ő az Isten Fia.”

35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν ἱστήκει Ἰωάνης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο,

35 Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt.

36 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.

36 Mikor meglátta Jézust, amint arra járt, azt mondta: „Lám, az Isten Báránya!”

37 καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.

37 Két tanítványa meghallotta szavait és követték Jézust.

38 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Ῥαββεί, (ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε,) ποῦ μένεις;

38 Jézus pedig megfordulván, látva, hogy követik, így szólt hozzájuk: „Mit kerestek?” Ők így válaszoltak neki: „Rabbi, – ami tanítót jelent – hol tartózkodsz?”

39 λέγει αὐτοῖς Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει, καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.

39 Így szólt nekik: „Jöjjetek és meglátjátok.” Elmentek és meglátták, hogy hol tartózkodik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt.

40 Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάνου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ·

40 A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték Őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére.

41 εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν (ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός).

41 Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, és azt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást, – ami (Felkentnek magyarázandó!)”

42 ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάνου, σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος).

42 Elvitte Jézushoz, Jézus rátekintett és így szólt: „Te Simon vagy, János fia. Kéfás lesz a neved. (Ez sziklát jelent.)”

43 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀκολούθει μοι.

43 Másnap, amikor Jézus Galileába akart kimenni, találkozott Fülöppel. Így szólt hozzá: „Kövess engem!”

44 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

44 Fülöp Betszaidából volt, András és Péter városából.

45 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ Ὃν ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.

45 Fülöp találkozott Natanaellel és szólt hozzá: „Létezik az, akiről Mózes írt a Törvényben és a próféták. Jézus, József fia Názáretből.”

46 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος Ἔρχου καὶ ἴδε.

46 Natanael erre azt mondta neki: „Származhat valami jó Názáretből?” Fülöp azt válaszolta neki: „Jöjj és lásd!”

47 εἶδεν Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλείτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν.

47 Amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt, így szólt hozzá: „Lám, egy igaz izraelita, akiben nincsen álnokság.”

48 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.

48 Natanael megkérdezte: „Honnan ismersz engemet?” Jézus azt felelte: „Mielőtt Fülöp hívott téged, láttalak a fügefa alatt.”

49 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ Ῥαββεί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ.

49 Natanael így felelt neki: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael uralkodója!”

50 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ.

50 Jézus így felelt neki: „Mivel mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat is fogsz látni ennél.”

51 καὶ λέγει αὐτῷ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

51 És szólt hozzá: „Legyen, ahogy mondom nektek, látni fogjátok a megnyílt Eget, s hogy az Isten küldöttei fölszállnak és leszállnak az Emberfiára.”

 

Jn 2