János harmadik levele

 

ΙΩΑΝΟΥ Β

János második levele

1 Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν,

1 A presbiter a kiválasztott úrnőnek és az ő gyermekeinek, akiket én az igazságban szeretek; és nem én egyedül, hanem mind, akik megismerték az Igazságot,

2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα·

2 a bennünk megmaradó Igazság által, ami velünk lesz örökké.

3 ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

3 Legyen velünk a kegyelem, az irgalom, a békesség az Atyaistentől, és Jézus Krisztustól, az Atya Fiától, Igazságban és szeretetben.

4 Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός.

4 Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik az Igazságban járnak, amint a parancsolatot kaptuk az Atyától.

5 καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινὴν ἀλλὰ ἣν εἴχαμεν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους.

5 És most kérlek téged, úrnőm, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amit kezdettől birtokoltunk, hogy szeressük egymást.

6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε.

6 Hogy az ő parancsolatai szerint járunk, az maga a Szeretet. Az a parancs amint kezdettől hallottátok, abban járjatok.

7 ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθαν εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος.

7 Mert sok megtévesztő jön ki majd a Világba, akik nem vallják a Jézust húsban megjelent Felkentnek; ez a Megtévesztő és az Antikrisztus.

8 βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ ἠργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε.

8 Figyeljetek magatokra! Hogy el ne veszítsétek, amin munkálkodtunk, hanem teljes jutalmat kapjunk.

9 πᾶς ὁ προάγων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ χριστοῦ θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει.

9 Mind, aki félrevezető és nem marad meg Krisztus Tanításában, az Isten nem az övé: annál, aki Tanításban megmarad, az Atya és a Fiú is ott van.

10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε·

10 Ha valaki érkezik hozzátok és nem ezt a Tanítást hozza, akkor ne fogadjátok házatokba és ne is üdvözöljétek.

11 ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.

11 Mert, aki üdvözli, közösködik az ő gonosz műveiben.

12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν πεπληρωμένη ᾖ.

12 Sok írnivalóm lenne, de nem akartam azt hártyán és tintával közölni, hanem remélem, hogy nálatok leszek és szájtól szájig beszélhetünk, hogy örömünk beteljesedjen.

13 Ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς.

13 Köszöntenek téged, kiválasztott nővéred lányai.