János első levele

ΙΩΑΝΟΥ A

János első levele

1. Rész

1 Ὃ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς,–

1 Ami kezdettől volt, amit meghallottunk, amit szemeinkkel megláttunk, amit szemléltünk és az Élet Igéje1 felől kezeink kitapintottak –

2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν,–

2 és megmutatkozott az Élet, és láttuk és tanúskodunk róla és hírül elvittük nektek az Öröklétet, mely az Atyánál volt és megmutatkozott nekünk –

3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ·

3 amit láttunk és hallottunk és hírül vittünk nektek; hogy ti is közösségben legyetek velünk; mi pedig közösségben vagyunk az Atyával és az ő fiával, a Felkent Jézussal.

4 καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη.

4 És mi megírtuk ezeket, hogy beteljesedjék az örömünk.

5 Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστὶν καὶ σκοτία οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία.

5 És az az üzenet, amit tőle hallottunk és nektek hírül elvittünk, hogy fény az Isten2, és nincsen benne semmi Sötétség.

6 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν·

6 Hazudunk és nem vagyunk Igazságot cselekvők, ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk vele és Sötétségben járunk.

7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτὸς ἔστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.

7 Ha azonban a fényben járunk, amint ő a fényben van, közösségben vagyunk egymással és megtisztít minket minden vétkünktől az ő fiának, Jézusnak a vére.

8 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

8 Ha azt mondjuk, hogy nincs vétkünk, megcsaljuk magunkat és nincs bennünk az Igazság,

9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.

9 ha megvalljuk vétkeinket, hű és igaz, hogy elbocsássa nekünk a vétkeket és megtisztítson minket minden igazságtalanságtól.

10 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

10 Hazuggá tesszük őt és az ő Igéje nincs bennünk, ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk.

2. Rész

1 Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον,

1 Gyermekeim, ezeket írom nektek, hogy ne vétkezzetek, ha valaki mégis vétkezik, van szószólónk az Atyánál, a Felkent Jézus, az Igaz.

2 καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου.

2 A mi vétkeinkért ő a kiengesztelés, azonban nem egyedül a mi vétkeinkért, hanem az egész Világéiért is.

3 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.

3 És azt, hogy megismertük őt, abból ismerjük fel, ha megtartjuk a parancsait.

4 ὁ λέγων ὅτι Ἔγνωκα αὐτόν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν·

4 Aki azt mondja, hogy megismertem őt, de nem tartja meg a parancsait, az hazug és nincs benne az Igazság;

5 ὃς δ᾽ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται. Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν·

5 aki azonban megtartja az Igéjét, abban az Isten szeretete igazán beteljesedett, ebben ismerszik meg, hogy őbenne vagyunk.

6 ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς περιπατεῖν.

6 Aki azt mondja, benne marad, úgy tartozik járni, amint ő is járt.

7 Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ᾽ ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε.

7 Szeretteim, nem írok nektek új parancsot, hanem régi parancsot, amit kezdettől bírtok; a régi parancs az Ige, amit hallottatok.

8 πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει.

8 Viszont új parancsot is írok nektek, ami igaz őbenne is és tibennetek is, mert a Sötétség múlik, és az igazi fény már világít.

9 Ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι.

9 Aki mondja, hogy a fényben van és gyűlöli testvérét, az még a Sötétségben van.

10 ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν·

10 Aki a testvérét szereti, a fényben marad, és nem okoz benne botrányt;

11 ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ.

11 azonban, aki gyűlöli testvérét, Sötétségben van és a Sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a Sötétség megvakította a szemeit.

12 Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ·

12 Írok nektek, gyermekeim, mert az ő nevéért megbocsátattak a ti vétkeitek.

13 γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς· γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν.

13 Írok nektek, apák, mert megismertétek a kezdettől levőt. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt.

14 ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα· ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς· ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος [τοῦ θεοῦ] ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.

14 Írtam nektek, kisdedek, mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek, apák, mert megismertétek a kezdettől levőt. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok és az Isten Igéje megmarad bennetek és legyőztétek a gonoszt.

15 Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ·

15 Ne szeressétek a Világot, sem a Világ dolgait. Ha valaki szereti a Világot, nincs meg abban az Atya szeretete.

16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν·

16 Mert mind, ami a Világban van, a hús kívánsága és a szemek kívánsága, az élés kérkedése, nem az Atyától van, hanem a Világból.

17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία [αὐτοῦ], ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

17 A Világ elmúlik és annak a kívánsága is, de aki az Isten akaratát teszi, megmarad örökké.

18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.

18 Gyermekeim, az utolsó óra van, és amint hallottátok az Antikrisztus érkezik, és most sok Antikrisztus támadt; ahonnan is ismerjük, hogy itt az utolsó óra.

19 ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν, μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾽ ἡμῶν· ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν.

19 Közülünk érkeztek, pedig nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk lettek volna, megmaradtak volna közöttünk, hanem hogy feltünedezzék, hogy nem voltak mind közülünk.

20 καὶ ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου· οἴδατε πάντες–

20 De nektek a Szenttől kenetetek van és mindent tudtok.

21 οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν.

21 Nem azért írtam nektek, mert nem ismeritek az Igazságot, hanem mert ismeritek azt, és mert semmi hazugság nincs az Igazságból.

22 Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν.

22 Ki a hazug, hacsak nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Felkent? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút.

23 πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει· ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει.

23 Mind ki tagadja a Fiút, nem bírja az Atyát; aki megvallja a Fiút, az Atyát is bírja.

24 Ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω· ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ [ἐν] τῷ πατρὶ μενεῖτε.

24 Bennetek az maradjon meg, amit kezdettől hallottatok. Ha bennetek megmarad, amit kezdettől hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.

25 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

25 És az ígéret, amit ő ígért nekünk: az Öröklét.

26 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς.

26 Ezeket írtam nektek a megtévesztők felől.

27 καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.

27 És a kenet, amit ti kaptatok tőle, bennetek marad és nincs szükségetek arra, hogy valaki is tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanított titeket mindenre, igaz az és nem hazugság, amint tanított titeket, benne maradjatok.

28 Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ.

28 És most, gyermekeim, maradjatok őbenne, hogy ha mutatkozik, bizalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az eljövetelekor.

29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται.

29 Ha tudjátok, hogy igaz, felismeritek, hogy mind az, ki az Igazságot teszi, belőle született.

3. Rész

1 Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καί ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.

1 Lássátok, mekkora szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk és vagyunk! Azért nem ismer meg minket a Világ, mert nem ismerte meg őt.

2 Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.

2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de nem mutatkozott még meg, hogy mivé leszünk. Azonban tudjuk, hogyha megmutatkozik, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van.

3 καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν.

3 És mind, kiben megvan ez a reménység, megtisztítja önmagát, amiként ő is tiszta.

4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία.

4 Mind, aki vétket cselekvő, a törvénytelenséget is cselekvő, a vétek pedig törvénytelenség.

5 καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.

5 És tudjátok, hogy ő azért tűnt fel, hogy vétkeinket elvegye, mert őbenne nincsen vétek.

6 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.

6 Mind, aki őbenne maradó, nem vétkezik; mind, aki vétkező, egy sem látta őt, sem nem ismerte őt.

7 Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν·

7 Gyermekeim; senki se vezessen félre titeket! Az igazságot tevő, igaz, amiként ő is igaz.

8 ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.

8 Aki a vétket teszi az ördögből van, mert az ördög kezdettől vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa.

9 Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται.

9 Mind ki az Istenből született meg, vétket nem tesz, mert az ő magva benne marad; és nem képes vétkezni, mert Istenből született meg.

10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

10 Ebben mutatkoznak meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: mind aki nem teszi az Igazságot, nincs az Istenből; és nem szereti a testvérét.

11 ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους·

11 Mert ez az üzenet, amit kezdettől hallottatok: szeressétek egymást.

12 οὐ καθὼς Καὶν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια.

12 Nem mint Káin, aki a gonoszból volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mert az ő művei gonoszak voltak, a testvéréé meg igazak.

13 Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

13 [És] ne csodálkozzatok, testvéreim, ha a Világ gyűlöl titeket.

14 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς· ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ θανάτῳ.

14 Mi tudjuk, hogy átléptünk a halálból az Életbe, mert szeretjük a testvéreinket; Aki nem szereti a testvéreit, a halálban marad.

15 πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν.

15 Mind ki gyűlöli a testvérét, emberölő, és tudjátok, hogy egy emberölőnek sincs örökléte, ami megmaradhatna őbenne.

16 Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν· καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι.

16 Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő a lelkét adta értünk. Így mi is tartozunk odaadni lelkünket testvérünkért.

17 ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;

17 Aki birtokolja a Világ javait, és elnézi, hogy az ő testvére szükséget szenved, és elzárja előle belsejét, hogy maradhatna benne az Isten szeretete?

18 Τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ.

18 Gyermekeim, ne csak szóval szeressünk, sem csupán nyelvvel, hanem tettekkel és Igazsággal.

19 Ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν

19 [És] ebben ismerszik meg, hogy az Igazságból vagyunk és így erősítjük meg szívünket őelőtte,

20 ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ θεὸς τῆς καρδίας ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα.

20 mert szívünk, ha félreismer is, az Isten nagyobb a szívünknél és ismer mindent.

21 Ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία μὴ καταγινώσκῃ, παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν θεόν,

21 Szeretteim, ha szívünk nem ismer félre minket, bizalmunk van az Istenhez.

22 καὶ ὃ ἂν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν.

22 És bármit kérjünk is tőle, megkapjuk azt, mert megtartjuk az ő parancsolatait és azt tesszük, ami kedves előtte.

23 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν.

23 És ez az ő parancsa, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak a nevében és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk.

24 καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

24 És aki az ő parancsolatait megtartja, benne marad és ő is abban; és abból ismerjük fel, hogy bennünk marad, abból a Szellemből, ami nekünk adatik.

4. Rész

1 Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον.

1 Szeretteim; minden Szellemben ne higgyetek, hanem vizsgáljátok meg ezeket a Szellemeket, hogy Istenből vannak-e; mert sok álpróféta jött ki a Világba.

2 Ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν,

2 Erről ismeritek fel az Isten Szellemét: minden Szellem, ami vallja, hogy Jézus Krisztus húsban jött el, Istentől van,

3 καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.

3 és mind az a szellem, ami nem vallja Jézust, nincs Istentől; és ez az Antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy érkezik, és most már a Világban van.

4 Ὑμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστέ, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ·

4 Ti az Istentől vagytok, gyermekeim, és már le is győztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a Világban van.

5 αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν· διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει.

5 Azok a Világból vannak, ezért a Világ szerint beszélnek és a Világ hallgat rájuk.

6 ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν· ὁ γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης.

6 Mi az Istentől vagyunk és aki felismeri az Istent, az hallgat ránk, aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Ebből ismerjük fel az Igazság Szellemét és a megtévesztés Szellemét.

7 Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν.

7 Szeretteim; szeressük egymást, mert a szeretet Istenből van, és mind aki szeret, az Istenből született meg, és ismeri az Istent.

8 ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν.

8 Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.

9 ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ.

9 Isten szeretete, abban mutatkozott meg bennünk, hogy az ő egyszülött fiát küldte, el Isten a Világba, hogy éljünk általa.

10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.

10 Ebben van a szeretet; nem, mert mi szerettük az Istent, hanem mert ő szeretett minket és elküldte a fiát engesztelésül, a mi vétkeinkért.

11 Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾷν.

11 Szeretteim; ha így szeretett minket az Isten, mi is tartozunk egymást szeretni.

12 θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐν ἡμῖν ἐστίν.

12 Az Istent soha senki nem látta; ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad és az ő szeretete kiteljesedik bennünk.

13 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν.

13 Ebből ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk: mert a maga Szelleméből adott nekünk.

14 Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου.

14 És mi láttuk és tanúságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a Világ üdvözítőéjül.

15 ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς [Χριστός] ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ.

15 Ha valaki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban marad az Isten, és ő is az Istenben.

16 Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ [μένει].

16 Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten Szeretet; és aki a Szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten őbenne.

17 Ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ.

17 Azzal teljesedik be a Szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a Világban.

18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾽ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.

18 A Szeretetben nincsen félelem, hanem a teljes Szeretet kiveti a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a Szeretetben.

19 Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.

19 Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket.

20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾷν.

20 Ha valaki azt mondja, hogy szereti az Istent, de a testvérét gyűlöli, hazug; mert, aki nem szereti a testvérét, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát?

21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

21 Az a parancsunk is van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a testvérét is.

5. Rész

1 Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ.

1 Mind ki hiszi, hogy Jézus a Felkent, Istentől született, és mind ki szereti a szülőt, szereti a szülöttet is.

2 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν·

2 Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha ugyanakkor szeretjük az Istent és az ő parancsolatait is megtesszük.

3 αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν,

3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtesszük a parancsolatait, az ő parancsolatai, pedig nem nehezek.

4 ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν·

4 Mert mind, aki az Istenből született legyőzi a Világot, és az a győzelem, ami legyőzte a Világot, a mi hitünk.

5 τίς ἐστιν [δὲ] ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ;

5 Ki az, aki legyőzi a Világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?

6 Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι᾽ ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς Χριστός· οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι· καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια.

6 Ő az, aki eljövendő víz és vér által, Krisztus Jézus, nem csak víz által, hanem víz és vér által. És a Szellem az, aki tanúskodik, mert a Szellem az Igazság.

7 ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες,

7 Mert hárman vannak a tanúskodók.3

8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.

8 A Szellem, a víz és a vér, és ez a három egy.

9 εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν, ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

9 Ha az emberek tanúságát elfogadjuk, az Isten tanúsága nagyobb, mert az Isten tanúsága az amellyel tanúskodott az ő Fiáról.

10 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὑτῷ· ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

10 Aki hisz az Isten Fiában, az tanúságot hordoz magában az Istenről. Aki nem hisz az Istennek, hazugnak tartja őt, mert nem hisz abban a tanúságban, amit az Isten tett a Fiáról.

11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ὁ θεὸς ἡμῖν, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν.

11 És ez a tanúság: Az Isten öröklétet adott nekünk, és ez az Élet az ő Fiában van.

12 ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει.

12 Akié a Fiú, azé az Élet, akiben nincs meg az Isten Fia, abban nincs meg az Élet.

13 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

13 Ezeket írtam nektek, akik hisznek az Isten Fiának nevében, hogy megtudjátok, hogy örök Életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.

14 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν.

14 És az ez a bizalom, amellyel feléje vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket,

15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ᾐτήκαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ.

15 és ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy a miénk, amit kérünk tőle.

16 Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον, αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον. ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον· οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ.

16 Ha valaki látja, hogy testvére vétkezik, de az nem halálos vétek, könyörögjön és Életet ad annak, aki nem halálos vétekkel vétkezik; Van halálos vétek, nem azért szólok, hogy könyörögjön.

17 πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατον.

17 Minden igazságtalanság vétek, de van vétek, ami nem halálos.

18 Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει, ἀλλ᾽ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ αὐτόν, καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ.

18 Tudjuk, hogy mind, aki Istentől született, nem vétkezik, hanem aki az Istenből született, megőrzi magát és a gonosz nem illeti őt.

19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται.

19 Tudjuk, hogy Istentől vagyunk és az egész Világ a gonoszságban vesztegel.

20 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.

20 De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött és értelmet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat és hogy mi, az Igazban, az ő Fiában, a Felkent Jézusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök Élet.

21 Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων.

21 Gyermekeim; őrizzétek meg magatokat a képzetektől.

1 

2 

3 A Vulgáta és néhány görög kézirat kiegészítése: „a Mennyben: az Atya, az Ige és a Szent Szellem és ez a három egy. És hárman vannak, akik tanúskodnak a földön: a Szellem…”