Imádkozzatok!

 
 
Imádkozzatok mindig, mert az imádságban teremtitek meg az Atya szeretetének terét magatokban. Az ima nem puszta szöveg. Nem üres beszéd, amit szétterítünk a körülöttünk levőkön.
 
νηστεύοντας και προσευχόμενος!
 
Böjtöljetek és imádkozzatok, mert ez a tisztaság útja. A tisztaság pedig a szentség. Az ima megtisztítja a szellemet és a lelket, kitakarítja a gonoszt mindenhonnan.
Ezért van, hogy minden erővel azon vannak ennek a világnak az urai, hogy szégyelljétek az imát. Ezért terjesztik a piszkos beszédet, mint divatot a fiatalok és minden ember között. Már nincs olyan film vagy írás, amiben ne lenne káromkodás. S nincsen szinte már az emberek között sem olyan beszéd, amibe ne keveredne valami káromlás. De mi is az a káromlás, káromkodás? Kár kívánása a másik embernek. Kár elszenvedését kívánják az emberek egymásnak, az Istennek. Gyalázzák egymást az emberek, s nincs nap, amit ne töltenének meg gyalázatos beszéddel és gondolattal. Várni mégis a jót és a szépet várják. Mit várunk így az életünktől, a jövőnktől? Azt kapjuk, amit kívánunk. A jövőből mindig csak az tud kibontakozni, amit itt a jelenben megfogalmazunk.
Gondoljunk bele, mennyi gonoszság hangzik csak a Kárpát-medencében nap, mint nap? Úgy telik meg a medence, minden időben, mint ha csak sűrű, sötét köd lepné be.
Ezért mondom én is megannyi egykor volt tanítók, szentek, vértanúk seregével együtt, hogy imádkozzatok! Mert az imádságban egyesülünk mindannyian, egy szellemben, amiben fogantunk az új életre. Ugyanakkor azt is jó, ha tudjuk, hogy már kevés ember őszinte és átszellemült imádsága is le tud győzni számtalan emberi rosszindulatot és gonoszságot. Ha ezt kiegészítjük a böjt nagyszerű gyakorlatával, mi is mondhatjuk joggal:
 
“Ha az Úr velünk, ki ellenünk?”
 
130. zsoltár

Magyarhonra írva

 

 

Uram, szívemben nincsen nagyravágyás,
szememben sincsen kérkedés.
Nem töröm magam nagy dolgok után,
sem erőmet meghaladó feltűnő csodák után.

 

 

Csak a békességre és a csendre
intettem szellemem.
Mint az anyja ölén nyugvó kisded,
a lelkem bennem úgy pihen.

 

 

Bízzatok magyarok az Úrban,
mostantól fogva mindörökké!

 

 

 

Ima reggel 
 

Áldott vagy Istenünk, Mindenható Atyánk,
ki a nappalt és az éjjelt, az eget és a földet,
minden látható és láthatatlant
megteremtettél, megalkottál, s fenttartol;
hiszel bennünk, mikor pedig mi,
oly sokszor bizonyulunk kicsinyhitűeknek!

 
De kevéske erőnkkel is feléd fordulunk,
s feléd irányozzuk szellemünk
tetteit, bensőnk legmélyének
imára kulcsolt gondolatait,
s kérve kérünk téged ma is légy velünk,
hogy a te dicsőséged felragyogjon
arcunk tükörén minden más ember-testvérünknek!
Így legyen!
Igazságra vezess minket

 

Urunk, Istenünk, Te, aki mindenekfelett
És mindenekben az igazságot kéred számon,
Ahogy azt minden korban, minden népben és nemzetben,
Törzsben és nyelvben hirdetted prófétáid által;

Add meg nemzedékünknek, hogy kiteljesedjék
a Te végtelen bölcsességű igazlátásod,
s megnyitódjon minden szív a Te üzenetedre.

Mert nagy szükség van az igazságra,
Mikor dühöng a Gonosz,
Mikor a népek átadták magukat
A hazugság szellemének,
Hogy hazug igék, hazug szólamaival,
Magukat kábítsák.

Segíts Urunk, mert nélküled
Elveszítjük az Életet.
Azt a kincset, mit tőled kaptunk
a régmúlt idők hajnalán.

Lépj föl hatalmaddal a Sötétség ellen,
S az ő földi szolgálói ellen!
Sokakat vittek a pusztulásba
És most mindent el akarnak nyelni.

Lépj föl Urunk és tisztítsd meg a népeket.
Küld el hírnökeid,
S járják be a városok tereit, utcáit
És nehezedjen érintésük a sötétség csatlósaira.

Fényt hozz nekünk Uram,
az Élet fényét,
Mi az idők kezdete előttről világít
a benned reménykedőknek.

Az Igazság Szellemének fényével
űzzük el a sötétséget,
Magunkból, s minden szegletéből
a világnak.

S áldott lesz neved mindörökké,
Áldott a nemzetek ajkán,
Mivel megszabadította őket
Az ő Istenük,
A sötétség rabságából!
Ámen.
K ö n y ö r g é s

 

Urunk, Istenünk, kérlek,

add vissza nekünk a békét,

add meg nekünk a lelki szellemi biztonságot,

adj nekünk erőt, hogy visszaszerezzük az életünket,

amit elloptak tőlünk a hazugok!

Adj nekünk szabadulást a minket körülvevő indulat-tengerből, hogy arra figyelhessünk, ami igazán fontos!

Uram és Istenem, kérlek ma se feledkezz el a rászorulókról, akik már csak tebenned reménykedhetnek!

Ámen.
Szegény ember könyörgése

 

 

Áldott az Úr, az Isten, a mindeneket igazgató,
aki mindöröktől fogva létezik, aki a létezésben tart,
áldott legyen a Te neved mindörökké, igazságosan ítélő,
áldott legyen minden tetted, gondolatod, minden rezdülésed.

Felemelem fejem, arcom feléd fordítom,
hozzád fordulok kérőn,
hogy ne feledkezz meg a küzdő szegényről,
aki benned bizakodik, rád tekint,
hogy kimentsd a nyomorúság torkából,
a gonoszok kezéből.

Mert elhatározták a megátalkodottak,
hogy kezet emelnek mindenre,
ami szent, ami igaz, ami a tiéd,
hogy elragadják és megkaparintsák,
hogy diadalt üljenek felettünk.

Mohó tekintetük kapzsisággal teljes,
szemeik vérben forognak,
szívük elkorhadt és üressé lett,
szánalom nincs bennük,
ha száz kezük lenne is, keveslenék a rabláshoz.

Az igazságot gyűlölik,
a jót megvetik,
az életet meggyalázzák,
a tisztát bemocskolják,
fetrengenek a hazugságok mocsarában,
mint disznók a dagonyában.

Sarat dobnak az igazra,
fertelmes, zaklatott, zűrzavaros gondolataikat
a népekre öntik.
Nincs már hely a földkerekségen,
hol békében lehetne tőlük az Istent szerető ember!
Elteltek ezek a gonoszsággal, igazán elteltek!

Urunk, Istenünk, mi Mennyei Atyánk,
irgalmas gyámolítónk,
te mindent látsz és mindent megmérsz.
Igazságod végtelenül öleli át a mindenséget,
és mindenben jelen vagy, még a gonosz elfajzott is,
neked köszönheti létét,
tekints le ránk és kíméld meg
a benned hívőket!

Emelj föl minket, Urunk,
szánd meg benned bízó néped!
Hozzád kiáltunk, mikor más reménységünk
már nincsen.
Terjeszd ki jobbod, s kiálts rá a hazugokra,
kiálts egy rettenetest,
hogy ízeik legmélyéig megremegjenek,
kiknek félnivalójuk van tőled!
Emeld fel tekinteted, szemeid súlyos pillantása
essen rájuk, kik gyilkolják az embereket.

Istenünk, mindenható Urunk,
ki a világ erőinek hatalmas, mindeneket mozgató ura vagy,
bocsájtsd alá az Egek seregeit az Ítéletre!
Szakadjanak fel az Egek kapui, fület tépő robajjal,
hogy megrettenjen ember, állat, növény,
de még a sziklák is nyüszítsenek félelmükben!
Úgy, hogy senkinek se legyen kétsége:
az Isten felkelt házából és eljön,
hogy megrázza a földet,
ennek a gonosz, elfajzott,
egymást gyilkoló nemzedéknek lába alatt.

Urunk és Istenünk, jöjj s tarts Ítéletet!
Jöjjön a mindenen átfújó, tisztító szél,
ragadd meg az istentelen szellemét,
s vedd vissza magadhoz a gonoszok életének erejét,
mire méltatlanná lettek ocsmányságaik által.

Kik eddig üldöztek, üldözöttek legyenek,
kik raboltak, kirablottak legyenek,
kik mások sikolyában gyönyörködtek,
fájdalmaiktól üvöltsenek,
kik uzsorát szedtek,
a föld porát markolásszák hiába
éhségükben,
kik pedig a pénzek urai voltak itt,
haragod legjavát töltsd ki rájuk,
mert elvetemült gonoszságban nincs nagyobb tőlük!

És végül, Urunk tekints ránk is, a benned hívőkre,
kik magunk is vétkező, gyenge emberek vagyunk,
de akik meghajtják nyakukat a te mérhetetlen,
hatalmas és igazságos akaratod előtt,
akik nap nap után hozzád kiáltunk kérőn s esdeklőn,
a minket nyomorgatók miatt.

Kelj föl Istenünk, védelmünkre, kelj föl,
mert azt hiszik az ostobák,
hogy alszol vagy tán meg is haltál!
Kelj föl, s védd meg a szegényt,
a kiszolgáltatottat karod erejével!

Mert mi vagyunk, akik egész szellemünkkel,
s lelkünkkel feléd fordulunk,
akik téged imádunk életünk minden napján;
sok népből, nemzetből, nyelvből és törzsből
vagyunk a te néped,
a te igaz imádóid, kik keresik tekinteted
és nem menekülnek előle.
Neked szolgálunk,
akár a sírontúlig, az örökkévalóságig.
Reggeli imádság

 

Urunk, mindenható Istenünk,

Add meg nekünk ma is békéd ajándékát,

őrizz minket a tévedéstől és a megtévesztők ármányától,

láttasd meg velünk az igazságot, hogy a valóságot érzékeljük,

adj lehetőséget, hogy jót cselekedjünk ma,

és a mai nap is készülődjünk az eljövendő nehéz időkre,

amit az emberi butaság és mohóság miatt

elszenvedni leszünk kénytelenek.

Segíts minket a mai napon Istenünk!

Ámen.
A reményért

 

Istenem, ne hagyj minket el,

ne hagyj minket reményvesztetten a világban bolyongani,

hanem inkább karolj fel minket,

fogd fel a világ gonoszságát és nézz ránk,

nézd a te gyermekeidet, amint küzdenek

és hozzád fordulnak,

hogy reményt találjanak a Teremtés örök csodáiban.

Urunk, te mindent látsz és mindent hallasz,

hiszen a Teremtés minden mozzanatában jelen vagy.


Enyhítsd szenvedéseinket, hogy egészen el ne vesszünk,

hogy legyen mindig, aki a te nevedet áldja

és fennen hirdeti a te nagyságodat.

Áldj meg minket, benned hívőket,

azzal, ami nélkül élni alig-alig lehet:

a reménységgel.
Ima

 

Urunk, adj nekünk szabadulást a hazugságok alól,

mert már egészen elborítanak minket!


Napról napra hömpölyög az utcákon

és árad szerte szét a házainkba,

szétmállasztva minden jót,

gyűlölködést szállítva a családokba és mérget a lélekbe.


Segíts Uram, a benned bízókon,

hogy tüzes tisztító szélként

száguldja be Szellemed a föld színét,

és égesse ki belőlünk a mindenütt terjengő mocskot és szennyet!


Szereteted erejével vértezz fel minket,

hogy mindenkor készek legyünk megfogni egymás kezét,

hogy megtarthassuk egymást ezekben a zűrzavaros időkben!


Tisztíts meg minket Urunk,

és áldani fogjuk nevedet időtlen időkön át!

Unokáink és unokáink unokái is

a te neved oltalmában fogják élni életüket

és nem lesz már nemzedék ez után,

amely ne a te nevedet hívná segítségül,

amíg fennáll a világ!


Jöjj és segíts, Urunk, késedelem nélkül!

Ámen!
Az Igazságért

 

Szállj síkra Urunk, az Igazságért,
kiálts és teremj a harc mezején, a hazugok rémületére,
hogy rettegés és félelem szállja meg a szíveket,
s remegjen minden térd,
töltsd ki indulatod a föld színére,
mert nagy lett, túlontúl nagy
a hamisság mértéke.

Az Igazságot, lám két lábbal tiporják,
fejüket magasan hordják,
szemüket villogtatják, s fogukat vicsorgatják;
a hamisság fiai gőgösen járnak,
s megkeserítik az igazak életét,
önön ürességüket dicsőítik,
s mindent mi értékes,
vad dühvel rombolnak.

De tudom, Uram, felséges Istenem,
hogy nem tűröd már sokáig,
nem tűröd a gonoszság idejét,
mert felkelsz és közéjük rontasz,
leteríted nagyjait, a Sátán helytartóit,
s mögötted szétárad a földön győzhetetlen égi sereged.

Kérünk Urunk, hogy már ne késlekedj,
hívnak téged, akik benned bíznak
eleiktől fogva, akik nem hagytak el soha.
Várjuk jöttödet, irgalmas Istenünk,
mert bízunk ígéreteidben,
láttuk csodáidat, korokon át,
mit a minket megelőző nemzedékekkel tettél
és tudjuk, hogy mi is részesei leszünk
a te dicsőségednek.
Jöjj, hát gyorsan!