Első levél a Korintusiaknak

 Pál első levele a Korintusiakhoz 55-57 körül íródhatott. Keletkezését és szerzőségét igazán soha nem vitatták. A levélben a Korintusban felmerült kérdésekre ad választ.

A levél tárgyalt témái az egyházszakadásoktól való intés, az anyagiasság, a paráznaság elkerülésére való intés, a gyülekezet viselkedése, a karizmatikus lelki ajándékok túlzott felértékelése és túlzott előnyben részesítésének helytelenítése, szokásokhoz korábbi, vallási gyakorlatokhoz való helyes viszonyulásig, a legkülönfélébb témákat érinti. Irodalmi stílusában a logika, szarkazmus, kérlelés, feddés, költészet, elbeszélés egyaránt megtalálható.

I. Üdvözlés (1,1 – 1,9)
II. Utalás a Khloé embereitől kapott információkra (1,10 – 6,20)

1.-3. Intés az emberek, tanítók melletti pártoskodás, szakadások miatt “én Pálé vagyok, én meg Apollósé”
2. a megfeszített Krisztus hirdetése
5. a paráznaság (házasságon kívüli szexuális kapcsolat, vagy tevékenység) gyülekezeten belül való tolerálásának bírálata (5,1 – 5,13)
6. a pereskedés gyülekezeten belül való jelenlétének bírálata (6,1 – 6,11)

A paráznaság kerülésére való buzdítás (6,12 – 6,20)

III. Válaszok a Korinthusi egyházat érintő gyakorlati kérdésekre (7,1 – 16,9)

7.Házasság, válás (7,1-24)

Hajadonság (7,25-40)
8. Bálványáldozati hús evése, tolerancia, mások lelkiismeretének tiszteletben tartása (8,-8,11)
10. Bálványáldozat és Isten (10,1-22)

Bálványáldozat és másokhoz való viszony (10,23 -1 1,1)
11.Istentisztelet (11,2 – 11,34)

Külsőségekre vonatkozó hagyományok jelentőségének elvetése (asszonyok fejének befedése stb.) (11,2-16)
Az úrvacsora, és az egyház (a testvérek közösségének) megbecsülésére, szegénysegítésre való intés (11,17-34)
12. Különféle szellemi ajándékok. (12,1 – 12-11)

Az egyház Krisztus teste, a tagok a „test részei”, melyeknek kölcsönösen szükségük van egymásra (12,12-30)
13. A szeretet, mint legfontosabb szellemi ajándék előnyben részesítésre való buzdítás a karizmatikus szellemi ajándékokkal szemben, kiemelten a nyelveken szólással szemben. (13.1-13.8) – A szeretet himnusza
15. A test feltámadása (15,1 – 58)
16. Az adakozás rendje (16,1 – 9)

IV. Befejező rész, Záró üdvözlések (16,10 – 16.24)

 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

Α

 

I. Levél a Korintusiaknak

 

1

1 ΠΑΥΛΟΣ κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφὸς

1 Pál, Isten akaratából Jézus, a Felkent meghívott apostola, és Szoszthenész testvér,

2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν καὶ ἡμῶν·

2 Isten meghívottainak, a Korinthusban levőknek, Jézusban, a Felkentben megtisztultaknak, a meghívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik segítségül hívják a mi Urunk, a Felkent Jézus nevét, minden helyen, náluk és nálunk.

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úrtól, a Felkent Jézustól.

4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

4 Hálát adok az Istenemnek mindenkor értetek, Istennek a Felkent Jézusban nekünk adott kegyelméért,

5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει,

5 mert mindenben gazdagok lettetek Őbenne, minden Igében, és minden ismeretben,

6 καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν,

6 amint a Felkent tanúsága megszilárdult bennetek,

7 ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ·

7 úgyhogy semmiféle kegyelmi adománynak sem vagytok híjával, miközben a mi Urunk, a Felkent Jézus megjelenését várjátok türelmetlenül,

8 ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ [Χριστοῦ].

8 aki meg is szilárdít majd titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk, a Felkent Jézus napján.

9 πιστὸς ὁ θεὸς δι᾽ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

9 Hű az Isten, aki által meghívást nyertetek Fiának, a Felkent Jézusnak, a mi Urunknak a közösségébe.

10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.

10 Kérlek titeket, testvérek, a mi Urunk, a Felkent Jézus nevére, hogy mindnyájan ugyanazt mondjátok, és ne legyen köztetek szakadás, hanem legyetek tökéletesen egyek ugyanabban az eszmében és ugyanabban az ismeretben.

11 ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσίν.

11 Azt a hírt kaptam ugyanis felőletek, testvérek, Klóétól, hogy viszály van köztetek.

12 λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, Ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.

12 Arról beszélek, hogy közületek mindenki ilyeneket mond: „Én Pálé vagyok”, „Én Apollóé”, „Én Kéfásé”, „Én pedig a Felkenté”.

13 μεμέρισται ὁ χριστός. μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;

13 A Felkent talán részekre oszlott? Vajon Pál kereszteltetett1 meg értetek, vagy Pál nevében vagytok megmerítkezve?

14 εὐχαριστῶ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γαῖον,

14 Hálát adok [az Istennek], hogy senkit sem merítettem be tőletek, csak Kriszpuszt és Gájuszt,

15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε·

15 nehogy valaki azt mondhassa, hogy az én nevemben vagytok bemerítve.

16 ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.

16 Még Sztefanasz népét is bemerítettem; ezen kívül nem tudom, hogy másvalakit is bemerítettem volna.

17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ χριστοῦ.

17 Mert nem azért küldött engem a Felkent, hogy bemerítsek, hanem hogy örömhírt hirdessek, nem az Ige bölcsességében, hogy a Felkent keresztje ki ne üresíttessék.

18 Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστίν.

18 Mert a kereszt Igéje azoknak, akik elvesznek, oktalanság ugyan, de azoknak, akik üdvözülnek, azaz nekünk, Isten ereje.

19 γέγραπται γάρ Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.

19 Mert írva van: „Elpusztítom a bölcsek bölcsességét, és az okosak okosságát megsemmisítem.”

20 ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συνζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου;

20 Hol van a bölcs? Hol az írástudó? Hol ennek a kornak kutatója? Nemde oktalansággá tette Isten ennek a Világnak a bölcsességét?

21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.

21 Mivel ugyanis a Világ, nem ismerte fel az Istent a bölcsesség által, az Isteni bölcsességben, Úgy tetszett az Istennek, hogy a meghirdetés oktalansága által üdvözítse a hívőket.

22 ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν·

22 Mivel a zsidók jeleket kívánnak, a görögök bölcsességet keresnek,

23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν,

23 mi, azonban a megkeresztelt Felkentet hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak botrány, a nemzeteknek oktalanság,

24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν.

24 maguknak a meghívottaknak azonban, legyenek görögök vagy zsidók, a Felkent Isten hatóereje és Isten bölcsessége,

25 ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

25 mert Isten oktalansága bölcsebb az embereknél, és Isten gyöngesége erősebb az embereknél.

26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·

26 Mert nézzétek csak meghívásotokat, testvérek, nem sok a bölcs a hús2 szerint, nem sok az erős, nem sok a nemes;

27 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός, ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός, ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά,

27 Azonban az Isten kijelentette3 a Világ oktalanságait, hogy megszégyenítse4 a bölcseket, és kijelentette az Isten a Világ gyöngeségeit, hogy megszégyenítse a hatalmasokat5.

28 καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός, [καὶ] τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ,

28 A Világ nemtelenjeit és megvetettjeit6 jelentette ki az Isten: azt, ami nem-létező7, hogy, megsemmisítse, ami létező,

29 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

29 hogy ne dicsekedhessék az Isten előtt minden hús.

30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις,

30 Mert általa vagytok a Felkent Jézusban, aki Istentől nemzett Bölcsességünk, Igazságosság, Megszentelés, Megváltás,

31 ἵνα καθὼς γέγραπται Ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω.

31 hogy amint írva van: „Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.”

1ἐσταυρώθη

2 hús – a Test másik neve a görögben, az élő-test.

3 Kibeszélte értelemben.

4 Itt a kataiszkhüné szót használja az Írás, ami teljes alávetést jelent egy magasabb Hatalomnak, meggyalázást.

5 Itt az iszkhüsz szó tűnik fel, ami (testileg) erőst, hatalmast jelent. ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά: azaz Isten aláveti a Világ hatalmasait – hatalmasnak tetsző dolgait – a saját hatalmának.

 

6  ~ az egyéni, személyes életsorssal nem rendelkezők.

7  ~ azok, akik nem-létezőknek tekintettnek.

2

1 Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ,

1 Én is, testvérek, hozzátok menvén, nem a beszéd vagy a bölcsesség tekintélyével mentem kihirdetni az Isten titkait.

2 οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον·

2 Mert nem vizsgáltam más ismeretet bennetek, mint a Felkent Jézust, és ezt megkereszteltként1.

3 κἀγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς,

3 Én is gyöngeségben, félelemben, és sokféle rettegésben voltam köztetek.

4 καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πιθοῖς σοφίας λόγοις ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως,

4 Az én Igém és hirdetésem, nem a bölcsesség meggyőző [beszédében] áll, hanem a szelleminek és az erőnek bizonyosságában,

5 ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει θεοῦ.

5 hogy a ti hitetek, ne az emberek bölcsességében, hanem Isten Erejében legyen.

6 Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων·

6 A bölcsességet pedig a legteljesebbek között beszéljük el, nem ennek a létnek a bölcsességét, sem ennek a létnek elpusztulandó vezetőiét;

7 ἀλλὰ λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν·

7 hanem Istennek a titokzatban elrejtett bölcsességét, amelyet Isten a korok előtt elrendelt a mi dicsőségünkre.

8 ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν, εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν·

8 Ezt senki sem ismerte fel ennek a létnek vezetői közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát.

9 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ὅσα ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.

9 Hanem, amint írva van: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette az Isten az őt szeretőknek.”

10 ἡμῖν γὰρ ἀπεκάλυψεν ὁ θεὸς διὰ τοῦ πνεύματος, τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ.

10 Azonban nekünk kinyilatkoztatta az Isten a Szellem által, mert a Szellem mindent kikutat, még az Isten mélységeit is.

11 τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ.

11 Mert, ki tudja az emberek emberi dolgait, ha nem az ember szelleme, ami benne van? Amint az Isten dolgait egy sem ismeri meg, ha csak nem az Isten Szelleme.

12 ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν·

12 Azonban mi nem a Világ szellemét kaptuk, hanem a Szellemet Istenből, hogy megtudjuk az Isten által nekünk ajándékozott dolgokat.

13 ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν διδακτοῖς πνεύματος, πνευματικοῖς πνευματικὰ συνκρίνοντες.

13 Ezt el is beszéljük, nem az emberi bölcsesség igéinek tanításában, hanem szellemi tanításban, szellemiekhez szellemieket hasonlítva.

14 ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ, μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστίν, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται·

14 Ám az Isten Szellemének dolgait nem fogja fel a lelki ember, mert az oktalanság neki, és nem képes felismerni, hogy szellemileg vizsgálja meg.

15 ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.

15 Azonban, aki szellemi, megvizsgál minden dolgot, azonban ő semmi által meg nem vizsgáltatik.

16 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, ὃς συνβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν.

16 Mert: „Ki ismeri az Úr értelmét, ki oktathatná Őt?” azonban bennünk a Felkent értelme van.

1 azaz keresztre feszítettként

3

1 Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ᾽ ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.

1 És én, testvérek, nem beszélhettem nektek, mint szellemieknek, hanem, mint hús szerintieknek, mint a Felkentben kisdedeknek.

2 γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, οὐ βρῶμα, οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. Ἀλλ᾽ οὐδὲ [ἔτι] νῦν δύνασθε,

2 Tejet öntöttem nektek, nem ételt, mert még nem volt erőtök, de még most sincs erőtök,

3 ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε. ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε;

3 mert még hús szerintiek vagytok. Mert, ahol féltékenység és harc van köztetek, nem vagytok-e hús szerintiek és jártok emberszerűen?

4 ὅταν γὰρ λέγῃ τις Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος δέ Ἐγὼ Ἀπολλώ, οὐκ ἄνθρωποί ἐστε;

4 Amikor ugyanis azt mondja az egyik: „Én Pálé vagyok”, a másik pedig: „Én Apollóé”, nem vagytok emberiek?

5 τί οὖν ἐστὶν Ἀπολλώς; τί δέ ἐστιν Παῦλος; διάκονοι δι᾽ ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν.

5 Vajon ki Apolló? Mi Pál? Szolgák, akik által a hitet kaptátok, mégpedig mindegyik úgy, ahogy az Úr megadta.

6 ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλὼς ἐπότισεν, ἀλλὰ ὁ θεὸς ηὔξανεν·

6 Én sarjasztottam, Apolló öntözte, de az Isten növeszt.

7 ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ᾽ ὁ αὐξάνων θεός.

7 Tehát sem az, aki sarjaszt, sem az, aki öntöz, hanem az Isten az, aki a növekedtet.

8 ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν, ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον,

8 Aki sarjaszt, és aki öntöz, egy; mindenki meg fogja kapni jutalmát fáradsága szerint.

9 θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε.

9 Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántója, Isten épülete vagytok.

10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ·

10 Isten nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építész, alapot tettem, más pedig ráépít. Azonban mindenki figyeljen, hogyan épít rá.

11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός·

11 Mert más alapot, mint a Felkent Jézus, senki sem rakhat.

12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον χρυσίον, ἀργύριον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην,

12 Ha pedig valaki az alapra aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, szalmát épít,

13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει.

13 mindegyiknek a munkája nyilvánvaló lesz. Mert a megmutatkozás napján, mivel az tűzben fog kinyilatkoztatni, és a tűz mutatja meg mindegyik munkáját, hogy milyen.

14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήμψεται·

14 Ha valakinek megmarad a munkája, amit épített, jutalmat kap.

15 εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός.

15 Ha valakinek a munkája elég, az kárt vall; ő maga ugyan üdvözül, de csak mintegy a tűz által.

16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν οἰκεῖ;

16 Nem tudjátok, hogy Isten Szentélye vagytok, és Isten Szelleme lakik bennetek?

17 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.

17 Ha valaki lerombolja Isten Szentélyét, lerombolja azt az Isten. Mert Isten Szentélye megszentelt, és ti vagytok az.

18 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός,

18 Senki se tévessze meg önmagát. Ha valaki közületek bölcsnek gondolja önmagát ebben a létben, legyen oktalanná, hogy bölcs lehessen.

19 ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν· γέγραπται γάρ Ὁ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν·

19 Mert ennek a Világnak bölcsessége oktalanság Isten felől. Írva van ugyanis: „Megfogja a bölcseket ravaszságukban”

20 καὶ πάλιν Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν μάταιοι.

20 Továbbá: „Az Úr ismeri a bölcsek gondolatairól, hogy hiábavalók”

21 ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις· πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστίν,

21 Senki se dicsekedjék hát emberekkel. Mert minden a tietek,

22 εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλὼς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ὑμῶν,

22 akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a Világ, akár az Élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár a jövendők: minden a tietek,

23 ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ θεοῦ.

23 ti pedig a Felkentéi vagytok, a Felkent pedig Istené.

4

1 Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ.

1 Úgy számoljon velünk az ember, mint a Felkent kíséretével, és Isten titkainak intézőivel.

2 ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ.

2 Márpedig az intézőtől azt kérik, hogy hűnek találtassék.

3 ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας· ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω·

3 Nekem azonban a legkevesebb az, hogy felőletek vizsgáltassam meg, vagy emberi nap által. Sőt magamat sem vizsgálom.

4 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι, ὁ δὲ ἀνακρίνων με κύριός ἐστιν.

4 Bár semmit sem tudok be magamnak, ettől azonban még nem igazulok meg. Az Úr az, ki megítél engem.

5 ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν, καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ.

5 Így hát idő előtt ti se ítéljetek semmi felől, míg el nem jön az Úr, aki a Sötétség rejtett dolgait a Fényre hozza, és a szívek szándékait megmutatja. Akkor lesz majd mindenkinek az elismerés az Istentől.

6 Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼν δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τό Μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.

6 Ezt pedig, testvérek, értetek alkalmaztam magamra és Apollóra, hogy rajtunk tanuljátok meg, ’ne többet mi írva van!’. Egyik se fuvalkodjék fel a másikkal szemben.

7 τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

7 Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?

8 ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ; ἤδη ἐπλουτήσατε; χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε; καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συνβασιλεύσωμεν.

8 Már jóllaktatok, már gazdagok lettetek, nélkülünk uralkodtok. Bárcsak uralkodnátok, hogy mi is veletek együtt uralkodhatnánk!

9 δοκῶ γάρ, ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.

9 Mert gondolom, az Isten, minket apostolokat az utolsónak jelölt, mintegy halálra szántakat, látványossága lettünk a Világnak, a hírnököknek is és az embereknek is.

10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι.

10 Mi oktalanok vagyunk a Felkent által, ti pedig okosak a Felkentben; mi erőtlenek, ti pedig erősek; ti megbecsültek, mi megvetettek.

11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνιτεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν

11 Mindezen óráig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk, verést szenvedünk, és kóborlók vagyunk,

12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα,

12 és saját kezünkkel munkálkodva fáradozunk. Átkozódóknak áldást mondunk, üldözöttként kitartunk,

13 δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα, ἕως ἄρτι.

13 ha gyaláznak minket, kérlelünk. Mintegy salakja lettünk a Világnak, mindennek söpredékévé ez idáig.

14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν·

14 Nem megszégyenítésként írom ezt nektek, hanem mint szeretett gyermekeimnek emlékeztetőül.

15 ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας, ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.

15 Mert ha tízezer nevelőtök is volna a Felkentben, nincs sok atyátok, hiszen Jézusban a Felkentben, az örömhír által én nemzettelek titeket.

16 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

16 Kérlek tehát titeket, legyetek az utánzóim!

17 Διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ [Ἰησοῦ], καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω.

17 Ezért küldtem hozzátok Timóteust, mint szeretett fiamat, aki hű az Úrban, ő majd emlékeztet titeket az utamra, a Felkent Jézusban; ahogy mindenhol, minden gyülekezetben tanítok.

18 Ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες·

18 Némelyek úgy felfuvalkodtak, mintha nem mennék már hozzátok.

19 ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δύναμιν,

19 Pedig hamar megyek hozzátok, ha az Úr akarja, és megismerem a felfuvalkodottaknak, nem a szavait, hanem az erejét.

20 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει.

20 Mert nem a beszédben van az Isten Országa, hanem erőben.

21 τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΰτητος;

21 Mit akartok? Vesszővel menjek hozzátok vagy a szelídség szellemében.

5

1 Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν.

1 Úgy hallik, hogy paráznaság van köztetek, és olyan paráznaság, amilyen még a nemzeteknél sincs, hogy valaki apjának asszonyával van.

2 καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα ἀρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο πράξας;

2 De ti fel vagytok fuvalkodva és nemhogy inkább elszomorkodnátok és kivetnétek magatok közül azt, aki ezt a művet gyakorolta.

3 Ἐγὼ μὲν γάρ, ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον

3 Mert én viszont, bár testben távol, de szellemben ott lévén, már megítéltem, mint ott lévő, azt, aki ezt megcselekedte.

4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ, συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ,

4 A mi Urunk Jézus nevében gyűljék egybe a ti és az én szellemem és a mi Urunk Jézus erejével,

5 παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου.

5 az ilyeneket adjuk át a Sátánnak, a hús elveszejtésére, hogy a szellem megmenekíttessék az Úr napján.

6 Οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ;

6 Nem szép a dicsekvésetek. Nem tudjátok, hogy egy kevéske kovász megkeleszti az egész tésztát?

7 ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε ἄζυμοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός·

7 Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, amit kovásztalanok vagytok; mert a mi pászkánk, A Felkent, feláldoztatott.

8 ὥστε ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινίας καὶ ἀληθείας.

8 Tehát ne régi kovásszal ünnepeljük, sem pedig rossz és gonosz kovásszal, hanem a Tisztaság és az Igazság kovásztalanságával.

9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις,

9 Levelemben megírtam nektek, hogy ne közösködjetek paráznákkal.

10 οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν.

10 Nem ennek a Világnak minden paráznájával, tolvajával, garázdájával, képzeteknek szolgálóval, mert akkor kimenni tartoznátok a Világból.

11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν.

11 Most pedig azt írtam nektek, hogy ne közösködjetek azzal, ha valaki testvérnek nevezvén magát, parázna, csaló, képzeteknek szolgál, gyalázkodó, garázda, az ilyenekkel együtt se egyetek.

12 τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε,

12 Miképp ítélnék meg kívülállókat, nemde ti is belsőket fogtok ítélni?

13 τοὺς δὲ ἔξω ὁ θεὸς κρίνει; ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.

13 A kívül levőket majd az Isten ítéli meg, vessétek ki magatok közül a gonoszokat.

6

1 Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων;

1 Hogy merészel valaki is közületek a másikkal való ügyét igaztalannal ítéltetni és nem inkább a szentekkel?

2 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων;

2 Vagy nem tudjátok, hogy a szentek ítélik meg a Világot? És ha veletek ítéltetik meg a Világot, méltatlanok vagytok ítélni a legkisebbekben?

3 οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν, μήτιγε βιωτικά;

3 Nem tudjátok, hogy a hírnököket fogjátok ítélni, nemhogy köznapias dolgokat?

4 βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τούτους καθίζετε;

4 Ha tehát köznapi dolgok felől van vizsgálni valótok, a kiválasztottak közül a legmegvetettebbeket ültetitek le?

5 πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,

5 Megszégyenítésetekre mondom ezt, Nincs hát köztetek egy bölcs sem, aki ítélkezhetne testvérei fölött?

6 ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων;

6 Hanem inkább testvér, testvér ellen ítéltet, ráadásul hitetlenek előtt?

7 ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστὶν ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν· διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;

7 Már az is gyalázat bennetek, hogy egymással pereskedtek; miért nem inkább az igazságtalanság? Miért nem inkább a károsodás?

8 ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ τοῦτο ἀδελφούς.

8 Hanem ti vagytok igazságtalanok és károsítók és mindezt a testvéreteknek!

9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; Μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται

9 Talán nem tudjátok, hogy az igaztalanok nem öröklik az Isten országát? Ne tévelyegjetek, se paráznák, se képzeteknek szolgálók, se házasságtörők, se puhányok, se férfifertőzők,

10 οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν.

10 se tolvajok, se megtévesztők, se részegesek, se gyalázkodók, se garázdák nem öröklik az Isten országát.

11 Καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν.

11 Ilyenek voltatok néhányan, azonban megmosakodtatok, azonban megszentelődtetek; de megigazultatok a Felkent Jézus nevében és az Isten Szelleme által.

12 Πάντα μοι ἔξεστιν· ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει. πάντα μοι ἔξεστιν· ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος.

12 Minden szabad nekem, de nem minden használ; Minden szabad nekem, csak aztán hatalmába ne kerítsen.

13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι·

13 Az élelem a hasnak, a has pedig az élelemnek rendeltetett, az Isten pedig mindezt megsemmisíti. A test pedig nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, az Úr pedig a testnek.

14 ὁ δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

14 Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta és minket is fel fog az ő ereje által.

15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο.

15 Nem tudjátok, hogy a ti testetek a Felkent tagjai? Vegyem tehát a Felkent tagjait és tegyem egy parázna tagjaivá? Ne legyen!

16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

16 Vagy nem tudjátok, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert úgymond, ketten egy hússá lesznek!

17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν.

17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem lesz vele?

18 φεύγετε τὴν πορνείαν· πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει.

18 Fussatok a paráznaságtól. Minden vétek, amit az ember tesz a testen kívül van, azonban a paráználkodó saját teste ellen vétkezik.

19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν,

19 Vagy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek levő Szent Szellem Szentélye, aki Istentől van, és nem vagytok magatokéi?

20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν.

20 Mert áron vásároltak meg; dicsérjétek ezért az Istent testetekben!

7

1 Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι·

1 Afelől írtatok, hogy jó az embernek asszonyt nem érintenie;

2 διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω.

2 Azonban a paráznaság miatt, mindenkinek saját asszonya és férje legyen.

3 τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί.

3 A férj adja meg a tartozását az asszonynak, hasonlóan az asszony is a férjnek.

4 ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὁ ἀνήρ· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἡ γυνή.

4 A saját testét nem az asszony birtokolja, hanem a férj, hasonlóan a férj sem birtokolja saját testét, hanem az asszony.

5 μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι [ἂν] ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν [ὑμῶν].

5 Ne tartassatok vissza egymástól, ha csak nem összhangban, egy időre, hogy legyen szabadidőtök az imádkozásra, aztán ismét együtt legyetek, hogy meg ne kísértsen a Sátán, a mértéktelenségetek miatt.

6 τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συνγνώμην, οὐ κατ᾽ ἐπιταγήν.

6 Ezeket engedményként mondom, nem parancsként.

7 θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ, ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως.

7 Pedig minden embert úgy akarnék, mint magamat, hanem mindenkinek saját kegyelme van az Istentől, az egyiknek ilyen, a másiknak olyan.

8 Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ·

8 Azt mondom a házasulatlanoknak és az özvegyeknek, jó nekik úgy maradniuk, amint én vagyok,

9 εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν, κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμεῖν ἢ πυροῦσθαι.

9 azonban, ha nem uralkodhattok magatokon, házasodjatok, mert hasznosabb házasnak lenni, mint égettnek.

10 Τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι,–

10 A megházasultaknak pedig azt üzenem, nem én, hanem az Úr, az asszony a férjétől ne költözzön el,

11 ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω,– καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι.

11 — ha pedig elköltözik is, maradjon házasulatlan vagy engesztelődjön ki a férjével — és a férj se hagyja el az asszonyt.

12 Τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·

12 A többieknek pedig ezt mondom, nem én, hanem az Úr, ha valamely testvérnek hitetlen asszonya van és ez vele szeretne lakni, el ne hagyja őt,

13 καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα.

13 és ha valamely asszonynak hitetlen férje van és az vele szeretne lakni, el ne hagyja férjét,

14 ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.

14 Mert megtisztíttatik az asszonyban a hitetlen férj és megtisztíttatik a testvér által a hitetlen asszony; különben gyermekeitek tisztátalanok lennének, pedig szentek.

15 εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω· οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς ὁ θεός.

15 Ha pedig a hitetlen költözik, csak költözzön; nem vettetett alá a testvér vagy a testvérnő az ilyenekben. A békességre választott ki az Isten minket.

16 τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;

16 Mert tudod-e asszony, hogy férjedet megmentheted? Vagy mit tudod, férj, hogy megmentheted az asszonyod?

17 Εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς μεμέρικεν ὁ κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ θεός, οὕτως περιπατείτω· καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι.

17 Csak amint mindenkit részeltetett az Úr, amint meghívott mindenkit az Isten, úgy járjon. Így rendelem ezt minden egyházban.

18 περιτετμημένος τις ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω· ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις; μὴ περιτεμνέσθω.

18 Körülmetélten hivattatott el, ne húzassa vissza, körülmetéletlenül hivattatott el, nem metélkedjen körül.

19 ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ.

19 A körülmetéltség semmi és a körülmetéletlenség is semmi, csak az Isten parancsainak megtartása.

20 ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη ἐν ταύτῃ μενέτω.

20 Mindenki amely hivatásban hivattatott el, abban maradjon.

21 δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω· ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι.

21 Rabszolgaként hivattál el? Ne törődj vele, sőt ha szabadulhatnál is, inkább használd azt.

22 ὁ γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν· ὁμοίως ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ.

22 Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr szabadosa, hasonlóképp, aki szabadságban hivattatott el, a Felkent rabszolgája.

23 τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.

23 Árában vásároltattak meg, ne legyetek emberek rabszolgái!

24 ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ θεῷ.

24 Mindenki, amiben elhivatott, testvérek, abban maradjon meg az Isten előtt.

25 Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι.

25 A szüzek felől, pedig nincsen parancsom az Úrtól, azonban némi tanácsot adok, mint aki irgalmat nyertem az Úrtól, hogy hív vagyok.

26 Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι.

26 Tehát törvénykezésem az, hogy jó ezt kezdeményezni, mármint jó az embernek ekként lenni.

27 δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν· λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα·

27 Asszonyhoz köttettél? Ne keress oldást, eloldattál asszonytól? Ne keress asszonyt!

28 ἐὰν δὲ καὶ γαμήσῃς, οὐχ ἥμαρτες. καὶ ἐὰν γήμῃ [ἡ] παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν. θλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι.

28 Azonban, ha házasodsz is, nem vétkezel; és ha megházasodik is a szűz, nem vétkes; de az ilyeneknek húsukban gyötrelmük lesz, én azonban kímélnélek titeket.

29 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν· τὸ λοιπὸν ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν,

29 Ezt pedig azért mondom, testvérek, mert az idő rövid, a jövőben, pedig akiknek van asszonyuk, úgy legyenek, mintha nem lenne

30 καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες,

30 és akik sírnak, mintha nem sírnának; és akik örülnek, mintha nem örülnének; és akik vásárolnak, mintha nincstelenek lennének,

31 καὶ οἱ χρώμενοι τὸν κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου.

31 és akik a világot színezik, mintha nem színeznék, mert elmúlik ennek a világnak arca.

32 θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, πῶς ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ·

32 Azt akarom, hogy ti gondtalanok legyetek, mert a házasulatlan az Úr dolgaival törődik, hogy tetszhet az Úrnak.

33 ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῇ γυναικί,

33 A házasult azonban a világ dolgaival törődik, hogy tetsszen asszonyának,

34 καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία [καὶ] τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί.

34 és megosztott. Az asszony, aki házasulatlan és a szűz az Úr dolgaival törődik, hogy testében és szellemében is szent legyen; a megházasodott azonban a világ dolgaival törődik, hogy a férfinak tetsszen.

35 τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον τῷ κυρίῳ ἀπερισπάστως.

35 Ezt a ti hasznotokért mondom, nem hogy tőrt vessek, hanem, hogy illőn és állhatatosan tartsatok ki az Úr mellett háborítatlanul.

36 Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.

36 Ha azonban valaki szégyenli, hogy a lánya szűz maradjon, és szüksége van rá, és ezt tartozik megtenni, aki akarja tegye meg, nem vétkezik, házasodjanak meg.

37 ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει·

37 Aki azonban erősen áll szívében és nincs szüksége, hatalma van a saját akarata felett és úgy ítélte meg a saját szívében, megtartja szűz lányát, jól teszi.

38 ὥστε καὶ ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ, καὶ ὁ μὴ γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει.

38 Tehát, aki megházasítja szűz lányát, jól teszi és aki nem házasítja meg még jobban teszi.

39 Γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ·

39 Az asszony meg van kötve a férjéhez annak élete idejéig, ha elalszik a férje, szabad, megházasodhat, az Úrban maradva;

40 μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην, δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν.

40 boldogabb azonban, ha így marad, véleményem szerint, gondolom én is az Isten Szellemét bírom.

8

1 Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν. ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ.

1 A bálványáldozatok felől pedig, tudjuk, mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet azonban épít.

2 εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι, οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι·

2 Ha valaki azt gondolja, megismert valamit, nem ismer úgy, amint ismerni szükséges.

3 εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾽ αὐτοῦ.

3 Ha valaki szereti az Istent, az ismert általa.

4 Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ εἷς.

4 Tehát a képzeteknek szánt áldozatok evéséről tudjuk, hogy nincs egy képzet sem a világban és hogy Isten sincs más csak egy.

5 καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς, ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί,

5 Mert ugyan vannak istennek nevezettek az Égben és a földön, amint sok az isten és sok úr van,

6 [ἀλλ᾽] ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι᾽ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾽ αὐτοῦ.

6 hanem nekünk egy az Isten, az Atya, akitől minden van és mi is belőle, és egy az Úr, Jézus a Felkent, aki által van minden és mi is általa1.

7 Ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται.

7 Azonban nem mindenkiben van ez az ismeret, némelyek pedig, akik még most is képzethez szokottak, amint a képzeteknek szánt áldozatokat esznek, és így a lelkiismeretük gyenge lévén, bemocskolódik.

8 βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παραστήσει τῷ θεῷ· οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν, ὑστερούμεθα, οὔτε ἐὰν φάγωμεν, περισσεύομεν.

8 Élelem, pedig nem állít minket az Isten mellé; ha nem eszünk is, hiányt nem szenvedünk, s ha eszünk sem bővelkedünk.

9 βλέπετε δὲ μή πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενέσιν.

9 Vigyázzatok, pedig, nehogy megütközése legyen az erőtleneknek a ti hatalmatok.

10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ [σὲ] τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλίῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;

10 Mert, ha valaki meglát téged, ismerettel rendelkezőt, amint a képzeteknek szánt áldozat mellett fekszel, annak, mivelhogy erőtlen, lelkiismerete nem-e indítja arra, hogy egyen a bálványáldozatból.

11 ἀπόλλυται γὰρ ὁ ἀσθενῶν ἐν τῇ σῇ γνώσει, ὁ ἀδελφὸς δι᾽ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν.

11 Mert így elveszik a te testvéred, aki erőtlen a te ismereted miatt, pedig meghalt érte Krisztus.

12 οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε.

12 Amikor így vétkeztek testvéreitek ellen, megsértvén erőtlen lelkiismeretüket, vétkeztek Krisztus ellen.

13 διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.

13 Ha tehát élelem botránkoztatja meg a testvéremet, inkább sohasem eszem húst, sem hogy megbotránkoztassam testvéremet.

1 Középkori kéziratokban ez is: (XIV. század)  azaz: és a szent szellemben, akiben minden van és mi is őbenne.

9

1 Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίῳ;

1 Nem vagyok-e apostol? Nem vagyok-e szabad? Nemde láttam a mi Urunk Jézus Krisztust? Nem az én művem vagytok-e az Úrban?

2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμί, ἡ γὰρ σφραγίς μου τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίῳ.

2 Ha egyebeknek nem volnék is apostola, de nektek mégis az vagyok; mert az én apostolságom pecsétje, ti vagytok az Úrban.

3 Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη.

3 Ez az én védelmem azok ellen, kik engem kérdőre vonnak.

4 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν;

4 Vajon nincs-e hatalmunk, hogy együnk és igyunk?

5 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς;

5 Vajon nincs-e hatalmunk, hogy testvérnőnket magunkkal vigyük, mint a többi apostolok is és az Úr atyjafiai és Kéfás?

6 ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι;

6 Avagy egyedül nekem és Barnabásnak nincs hatalmunk, hogy ezt cselekedjük?

7 τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; [ἢ] τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

7 Ki vitézkedik a maga zsoldján? ki ültet szőlőt, hogy annak terményéből ne egyék? ki legeltet nyájat, hogy a nyáj tejéből ne részesüljön?

8 Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ, ἢ καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ λέγει;

8 Vajon csak emberileg mondom ezeket? Nem ezeket mondja a törvény is?

9 ἐν γὰρ τῷ Μωυσέως νόμῳ γέγραπται Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ θεῷ,

9 Mert írva vagyon Mózes törvényében: Ne kösd be a nyomtató ökör száját. Az Istennek vajon csak az ökrökre van gondja?

10 ἢ δι᾽ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ᾽ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.

10 Avagy nem inkább értünk mondja ezt? Mert értünk lett az megírva, hogy reménységben szántson, aki szánt, és aki nyomtat, az aratás reménységében.

11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;

11 Ha mi bennetek szellemiekként vetettünk, nagy dolog, ha mi nálatok a hús szerintiekből aratunk?

12 εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ.

12 Ha mások részesek a rajtatok való hatalomban, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk e hatalommal, hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadályt ne tegyünk Krisztus evangéliumának.

13 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συνμερίζονται;

13 Nem tudjátok-e, hogy akik a szentélyben munkálkodnak, a szentélyből valókat eszik, és akik az oltárnak szolgálnak, az oltárról vesznek részt?

14 οὕτως καὶ ὁ κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῇν.

14 Így rendelte az Úr azoknak is, akik az evangéliumot hirdetik, hogy az evangéliumból éljenek.

15 ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων. Οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί, καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἢ – τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει.

15 Én pedig ezek egyikével sem éltem. De nem azért írtam ezeket, hogy így cselekedjenek énvelem; mert jobb nekem meghalnom, mintsem hogy valaki az én dicsőségemet meghiúsítsa.

16 ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστιν μοι καύχημα, ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται· οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι.

16 Mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsőség énnekem, mivel a kötelesség kényszerít engem; és jaj nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem.

17 εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω· εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι.

17 Mert ha jó kedvvel cselekszem azt, jutalmam kapok; ha pedig kényszerűségből, csak megbízott tiszttartó vagyok.

18 τίς οὖν μού ἐστιν ὁ μισθός; ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

18 Mi tehát az én jutalmam? Az, hogy az evangéliumot hirdetve, díj nélkül munkálkodom az evangéliumért, hogy nem is használom az evangéliumhoz nyert teljhatalmamat.

19 Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω·

19 Mert midőn mindenkitől szabad voltam, mindenki rabszolgájává tettem magamat, hogy annál többeket nyerjek meg.

20 καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω·

20 Én a júdeaiaknak júdeai lettem, hogy a júdeaiakat megnyerjem; a törvény alattiaknak, mint törvény alatti (holott törvény alatt nem állok), hogy azokat, hogy a törvény alatt levőket megnyerjem;

21 τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ ἀλλ᾽ ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδανῶ τοὺς ἀνόμους·

21 a törvényteleneknek, mint törvénytelen, holott nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében vagyok, hogy megnyerjem a törvényteleneket.

22 ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω.

22 Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem; mindennek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek.

23 πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συνκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι.

23 Mindezeket pedig az evangéliumért cselekszem, hogy abban részes legyek.

24 Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε.

24 Nem tudjátok-e, hogy azok, kik pályát futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy nyeri el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek azt.

25 πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον.

25 Mindaz pedig, ki a küzdésben tusakodik, mindentől megtartóztatja magát; és azok ugyan, hogy hervatag koszorút nyerjenek, mi pedig hervadatlant.

26 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων·

26 Én tehát úgy futok, nem mint bizonytalanra; úgy vívok, nem mintha a levegőt verném;

27 ἀλλὰ ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μή πως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.

27 hanem sanyargatom testemet és szolgálat alá vetem, nehogy, midőn másokat tanítok, énmagam elvettessem.

10

1 Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον,

1 Mert nem akarom elhallgatni előttetek, atyámfiai! hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan átmentek a tengeren,

2 καὶ πάντες εἰς τὸν Μωυσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ,

2 és Mózestől mindnyájan be lettek avatva a felhőben és tengerben,

3 καὶ πάντες [τὸ αὐτὸ] πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον

3 és mindnyájan ugyanazon szellemi eledelt ették,

4 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα, ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ πέτρα δὲ ἦν ὁ χριστός·

4 és mindnyájan ugyanazon szellemi italt itták, ivának pedig az őket követő szellemi sziklából, e kőszikla pedig Krisztus;

5 ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν ηὐδόκησεν ὁ θεός, κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ.

5 de legtöbbjükben nem telt kedve az Istennek; azért elpusztultak a pusztában.

6 Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν.

6 Ezek pedig ránk nézve előképül történtek, hogy ne kívánjuk meg a rosszat, mint azok megkívánták.

7 μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν· ὥσπερ γέγραπται Ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν.

7 Se bálványimádók ne legyünk, mint némelyek azok közül, amint írva van: Leült a nép enni és inni, és fölkelének játszani.

8 μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες.

8 Se ne paráználkodjunk, mint némelyek azok közül paráználkodtak, és elhullottak egy nap huszonháromezren.

9 μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν κύριον, καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλλυντο.

9 Se ne kísértsük Krisztust, mint némelyek azok közül kísértették, és kígyók által elvesztek.

10 μηδὲ γογγύζετε, καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ.

10 Se ne zúgolódjatok, mint némelyek azok közül zúgolódtak, és elvesztek a pusztító által.

11 ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν.

11 Ezek mind jelképekben történtek velük; megírattak pedig a mi okulásunkra, kikre az utolsó idők jutottak.

12 Ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ.

12 Azért aki magát állani gondolja, vigyázzon, hogy el ne essék.

13 πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν.

13 Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket; hű az Isten, és nem engedi meg, hogy erőtökön felül szenvedjetek kísértést, hanem a kísértéshez az erőt is megadja, hogy elviselhessétek.

14 Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρίας.

14 Ezért szeretteim, fussatok a bálványok tiszteletétől.

15 ὡς φρονίμοις λέγω· κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι.

15 Mint értelmeseknek mondom: magatok ítéljétek meg, a mit mondok.

16 Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ χριστοῦ; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ ἐστίν;

16 Az áldás kelyhe, melyet megáldunk, nem Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, melyet megszegünk, nem az Úr testében való részesedés?

17 ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν.

17 Mert egy kenyér, egy testben vagyunk sokan, mindnyájan, akik az egy kenyérben részesedünk.

18 βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα· οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν;

18 Tekintsétek a hús szerint való Izraelt; vajon, akik az áldozatokból esznek, nem részesek az oltárban?

19 τί οὖν φημί; ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν, ἢ ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν;

19 Mit akarok ezzel mondani? Talán azt, hogy a bálvány áldozat vagy a bálvány valóban valami?

20 ἀλλ᾽ ὅτι ἃ θύουσιν [τὰ ἔθνη], δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ θύουσιν, οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι.

20 Dehogy! De amit a nemzetek áldoznak, azt az ördögöknek áldozzák és nem Istennek. Nem akarom, hogy ördögökkel legyetek közösségben.

21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων.

21 Nem ihattok az Úr kelyhéből és az ördögök kelyhéből. Nem lehettek részesei az Úr asztalának és az ördögök asztalának.

22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν;

22 Ingereljük talán féltékenységre az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála?

23 Πάντα ἔξεστιν· ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει. πάντα ἔξεστιν· ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ.

23 Minden szabad nekem, de nem minden használ, mindent szabad, de nem minden szolgál épülésemre.

24 μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου.

24 Senki ne keresse a maga javát, hanem a másikét.

25 Πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν,

25 Mindent, amit a mészárszéken árulnak, egyetek meg, anélkül, hogy lelkiismereti okból bármit kérdeznétek.

26 τοῦ κυρίου γὰρ ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.

26 Mert az Úré a föld és annak teljessége.

27 εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν·

27 Ha valaki tehát a hitetlenek közül meghív titeket, és el akartok menni, mindent, amit elétek tesznek, egyetek meg, anélkül, hogy lelkiismereti okból bármit kérdeznétek.

28 ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ Τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν, μὴ ἐσθίετε δι᾽ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν·

28 De ha valaki azt mondja nektek: „Ez a bálványok áldozatából való”, ne egyétek meg amiatt, aki szóvá tette, és a lelkiismeret miatt;

29 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου· ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως;

29 nem a te lelkiismeretedet értem ez alatt, hanem a másikét. Miért ítélje meg az én szabadságomat másnak a lelkiismerete?

30 εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;

30 Ha én hálával részesedem, miért káromoltassam azért, amiért hálát adok?

31 Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε.

31 Tehát akár esztek, akár isztok, akár valami mást tesztek, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek.

32 ἀπρόσκοποι καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ,

32 Ne legyetek botránkozásul se a zsidóknak, se a görögöknek, se az Isten gyülekezetének;

33 καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.

33 mint ahogy én is mindenben mindenkinek kedvében járok, nem azt keresve, ami nekem hasznos, hanem ami a többieknek, hogy üdvözüljenek.

11

1 μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ.

1 Legyetek követőim, mint én is a Krisztusé.

2 Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε.

2 Dicsérlek pedig titeket, hogy mindenben megemlékeztek rólam, és amint átadtam nektek, úgy tartjátok meg az átadottakat.

3 Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ χριστοῦ ὁ θεός.

3 Akarom, hogy tudjátok: minden férfinak a feje Krisztus, az asszony feje pedig a férfi, Krisztus feje pedig az Isten.

4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ·

4 Minden férfi, aki födött fővel imádkozik, vagy prófétál, szégyent hoz fejére.

5 πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.

5 viszont minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz a fejére: mert ez ugyanaz, mintha megnyírták volna.

6 εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.

6 Ha az asszony nem fedi be a fejét, vágassa le a haját; ha viszont szégyenletes dolog az asszonynak, hogy a haját levágassa vagy leborotváltassa, fedje csak be fejét.

7 ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.

7 A férfinak nem kell befednie fejét, mert ő Isten képmása és dicsősége, az asszony azonban a férfi dicsősége.

8 οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός·

8 Mert nem a férfi lett az asszonyból, hanem az asszony a férfiból;

9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα.

9 nem is az asszonyért teremtetett a férfi, hanem az asszony a férfiért.

10 διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους.

10 Ezért az asszonynak viselnie kell a fején az alárendeltség jelét az angyalok miatt.

11 πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς ἐν κυρίῳ·

11 Mindazáltal sem a férfiú asszony nélkül, sem az asszony férfiú nélkül nincsen az Úrban;

12 ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός· τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ.

12 Mert amint az asszony a férfiból lett, úgy a férfi is az asszony által születik, és minden Istentől.

13 ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ προσεύχεσθαι;

13 Ítéljétek meg ti magatok: illik-e asszonynak fedetlen fővel imádkozni Istenhez?

14 οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστίν,

14 Nem tanít-e maga a természet titeket arra: hogy a férfinak hajat nevelni, szégyen;

15 γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστίν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ.

15 az asszonynak pedig hajat növeszteni, dicsőség? mert a hajzat fátyol gyanánt adatott neki.

16 Εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ.

16 Ha pedig valaki erről tovább akar vitatkozni, tudja meg, hogy sem nálunk, sem Isten egyházainál nincs ilyen szokás.

17 Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσθε.

17 A következő paranccsal kapcsolatban nem dicsérendő, hogy nem javatokra, hanem károtokra gyűltök össze.

18 πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.

18 Mert először is, mikor egybegyűltök az egyházban, szakadás van köztetek és ezt részben el is hiszem,

19 δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα [καὶ] οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν.

19 mert szakadásnak lennie kell köztetek, hogy a kipróbáltak láthatóak legyenek köztetek.

20 Συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν,

20 mikor azonban így egybegyűltök, nem az Úr vacsoráját eszitek.

21 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει.

21 Mert mindenki a maga vacsoráját eszi meg előbb, és némelyik ugyan éhezik, más pedig részeg.

22 μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.

22 Vajon nincsenek-e házaitok az evésre és ivásra? Vagy az Isten házát megvetitek, és azokat szégyenítitek meg, kiknek nincsen? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek-e titeket? Ebben nem dicsérlek.

23 ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον

23 Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek: hogy az Úr Jézus, amely éjjel elárultaték, vevé a kenyeret,

24 καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν Τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

24 és hálát adván, megszegé, és mondá: Vegyétek és egyétek: Ez az én testem, mely értetek adatik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

25 ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

25 Hasonlóképpen a kelyhet is, minekutána vacsorált, mondván: Ez a kehely az új szövetség az én véremben; ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok, az én emlékezetemre.

26 ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρι οὗ ἔλθῃ.

26 Mert valahányszor eszitek e kenyeret, és isszátok e kelyhet: az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jő.

27 ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου.

27 Aki tehát méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, vétkezik az Úr teste és vére ellen.

28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω·

28 Vizsgálja meg azért magát az ember, és úgy egyék azon kenyérből, és igyék abból a kehelyből.

29 ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα.

29 Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, meg nem különböztetvén az Úr testét.

30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.

30 Azért van köztetek sok beteg és erőtlen, és sokan alszanak.

31 εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα·

31 Ha magunkat megítélnénk, bizonyára meg nem ítéltetnénk.

32 κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν.

32 Ha pedig megítéltettünk, az Úr által tanulunk, hogy e világgal el ne kárhoztassunk.

33 ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.

33 Ezért, testvéreim! amikor egybegyűltök evésre, egymást várjátok meg.

34 εἴ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. Τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι.

34 Ha valaki éhezik, otthon egyék, hogy ne kárhozatra gyűljetek egybe. A többit pedig, mikor oda megyek, elintézem.

12

1 Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν.

1 Azt pedig nem akarom, testvéreim, hogy a szellemiek felől tudatlanságban legyetek!

2 Οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι.

2 Tudjátok, hogy mikor még a nemzetekhez tartoztatok, a hangtalan bálványokhoz járultatok, amint vezettek titeket.

3 διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει ΑΝΑΘΕΜΑ ΙΗΣΟΥΣ, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

3 Ezért tudtotokra adom, hogy senki, aki az Isten Szelleme által szól, nem mond átkot Jézusra; és senki sem mondhatja: Úr Jézus! hanem csak a Szent Szellem által.

4 Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα·

4 Különfélék pedig az ajándékok, de a Szellem egy.

5 καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσίν, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος·

5 Különfélék a szolgálatok, de az Úr ugyanaz.

6 καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, καὶ ὁ αὐτὸς θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν.

6 Különfélék a tettek, de az Isten ugyanaz, aki mindent cselekszik mindenekben.

7 ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον.

7 Mindenkinek pedig használatra adatik a Szellem megnyilatkozása.

8 ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα,

8 Némelyiknek ugyan a Szellem által a bölcseség beszéde adatik; másnak pedig a tudás beszéde ugyanazon Szellem szerint;

9 ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι,

9 másnak a hit ugyanazon Szellem által; másnak a gyógyítások ajándéka ugyanazon Szellem által;

10 ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ [δὲ] προφητεία, ἄλλῳ [δὲ] διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνία γλωσσῶν·

10 másnak a csodák erőmegnyilvánulásai, másnak a jövendölés, másnak a szellemek megkülönböztetése, másnak a nyelvek nemei, másnak a nyelvek értelmezése.

11 πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται.

11 Ezeket pedig mind ugyanazon egy Szellem cselekszi, osztogatván kinek-kinek, amint szándékozza.

12 Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὁ χριστός·

12 Mert amint a test egy, és sok tagja van, a testnek pedig minden tagja, noha sok, mégis egy test: úgy van a Krisztus is.

13 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν.

13 Mert egy Szellem által mindnyájan egy testté meríttettünk be, zsidók úgy, mint görögök, szolgák, mint szabadok; és mindnyájan egy Szellem által itattattunk át.

14 καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν μέλος ἀλλὰ πολλά.

14 Mert a test is nem egy tag, hanem sok tagból áll.

15 ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς Ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·

15 Ha azt mondaná a láb: Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a testből való: vajon azért nem a testből való-e?

16 καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·

16 És ha mondaná a fül: Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testből: vajon azért nem a testből való-e?

17 εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις;

17 Ha az egész test szem lenne, hol volna a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás?

18 νῦν δὲ ὁ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη, ἓν ἕκαστον αὐτῶν, ἐν τῷ σώματι καθὼς ἠθέλησεν.

18 Most pedig Isten helyezte el a tagokat, ezek mindenikét a testben, amint akarta.

19 εἰ δὲ ἦν [τὰ] πάντα ἓν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα;

19 Hogyha mindnyájan egy tag volnának, hol volna a test?

20 νῦν δὲ πολλὰ μέλη, ἓν δὲ σῶμα.

20 Most pedig sok ugyan a tag, de egy a test.

21 οὐ δύναται [δὲ] ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί Χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω·

21 Nem is mondhatja a szem a kéznek: Nem szükségem rád; vagy ismét a fő a lábaknak: Nincs rátok szükségem.

22 ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν,

22 Sőt inkább épen a melyek a test erőtlenebb tagjainak látszanak, azok a szükségesebbek;

23 καὶ ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν, καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει,

23 és amiket a test kevésbé megbecsültebb tagjainak vélünk, azokat bőségesebb megbecsüléssel övezünk; és bőségesebb tiszteletet bír bennünk az, ami illetlen;

24 τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν,

24 ami pedig tisztességes, nem szorul arra; azonban az Isten szervezte úgy a testet, aminek nem volt, annak bővebb becsületet adott,

25 ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τὰ μέλη.

25 hogy ne legyen szakadás a testben, hanem a tagok egymásért szorgoskodjanak.

26 καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συνπάσχει πάντα τὰ μέλη· εἴτε δοξάζεται μέλος, συνχαίρει πάντα τὰ μέλη.

26 és ha az egyik tag szenved, együtt szenvednek az összes tag; vagy ha az egyik tag megdicsőíttetik, együtt örvendezzen minden tag.

27 ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους.

27 Ti pedig Krisztus teste vagytok, és tagból való részek.

28 Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.

28 És némelyeket ugyan Isten az egyházban először apostolokká tett, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká; azután erőt, továbbá gyógyító képességet, segélynyújtást, kormányzást, különféle nyelveket, beszédek értelmezését.

29 μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις;

29 Vajon mind apostolok? vajon mind próféták? vajon mind tanítók?

30 μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν;

30 Vajon mind csodatevők? vajon van-e mindenkinek tehetsége gyógyításra? vajon mindenki szól-e nyelveken? vajon mind értelmezők-e?

31 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα. Καὶ ἔτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι.

31 Buzgólkodjatok nagyobb ajándékok elnyerésén. És mindent felülmúló utat mutatok nektek!

13

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

1 Szóljak bár emberek és angyalok nyelvén, ha szeretetem nincs, olyanná lettem, mint a zengő réz vagy pengő cimbalom.

2 κἂν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, κἂν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι.

2 Legyen bár prófétáló tehetségem, és ismerjek minden titkot és minden tudományt; legyen bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhessem, ha szeretet nincs bennem: semmi vagyok.

3 κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, κἂν παραδῶ τὸ σῶμά μου, ἵνα καυχήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

3 Osszam el bár a szegények táplálására minden vagyonomat, és adjam át testemet, úgy hogy égjek, ha szeretetem nincs: mintsem használ nekem.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

4 A szeretet tűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, nem cselekszik roszúl, nem fuvalkodik fel,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

5 nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszat,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συνχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

6 nem örül a hamisságon, hanem az igazságon örvend;

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

7 mindent elvisel, mindent elhisz, mindent remél, mindent elszenved.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

8 A szeretet soha sem szűnik meg; habár a jövendölések véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik.

9 ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

9 Most részlet, a mit ismerünk, és részlet, a mit jövendölünk.

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

10 Ha pedig eljön, a mi tökéletes, elenyészik, a mi részlet.

11 ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

11 Míg gyermek voltam, úgy szólok, mint gyermek, úgy értek, mint gyermek, úgy gondolkodám, mint gyermek; mikor pedig férfi lettem, felhagytam azokkal, amik gyermeknek valók.

12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

12 Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most csak rész szerint ismerek, amint magam vagyok ismeretes.

13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· τὰ τρία ταῦτα, μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

13 Most pedig megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három; közülük pedig legnagyobb a szeretet.

14

1 Διώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε.

1 Kövessétek a szeretetet, törekedjetek a szellemiekre, különösen pedig, hogy prófétáljatok.

2 ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ θεῷ, οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια·

2 Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek; mert senki sem érti, mivel a szellem által titkokat beszél.

3 ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν.

3 De aki prófétál, az emberek épülésére, intésére és vigasztalására szól.

4 ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ· ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ.

4 Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, egyházat építi.

5 θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

5 Akarnám ugyan, hogy ti mindnyájan nyelveken szóljatok, de még inkább, hogy prófétáljatok; mert előbbvaló aki prófétál, mint aki nyelveken szól, kivéve, ha értelmez is, hogy az egyház épüljön.

6 νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ;

6 Most pedig, testvéreim! ha hozzátok mennék, nyelveken szólván, mit használnék nektek, ha vagy kijelentésből nem szólok nektek, vagy tudomány által, vagy prófétálás vagy tanítás által?

7 ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;

7 Hisz a lelketlen hangszeren is, mint a síp vagy citera, ha nincs különbözés a hangokban, miképpen tudnánk meg, mi a sípszó, vagy a citerazengés?

8 καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον;

8 És ha a harsona bizonytalan szózatot ad, ki fog készülni csatára.

9 οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.

9 Úgy ti is, ha a nyelveken érthető igét nem szóltok, miképp lesz tudva, ami mondatik? Csak a levegőbe fogtok beszélni.

10 τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον·

10 Íme oly sok neme van a nyelveknek a világon, és egy sincs hangtalan;

11 ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.

11 ha tehát nem ismerem a hang erejét, arra nézve, kinek szólok, idegen nyelvű leszek, és aki szól, rám nézve idegen nyelvű lesz.

12 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε.

12 Így ti is, mivel a szellemi ajándékokat kívánjátok, igyekezzetek az anyaszentegyház épülésére bővelkedni.

13 Διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ.

13 Ezért aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy értelmezhessen is.

14 ἐὰν [γὰρ] προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν.

14 Mert ha nyelveken imádkozom, szellemem ugyan imádkozik, de amit értek, haszon nélkül vagyon.

15 τί οὖν ἐστίν; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ· ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ [δὲ] καὶ τῷ νοΐ·

15 Mit tegyek tehát? Az, hogy imádkozzam szellemben, de imádkozzam érthetőleg is; énekeljek szellemben, de énekeljek érthetőleg is.

16 ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς [ἐν] πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τό Ἀμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ; ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν·

16 Továbbá ha csak szellemben mondasz áldást, az, aki tudatlanul van ott, miképp mondja az Áment áldásodra? holott nem tudja, mit mondasz.

17 σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾽ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται.

17 Mert te ugyan jól adsz hálát, de más nem épül azon.

18 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ·

18 Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatok nyelvén szólok;

19 ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ.

19 de az egyházban inkább akarok öt igét szólani érthetőleg, hogy másokat is tanítsak, mint tízezer igét idegen nyelven.

20 Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε.

20 Testvéreim! ne legyetek gyermekek értelemre nézve; a gonoszságra nézve lehettek ugyan kisdedek, de az értelemre nézve tökéletesek legyetek.

21 ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει Κύριος.

21 A törvényben írva van: Hogy idegen nyelveken és idegen ajkakkal szólok e népnek, és úgy sem hallgatnak meg engem, mondja az Úr.

22 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν.

22 Tehát a nyelvek jelül szolgálnak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálások pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek.

23 Ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;

23 Ha egybegyűlvén az egész egyház, ott mindnyájan nyelveken szólnának, bemenve a tudatlanok vagy hitetlenek, nem azt mondanák-e, hogy esztelenkedtek?

24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων,

24 Ha pedig mindnyájan prófétálnak, és bemegy valamely hitetlen vagy tudatlan, mindenkitől meggyőzetvén, mindenkitől megcáfoltatván,

25 τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι Ὄντως ὁ θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν.

25 az ő szívének titkai kinyilatkoztatnak, és így ő arcraborúlván, imádni fogja Istent, megvallván, mert bizonyosan az Isten van bennetek.

26 Τί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνίαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

26 Mit kell hát tenni? atyámfiai! Mikor egybegyűltök, amint valakinek zsoltára van, tanítása van, kijelentése van, idegen nyelve van, magyarázata van, – mindenek épülésre legyenek.

27 εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω·

27 Ha ki idegen nyelven szól, kettő, vagy legföljebb három szóljon egymásután, egy pedig magyarázzon.

28 ἐὰν δὲ μὴ ᾖ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ θεῷ.

28 Ha pedig nincs magyarázó, amaz hallgasson az egyházban; önmagának szóljon és az Istennek.

29 προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν·

29 A prófétálók pedig ketten vagy hárman szóljanak, és a többi tegyen ítéletet.

30 ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω.

30 Ha pedig másnak, aki ott ül, valami kijelentetik, az előbbi hallgasson el.

31 δύνασθε γὰρ καθ᾽ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται,

31 Mert egymás után mindnyájan prófétálhattok, hogy mindnyájan tanuljanak, és mindnyájan intessenek.

32 (καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται,

32 És a próféták szellemei, a próféták hatalmában vannak.

33 οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης,) ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων.

33 Mert az Isten nem a visszavonásé, hanem a békességé; a mint ezt a szentek minden egyházában tanítom.

34 Αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν· ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει.

34 Az asszonyok az egyházban hallgassanak; mert nem engedtetik meg nekik, hogy szóljanak, hanem hogy engedelmesek legyenek, mint a törvény is mondja.

35 εἰ δέ τι μανθάνειν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.

35 Ha pedig valamit tanulni akarnak, otthon kérdezzék meg férjüket; mert illetlen asszonynak az egyházban szólani.

36 Ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν;

36 Vajon tőletek származott-e az Isten igéje? vagy csupán hozzátok érkezett-e?

37 Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή·

37 Ha valaki prófétának tartatik, vagy szelleminek, értse meg, hogy amiket nektek írok, az Úr parancsolatai.

38 εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοεῖται.

38 Aki pedig nem tudja, maga is tudatlan.

39 ὥστε, ἀδελφοί μου, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις·

39 Azért, testvéreim! igyekezzetek prófétálni, de a nyelveken való szólást se tiltsátok meg.

40 πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω.

40 Minden pedig tisztességesen és rend szerint legyen.

15

1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε,

1 Figyelmeztetlek pedig titeket, testvéreim, az evangéliumra, melyet hirdettem nektek, melyet be is vettetek és követtek,

2 δι᾽ οὗ καὶ σώζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε.

2 mely által üdvözültök is, ha amint hirdettem nektek, megtartjátok, hacsak nem hiába hittetek.

3 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς,

3 Mert mindenekelőtt azt adtam elétek, amit kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint,

4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς,

4 és eltemettetett és feltámadott harmadnapon, az írások szerint,

5 καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα·

5 és hogy megjelent Kéfásnak, és utóbb a tizenegynek.

6 ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν·

6 Azután megjelent több, mint ötszáz testvérünknek egyszerre; akik közül sokan még élnek mindez ideig, némelyek pedig elaludtak.

7 ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·

7 Azután megjelent Jakabnak, utóbb valamennyi apostolnak;

8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί.

8 legutoljára pedig mindenek között, mint időtlennek, nekem is;

9 Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ·

9 aki legkisebb vagyok az apostolok között, és nem vagyok méltó apostolnak neveztetni, mert az Isten egyházát üldöztem.

10 χάριτι δὲ θεοῦ εἰμὶ ὅ εἰμι, καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ σὺν ἐμοί.

10 Isten kegyelméből vagyok pedig, ami vagyok, és az ő kegyelme bennem nem volt sikertelen; mert többet munkálkodtam mindnyájatoknál, nem én ugyan, hanem az Isten kegyelme énvelem.

11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.

11 Azonban mind én, mind ők így hirdetjük ezt, és így hittétek.

12 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινὲς ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;

12 Ha tehát az hirdettetik, hogy Krisztus feltámadott halottaiból, miképp mondhatják némelyek tiköztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?

13 εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται·

13 Ha nincsen halottak feltámadása, úgy Krisztus sem támadott fel.

14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ καὶ ἡ πίστις ἡμῶν,

14 Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, hiábavaló a ti hitetek is.

15 εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται.

15 Akkor mi Isten hamis tanúi lennénk, mint akik bizonyságot tettünk Isten ellen, hogy feltámasztotta Krisztust; kit nem támasztott fel, ha a halottak fel nem támadnak.

16 εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται·

16 Mert ha a halottak fel nem támadnak, Krisztus sem támadott fel.

17 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν [ἐστίν], ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

17 Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek, mert még úgy bűneitekben vagytok.

18 ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο.

18 Tehát akik elaludtak is Krisztusban, elvesztek.

19 εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν.

19 Ha csak ebben az életben van reménységünk Krisztusban, minden embereknél nyomorultabbak vagyunk.

20 Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων.

20 Azonban Krisztus feltámadott halottaiból, az elhunytak első zsengéje.

21 ἐπειδὴ γὰρ δι᾽ ἀνθρώπου θάνατος, καὶ δι᾽ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν·

21 Mivelhogy ember által van a halál, ember által a halottak feltámadása is.

22 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται.

22 És amint Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan megeleveníttetnek.

23 Ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ·

23 Mindazáltal ki ki a maga rendjében. Az első zsenge Krisztus; azután azok, akik Krisztuséi, akik az ő eljövetelében hittek.

24 εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδῷ τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν,

24 Azután lesz a vég; mikor az országlást Istennek és az Atyának átadja, mikor megsemmisít minden fejedelemséget, hatalmasságot és erőt.

25 δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.

25 Uralkodni kell pedig neki, míg minden ellenségét lábai alá teszi.

26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος, πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ

26 Az utolsó ellenség pedig, ki megrontatik, a halál lesz; mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig mondatik:

27 ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.

27 Minden őalája vettetett, kétség nélkül értetik, azon kivűl, aki neki mindent alája vetett.

28 ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε [καὶ] αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ θεὸς πάντα ἐν πᾶσιν.

28 Miután pedig minden alája vettetik, akkor maga, a Fiú is alája lesz vetve annak, aki mindent őalája vetett, hogy az Isten legyen minden mindenekben.

29 Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν;

29 Mert különben mit cselekszenek, akik bemerítettnek a holtakért, ha bizonyos, hogy nem támadnak fel a halottak? Miért meríttettnek be tehát azokért?

30 τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν;

30 Miért veszedelmeztetjük mi is magunkat minden órában?

31 καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνήσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν, ἀδελφοί, ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.

31 Naponként meghalok, testvéreim! a ti dicsőségetekre, mely nekem a mi Urunk Jézus Krisztusban van.

32 εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν.

32 Midőn (emberi módon szólva) vadállatokkal viaskodtam Efezusban, mit használ az nekem, ha a holtak fel nem támadnak? Akkor együnk és igyunk, mert holnap meghalunk.

33 μὴ πλανᾶσθε· φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί·

33 De tévedésbe ne vitessetek; megvesztegetik a jó erkölcsöket a gonosz beszédek.

34 ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε, ἀγνωσίαν γὰρ θεοῦ τινὲς ἔχουσιν· πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ.

34 Serkenjetek föl igazán, és ne vétkezzetek, mert némelyek az Istent nem ismerik, a ti pirulástokra mondom ezt.

35 Ἀλλὰ ἐρεῖ τις Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί, ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;

35 De azt mondja valaki: Miképpen támadnak föl a halottak? és milyen testtel jőnek elő?

36 ἄφρων, σὺ ὃ σπείρεις οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ·

36 Balga! amit elvetsz, nem éled fel, hacsak előbb az meg nem hal.

37 καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν·

37 És amit elvetsz, nem a leendő testet veted el, hanem pusztán a magot, tudniillik a búzát vagy egyéb magot.

38 ὁ δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα.

38 Az Isten pedig annak testet ad, a mint akarja, és pedig minden magnak tulajdon testet.

39 οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων.

39 Nem minden hús ugyanazon hús; hanem más az embereké, más a barmoké, más a madaraké, más pedig a halaké.

40 καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια· ἀλλὰ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων.

40 És vannak égi testek és földi testek, de más az égiek, más pedig a földiek ékessége.

41 ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων, ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ.

41 Más a Nap dicsősége, más a hold dicsősége, és más a csillagok dicsősége; még a csillag is különböző a csillagtól dicsőségre.

42 οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ·

42 Így a halottak feltámadása is. Rothadásra vettetik el, rothadatlanságban támad fel.

43 σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει·

43 Nemtelenségben vettetik el, dicsőségben támad fel; erőtlenségben vettetik el, erőben támad fel;

44 σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευματικόν.

44 lelki test vettetik el, s szellemi test támad fel; Ha van lelki test, van szellemi is.

45 οὕτως καὶ γέγραπται Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν.

45 „Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké,“ az utolsó Ádám pedig elevenítő szellemmé.

46 ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.

46 De nem első a szellemi, hanem az lelki, azután a szellemi.

47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ.

47 Az első ember földből való földi, a második ember mennyből mennyei.

48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι·

48 Amilyen a földi, olyanok a földiek is, és a minő a mennyei, olyanok a mennyeiek is.

49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.

49 Ezért valamint a földinek ábrázatát viseltük, úgy viseljük a mennyeinek ábrázatát is.

50 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύναται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ.

50 Ezt pedig mondom, testvéreim! hogy a hús és vér az Isten országát nem öröklik, a romlandóság sem fogja örökölni a romolhatatlanságot.

51 ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω· πάντες οὐ κοιμηθησόμεθα πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα,

51 Íme titkot mondok nektek: Mindnyájan feltámadunk ugyan, de nem mindnyájan változunk el.

52 ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι· σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα.

52 Rögvest, szempillantásban a végharsonára; mert szólni fog a harsona, és a holtak feltámadnak romolhatatlanul, és mi elváltozunk.

53 δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν.

53 Mert e romlandónak romolhatatlanságba kell öltözni, és e halandónak halhatatlanságba kell öltözni.

54 ὅταν δὲ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται [τὴν] ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

54 Mikor pedig ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesedik a mondás, mely írva van: Elnyeletett a halál a győzelem által.

55 ποῦ σου, θάνατε, τὸ νῖκος; ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον;

55 Hol van, halál, a te győzedelmed? hol van, halál, a te fullánkod?

56 τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος·

56 A halál fullánkja a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.

57 τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

57 De Istennek legyen hála, aki nekünk győzedelmet adott a mi Urunk Jézus Krisztus által.

58 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ.

58 Azért, szeretett testvéreim! állhatatosak legyetek és rendithetetlenek; buzgólkodván mindenkor az Úr dolgában, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

16

1 Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.

1 A szentek számára gyűjtendő alamizsnát illetőleg, a mint a galiciai egyházakban rendeltem, ti is úgy cselekedjetek.

2 κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅτι ἐὰν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογίαι γίνωνται.

2 A hét első napján ki-ki közületek otthon tegyen félre, gyűjtvén, amennyi neki tetszik, hogy ne akkor legyen az alamizsnaszedés, mikor oda érkezem.

3 ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε δι᾽ ἐπιστολῶν, τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἰερουσαλήμ·

3 Midőn pedig jelen leszek, akiket javasoltok, levéllel azokat küldöm el, hogy ajándékaitokat Jeruzsálembe vigyék.

4 ἐὰν δὲ ἄξιον ᾖ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.

4 Ha méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem fognak menni.

5 Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι,

5 Hozzátok megyek pedig, mikor átmegyek Makedónián; mert Makedónián át érkezem.

6 πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν καταμενῶ ἢ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι.

6 Talán tinálatok is fogok időzni, vagy telelni is, hogy ti kísérjetek el engem, ahova menendő vagyok.

7 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέψῃ.

7 Mert nem akarlak titeket most csak átmenőben látni, mivel remélem, hogy egy ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi.

8 ἐπιμένω δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς·

8 Efezusban pedig pünkösdig maradok.

9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.

9 Mert nagy ajtó nyittatott nekem és kitűnő, és sok az ellenkező.

10 Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς ἐγώ·

10 Ha pedig oda jut Timóteus, gondoskodjatok róla, hogy félelem nélkül legyen nálatok, mert az Úr dolgában működik, amint én is.

11 μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με, ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.

11 Senki tehát őt meg ne vesse, sőt inkább kísérjétek el őt békével, hogy hozzám jöjjön, mert várom őt az testvérekkel.

12 Περὶ δὲ Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.

12 Apolló testvérünk felől pedig tudtotokra adom, hogy igen kértem őt, menjen hozzátok a testvérekkel; de semmiképen sem volt szándéka, hogy most elmenjen; azonban elmegy, mihelyt ideje lesz.

13 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε.

13 Vigyázzatok, állhatatosak legyetek a hitben; cselekedjetek férfiasan, és erősödjetek meg.

14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.

14 Minden dolgotok szeretettel legyen.

15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαίας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·

15 Kérlek pedig titeket, testvéreim! tudjátok, hogy Sztefanasz háza, első zsengéje Akhájának, és hogy a szentek szolgálatára szánta önmagát;

16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι.

16 készségesek legyetek az ilyenekhez és mindazokhoz, akik együtt munkálkodnak és fáradoznak.

17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν,

17 Örülök pedig Sztefanasz, Fortunatusz és Akhaikosz jelenlétén; mert ami részetekről hiányzott, ők bepótolták;

18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.

18 mert megörvendeztették az én szellemem, a tieteket is. Becsüljétek meg tehát, akik ilyenek.

19 Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.

19 Köszöntenek titeket az ázsiai egyházak. Igen köszöntenek titeket az Úrban Aquila, és Priscilla, az ő házukbeli gyülekezettel, kiknél megszállva is vagyok.

20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

20 Köszöntenek titeket mindnyájan a testvérek. Köszöntsétek egymást szent csókkal.

21 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου.

21 Köszöntést írok én is, Pál, magam kezével.

22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρὰν ἀθά.

22 Aki nem szereti a mi Urunk Jézus Krisztust, átok alatt legyen. Maran Atha.

23 ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν.

23 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek.

24 ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

24 Az én szeretetem mindnyájatok­kal Krisztus Jézusban. Ámen.