Efezusi levél

 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

Efezusiaknak

1

1

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν [ἐν Ἐφέσῳ] καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

1 Pál, Isten akarata által Jézus Krisztus apostola, minden szenteknek, akik Efezusban vannak, és híveknek Krisztus Jézusban.

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

2 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ,

3 Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással, mennyei adományokkal Krisztus által,

4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ,

4 amint választott minket őbenne világ teremtése előtt, hogy szentek legyünk és feddhetetlenek az ő színe előtt a szeretet által; 

5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,

5 ki eleve elrendelt minket fogadott fiaivá Jézus Krisztus által önmagában az ő akaratának szándéka szerint,

6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ,

6 az ő kegyelme dicsőségének magasztalására, mely által kedvesekké tett minket az ő Szeretettében;

7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ

7 kiben váltságunk van az ő vére által, bűneink elengedése az ő kegyelmének gazdagsága szerint,

8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει

8 mely igen bőségesen jutott minekünk minden bölcsességben és okosságban:

9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ

9 midőn tudtunkra adta akaratának titkát az ő jótetszése szerint, melyet eleve elrendelt magában,

10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐν αὐτῷ,

10 hogy az idő teljességének rendjében, mindent egy fő alatt egyesítsen Krisztusban, ami mennyekben és mi a földön vagyon, őáltala;

11 ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,

11 Akiben mi is örökséget nyertünk, eleve rendeltetvén annak szándéka folytán, aki mindent az ő akaratának tanácsa szerint cselekszik,

12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ χριστῷ·

12 hogy az ő dicsőségének magasztalására legyünk mi, akik már előre reméltünk Krisztusban,

13 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ,

13 akiben ti is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát – akiben ti is hívén, meg vagytok pecsételve az ígéret Szent Szellemével,

14 ὅ ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ.

14 aki a mi örökségünk záloga, nyereményünk kiváltására, az ő dicsőségének magasztalására.

15 Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,

15 Ezért én is, hallván a ti hiteteket, mely az Úr Jézusban van, és minden szentekhez,

16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,

16 nem szűnök meg hálát adni érettetek, megemlékezvén rólatok imádságaimban; 

17 ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ,

17 hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja nektek adja meg a bölcsesség és kijelentés szellemét az ő megismerésére,

18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας [ὑμῶν] εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις,

18 a ti szíveteknek szemét fölvilágosítván, hogy tudjátok, mi az ő meghívásának reménye, és milyen gazdagsága van az ő öröksége dicsőségének a szentekben,

19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ

19 és mi az ő erejének fölötte kitűnő nagysága mibennünk, kik hiszünk az ő hatalmas erejének hathatóssága szerint,

20 ἣν ἐνήργηκεν ἐν τῷ χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις

20 melyet Krisztusban megbizonyított, feltámasztván őt halottaiból, és jobbjára helyezvén őt mennyekben,

21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι·

21 minden fejedelemség és hatalmasság, erő és uraság, és minden név fölött, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőn is.

22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ,

22 Mindent az ő lábai alá vetett, és őt tette fejévé az egész egyháznak,

23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου.

23 mely az ő teste, és teljessége annak, ki mindent betölt mindennel.

2

2

1 καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν1 καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν,

1 És halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt,

2 ἐν αἷς ποτὲ περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθίας·

2 amelyekben valamikor jártatok ennek a világnak korszaka szerint, a levegőégben uralkodó fejdelemnek a hatalma alatt, ez a szellem most a engedetlenség fiaiban munkál.

3 ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί· –

3 Közöttük forgolódtunk mi is, valamikor húsunk vágyaiban éltünk, megtevén, amit a hús és az értelem akartak; és természet szerint a harag gyermekei voltunk, akárcsak a többiek2.

4 ὁ δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς,

4 De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk,

5 καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ χριστῷ,– χάριτί ἐστε σεσωσμένοι,–

5 hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat – így kegyelemből vagytok megmentettek;

6 καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

6 feltámasztott, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé ültetett minket,

7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

7 hogy az eljövendő korokban megmutassa túláradó kegyelmének gazdagságát, értünk való jóságban, Jézus Krisztusban.

8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον·

8 Mert kegyelemből vagytok megmentettek, a hit által, tehát nem magatoktól, hanem Isten áldozata3.

9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται.

9 Nem tetteitekből, hogy senki se dicsekedhessék.

10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.

10 Az ő teremtményei vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre rendezett be minket; amiket az Isten előre elkészített, hogy azokban vele járjunk.

11 Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου,–

11 Ezért emlékezzetek, mert valamikor nemzetek voltatok húsban; Azok körülmetéletlennek mondottak titeket, kik húsban kézzel lettek körülmetélve.

12 ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ.

12 Abban az időben Krisztus nélkül voltatok, Izrael polgárjogától idegenek; az ígéretek szövetségeinek jövevények, reménytelenül és Isten nélkül a világban.

13 νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι τοῦ χριστοῦ.

13 Most azonban ti, akik távol voltatok, Krisztus Jézusban közel kerültetek, Krisztus vérében.

14 Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ,

14 Ő, a mi békénk, a kettőt eggyé tette, és a kerítés válaszfalát lebontotta, az ellenségeskedést a saját húsában,

15 τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην,

15 a törvényt parancsaival és rendelkezéseivel érvénytelenítette; hogy önmagában a kettőt egy új emberré teremtse, békét téve;

16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ·

16 és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel a kereszt által, amellyel az ellenségeskedést megölte.

17 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς·

17 Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol levőknek, és békét a közel levőknek.

18 ὅτι δι᾽ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα.

18 Az ő révén van mindkettőnknek szabad utunk az egy Szellemben az Atyához.

19 Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ συνπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ,

19 Következésképp már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háznépe.

20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ,

20 Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, s a szegletkő maga Krisztus Jézus.

21 ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ,

21 Akiben az egész épület egybekapcsolódik, belőle nő ki az Úr szent temploma.

22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.

22 Akiben ti is egybeépültök a Szellemben, az Istennek hajlékává.

3

3

1 Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν,–

1 Ezért vagyok én, Pál értetek, nemzetekért Jézus Krisztus foglya.

2 εἴ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς,

2 Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem.

3 [ὅτι] κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ,

3 [Mert] kinyilatkoztatásból ismertem meg a titkot, mint föntebb röviden megírtam.

4 πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ χριστοῦ,

4 Ha elolvassátok, megérthetitek, hogy milyen ismereteket szereztem Krisztus titkában,

5 ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι,

5 ami más nemzedékekkel nem tudattatott, az emberek fiaival, ami most kinyilatkoztattatott az ő szent apostolainak, a prófétáknak, a szellemben.

6 εἶναι τὰ ἔθνη συνκληρονόμα καὶ σύνσωμα καὶ συνμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου,

6 Eszerint Jézus Krisztusban a nemzetek is társörökösök, tagjai az egy-testnek, és részesei az ígéretnek, az evangélium révén.

7 οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ

7 Ennek lettem szolgálója Isten kegyelmi adományából, amely adatott nekem az ő erejének működéséből.

8 – ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη – τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ χριστοῦ,

8 Nekem, a minden szentnél kisebbnek adatott a kegyelem, hogy Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát hirdessem a nemzeteknek,

9 καὶ φωτίσαι4 τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι,

9 és megvilágosítani, miként rendeződött el ez az Istenben korszakok óta elrejtett titok, a mindeneket megteremtőben,

10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ,

10 hogy megismertessék most az Isten sokrétű bölcsessége az egyház által mennyei fejedelemségekkel és erősségekkel.

11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν,

11 Az ő örök elhatározása szerint, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban megvalósított,

12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ.

12 a benne való hit által van bizalmunk és biztonságos utunk Istenhez.

13 Διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν.

13 Ezért kérlek titeket, ne veszítsétek el értetek viselt szenvedéseim miatt bátorságotokat: ezek dicsőségetekre szolgálnak.

14 Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα,

14 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt;

15 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται,

15 tőle származik minden nemzetség az égben és a földön.

16 ἵνα δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον,

16 Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy szelleme által megerősödjetek benső emberré,

17 κατοικῆσαι τὸν χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ· ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι,

17 hogy lakjék a hittel Krisztus a szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben.

18 ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ ὕψος καὶ βάθος,

18 Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység,

19 γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ.

19 megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.

20 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν,

20 Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk,

21 αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν.

21 legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Amen.

4

4

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε,

1 Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok,

2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ,

2 teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel.

3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης·

3 Törekedvén, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a szellemi egységet.

4 ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς [καὶ] ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν·

4 Egy a test és egy a szellem, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól.

5 εἷς κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·

5 Egy az Úr, egy a hit, egy bemerítésben.

6 εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.

6 Egy az Isten, mindenek Atyja, mindennek fölött, minden által és mindenben.

7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη [ἡ] χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ χριστοῦ.

7 Mindegyikünknek Krisztus ajándékozásának mértéke szerint adatott a kegyelem.

8 διὸ λέγει Ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, [καὶ] ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις.

8 Ezért mondja: „Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, s adott az embereknek ajándékokat.”

9 τὸ δέ Ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς;

9 Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint hogy előbb le is szállt a lenti földi részekre?

10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.

10 Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, hogy betöltse a mindenséget.

11 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους,

11 Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett,

12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ,

12 hogy szolgálatuk betöltésére készítsék fel a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét,

13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ χριστοῦ,

13 amíg mindnyájan el nem jutunk az Isten Fia hitének és megismerésének egységére, és teljes emberként, elérve Krisztus teljessége életkorának mértékére.

14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβίᾳ τῶν ἀνθρώπων ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδίαν τῆς πλάνης,

14 Hogy többé ne legyünk kiskorúak, hánykolódván és hordozva minden szél által, amit az emberi álnokság tanítása és a megtévesztés mesterkedésének ravaszsága okoz.

15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, Χριστός,

15 Inkább igazságban lévén szeretetben növekedjünk érte mindent, amint a fő: Krisztus.

16 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συνβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ.

16 Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja, minden kapocs által, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel saját magát a szeretetben.

17 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν,

17 Azt mondom tehát és tanúsítom az Úrban, ne járjatok úgy, amint a nemzetek járnak, akik hiúságokon járatják az eszüket.

18 ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ, διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν,

18 Sötétségbe borult az értelmük és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, szívük keménysége által.

19 οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ.

19 Akik magukat érzéketlenül átadták fajtalanságoknak, és kapzsiságból mindenféle tisztátalan jövedelemre.

20 Ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν χριστόν,

20 Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól,

21 εἴ γε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθὼς ἔστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ,

21 ha valóban őrá hallgattatok és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság.

22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης,

22 Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt.

23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν,

23 Újuljatok meg gondolkodástok szellemében,

24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.

24 és öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében teremtetett meg.

25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη.

25 Hagyjátok el tehát a hazugságot, beszéljen mindenki őszintén, hiszen tagjai vagyunk egymásnak.

26 ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ παροργισμῷ ὑμῶν,

26 Ne haragudjatok és vétkezzetek. A Nap ne nyugodjék le haragotok fölött.

27 μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ.

27 Ne adjatok teret az ördögnek.

28 ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι.

28 Aki lopott, ne lopjon, hanem fáradozzék, és keressen kenyeret keze munkájával, hogy legyen miből adnia a z ínséget szenvedőknek is.

29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλὰ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν.

29 Semmiféle rothadt szó ne jöjjön ki szátokból, hanem csak olyan, amely jó az épülésre, amiben szükség van, hogy adjon kegyelmet a hallgatóknak.

30 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως.

30 És ne szomorítsátok Isten Szent Szellemét, akiben megpecsételtettetek a megváltás napjára.

31 πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ.

31 Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, káromlás elvétessék tőletek, ahogy minden rossz.

32 γίνεσθε [δὲ] εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν.

32 Legyetek egymás iránt hasznosak, könyörületesek, és gyakoroljatok kegyelmet egymás iránt, ahogy az Isten is kegyelmet gyakorolt Krisztusban számotokra.

5

5

1 γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά,

1 Tehát legyetek Isten utánzói, mint szeretett gyermekei,

2 καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ χριστὸς ἠγάπησεν ὑμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ὑμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας.

2 és járjatok szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek.

3 Πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις,

3 Kicsapongásról és minden tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik.

4 καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία, ἃ οὐκ ἀνῆκεν, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία.

4 És ocsmányság és bolond beszéd és jópofáskodás nem helyénvalóak; hanem inkább a hálaadás.

5 τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ χριστοῦ καὶ θεοῦ.

5 Ezt megismervén tudjátok meg, hogy minden parázna, vagy tisztátalan vagy kapzsi, ami bálványimádó nem bírnak örökséggel az Isten és Krisztus országában.

6 Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις, διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθίας.

6 Senki titeket üres szavakkal meg ne csaljon, mert ezek miatt jön Isten haragja az engedetlenség fiaira.

7 μὴ οὖν γίνεσθε συνμέτοχοι αὐτῶν·

7 Tehát ne legyetek velük közösségben.

8 ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε,

8 Valaha sötétség voltatok, most azonban fény az Úrban. Éljetek úgy, mint a fény fiai.

9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ,

9 A fény gyümölcse csupa jóság, igazságosság és igazság.

10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ·

10 Megvizsgálván, ami kedves az Úr szemében,

11 καὶ μὴ συνκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε,

11 ne legyen közösségtek a sötétség gyümölcstelen tetteiben, inkább fedjétek fel őket.

12 τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν·

12 Amik ugyanis titokban történtek általuk, erkölcstelen még beszélni is róla.

13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται,

13 Mindarra, amit felfedtek, fény derül,

14 πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν. διὸ λέγει Ἔγειρε, ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ χριστός.

14 Ugyanis minden, ami nyilvánvalóvá válik, fény. Ezért mondják: Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog.

15 Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί,

15 Tehát alaposan ügyeljetek arra, hogyan jártok: ne oktalanul, hanem bölcsen.

16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν.

16 Használjátok fel az időt, mert gonoszak a napok.

17 διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου·

17 Ezért ne legyetek esztelenek, hanem lássátok be az Úr akaratát.

18 καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστὶν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι,

18 Ne rúgjatok be bortól, amiben kicsapongás van, inkább teljetek el szellemmel.

19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ,

19 Egymás közt beszélvén zsoltárt, himnuszt és szellemi énekeket, énekelve és zsoltározva szívetekből az Úrnak.

20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί,

20 Adjatok hálát mindig minden felett Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.

21 ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ.

21 Krisztusnak félelemben engedelmeskedvén egymásnak.

22 Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ,

22 Az asszonyok saját férjeiknek, amint az Úrnak,

23 ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ ὁ χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος.

23 mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója.

24 ἀλλὰ ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί.

24 Amint tehát az Egyház engedelmeskedik Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének.

25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,

25 Férfiak, szeressétek asszonyaitokat, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és önmagát adta oda érte,

26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,

26 hogy megtisztítván megszentelje az igék víz-fürdőjében,

27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος.

27 hogy az Egyházat dicsőségesen önmaga elé állítsa, amelyen sem szennyfolt, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen.

28 οὕτως ὀφείλουσιν [καὶ] οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα· ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ,

28 Ezért a férfiak is tartoznak szeretni asszonyaikat, mint saját testüket. Aki asszonyát szereti, önmagát szereti.

29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν,

29 A saját húsát senki semmikor sem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat.

30 ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ.

30 Mert tagjai vagyunk testének.

31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος [τὸν] πατέρα καὶ [τὴν] μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

31 “Ezért az ember elhagyja apját, anyját, és hozzáragasztatik asszonyához, és a kettő egy hússá lesz.”

32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ [εἰς] τὴν ἐκκλησίαν.

32 Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra mondom.

33 πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.

33 Mindamellett szeresse mindegyiktek a asszonyát, mint önmagát, az asszonyok meg féljétek férjeteket.

6

6

1 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν [ἐν κυρίῳ], τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον·

1 Gyermekek, hallgassatok a szüleitekre az Úrban, mert ez az igazságos.

2 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ,

2 “Tiszteld apádat és anyádat,” ez az első, ígérettel egybekötött parancs:

3 ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς.

3 „hogy boldog és hosszúidejű légy a földön.”

4 Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου.

4 Apák, ne haragítsátok meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr intelme szerint.

5 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ χριστῷ,

5 Rabszolgák, engedelmeskedjetek hús szerinti uratoknak, félelemmel és reszketéssel és egyszerű szívvel, akárcsak Krisztusnak.

6 μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἐκ ψυχῆς

6 Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus rabszolgái, akik lélekből teljesítik Isten akaratát.

7 μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,

7 Jókedvvel szolgáljatok, mert az Úrnak szolgáltok, nem embereknek.

8 εἰδότες ὅτι ἕκαστος, ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος.

8 Mert tudjátok, hogy bármi jót tesz valaki, akár rabszolga, akár szabad ember, vissza kapja az Úrtól.

9 Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν ὁ κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωπολημψία οὐκ ἔστιν παρ᾽ αὐτῷ.

9 Urak, ti is így viselkedjetek velük szemben, elhagyván a fenyegetőzést, tudván, hogy nekik is, akárcsak nektek, Uruk van a mennyben, akinél nincs személyválogatás.

10 Τοῦ λοιποῦ ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.

10 Végezetül, erősödjetek meg az Úrban és az ő erejének hatalmában!

11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδίας τοῦ διαβόλου·

11 Erősítsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy az ördög módszerességével szemben legyen erőtök megállni.

12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.

12 Mert nekünk nem a hús és vér ellen van a birkózás, hanem az elöljárók ellen, a hatóságok ellen, ezeknek a sötét világurai ellen, az égfelettiekben lévő gonoszok szellemi ellen.

13 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.

13 Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy majd legyen erőtök ellenállni a gonosz napon, és megállni mindent kimunkálván.

14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης,

14 Tehát a ti derekatokat felövezve az igazságban álljatok és erősítsétek magatokra az igazságosságnak vértjét.

15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης,

15 lábaitok a béke evangéliumának készenlétében legyenek felsaruzva.

16 ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρωμένα σβέσαι·

16 Mindehhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel lesz erőtök kioltani a gonosz minden megtüzesített nyilát.

17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ,

17 És fogadjátok a megváltás sisakját, és a szellem szablyáját, ami az Isten Igéje.

18 διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων,

18 Minden ima által, kérő imákat mondva a szellemben minden időben, őbenne virrasszatok teljes állhatatosságban, és könyörögjetek minden szentért,

19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον [τοῦ εὐαγγελίου]

19 és értem is, hogy adassék nekem szó, az evangéliumok titkát nyilvánosan tudtul adni.

20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι.

20 amelyért követségben járok, bilincsben, hogy abban bátran tudjak szólni, amint nekem szólnom kell.

21 Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ,

21 Hogy ti is halljatok felőlem és dolgaim felől, Tichikusz, az Úrban szeretett testvérem és munkatársam mindent elmond majd nektek.

22 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν.

22 Épp azért küldtem el oda, hogy megtudjátok, mi van velem, és hogy megvigasztalja szíveteket.

23 Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

23 A testvéreknek békesség és hitből jövő szeretet az Atyaistentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól!

24 Ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ.

24 Kegyelem legyen mindazokkal, akik nem lankadó szeretettel szeretik Urunkat, Jézus Krisztust!

1παράπτωμα, -́τος – vétek, bűn, félrelépés; de: πτωμα, -́τος – test, azaz a testi vétek, bűn.

2λοιπός, -ή, -όν : a hiányzó rész, azaz a többi.

3τὸ δῶρον : áldozati ajándék, áldozat;

4φωτίζω világosít a φῶς »fény« jelentésű kifejezésből. Fényesít, de világosít értelemben.